Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ ФДМУ №2202 від 08.12.2016. Про затвердження Змін до Порядку визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються


ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.12.2016

м. Київ

N 2202

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2016 р. за N 1735/29865

Про затвердження Змін до Порядку визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для конкурентного продажу

Відповідно до пункту 90 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1033), та з метою удосконалення процедури проведення стандартизованої оцінки пакетів акцій публічних акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), що пропонуються для конкурентного продажу,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для конкурентного продажу, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року N 105, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2004 року за N 135/8734 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 23 березня 2016 року N 577), що додаються.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

І. Білоус

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
08 грудня 2016 року N 2202

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2016 р. за N 1735/29865

 

 

 

 

 

 

Зміни до Порядку визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для конкурентного продажу

1. У розділі I:

1) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

"Оціночна вартість Пакета акцій враховується для встановлення початкової ціни такого Пакета акцій для перших торгів.";

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Акт оцінки пакета акцій використовується для встановлення початкової ціни Пакета акцій для перших торгів конкурентного продажу.";

3) в абзаці третьому пункту 5 слова "на підставі відповідних рекомендацій аукціонної комісії" виключити.

2. У розділі II:

1) у пункті 2:

у підпункті 3 слова "необоротних активів" замінити словами "нерухомого майна, крім об'єктів незавершеного капітального будівництва", слово "їх" замінити словом "його";

доповнити пункт після підпункту 5 новим підпунктом 6 такого змісту:

"6) у разі складання Акціонерним товариством фінансової звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382, Акціонерне товариство надає довідку про амортизацію за два попередні повні роки до дати оцінки та за останній звітний період року, в якому встановлена дата оцінки.";

2) у пункті 3:

абзац п'ятий доповнити словами "та інформація про такі акціонерні товариства, що міститься в інформаційних повідомленнях про проведення конкурсів, аукціонів на фондових біржах з продажу їх пакетів акцій та в інших джерелах згідно з цим Порядком";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"середньозважену ціну продажу однієї акції Акціонерного товариства на аукціонах на фондових біржах, визначену за шість місяців до дати оцінки;";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"початкову ціну однієї акції в Пакеті акцій, встановлену для продажу на аукціонах на фондових біржах, що не відбулись внаслідок відсутності попиту, за шість місяців до дати оцінки".

3. У розділі III:

1) в абзаці четвертому пункту 1 слова та знаки "основних засобів, об'єктів незавершених капітальних інвестицій та нематеріальних активів" замінити словами та знаками "нерухомого майна, крім об'єктів незавершеного капітального будівництва";

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. З метою визначення переоціненої вартості нерухомого майна, крім об'єктів незавершеного капітального будівництва Акціонерного товариства, до показника залишкової балансової вартості такого майна застосовуються визначені Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України індекси зміни вартості будівельних робіт за період від останньої переоцінки або дати введення в експлуатацію, у разі якщо такої переоцінки не було, - до дати оцінки.";

3) пункт 4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5, 6 вважати відповідно пунктами 4, 5, нумерацію формул "(3) - (14)" вважати відповідно нумерацією формул "(2) - (13)";

4) пункт 5 доповнити новим реченням такого змісту: "Якщо результат розрахунку виявиться менше однієї копійки, вартість однієї акції Акціонерного товариства становить одну копійку.".

4. У розділі IV:

1) в абзаці третьому пункту 1 слова "або лютого" замінити словом " - травня";

2) абзац п'ятий пункту 2 доповнити словами ", у разі якщо дата оцінки призначена на останнє число шостого - дванадцятого місяця такого року";

3) пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі складання Акціонерним товариством фінансової звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382, грошовий потік за кожний попередній повний календарний рік та прогнозований грошовий потік за рік, в якому проводиться оцінка, у випадках, передбачених пунктом 2 цього розділу, розраховується на підставі чистого прибутку (збитку) та амортизації.";

4) абзац перший пункту 4 після слів "в якому проводиться оцінка" доповнити словами та цифрою "у випадках, передбачених пунктом 2 цього розділу,";

5) пункт 16 доповнити новим реченням такого змісту: "Якщо результат розрахунку виявиться менше однієї копійки, вартість однієї акції Акціонерного товариства становить одну копійку.".

5. У розділі V:

1) в абзаці другому пункту 2 слова "(першими трьома цифрами коду виду економічної діяльності)" замінити словами "(першими чотирма цифрами коду виду економічної діяльності або першими трьома цифрами коду виду економічної діяльності (у разі відсутності подібних акціонерних товариств за першими чотирма цифрами коду виду економічної діяльності), пакети акцій яких були продані за конкурсом або на аукціонах на фондових біржах за визначений цим Порядком період";

2) у пункті 6:

в абзаці третьому літери та цифру "М n 3, ..." виключити;

в абзаці восьмому слова, літери та цифри "балансова вартість усіх активів (П 1); балансова вартість власного капіталу (П 2); чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (П 3); показник EBITDA (П 4) та інші" замінити словами, літерами та цифрами "чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (П 1); показник EBITDA (П 2)";

3) у пункті 7:

в абзаці третьому літери та цифру "М n 3, ..." виключити;

в абзаці сьомому слова, літери та цифри "балансова вартість усіх активів (П 1); балансова вартість власного капіталу (П 2); чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (П 3); показник EBITDA (П 4) та інші" замінити словами, літерами та цифрами "чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (П 1); показник EBITDA (П 2)";

в абзаці дев'ятому слово та цифри "формулою 10" замінити словом та цифрою "формулою 9";

4) у абзаці четвертому пункту 8 слово та цифри "формулою 10" замінити словом та цифрою "формулою 9";

5) у пункті 15:

слова "розраховується оціночна вартість однієї акції в Пакеті акцій як середньоарифметична величина значень вартості однієї акції, отриманих за зазначеними методами" замінити словами "оціночна вартість однієї акції в Пакеті акцій розраховується із застосуванням питомої ваги методів порівняльного підходу, значення якої наведено в розділі 6 додатка 1 до цього Порядку";

доповнити пункт новим реченням такого змісту: "Якщо результат розрахунку виявиться менше однієї копійки, вартість однієї акції Акціонерного товариства становить одну копійку.".

6. У розділі VI:

1) у пункті 1:

в абзаці другому слово "найбільшого" виключити;

доповнити пункт після абзацу третього двома новими абзацами такого змісту:

"Якщо узгоджене значення оціночної вартості однієї акції в Пакеті акцій більше середньозваженої ціни продажу однієї акції Акціонерного товариства на аукціонах на фондових біржах, визначеної за шість місяців до дати оцінки, або початкової ціни однієї акції в Пакеті акцій, встановленої для продажу на аукціонах на фондових біржах, що не відбулись внаслідок відсутності попиту, за шість місяців до дати оцінки, оціночна вартість однієї акції в Пакеті акцій дорівнює зазначеній середньозваженій ціні продажу або початковій ціні. У разі наявності водночас інформації про середньозважену ціну продажу та початкову ціну оціночна вартість однієї акції в Пакеті акцій дорівнює середньозваженій ціні продажу.

У разі наявності інформації про початкову ціну однієї акції в Пакеті акцій, встановлену для продажу на аукціонах на фондових біржах, що не відбулись внаслідок відсутності попиту, яка дорівнює 0,01 гривні, стандартизована оцінка однієї акції в Пакеті акцій за методичними підходами не проводиться. Оціночна вартість такої акції становить 0,01 гривні.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим;

доповнити абзац шостий новим реченням такого змісту: "Значення оціночної вартості Пакета акцій в акті оцінки вказується в тисячах гривень із п'ятьма знаками після коми.";

2) пункт 3 доповнити словами ", з урахуванням абзаців четвертого, п'ятого пункту 1 цього розділу".

7. Додатки 1, 2 і 9 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

 

Заступник директора
Департаменту оцінки майна,
майнових прав та професійної
оціночної діяльності

С. Булгакова

Акт оцінки пакета акцій

Довідка про балансову вартість нерухомого майна, крім об'єктів незавершеного капітального будівництва акціонерного товариства

Схема узгодження результатів оцінки


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (30.01.2017)
Просмотров: 681
Всего комментариев: 0
avatar