Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

НАказ ФДМУ №1991 від 01.11.2016. Про затвердження Порядку погодження планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас


ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ


НАКАЗ

01.11.2016
м. Київ
N 1991

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 листопада 2016 р. за N 1519/29649

Про затвердження Порядку погодження планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас

Відповідно до статей 7, 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", статей 29, 42, 77, 94, 96 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", з метою приведення нормативно-правового акта Фонду державного майна України у відповідність із законодавством України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 06 червня 2007 року N 895 "Про затвердження Порядку погодження планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 липня 2007 року за N 836/14103 (із змінами).

3. Управлінню з питань банкрутства Юридичного департаменту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Фонду
І. Білоус
ПОГОДЖЕНО:
 
Голова державної регуляторної 
служби України
К. Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
01 листопада 2016 року N 1991

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 листопада 2016 р. за N 1519/29649


Порядок
погодження планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас


I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про Фонд державного майна України", "Про управління об'єктами державної власності", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", "Про приватизацію державного майна".

2. Цей Порядок визначає процедуру погодження державними органами приватизації планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас підприємств-боржників (банкрутів).

3. Дія цього Порядку поширюється на:

державні підприємства, щодо яких прийнято рішення про приватизацію та які належать до сфери управління державних органів приватизації;

господарські організації (підприємства) з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які належать до сфери управління державних органів приватизації та/або які перебувають у процесі приватизації;

об'єкти державної власності, що перебувають в управлінні уповноважених органів управління, в разі створення за їх участю нових суб'єктів господарювання.

4. Зміни і доповнення до планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас підприємств-боржників (банкрутів) погоджуються державними органами приватизації у тому самому порядку, що й плани санації, мирові угоди і переліки ліквідаційних мас.

II. Порядок подання документів, необхідних для отримання висновку державного органу приватизації про погодження планів санації підприємств-боржників, провадження справи про банкрутство яких порушено господарським судом

1. Державний орган приватизації погоджує плани санації державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію та які належать до сфери його управління; господарських організацій (підприємств) з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які належать до сфери його управління та/або які перебувають у процесі приватизації; об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні уповноважених органів управління, в разі створення за їх участю нових суб'єктів господарювання.

2. Керуючий санацією (розпорядник майна) для отримання висновку про погодження плану санації боржника письмово звертається до державного органу приватизації.

3. План санації, що подається до державного органу приватизації на погодження, повинен бути попередньо схвалений комітетом (зборами) кредиторів, погоджений інвестором (у разі наявності), забезпеченими кредиторами (у разі наявності) та підписаний керуючим санацією (розпорядником майна), керівником боржника (у процедурі розпорядження майном). Плани санації об'єктів державної власності, що знаходяться в управлінні уповноважених органів управління, повинні бути також попередньо погоджені цими органами.

4. До плану санації додаються такі документи:

копії установчих документів боржника, засвідчені в установленому порядку;

копія ухвали господарського суду про порушення провадження у справі про банкрутство;

копія ухвали господарського суду про затвердження реєстру вимог кредиторів;

копії судових рішень, відповідно до яких відбулись зміни в реєстрі вимог кредиторів (за наявності);

ухвала господарського суду про введення процедури санації боржника та призначення керуючого санацією;

копія свідоцтва арбітражного керуючого, засвідчена в установленому порядку;

копія протоколу зборів кредиторів, на яких визначено кількісний склад комітету кредиторів та обрано членів комітету кредиторів, засвідчена в установленому порядку;

копія протоколу засідання комітету кредиторів, на якому було обрано (погоджено) інвестора (інвесторів) (за умови, якщо таке питання розглядалось комітетом кредиторів), засвідчена в установленому порядку;

копія протоколу комітету (зборів) кредиторів про схвалення плану санації боржника, засвідчена в установленому порядку;

фінансова звітність за два останніх роки роботи боржника та за останній звітний період, підписана керівником боржника і головним бухгалтером (за наявності).

5. План санації боржника має відповідати Типовій формі плану санації боржника у справі про банкрутство, встановленій Державним органом з питань банкрутства.

План санації, зокрема, має містити інформацію (документи) про:

наявність на балансі об'єктів, що забезпечують життєдіяльність окремих об'єктів соціальної інфраструктури населеного пункту, у межах якого розташований боржник;

наявність готової продукції на складах та товарно-матеріальних цінностей;

перелік активів боржника за організаційною структурою згідно з результатами інвентаризації, проведеної в порядку, визначеному законодавством з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

перелік активів, які передаються для формування статутного капіталу інших юридичних осіб (за умови, якщо план санації передбачає таке передання), із зазначенням інвентарних номерів, балансової вартості та результатів оцінки таких активів, проведеної відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", що будуть використані при формуванні статутного капіталу інших юридичних осіб;

умови приведення розміру статутного капіталу у відповідність до вимог статті 155 Цивільного кодексу України та/або заходи (дії) щодо приведення обігу акцій у відповідність до вимог чинного законодавства (за умови, якщо розмір статутного капіталу та поточний стан обігу акцій боржника цього потребують);

проекти договорів оренди (за умови, якщо такий захід, як передача активів боржника в оренду, передбачений планом санації);

проекти договорів на отримання кредитів та/або проекти договорів на залучення грошових коштів боржником в інший спосіб (за умови, якщо план санації передбачає залучення грошових коштів боржником) із графіком отримання, умов обслуговування та умов повернення таких грошових коштів;

перелік майна, яке буде відчужуватись (за умови, якщо план санації передбачає відчуження майна боржника), із зазначенням інвентарних номерів, балансової вартості та результатів оцінки такого майна, проведеної згідно із Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", з детальним описом процедури, за якою здійснюватиметься таке відчуження;

реєстр дебіторів та аналіз структури дебіторської заборгованості з описом заходів (юридично значимих дій), внаслідок виконання яких боржник отримає грошові кошти за такою дебіторською заборгованістю;

аналіз соціальних наслідків реалізації заходів санації згідно з планом санації у порівнянні із наслідками ліквідації боржника;

структуру активів та зобов'язань боржника на момент початку та припинення санації за умови виконання плану санації;

підвищення оплати праці, створення нових робочих місць (за умови, якщо план санації передбачає такі заходи);

планові щоквартальні фінансові показники діяльності боржника (форма N 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868);

план використання коштів (рух коштів) (таблиця 3 "Рух грошових коштів (за прямим методом)" додатка 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року N 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2015 року за N 300/26745);

проект мирової угоди (за умови, якщо укладення мирової угоди передбачено планом санації);

інші документи, пов'язані з виконанням заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації.

III. Порядок надання державним органом приватизації висновку про погодження планів санації боржників

1. Державний орган приватизації у десятиденний строк з дня одержання плану санації боржника та всіх документів, що мають бути додані до такого плану санації, надає свій висновок про погодження або відмову у погодженні плану санації.

2. Висновок про погодження або відмову у погодженні плану санації надається у формі листа, який підписує Голова Фонду державного майна України (далі - Фонд), або перший заступник Голови Фонду, або заступник Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків; керівник або заступник керівника регіонального відділення Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

3. Державний орган приватизації надає висновок про відмову у погодженні плану санації з таких підстав:

план санації боржника не відповідає вимогам законодавства та цього Порядку;

виявлено недостовірні дані в документах, поданих разом з планом санації;

структурним підрозділом державного органу приватизації, який відповідальний за забезпечення супроводження процедур банкрутства (далі - профільний структурний підрозділ державного органу приватизації) надано негативний висновок щодо ефективності запропонованих заходів з відновлення платоспроможності боржника.

4. У разі виявлення недоліків або невідповідностей у поданому плані санації державний орган приватизації надає керуючому санацією відповідні письмові зауваження та пропозиції стосовно доопрацювання плану санації.

5. Державний орган приватизації у семиденний строк з дня отримання доопрацьованого плану санації надає висновок щодо його погодження або відмовляє в погодженні, про що керуючий санацією повідомляється письмово.

IV. Порядок подання документів, необхідних для отримання висновку державного органу приватизації про погодження плану санації підприємства-боржника у разі проведення керівником процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство

1. Державний орган приватизації розглядає плани санації підприємств і організацій, заснованих на державній власності, що належать до сфери його управління, у разі проведення керівником процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство.

2. Для проведення керівником процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство такий керівник письмово звертається до державного органу приватизації з питання погодження плану санації. До звернення додається план санації боржника.

3. План санації подається керівником до державного органу приватизації на погодження виключно за умови наявності письмової згоди всіх забезпечених кредиторів, а також кредиторів, загальна сума вимог яких перевищує 50 відсотків кредиторської заборгованості боржника згідно з даними його бухгалтерського обліку, на впровадження зазначеного плану та на призначення керуючим санацією керівника боржника.

4. План санації повинен також бути попередньо погоджений інвестором (у разі наявності інвестора).

5. До плану санації додаються такі документи:

копії установчих документів боржника, засвідчені в установленому порядку;

фінансова звітність за два останніх роки роботи боржника та за останній звітний період, підписана керівником боржника і головним бухгалтером.

письмова згода всіх забезпечених кредиторів, а також кредиторів, загальна сума вимог яких перевищує 50 відсотків кредиторської заборгованості боржника згідно з даними його бухгалтерського обліку, на впровадження зазначеного плану та на призначення керуючим санацією керівника боржника.

6. План санації боржника складається згідно з вимогами пункту 5 розділу II цього Порядку.

V. Порядок надання державним органом приватизації висновку про погодження планів санації підприємств-боржників у разі проведення керівником процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство

1. Державний орган приватизації розглядає план санації, який надійшов на розгляд у разі проведення керівником процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство.

2. Державний орган приватизації у десятиденний строк з дня одержання плану санації боржника надає свій висновок про погодження або відмову у погодженні плану санації.

3. Висновок про погодження або відмову у погодженні плану санації надається у формі листа, який підписує Голова Фонду, або перший заступник Голови Фонду, або заступник Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків; керівник або заступник керівника регіонального відділення Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4. Державний орган приватизації надає висновок про відмову у погодженні плану санації з таких підстав:

відсутня письмова згода всіх забезпечених кредиторів, а також кредиторів, загальна сума вимог яких перевищує 50 відсотків кредиторської заборгованості боржника згідно з даними його бухгалтерського обліку, на впровадження зазначеного плану та на призначення керуючим санацією керівника боржника;

план санації боржника не відповідає вимогам законодавства та цього Порядку;

виявлено недостовірні дані в документах, поданих разом з планом санації;

профільним структурним підрозділом державного органу приватизації надано негативний висновок щодо ефективності запропонованих заходів з відновлення платоспроможності боржника.

5. У разі виявлення недоліків або невідповідностей у поданому плані санації державний орган приватизації надає керівнику відповідні письмові зауваження та пропозиції стосовно доопрацювання плану санації.

6. Державний орган приватизації у семиденний строк з дня отримання доопрацьованого плану санації надає висновок щодо його погодження або відмовляє в погодженні, про що керівник повідомляється письмово.

7. Після погодження (надання висновку про погодження) органом приватизації плану санації у разі проведення керівником процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство керівник боржника для отримання відповідного рішення для звернення до господарського суду про порушення справи про банкрутство звертається до органу, до повноважень якого згідно із законодавством або установчими документами боржника віднесено право приймати рішення щодо звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника, а у разі, якщо такі повноваження не визначені, - до органу боржника, до повноважень якого віднесено прийняття рішення щодо реорганізації чи ліквідації боржника.

VI. Порядок надання державним органом приватизації висновку про погодження мирових угод

1. Державний орган приватизації погоджує мирові угоди державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію та які належать до сфери його управління; господарських організацій (підприємств) з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які належать до сфери його управління та/або які перебувають у процесі приватизації.

2. Керівник боржника чи арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) для отримання висновку про погодження мирової угоди письмово звертається до державного органу приватизації.

3. Текст мирової угоди, що подається до державного органу приватизації на погодження, повинен відповідати Типовій формі мирової угоди у справі про банкрутство, встановленій Державним органом з питань банкрутства, та бути попередньо схвалений комітетом кредиторів, що підтверджується відповідним рішенням. Якщо мирова угода містить умови про виконання зобов'язань боржника третьою особою, то така мирова угода має бути підписана з боку третьої особи.

4. Державний орган приватизації у десятиденний строк з дня одержання мирової угоди надає свій висновок про погодження або відмову у погодженні мирової угоди.

5. Висновок про погодження або відмову у погодженні мирової угоди надається у формі листа, який підписує Голова Фонду, або перший заступник Голови Фонду, або заступник Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків; керівник або заступник керівника регіонального відділення Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

6. Державний орган приватизації надає висновок про відмову у погодженні мирової угоди з таких підстав:

виявлено недостовірні дані в документах, поданих разом з мировою угодою (за умови, якщо такі документи було подано);

профільним структурним підрозділом державного органу приватизації надано негативний висновок щодо ефективності запропонованих заходів з відновлення платоспроможності боржника, які відображені в умовах мирової угоди.

VII. Порядок надання державним органом приватизації висновку про погодження переліків ліквідаційних мас банкрутів

1. Державний орган приватизації погоджує переліки ліквідаційних мас державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію та які належать до сфери його управління; господарських організацій (підприємств) з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які належать до сфери його управління та/або які перебувають у процесі приватизації.

2. Ліквідатор (ліквідаційна комісія) банкрута для отримання висновку щодо погодження переліку ліквідаційної маси письмово звертається до державного органу приватизації.

3. До письмового звернення про погодження переліку ліквідаційної маси додається перелік ліквідаційної маси, прошитий, пронумерований та підписаний ліквідатором і скріплений печаткою (за наявності).

4. Перелік ліквідаційної маси, що подається до державного органу приватизації на погодження, має відповідати вимогам статті 42 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

5. До письмового звернення про погодження переліку ліквідаційної маси також додаються:

копія переліку ліквідаційної маси, засвідчена в установленому порядку;

копії установчих документів банкрута, засвідчені в установленому порядку;

усі матеріали інвентаризації майна банкрута, проведеної у порядку, визначеному законодавством з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності та згідно з умовами про проведення інвентаризації ліквідатором (ліквідаційною комісією);

перелік майна, яке обліковувалося на балансі банкрута, але не включено до переліку ліквідаційної маси (із зазначенням назви, залишкової вартості, інвентарного номера, місцерозташування такого майна та підстав невключення до складу ліквідаційної маси разом з відповідними підтвердними документами), підписаний ліквідатором (головою ліквідаційної комісії);

перелік державного майна, яке в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до статутного капіталу товариства, але залишилося на його балансі (перелік об'єктів, їхня вартість, прийняті рішення щодо подальшого використання), за підписом керівника суб'єкта управління таким майном;

баланс банкрута, складений за результатами інвентаризації станом на дату її завершення;

копія постанови господарського суду про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатора банкрута;

копія ухвали господарського суду про призначення членів ліквідаційної комісії (за умови, якщо мало місце таке призначення);

копія реєстру вимог кредиторів станом на дату подання документів на погодження переліку ліквідаційної маси, засвідчена в установленому порядку;

копія протоколу зборів кредиторів, на яких визначено кількісний склад комітету кредиторів та обрано членів комітету кредиторів, засвідчена в установленому порядку;

копія свідоцтва арбітражного керуючого, засвідчена в установленому порядку;

копія плану приватизації або плану розміщення акцій акціонерного товариства, засвідчена в установленому законодавством порядку;

копія акта оцінки вартості цілісного майнового комплексу, що був складений під час створення товариства, засвідчена в установленому законодавством порядку;

лист органу місцевого самоврядування з відомостями про наявність/відсутність на балансі банкрута об'єктів комунальної інфраструктури;

лист регіонального відділення Фонду за місцем розташування банкрута щодо наявності на балансі банкрута об'єктів цивільної оборони із зазначенням інформації щодо подальших дій стосовно цих об'єктів.

6. Державний орган приватизації у двадцятиденний строк з дня одержання переліку ліквідаційної маси розглядає його та надає свій висновок про погодження або відмову у погодженні переліку ліквідаційної маси.

7. Висновок про погодження або відмову у погодженні переліку ліквідаційної маси надається у формі листа, який підписує Голова Фонду, або перший заступник Голови Фонду, або заступник Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків; керівник або заступник керівника регіонального відділення Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

8. Державний орган приватизації надає висновок про відмову у погодженні переліку ліквідаційної маси з таких підстав:

перелік ліквідаційної маси подано на погодження без дотримання вимог пунктів 2 - 5 цього розділу;

виявлено недостовірні дані в документах, поданих разом з переліком ліквідаційної маси;

Законом України "Про приватизацію державного майна" та іншими законодавчими актами встановлено обмеження щодо відчуження майна, включеного до переліку ліквідаційної маси банкрута.

9. У разі виявлення недоліків або невідповідностей у поданому переліку ліквідаційної маси державний орган приватизації надає ліквідатору (ліквідаційній комісії) банкрута відповідні письмові зауваження та пропозиції стосовно доопрацювання переліку ліквідаційної маси.

10. Доопрацьований перелік ліквідаційної маси подається на повторне погодження за процедурою, встановленою цим Порядком.

11. Державний орган приватизації у п'ятиденний строк з дня отримання доопрацьованого переліку ліквідаційної маси, в якому враховані всі зауваження та пропозиції державного органу приватизації, надає висновок щодо його погодження, про що ліквідатор повідомляється письмово.

VIII. Особливості розгляду державним органом приватизації планів санації та мирових угод підприємств-боржників (банкрутів), щодо яких при провадженні у справах про банкрутство господарськими судами застосовуються норми Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції, що була чинною до 19 січня 2013 року

1. Положення цього розділу застосовуються державним органом приватизації під час розгляду планів санації та мирових угод підприємств-боржників (банкрутів), щодо яких при провадженні у справах про банкрутство господарськими судами застосовуються норми Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції, що була чинною до 19 січня 2013 року, що подаються до державного органу приватизації на погодження.

2. План санації підприємства-боржника, зазначеного у пункті 1 цього розділу, має відповідати вимогам законодавства та цього Порядку.

Крім того, план санації має містити таку інформацію (документи):

повне і скорочене найменування боржника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер і дату видачі свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію), місцезнаходження, інформацію про засоби зв'язку, відомості про основні види господарської діяльності, відомості щодо статутного (складеного) капіталу, власників акцій (часток), структурну схему, штатний розпис, перелік дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів;

відомості про основні види продукції (робіт, послуг) (перелік основних видів продукції, питому вагу кожного виду продукції у загальному обсязі виробництва, у собівартості продукції та у її реалізації (у грошовому еквіваленті); випуск продукції в натуральних одиницях; ціну та загальну характеристику ринків збуту, аналіз конкурентоспроможності та конкурентних переваг підприємства);

відомості про фінансову, господарську, інвестиційну діяльність боржника на дату порушення справи про банкрутство, а саме:

оцінку фінансового стану підприємства;

аналіз факторів, що призвели до неплатоспроможності;

визначення можливості санації підприємства;

аналіз структури активів, власних оборотних засобів, структури дебіторської та кредиторської заборгованості;

аналіз прибутковості підприємства, використання виробничого апарату та трудових ресурсів (витрат на виробництво, використання трудових ресурсів, інвестицій та інновацій, об'єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення);

структуру довгострокових та поточних фінансових інвестицій;

наявність готової продукції на складах та товарно-матеріальних цінностей;

перелік активів боржника за організаційною структурою згідно з результатами інвентаризації, проведеної в порядку, визначеному законодавством з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

про наявність земельних ділянок, які належать боржнику на праві власності або на праві користування;

перелік державного майна, яке у процесі приватизації не увійшло до статутного (складеного) капіталу (фонду) товариства, але залишилося на його балансі (перелік об'єктів, вартість, узгоджені з повноважними на це органами управління пропозиціями щодо подальшого використання);

перелік об'єктів соціально-побутової та комунальної сфер (житловий фонд, гуртожитки тощо);

наявність на балансі об'єктів, що забезпечують життєдіяльність окремих об'єктів соціальної інфраструктури населеного пункту, у межах якого розташований боржник;

перелік активів, які передаються для формування статутного капіталу інших юридичних осіб (за умови, якщо план санації передбачає таке передання) із зазначенням інвентарних номерів, балансової вартості та результатів оцінки таких активів, проведеної відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", що будуть використані при формуванні статутного капіталу інших юридичних осіб;

умови приведення розміру статутного капіталу у відповідність до вимог статті 155 Цивільного кодексу України та/або заходи (дії) щодо приведення обігу акцій у відповідність до вимог чинного законодавства (за умови, якщо розмір статутного капіталу та поточний стан обігу акцій боржника цього потребують);

проекти договорів оренди (за умови, якщо такий захід, як передача активів боржника в оренду, передбачений планом санації);

проекти договорів на отримання кредитів та/або проекти договорів на залучення грошових коштів боржником в інший спосіб (за умови, якщо план санації передбачає залучення грошових коштів боржником) із графіком отримання, умов обслуговування та умов повернення таких грошових коштів;

перелік майна, яке буде відчужуватись (за умови, якщо план санації передбачає відчуження майна боржника), із зазначенням інвентарних номерів, балансової вартості та результатів оцінки такого майна, проведеної згідно із Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", з детальним описанням процедури, за якою здійснюватиметься таке відчуження;

реєстр дебіторів та аналіз структури дебіторської заборгованості з описом заходів (юридично значимих дій), внаслідок виконання яких боржник отримає грошові кошти за такою дебіторською заборгованістю;

аналіз соціальних наслідків реалізації заходів санації згідно з планом санації у порівнянні із наслідками ліквідації боржника;

структуру активів та зобов'язань боржника на момент початку та припинення санації за умови виконання плану санації;

підвищення оплати праці, створення нових робочих місць (за умови, якщо план санації передбачає такі заходи);

планові щоквартальні фінансові показники діяльності боржника (форма N 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868);

план використання коштів (рух коштів) (таблиця 3 "Рух грошових коштів (за прямим методом)" додатка 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року N 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2015 року за N 300/26745);

проект мирової угоди (за умови, якщо укладення мирової угоди передбачено планом санації);

графік погашення вимог кредиторів;

інші документи, пов'язані з виконанням заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації.

3. До плану санації додаються:

копії установчих документів боржника, засвідчені в установленому порядку;

копія ухвали господарського суду про порушення провадження у справі про банкрутство;

копія ухвали господарського суду про затвердження реєстру вимог кредиторів;

копії судових рішень, відповідно до яких відбулись зміни в реєстрі вимог кредиторів (за наявності);

копія ухвали господарського суду про введення процедури санації боржника та призначення керуючого санацією;

копія свідоцтва арбітражного керуючого, засвідчена в установленому порядку;

копія протоколу зборів кредиторів, на яких визначено кількісний склад комітету кредиторів та обрано членів комітету кредиторів, визначено повноваження комітету кредиторів, засвідчена в установленому порядку;

копія протоколу засідання комітету кредиторів, на якому було обрано (погоджено) інвестора (інвесторів) (за умови, якщо таке питання розглядалось комітетом кредиторів), засвідчена в установленому порядку;

копія протоколу комітету (зборів) кредиторів про схвалення плану санації боржника, засвідчена в установленому порядку;

фінансова звітність за два останніх роки роботи боржника та за останній звітний період, підписана керівником боржника і головним бухгалтером (за наявності).

4. Державний орган приватизації надає висновок про відмову у погодженні плану санації з таких підстав:

план санації боржника не відповідає вимогам законодавства та цього Порядку;

виявлено недостовірні дані в документах, поданих разом з планом санації;

профільним структурним підрозділом державного органу приватизації надано негативний висновок щодо ефективності запропонованих заходів з відновлення платоспроможності боржника.

5. Висновок про погодження або відмову у погодженні плану санації, надається у формі листа, який підписує Голова Фонду, або перший заступник Голови Фонду, або заступник Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків; керівник або заступник керівника регіонального відділення Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

6. Текст мирової угоди підприємства-боржника, зазначеного у пункті 1 цього розділу, повинен бути попередньо розглянутий комітетом кредиторів, що підтверджується відповідним рішенням. У разі наявності виконання зобов'язань боржника третіми особами (інвесторами) текст мирової угоди повинен бути погоджений інвестором.

7. Державний орган приватизації у місячний строк з дня одержання плану санації або мирової угоди надає свій висновок про погодження або відмову у їх погодженні.

8. Державний орган приватизації надає висновок про відмову у погодженні мирової угоди з таких підстав:

виявлено недостовірні дані в документах, поданих разом з мировою угодою;

профільним структурним підрозділом державного органу приватизації надано негативний висновок щодо ефективності запропонованих заходів з відновлення платоспроможності боржника, як вони відображені в умовах мирової угоди.

9. Висновок про погодження або відмову у погодженні мирової угоди надається у формі листа, який підписує Голова Фонду, або перший заступник Голови Фонду, або заступник Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків; керівник або заступник керівника регіонального відділення Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Заступник директора Юридичного
департаменту - начальник Управління
з питань банкрутства
С. Безверха


Нравится? Лайкни!



Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (06.01.2017)
Просмотров: 704
Всего комментариев: 0
avatar