Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ ДССЗЗІУ №600 від 29.09.2016. Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг Головним управлінням


АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ


НАКАЗ

29.09.2016
м. Київ
N 600

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 жовтня 2016 р. за N 1384/29514

Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг Головним управлінням та підрозділами урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1105 "Деякі питання надання платних послуг Головним управлінням та підрозділами урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації" (із змінами), з метою впорядкування визначення вартості та надання платних послуг Головним управлінням та підрозділами урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення вартості та надання платних послуг Головним управлінням та підрозділами урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 27 липня 2006 року N 787 "Про затвердження Порядку надання платних послуг Державною фельд'єгерською службою України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2006 року за N 939/12813.

3. Головному управлінню урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби
Л. О. Євдоченко
ПОГОДЖЕНО:
 
В. о. Міністра
інфраструктури України
Д. Роменський
Заступник Міністра
фінансів України
С. Марченко
В. о. Голови Державної
регуляторної служби України
О. М. Мірошніченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
29 вересня 2016 року N 600

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 жовтня 2016 р. за N 1384/29514


Порядок
визначення вартості та надання платних послуг Головним управлінням та підрозділами урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України


I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає особливості визначення вартості та надання Головним управлінням та підрозділами урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - ГУ та підрозділи УФЗ Держспецзв'язку) платних послуг державним органам, органам місцевого самоврядування та іншим юридичним особам відповідно до пункту 5 частини п'ятої та пункту 4 частини шостої статті 10 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", Переліку платних послуг, що надаються Головним управлінням та підрозділами урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1105.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

замовник - державний орган, орган місцевого самоврядування та інші юридичні особи, яким надаються платні послуги із забезпечення урядовим фельд'єгерським зв'язком на договірних засадах;

цінне відправлення - відправлення з оголошеною цінністю, визначеною замовником, яке прийняте для доставки ГУ та підрозділами УФЗ Держспецзв'язку.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Бюджетному кодексі України та Законі України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України".

3. Кошти, отримані за надання платних послуг, спрямовуються до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються згідно із затвердженими кошторисами ГУ та підрозділів УФЗ Держспецзв'язку.

4. Планування надходжень і використання отриманих коштів за надані платні послуги здійснюються відповідно до частини четвертої статті 13 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".

II. Структура витрат та порядок визначення вартості платних послуг

1. Розрахунок вартості платних послуг проводиться Головним управлінням урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - ГУУФЗ Держспецзв'язку) на підставі фактичних обсягів послуг і кількості перевезеної кореспонденції та цінних відправлень за звітний період (рік) з використанням економічно обґрунтованих фактичних витрат, визначених з урахуванням вимог законодавства, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), прогнозного індексу інфляції у плановому періоді.

2. Розрахунок вартості платних послуг базується на основі вартості перевезення одиниці кореспонденції, що здійснюється за рахунок асигнувань, що виділяються із загального фонду державного бюджету, а також коштів спеціального фонду державного бюджету в частині покриття видатків, не забезпечених асигнуваннями загального фонду.

3. Для визначення собівартості послуги застосовується однопередільний метод обліку витрат, при якому фактичні витрати обліковують за встановленими статтями витрат на весь обсяг наданих послуг.

Середню собівартість однієї послуги визначають діленням усіх виробничих витрат на кількість перевезеної кореспонденції.

4. Розрахунок вартості послуги із доставки кореспонденції та/або цінних відправлень з прийманням у приміщенні ГУ та підрозділів УФЗ Держспецзв'язку є таким:

1) для визначення витрат на здійснення доставки кореспонденції та/або цінних відправлень фактичні видатки за загальним фондом за звітний період (рік) входять у загальну суму;

2) на основі даних про кількість, вид (доставлена в межах міста, в межах України) прийнятої кореспонденції та/або цінних відправлень, кількість здійснених приймань кореспонденції та/або цінних відправлень у цілому по ГУ та підрозділах УФЗ Держспецзв'язку за звітний період (рік) із загальної суми доходів від надання платних послуг визначається питома вага доходів за кожним видом наданих послуг;

3) до витрат за загальним фондом додаються витрати за звітний період (рік) за спеціальним фондом пропорційно доходам, визначеним у підпункті 2 пункту 4 цього розділу в частині витрат на доставку пакетної кореспонденції;

4) із витрат виключається грошове забезпечення військовослужбовців, які здійснюють доставку дипломатичної пошти, видатки на виконання міждержавного фельд'єгерського маршруту, а також витрати, пов'язані із придбанням основних засобів та на соціальне забезпечення.

При розрахунку вартості послуги із доставки кореспонденції в межах країн СНД враховуються витрати на виконання міждержавного фельд'єгерського маршруту;

5) середньомісячні витрати визначаються з урахуванням прогнозного індексу інфляції на рік, який застосовується до всіх витрат, крім витрат на оплату праці, нарахувань на заробітну плату, добових при виконанні відряджень;

6) витрати розділяються на такі, що будуть враховані для визначення вартості послуги із доставки кореспонденції та/або цінних відправлень у межах міста, та такі, що будуть враховані для визначення вартості послуги із доставки кореспонденції та/або цінних відправлень у межах України в процентному співвідношенні залежно від обсягів прийнятої для доставки кореспонденції за звітний період;

7) для визначення вартості послуги із доставки кореспонденції та/або цінних відправлень у межах міста витрати діляться на кількість кореспонденції, що доставлена в межах міста;

8) для визначення вартості послуги із доставки кореспонденції та/або цінних відправлень в межах України витрати діляться на кількість кореспонденції, що доставлена в межах України;

9) для розрахунку вартості послуги із доставки кореспонденції в межах країн СНД до вартості послуги за доставку кореспонденції та/або цінних відправлень для вручення в межах України додається вартість перевезення одиниці кореспонденції міждержавним маршрутом Київ - Москва - Київ, що визначається як частка середньомісячних витрат на доставку кореспонденції середньомісячної кількості перевезеної кореспонденції.

5. Для розрахунку вартості послуги із доставки кореспонденції з прийманням в приміщенні замовника визначається:

середня вартість утримання співробітників, які безпосередньо здійснюють приймання кореспонденції та/або цінних відправлень, за годину;

середня вартість роботи автотранспорту за годину;

середня кількість часу, витраченого на обслуговування однієї юридичної особи.

Вартість послуги з приймання кореспонденції в приміщенні замовника без використання автотранспортних засобів ГУ та підрозділів УФЗ Держспецзв'язку дорівнює середній вартості утримання співробітників, які здійснюють приймання кореспонденції та/або цінних відправлень, помноженій на середню кількість часу, витраченого на обслуговування одного замовника.

Вартість послуги з приймання кореспонденції в приміщенні замовника з використанням автотранспортних засобів ГУ та підрозділів УФЗ Держспецзв'язку дорівнює сумі середньої вартості утримання співробітників, які здійснюють приймання кореспонденції та/або цінних відправлень, та середньої вартості роботи автотранспорту за годину з урахуванням прогнозного індексу інфляції на рік, помноженої на середню кількість часу, витраченого на обслуговування одного замовника.

6. За доставку одного цінного відправлення понад плату за вагу застосовується договірний тариф у відсотках від оголошеної цінності відправлення. При визначенні розміру відсотків обов'язково враховуються:

період, що планується для співпраці із замовником;

аналіз роботи із замовником за попередні періоди;

обсяги цінних відправлень замовника, що доставляються, та кількість запланованих поїздок;

місцерозташування замовника, відстань доставки, кількість адресатів замовника і територія, яка обслуговуватиметься;

моніторинг ринку аналогічних послуг та аналіз конкурентного середовища.

7. У разі організації спеціальних маршрутів для надання платних послуг за межі обласного центру (міста дислокації підрозділу УФЗ Держспецзв'язку) пов'язані з цим фактичні витрати сплачуються замовником додатково підрозділу УФЗ Держспецзв'язку, який безпосередньо здійснює доставку та/або приймання кореспонденції або цінних відправлень.

Розрахунок плати за виконання спеціального маршруту за межі обласного центру (міста дислокації підрозділу УФЗ Держспецзв'язку) здійснюється в установленому ГУУФЗ Держспецзв'язку порядку, на основі таких показників: строку виконання спеціального маршруту, чисельності відряджених співробітників, пробігу автомобіля при виконанні маршруту, марки автомобіля, вартості пально-мастильних матеріалів (1 л бензину, дизпалива тощо).

III. Порядок введення в дію та зміни тарифів на послуги, що надаються ГУ та підрозділами УФЗ Держспецзв'язку

1. На підставі розрахованої та визначеної вартості послуг ГУУФЗ Держспецзв'язку затверджуються тарифи на платні послуги, що надаються ГУ та підрозділами УФЗ Держспецзв'язку, які застосовуються при укладанні договорів.

2. Перегляд вартості послуг і тарифів може здійснюватися у зв'язку зі зміною умов діяльності ГУ або підрозділів УФЗ Держспецзв'язку та умов реалізації послуг, що не залежать від службової діяльності, та/або у зв'язку із зміною економічних чинників, які впливають на фактичні витрати на здійснення доставки кореспонденції та/або цінних відправлень, що обумовлюється договором.

3. За наявності передумов для зміни тарифів розрахунок проводиться на основі фактичних витрат та кількості доставленої кореспонденції та/або цінних відправлень за відповідний період, що передує періоду, в якому проводяться зміни.

IV. Організація та порядок надання платних послуг

1. Платні послуги надаються виключно за письмовим зверненням замовників.

На підставі поданого замовником звернення та наданих установчих документів за рішенням начальника ГУ або начальників підрозділів УФЗ Держспецзв'язку, або осіб, які виконують їх обов'язки, укладається договір.

2. У разі відсутності в обласних центрах України підприємств/установ/організацій/філій замовника, які мають право укладання договорів, ГУУФЗ Держспецзв'язку укладаються генеральні угоди з головним підприємством/установою/організацією замовника.

3. Оплата вартості наданих платних послуг здійснюється замовником в національній валюті України за безготівковим розрахунком відповідно до умов договору.

4. Начальники структурних підрозділів ГУ та начальники підрозділів УФЗ Держспецзв'язку у межах компетенції здійснюють контроль за наданням платних послуг і застосуванням тарифів.

 

Директор Фінансово-економічного
департаменту Адміністрації
Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України
В. В. Коберник


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (16.11.2016)
Просмотров: 683
Всего комментариев: 0
avatar