Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Держспецзв’язку №346 від 28.11.2011. Про затвердження Порядку складення, подання та опрацювання запитів на отримання інформації


АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.11.2011

м. Київ

N 346

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 грудня 2011 р. за N 1449/20187

Про затвердження Порядку складення, подання та опрацювання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, та Форми для подання запиту на отримання публічної інформації

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
від 25 квітня 2012 року N 176,
 від 26 березня 2013 року N 151,
 від 18 липня 2014 року N 350,
 від 24 жовтня 2016 року N 655

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" для належної організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок складення, подання та опрацювання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, що додається.

1.2. Форму для подання запиту на отримання публічної інформації, що додається.

2. Управлінню доступу до публічної інформації, взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити розміщення Порядку складення, подання та опрацювання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, та Форми для подання запиту на отримання публічної інформації на веб-сайті Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

3. Управлінню документального забезпечення Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Керівникам територіальних органів Адміністрації Держспецзв'язку, Головного управління фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Держспецзв'язку розробити та затвердити власні порядки про забезпечення доступу до публічної інформації на підставі положень цього Порядку.

(пункт 4 у редакції наказу Адміністрації Державної служби
 спеціального зв'язку та захисту інформації України від 18.07.2014 р. N 350)

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

 

Голова Служби

Л. І. Нетудихата

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
28.11.2011 N 346

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 грудня 2011 р. за N 1449/20187

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
складення, подання та опрацювання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

(У тексті Порядку слово "Управління" в усіх відмінках замінено словом "Департамент" у відповідному відмінку згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 26 березня 2013 року N 151)

 

 

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" з метою належної організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку).

1.4. Доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Адміністрація Держспецзв'язку (далі - публічна інформація), забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень, при здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються в порядку, визначеному Законом України "Про звернення громадян".

1.7. Пункт 1.7 виключено

(згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 25.04.2012 р. N 176,
у зв'язку з цим пункти 1.8 - 1.9 вважати відповідно пунктами 1.7 - 1.8)

1.7. Відповідальним підрозділом з питань опрацювання запитів на отримання публічної інформації в Адміністрації Держспецзв'язку є Департамент організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Держспецзв'язку (далі - Департамент), на який покладаються такі завдання:

(абзац перший пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
від 25.04.2012 р. N 176,
 у редакції наказів Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 26.03.2013 р. N 151,
 від 24.10.2016 р. N 655)

організація в установленому порядку доступу до публічної інформації;

надання консультацій з питань підготовки запитів на отримання публічної інформації, визначення порядку їх складання і подання;

реєстрація письмових запитів на отримання публічної інформації та організація їх опрацювання;

узагальнення інформації та підготовка відповіді на запит на отримання публічної інформації;

узагальнення публічної інформації від структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку та оприлюднення її на офіційному веб-сайті Держспецзв'язку;

ведення системи обліку публічної інформації;

здійснення контролю за задоволенням запитів на отримання публічної інформації;

систематизація та узагальнення запитів на отримання публічної інформації.

1.8. Керівники структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку, які опрацьовують запит на отримання публічної інформації, несуть персональну відповідальність за:

достовірність, точність і повноту наданої публічної інформації;

додержання встановлених законодавством строків підготовки проектів відповідей на запити на отримання публічної інформації;

своєчасність надання публічної інформації для оприлюднення в системі обліку публічної інформації на офіційному веб-сайті Держспецзв'язку.

II. Складення та подання запитів на отримання публічної інформації

2.1. Запитувач має право звернутися до Адміністрації Держспецзв'язку із запитом на отримання публічної інформації (далі - запит) незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит подається Адміністрації Держспецзв'язку в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

2.4. Письмовий запит подається в довільній формі.

2.5. Запит повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати Форму для подання запиту на отримання публічної інформації, затверджену наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 28.11.2011 N 346 (далі - Форма).

2.7. Форма розміщується на офіційному веб-сайті Держспецзв'язку та на інформаційних стендах в адміністративній будівлі Адміністрації Держспецзв'язку (м. Київ, вул. Солом'янська, 13).

(пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
від 26.03.2013 р. N 151)

2.8. Запитувач може заповнити Форму безпосередньо на веб-сайті Держспецзв'язку.

2.9. У Формі запитувачеві надається можливість вибрати форму подання відповіді - поштою, телефаксом, електронною поштою.

2.10. З поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо), коли особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник Департамента із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.11. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Адміністрації Держспецзв'язку, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

III. Опрацювання запитів на отримання публічної інформації

3.1. При надходженні запиту до Адміністрації Держспецзв'язку Департамент невідкладно обліковує його у Журналі обліку запитів на отримання публічної інформації Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, форма якого наведена у додатку до цього Порядку.

3.2. Якщо запит містить конкретні дані, які дозволяють однозначно ідентифікувати документ, що запитується, та визначити місце його знаходження, запит опрацьовується Департаментом, яке самостійно готує відповідь запитувачу за підписом Голови Держспецзв'язку або за його дорученням заступника Голови Держспецзв'язку відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

3.3. Якщо запит потребує пошуку документів або узагальнення публічної інформації належить до компетенції двох або більше структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку, Департамент подає запит установленим порядком на розгляд Голові Держспецзв'язку або за його дорученням заступнику Голови Держспецзв'язку відповідно до розподілу функціональних обов'язків для надання відповідної вказівки на опрацювання.

За наданою від відповідних структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку інформацією Департамент готує відповідь запитувачу за підписом Голови Держспецзв'язку або за його дорученням заступника Голови Держспецзв'язку відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

3.4. Усі документи щодо опрацювання запитів, у тому числі запити та надані на них відповіді, зберігаються в Департаменті.

3.5. Керівники структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку, яким надійшов на опрацювання запит, опрацьовують його у визначені строки та проводять експертизу інформації, що надається для підготовки відповіді на запит, на предмет її належності до інформації з обмеженим доступом.

Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. При наданні інформації, що міститься в документі з обмеженим доступом, визначаються слова, словосполучення та речення, в яких міститься інформація з обмеженим доступом, після чого запитувачу надається інформація, доступ до якої не обмежено.

(пункт 3.5 доповнено абзацом другим згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
від 26.03.2013 р. N 151)

3.6. Якщо запит стосується інформації, стосовно якої Адміністрація Держспецзв'язку не є розпорядником, Департамент пересилає цей запит належному розпоряднику встановленим порядком і листом за підписом Голови Держспецзв'язку або за його дорученням заступника Голови Держспецзв'язку відповідно до розподілу функціональних обов'язків протягом п'яти робочих днів повідомляє про це запитувача.

 

Заступник начальника Управління -
начальник 4 відділу Управління
документального забезпечення
Адміністрації Держспецзв'язку

О. В. Яворський

 

 

Додаток
до Порядку складення, подання та опрацювання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
28.11.2011 N 346

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ
обліку запитів на отримання публічної інформації Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Реєстра-
ційний номер запиту

Яким способом надійшов запит на інформацію
(поштою, по телефону, факсом, на e-mail тощо)

П. І. Б запитувача інформації
(найменування організації)

Контактна інформація про запитувача
(поштова адреса, телефон, факс, e-mail)

Короткий зміст запиту

Відповідь надати у вигляді
(поштою, факсом, на e-mail)

Прізвище та підпис особи, яка зареєструвала запит
(дата і час реєстрації запиту)

Прізвище та підпис особи, яка отримала запит для доповіді керівництву
(дата та час)

Відмітка про повернення запиту з доповіді
(дата, час, підпис)

Підрозділи, відповідальні за виконання запиту

Надіслано для опрацювання
(прізвище та підпис виконавця запиту, дата, час)

Надіслано факс
(номер факсу, прізвище особи, яка отримала факс, дата, час)

Надано відповідь
(дата та реєстраційний номер)

Долучено

Примітки

справа

аркуш

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
28.11.2011 N 346

 

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Поштова адреса розпорядника інформації

03680, м. Київ, вул. Солом'янська, 13

Електронна адреса розпорядника інформації

public@dsszzi.gov.ua

Кому

Голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

 

Запитувач інформації:

Для фізичних осіб

П. І. Б.

 

Для юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи

Юридична особа, об'єднання громадян без статусу юридичної особи

/Вказати повне найменування/

П. І. Б. представника запитувача інформації, посада

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит

 

або

Загальний опис необхідної інформації

 

 

Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:

Поштою

*

/Вказати поштову адресу/

Факсом

 

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

 

/Вказати e-mail/

В усній формі

 

/Ознайомлення проводиться за адресою розпорядника інформації/

 

____________
* Вибрати, в який спосіб надати відповідь, та проставити позначку (V або +).

Контактна інформація про запитувача

/Вказати поштову адресу, e-mail, номер телефону/

Дата запиту

/Вказати дату заповнення запиту/

Підпис запитувача

/За умови подання запиту в письмовому вигляді/

 

Зареєстровано в Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку) у Журналі обліку запитів на отримання публічної інформації Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України ____.____.____ за N ____.

Примітки:

1. Систему обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, розміщено на офіційному веб-сайті Держспецзв'язку: dsszzi.gov.ua.

2. Запит на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Адміністрація Держспецзв'язку (далі - публічна інформація), фізичними та юридичними особами, об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи може бути надіслано:

на поштову адресу: 03680, м. Київ, вул. Солом'янська, 13;

на електронну адресу: public@dsszzi.gov.ua;

факсом: 281-92-81;

за телефоном: 281-92-81.

3. Запит на отримання публічної інформації може бути подано запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, за адресою: 03680, м. Київ, вул. Солом'янська, 13.

4. Форму для подання запиту на отримання публічної інформації можна отримати в Адміністрації Держспецзв'язку за адресою: 03680, м. Київ, вул. Солом'янська, 13.

5. У запиті на отримання публічної інформації повинно бути зазначено спосіб отримання інформації. Відповідь на запит надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. Якщо запит на отримання публічної інформації стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надано не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

7. Якщо запит на отримання публічної інформації стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

8. Інформація на запит на отримання публічної інформації надається безоплатно. Якщо запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

9. У задоволенні запиту на отримання публічної інформації може бути відмовлено у таких випадках:

9.1. Адміністрація Держспецзв'язку не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

9.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом.

9.3. Запитувач не оплатив фактичних витрат, пов'язаних з копіюванням або друкуванням документів, відповідно до пункту 8 цих приміток.

9.4. Не дотримано вимог до складення запиту на отримання публічної інформації, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме:

не зазначено прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

не вказано загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого надійшов запит (якщо запитувачу це відомо);

не проставлено підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

Заступник начальника Управління -
начальник 4 відділу Управління
документального забезпечення
Адміністрації Держспецзв'язку

О. В. Яворський

 

(Форма із змінами, внесеними згідно з наказами Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
від 25.04.2012 р. N 176,
 від 26.03.2013 р. N 151,
 від 18.07.2014 р. N 350)


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (02.12.2016)
Просмотров: 624
Всего комментариев: 0
avatar