Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ ГПУ №134 від 05.04.2017. Про затвердження Положення про службове посвідчення прокурора


ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 квітня 2016 року N 134

Про затвердження Положення про службове посвідчення прокурора

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Генеральної прокуратури Українивід 1 червня 2016 року N 193

Відповідно до статей 9 (Перелік N 1697-VII), 21 Закону України "Про прокуратуру" (Перелік N 1697-VII), з метою визначення порядку видачі, використання та зберігання службового посвідчення прокурора наказую:

1. Затвердити Положення про службове посвідчення прокурора, що додається.

2. Затвердити зразок службового посвідчення прокурора, що додається.

3. Департаменту кадрової роботи Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності абзацом третім пункту 1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону України "Про прокуратуру" (Перелік N 1697-VII).

(пункт 4 у редакції наказу Генеральної прокуратури України від 01.06.2016 N 193)

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника та заступників Генерального прокурора України, заступника Генерального прокурора України - Головного військового прокурора, заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівників регіональних, місцевих та військових прокуратур.

 

Виконувач обов'язків
Генерального прокурора України

Ю. Севрук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної прокуратури України
05 квітня 2016 року N 134

ПОЛОЖЕННЯ
про службове посвідчення прокурора

I. Загальні положення

1. Службове посвідчення прокурора (далі - посвідчення) є офіційним документом, який засвідчує належність посадової особи до системи прокуратури України, підтверджує її посаду, а також повноваження, визначені законодавством.

2. Бланки посвідчення виготовляються в установленому порядку на замовлення Генеральної прокуратури України.

3. Посвідчення видається прокурорам строком на 5 років з дня набуття ними повноважень.

4. Посвідчення обмінюються після закінчення строку їх дії, а також у разі призначення прокурора на іншу посаду або зміни прізвища (імені чи по батькові) чи псування.

5. Посвідчення виготовляється у вигляді багатошарової пластикової картки (далі - картка) розміром 54 х 85,6 міліметра із закругленими кутами, з обох боків якої виконані кольорові захисні графічні зображення.

Посвідчення містить електронний носій інформації, зміст якої визначений пунктом 2 розділу II цього Положення.

6. У верхній частині лицьового боку картки розміщений малий Державний Герб України та виконано напис "ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ", нижче - назва документа та його номер: "СЛУЖБОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ N".

У лівій частині розміщується відцифроване зображення особи розміром 30 х 40 міліметрів. Справа від зображення, згори донизу трьома рядками розміщені поля "Прізвище", "Ім'я", "По батькові" для внесення відповідної інформації. Справа посередині картки міститься дифракційний елемент.

У нижній частині розміщені поля для зазначення дати видачі посвідчення та строку його дії "Видано", "Дійсне до".

7. На зворотному боці картки розміщується назва органу прокуратури, до якої призначено особу на посаду прокурора, та назва поля "Посада", в якому зазначається її посада. Нижче зазначаються посада, прізвище та ініціали керівника органу прокуратури або його заступника, який видав посвідчення, їх відцифрований підпис.

У нижній частині зворотного боку картки повторюється номер посвідчення.

8. Відомості, що вносяться до посвідчення під час його оформлення, у тому числі зображення особи прокурора, виконуються способом лазерного гравіювання.

Усі друковані написи на посвідченні та відомості, які вносяться під час його оформлення, виконуються державною мовою.

9. Посвідчення, що не відповідають вимогам цього розділу, вважаються недійсними та підлягають вилученню.

II. Підстави, порядок оформлення та видачі посвідчень

1. Підставою для оформлення та видачі (обміну) посвідчення є:

призначення прокурора на посаду або поновлення на посаді;

закінчення строку дії посвідчення;

зміна прізвища (імені чи по батькові) прокурора;

втрата або псування посвідчення.

2. За наявності передбачених пунктом 1 цього розділу підстав кадровим підрозділом Генеральної прокуратури України в електронному вигляді формуються персональні дані прокурора:

прізвище, ім'я, по батькові;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

відцифроване фото;

посада;

дата та номер наказу про призначення;

ім'я, прізвище та посада керівника, який видав наказ про призначення, та відцифроване зображення його підпису.

3. У регіональних прокуратурах та військових прокуратурах регіонів персональні дані формуються відповідними кадровими підрозділами та передаються відомчими каналами прийому-передачі даних до кадрового підрозділу Генеральної прокуратури України.

4. Після перевірки персональних даних кадровим підрозділом Генеральної прокуратури України виготовляється посвідчення з використанням відповідного обладнання.

5. Виготовлені посвідчення реєструються в журналі обліку виданих службових посвідчень прокурора.

6. Зіпсовані при виготовленні бланки, а також посвідчення, у яких неправильно зазначені персональні дані, вилучаються та знищуються, про що вноситься запис до журналу обліку виданих службових посвідчень прокурора.

7. Посвідчення вручається Генеральним прокурором України або за його дорученням іншим прокурором працівникам, які призначені на посади центрального апарату та на інші посади номенклатури Генерального прокурора України.

Прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури посвідчення вручається заступником Генерального прокурора України - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або уповноваженою ним особою.

8. Посвідчення інших прокурорів направляються фельд'єгерським зв'язком до регіональних прокуратур та військових прокуратур регіонів для організації їх подальшого вручення.

Відповідні працівники кадрових підрозділів або інші уповноважені особи отримують посвідчення під розпис та організовують їх подальше вручення.

9. При направленні посвідчень до регіональних прокуратур у супровідному листі зазначаються номери бланків та їх загальна кількість, про що до журналу обліку виданих службових посвідчень прокурора вноситься відповідний запис з посиланням на номер і дату вихідного листа.

10. Прокурор, який отримав посвідчення, розписується в журналі обліку виданих службових посвідчень прокурора про його отримання та необхідність повернення при звільненні, призначенні на іншу посаду та в інших випадках, визначених цим Положенням.

11. Нове посвідчення видається після повернення раніше виданого посвідчення, крім випадків його втрати.

III. Правила користування посвідченням та його зберігання

1. Прокурор, якому видано посвідчення, зобов'язаний забезпечити його належне зберігання та правомірне використання, унеможливити втрату, псування або доступ до нього сторонніх осіб.

Передавати посвідчення іншим особам чи використовувати його не за призначенням забороняється.

2. Використання посвідчення допускається лише під час виконання службових обов'язків упродовж часу перебування прокурора на відповідній посаді.

3. Після закінчення терміну дії посвідчення прокурор зобов'язаний повернути його до кадрового підрозділу відповідної прокуратури, про що вноситься запис до журналу обліку виданих службових посвідчень прокурора.

4. Втрачене посвідчення вважається недійсним. Про втрату посвідчення прокурор повинен негайно письмово повідомити керівника відповідної прокуратури.

5. За кожним фактом втрати, псування, передачі посвідчення іншим особам, використання його з корисливою чи іншою метою, не пов'язаною зі службовою діяльністю, за дорученням керівника прокуратури проводиться службова перевірка. Нове посвідчення може видаватися лише після затвердження її висновку.

6. При звільненні з органів прокуратури або отриманні нового посвідчення прокурор зобов'язаний повернути раніше видане посвідчення до кадрового підрозділу відповідної прокуратури.

IV. Облік та зберігання бланків посвідчень кадровими підрозділами

1. Облік бланків посвідчень прокурора здійснюється кадровим підрозділом Генеральної прокуратури України відповідно до вимог законодавства.

2. Кадровими підрозділами Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур та військових прокуратур регіонів ведуться журнали обліку виданих службових посвідчень прокурора (додаток 1) та журнали обліку актів знищення бланків та службових посвідчень прокурора (додаток 2), які повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та завірені підписами керівників кадрових підрозділів.

3. Виготовлені посвідчення (до їх видачі), а також журнали обліку виданих службових посвідчень прокурора, журнали обліку актів знищення бланків та службових посвідчень прокурора зберігаються кадровими підрозділами окремо від інших матеріальних цінностей у сейфі або у металевій шафі, що опломбовуються.

4. У кадровому підрозділі Генеральної прокуратури України бланки посвідчень зберігаються у спеціальному приміщенні, обладнаному залізними дверима або ґратами.

Робочі місця у цьому приміщенні надаються лише працівникам кадрового підрозділу.

V. Знищення бланків та посвідчень

1. Зіпсовані бланки та повернуті посвідчення прокурора знищуються кадровими підрозділами протягом одного місяця.

2. Знищення проводиться у присутності не менше трьох осіб, у тому числі керівника (заступника керівника) кадрового підрозділу, про що складається акт. В акті знищення вказується дата, місце, номери знищених посвідчень, спосіб знищення, посади, прізвища та підписи осіб, які засвідчують факт знищення.

3. Про знищення бланка чи посвідчення робиться запис у журналі обліку виданих службових посвідчень прокурора.

4. Не пізніше 10 робочих днів з дня знищення бланка або посвідчення копія акта направляється до кадрового підрозділу Генеральної прокуратури України.

5. Акти знищення бланків чи посвідчень зберігаються п'ять років.

VI. Контроль за дотриманням цього Положення

1. Контроль за дотриманням цього Положення покладається на керівників кадрових підрозділів Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур та військових прокуратур регіонів.

 

Начальник Департаменту
кадрової роботи Генеральної
прокуратури України

О. Горбань

 

Додаток 1
до Положення про службове посвідчення прокурора
(пункт 2 розділу IV)

ЖУРНАЛ
обліку виданих службових посвідчень прокурора

Розпочато "___" 20__ р.

Закінчено "___" 20__ р.

N
з/п

Номер бланка посвідчення

Номер посвідчення

Дата видачі

П. І. Б. працівника, якому видано посвідчення

Посада працівника

Підпис працівника, який отримав посвідчення

Підпис працівників про необхідність повернення посвідчення у випадках, визначених Положенням

Інформація про направлення посвідчення
(дата, номер вихідного листа або П. І. Б. та підпис працівника, який отримав)

Інформація про знищення посвідчення

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Положення про службове посвідчення прокурора
(пункт 2 розділу IV)

ЖУРНАЛ
обліку актів знищення бланків та службових посвідчень прокурора

Розпочато "___" 20__ р.

Закінчено "___" 20__ р.

N
з/п

Номер акта

Дата знищення посвідчень

Номери бланків знищених посвідчень

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної прокуратури України
05 квітня 2016 року N 134

ЗРАЗОК
службового посвідчення прокурора

Лицьовий бік

  

Зворотний бік

  


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (09.04.2017)
Просмотров: 1221
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar