Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ ГПУ №357 від 12.10.2016. Про затвердження Положення про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України


ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ


НАКАЗ

12.10.2016
м. Київ
N 357

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 листопада 2016 р. за N 1450/29580

Про затвердження Положення про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України

Відповідно до статті 9 Закону України "Про прокуратуру", з метою забезпечення організації роботи з кадрами в органах прокуратури

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України, що додається.

2. Департаменту кадрової роботи та державної служби Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника та заступників Генерального прокурора України, заступника Генерального прокурора України - Головного військового прокурора, заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівників регіональних, місцевих та військових прокуратур, ректора Національної академії прокуратури України.

 

Генеральний прокурор України
Ю. Луценко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної прокуратури України
12 жовтня 2016 року N 357

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України
07 листопада 2016 р. за N 1450/29580


ПОЛОЖЕННЯ
про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України


I. Загальні положення

1. Цим Положенням визначаються основні напрями організації роботи з кадрами в органах прокуратури України.

2. Правовою основою організації роботи з кадрами в органах прокуратури України є Кодекс законів про працю України, Закон України "Про прокуратуру", інші нормативно-правові акти та це Положення.

II. Призначення на посади прокурорів

1. На посади прокурорів призначаються особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним статтею 27 Закону України "Про прокуратуру", крім вимоги щодо наявності стажу роботи в галузі права для прокурорів місцевих прокуратур на перехідний період згідно з пунктом 5 1 розділу XIII "Перехідні положення" Закону України "Про прокуратуру".

2. Призначення на посади у місцевих прокуратурах здійснюється відповідно до наказу Генеральної прокуратури України від 26 липня 2016 року N 265 "Про затвердження Порядків проведення тестування та чотирирівневого відкритого конкурсу на зайняття посад у місцевих прокуратурах", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2016 року за N 1130/29260.

3. Призначення прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється керівником цієї прокуратури за результатами відкритого конкурсу, який проводить конкурсна комісія.

Склад комісії та порядок проведення нею відкритого конкурсу визначаються керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

4. Військовими прокурорами призначаються громадяни з числа офіцерів, які проходять військову службу або перебувають у запасі і мають вищу юридичну освіту, за умови укладення ними контракту про проходження служби особами офіцерського складу у військовій прокуратурі.

5. При вирішенні питання про призначення на посади прокурорів у Генеральній прокуратурі України та регіональних прокуратурах уперше, а також осіб, які мають досвід прокурорської діяльності, проте не працюють в органах прокуратури, кадровими підрозділами прокуратур із залученням підрозділу внутрішньої безпеки забезпечується проведення спеціальних перевірок стосовно претендентів на посади прокурорів відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

6. У випадку надання кандидатом недостовірних відомостей чи встановлення інших обставин, які згідно з вимогами чинного законодавства унеможливлюють призначення особи на посаду, у тому числі за результатами конкурсного відбору, керівник органу прокуратури письмово впродовж 10 днів після прийняття рішення повідомляє про це кандидата з наведенням мотивів відмови в призначенні на посаду.

7. Прийняття на роботу військовозобов'язаних і призовників здійснюється після взяття їх на військовий облік в установленому порядку відповідно до вимог пункту 10 Положення про військовий облік військовозобов'язаних і призовників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 1994 року N 377.

8. Про призначення осіб на посади прокурорів уперше, осіб, які мають досвід прокурорської діяльності, проте не працюють в органах прокуратури, а також працівників у порядку переведення з прокуратур інших регіонів інформація кадровими підрозділами регіональних прокуратур надсилається до Генеральної прокуратури України у семиденний строк із долученням копій відповідного наказу і біографічної довідки, форма якої міститься в додатку до цього Положення.

9. При ініціюванні призначення осіб на адміністративні посади враховуються їх досвід, зокрема наявність відповідних професійних знань і морально-ділових якостей, управлінсько-організаторських здібностей та неухильне дотримання правил професійної етики.

10. Призначення прокурорів на посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів, керівників та заступників керівників підрозділів у складі управлінь регіональних прокуратур, управлінь та департаментів Генеральної прокуратури України здійснюється за вмотивованими рекомендаціями їхніх керівників, погодженими із заступниками керівників відповідних органів прокуратури.

11. При призначенні Генеральним прокурором України осіб на посади заступників Генерального прокурора України, керівників, заступників керівників структурних підрозділів та прокурорів Генеральної прокуратури України, керівників регіональних прокуратур (військових прокурорів регіонів), ректора Національної академії прокуратури України підготовку необхідних документів забезпечує кадровий підрозділ Генеральної прокуратури України (Головної військової прокуратури).

12. Для призначення Генеральним прокурором України осіб на посади перших заступників та заступників керівників регіональних прокуратур та військових прокурорів регіонів; військових прокурорів гарнізонів, їх перших заступників та заступників; першого проректора та проректорів Національної академії прокуратури України відповідні кадрові підрозділи забезпечують підготовку та надсилання до Генеральної прокуратури України таких документів:

1) щодо осіб, які працюють на посадах прокурорів і слідчих та в Національній академії прокуратури України:

подання керівника органу прокуратури або ректора Національної академії прокуратури України;

заяви особи про призначення на посаду;

біографічної довідки;

особистого листка з обліку кадрів з фотокарткою розміром 4 х 6 см (для державних службовців - особова картка за формою, затвердженою наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року N 156 "Про затвердження форми Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за N 1200/29330);

автобіографії;

копії документа про освіту з відповідними додатками;

письмової заяви про згоду особи на проведення перевірки відповідно до вимог Закону України "Про очищення влади" та оприлюднення відомостей стосовно неї або довідки про результати перевірки, передбаченої цим Законом;

копії паспорта громадянина України;

копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

фото на електронному носії;

2) щодо осіб, які не працюють на прокурорсько-слідчих посадах, окрім зазначених у підпункті 1 цього пункту документів, додатково надсилаються заява про надання згоди щодо обробки персональних даних та проведення спеціальної перевірки, довідка про результати спеціальної перевірки, належним чином завірена копія трудової книжки та характеристика з останнього місця роботи.

13. Кадрові підрозділи прокуратур регіонального рівня та Національної академії прокуратури України забезпечують підготовку зазначених у пункті 12 цього розділу документів і надають їх до Генеральної прокуратури України для вивчення кандидатів при призначенні на посади:

1) у регіональних прокуратурах та військових прокуратурах регіонів:

начальників управлінь;

начальників відділів роботи з кадрами;

начальників відділів організаційного та правового забезпечення;

начальників підрозділів ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи;

начальників режимно-таємних частин;

начальників відділів фінансування та бухгалтерського обліку - головних бухгалтерів;

2) у Національній академії прокуратури України:

начальників управлінь;

начальника відділу роботи з кадрами;

начальника відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера.

14. Для призначення на відповідні адміністративні посади у військових прокуратурах документи подаються до Головної військової прокуратури.

15. При надходженні неналежно оформлених документів кадровий підрозділ Генеральної прокуратури України вживає заходів для їх доопрацювання, а в разі неможливості повертає матеріали для відповідного оформлення.

16. До вивчення матеріалів щодо призначення на посади, визначені пунктом 11 цього розділу (крім посад заступників Генерального прокурора України), за дорученням Генерального прокурора України можуть залучатися заступники Генерального прокурора України, які проводять співбесіди з кандидатами та вносять Генеральному прокурору України пропозиції щодо можливості призначення їх на вказані посади.

17. Призначення Генеральним прокурором України на адміністративні посади вирішується з урахуванням висновків підрозділу внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури України за результатами перевірок щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів та таємних перевірок доброчесності.

18. У разі проведення щодо працівника службового розслідування (перевірки) питання про призначення на посаду вирішується після його (її) завершення.

19. Матеріали щодо призначення осіб на посади, зазначені у пункті 13 цього розділу, опрацьовуються кадровим підрозділом Генеральної прокуратури України із залученням структурних підрозділів за напрямами діяльності, а також внутрішньої безпеки.

За результатами опрацювання підрозділом внутрішньої безпеки складається висновок про можливість призначення кандидатів на відповідні посади.

Висновок структурного підрозділу за відповідним напрямом діяльності погоджується із заступником Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків.

20. Узагальнений висновок за результатами вивчення матеріалів щодо призначення осіб на посади, зазначені у пункті 13 цього розділу, надсилається кадровим підрозділом Генеральної прокуратури України керівникам регіональних прокуратур та ректору Національної академії прокуратури України.

21. Копії наказів про призначення на посади керівників структурних підрозділів регіональних прокуратур та Національної академії прокуратури України у семиденний строк надсилаються до Генеральної прокуратури України.

22. Призначення на адміністративні посади до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюються з урахуванням вимог, передбачених статтею 8 1 Закону України "Про прокуратуру".

23. Кадровими підрозділами прокуратур усіх рівнів забезпечується:

проведення перевірок згідно із Законом України "Про очищення влади" стосовно посадових та службових осіб органів прокуратури України;

оприлюднення в установленому порядку на офіційному веб-сайті органу прокуратури відомостей про результати перевірки не пізніш як на третій робочий день із дня складення довідки про результати перевірки, а також збереження відомостей упродовж усього періоду роботи прокурора у відповідному органі.

III. Подання декларацій

1. Працівники прокуратури подають декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" в порядку, визначеному Національним агентством з питань запобігання корупції.

2. Працівники прокуратури у триденний строк надають до кадрових підрозділів копії повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про факт подання декларації, які долучаються до матеріалів особових справ.

3. Керівники прокуратури у визначеному законодавством порядку повідомляють Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання або несвоєчасного подання декларацій працівниками.

4. Дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо подання декларацій особами, які припиняють діяльність в органах прокуратури, забезпечується кадровими підрозділами шляхом моніторингу відомостей Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

IV. Присвоєння класних чинів

1. Класні чини присвоюються прокурорам згідно з вимогами підпункту 1 пункту 3 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону України "Про прокуратуру", Положення про класні чини працівників органів прокуратури України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 06 листопада 1991 року N 1795-XII.

2. До строку перебування в класному чині зараховується час роботи працівника на посадах прокурора і слідчого, а також час, коли він фактично не працював на таких посадах, але за ним згідно із законодавством зберігалося місце роботи (посада), час вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу, та час перебування у відрядженні для роботи у Національній академії прокуратури України чи в інших органах у визначених законом випадках.

3. Працівникам, зазначеним у пункті 2 цього розділу, черговий класний чин присвоюється після закінчення встановленого строку перебування у попередньому класному чині лише після того, як вони приступили до виконання службових обов'язків за відповідною посадою в органах прокуратури.

4. Черговий класний чин може бути присвоєно достроково в порядку заохочення за зразкове виконання службових обов'язків та лише після закінчення половини встановленого строку перебування у попередньому класному чині.

5. Присвоєння працівнику в порядку заохочення класного чину, вищого, ніж передбачено за його посадою, можливе лише за сумлінне і зразкове виконання службових обов'язків, ініціативу та оперативність у роботі з урахуванням стажу роботи в органах прокуратури за умови закінчення встановленого строку перебування у попередньому класному чині (за винятком класних чинів державного радника юстиції 1, 2 та 3 класів).

6. Повторне заохочення у вигляді дострокового присвоєння класного чину можливе не раніше ніж через п'ять років після попереднього дострокового присвоєння класного чину.

7. Подання про присвоєння класних чинів вносяться Генеральному прокурору України:

1) стосовно перших заступників і заступників керівників місцевих прокуратур, начальників і заступників начальників структурних підрозділів та прокурорів цих прокуратур - керівниками місцевих прокуратур за погодженням із керівниками регіональних прокуратур;

2) стосовно перших заступників і заступників керівників регіональних прокуратур, начальників і заступників начальників структурних підрозділів, прокурорів, старших слідчих і слідчих в особливо важливих справах регіональних прокуратур та керівників місцевих прокуратур - керівниками регіональних прокуратур;

3) стосовно заступників керівників самостійних структурних підрозділів, керівників управлінь і відділів у складі самостійних структурних підрозділів, прокурорів, слідчих і старших слідчих в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України - керівниками відповідних самостійних структурних підрозділів за погодженням із заступниками Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків;

4) стосовно керівників самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України - заступниками Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків;

5) стосовно першого заступника і заступників Генерального прокурора України, керівників самостійних структурних підрозділів, які підпорядковуються безпосередньо Генеральному прокурору України, керівників регіональних прокуратур - керівником кадрового підрозділу Генеральної прокуратури України.

8. Подання про присвоєння чергового класного чину подається до кадрового підрозділу Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за місяць до закінчення строку перебування у попередньому класному чині, а у випадку призначення на вищу посаду - не пізніше одного місяця з дати призначення.

9. У поданні про присвоєння чергового класного чину наводяться коротка біографічна інформація про працівника, повна назва посади, яку він обіймає, дата призначення на цю посаду, дата і номер наказу про присвоєння останнього класного чину (із зазначенням посади, яку працівник обіймав на той час), відомості про відсутність дисциплінарних стягнень, а також висновок щодо можливості присвоєння класного чину.

10. При несвоєчасному внесенні подання зазначаються причини порушення встановлених строків (притягнення до дисциплінарної відповідальності, відпустка для догляду за дитиною, перерва в роботі в органах прокуратури тощо).

11. У поданні про присвоєння класного чину працівнику, який має перерву в роботі, для обчислення строку перебування його в класному чині зазначаються дати звільнення і наступного прийняття на роботу.

12. За наявності визначених законодавством підстав, Генеральному прокурору України вносяться подання про позбавлення класного чину або пониження працівника в класному чині.

13. Не представляються до присвоєння класних чинів прокурори, які мають незняті дисциплінарні стягнення.

V. Підвищення кваліфікації прокурорів

1. Підвищення кваліфікації прокурорів здійснюється відповідно до Закону України "Про прокуратуру" та наказів Генеральної прокуратури України.

2. Підвищення кваліфікації прокурорів проводиться в Національній академії прокуратури України не рідше одного разу на три роки.

3. Ректором Національної академії прокуратури України забезпечується підвищення кваліфікації прокурорів і слідчих, виходячи з реальних потреб практичної діяльності за відповідними напрямами.

4. Керівниками прокуратур усіх рівнів при формуванні пропозицій з підвищення кваліфікації прокурорів і слідчих застосовується індивідуальний підхід з огляду на реальні потреби працівників у підвищенні кваліфікації.

5. За необхідності проводяться навчальні заходи (тренінги), до участі в підготовці та методичному супроводі яких залучаються працівники Національної академії прокуратури України.

6. До навчальних заходів (тренінгів) можуть залучатися працівники вищих навчальних закладів, представники судових, правоохоронних та інших державних органів тощо (за згодою).

7. Відповідальними за організацію роботи з підвищення кваліфікації прокурорів є заступники Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків, керівники регіональних та місцевих прокуратур, ректор Національної академії прокуратури України.

8. Координація роботи з підвищення кваліфікації забезпечується кадровими підрозділами регіональних прокуратур та Генеральної прокуратури України.

9. Керівниками регіональних прокуратур забезпечується належний рівень проходження практики в органах прокуратури студентами вищих навчальних закладів, з якими Генеральною прокуратурою України укладено договори про співпрацю.

10. Питання організації проходження практики студентами вищих навчальних закладів, з якими Генеральною прокуратурою України не укладались договори про співпрацю, вирішується, виходячи з реальної можливості забезпечення належного рівня проходження практики.

VI. Відпустки працівників прокуратури

1. Керівники прокуратур усіх рівнів забезпечують своєчасне надання щорічних відпусток працівникам прокуратури відповідно до вимог Законів України "Про прокуратуру", "Про відпустки" та інших нормативно-правових актів, їх використання до закінчення робочого року та з дотриманням затверджених графіків.

2. Відпустки працівникам надаються на підставі їх заяв, погоджених із безпосереднім керівником та заступником керівника прокуратури згідно з розподілом обов'язків, поданих за 2 тижні до початку відпустки.

3. Перенесення щорічних відпусток на інший період здійснюється лише у виняткових випадках за наявності нагальної службової необхідності чи інших поважних причин.

4. Відкликання працівника зі щорічної основної чи додаткової оплачуваної відпустки допускається лише у виняткових випадках за вмотивованим рапортом його безпосереднього керівника для виконання невідкладних і непередбачуваних завдань.

VII. Мобілізаційна підготовка в органах прокуратури

1. Заходи щодо мобілізаційної підготовки і мобілізації в органах прокуратури плануються, організовуються та проводяться кадровим підрозділом Генеральної прокуратури України, керівниками регіональних прокуратур, військовими прокурорами регіонів відповідно до вимог Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та інших нормативно-правових актів із цих питань.

2. Робота щодо військового обліку військовозобов'язаних і призовників, бронювання військовозобов'язаних працівників за органами прокуратури на період мобілізації та на воєнний час проводиться постійно відповідно до вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та інших нормативно-правових актів із цих питань.

VIII. Заохочення працівників прокуратури

1. Заохочення працівників прокуратури здійснюється в порядку, визначеному Генеральним прокурором України відповідно до чинного законодавства України.

2. Працівники органів прокуратури та Національної академії прокуратури України заохочуються за особисті досягнення у професійній діяльності, сумлінне та зразкове виконання службових обов'язків, ініціативу та оперативність у роботі, тривалу бездоганну службу в органах прокуратури з неухильним дотриманням порядку, визначеного законодавством.

3. Кадровий підрозділ Генеральної прокуратури України за поданням керівників самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та керівників регіональних прокуратур вносить умотивовані пропозиції щодо представлення прокурорів до відзначення державними нагородами, заохочувальними відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, а також до присвоєння вищих класних чинів.

4. Питання щодо відзначення працівників прокуратури державними нагородами, заохочувальними відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, присвоєння вищих класних чинів ініціюється через Генерального прокурора України.

5. Не застосовуються заходи заохочення до працівників органів прокуратури, які мають дисциплінарні стягнення, упродовж усього періоду дії накладених на них стягнень.

IX. Дисциплінарна відповідальність прокурорів

1. Прокурор може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених статтею 43 Закону України "Про прокуратуру", в порядку, передбаченому Дисциплінарним статутом прокуратури України, затвердженим Постановою Верховної Ради України від 06 листопада 1991 року N 1796-XII.

2. Копії наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності у триденний строк направляються керівниками регіональних прокуратур до кадрового підрозділу Генеральної прокуратури України, а стосовно осіб, притягнутих до відповідальності на підставі пунктів 5, 6 частини першої статті 43 Закону України "Про прокуратуру", - також до підрозділу внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури України.

3. Кадровим підрозділом Генеральної прокуратури України здійснюється контроль за обґрунтованістю та законністю застосування дисциплінарних стягнень до працівників органів прокуратури, вживаються заходи щодо скасування безпідставних і незаконних наказів.

4. Питання про дострокове зняття дисциплінарного стягнення, застосованого Генеральним прокурором України, вирішується за поданням заступника Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків чи керівника самостійного структурного підрозділу, безпосередньо підпорядкованого Генеральному прокурору України, а також на підставі подання керівника відповідної регіональної прокуратури.

5. Дострокове зняття дисциплінарного стягнення, застосованого керівником регіональної прокуратури, здійснюється за поданням заступника керівника цієї прокуратури згідно з розподілом обов'язків чи керівника самостійного структурного підрозділу, безпосередньо підпорядкованого керівнику регіональної прокуратури, а також керівника відповідної місцевої прокуратури.

6. До завершення в установленому порядку службових перевірок (розслідувань), які проводяться стосовно прокурорсько-слідчих працівників, подання про зняття з них дисциплінарних стягнень не вноситься.

7. Кадрові підрозділи регіональних прокуратур невідкладно інформують кадровий підрозділ Генеральної прокуратури України про факти скасування судами застосованих дисциплінарних стягнень із наданням копій відповідних судових рішень.

X. Звільнення прокурора з посади

1. Звільнення прокурора з посади здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про прокуратуру".

2. У разі ініціювання питання про звільнення з органів прокуратури або з адміністративної посади, призначення на яку чи звільнення з якої здійснюється Генеральним прокурором України, керівник регіональної прокуратури, ректор Національної академії прокуратури України вносить подання, у якому обов'язково наводяться конкретні обґрунтування причин звільнення, з долученням копій відповідних документів.

3. Копії наказів про звільнення з посад, зазначених у пункті 13 розділу II цього Положення, у семиденний строк надсилаються до Генеральної прокуратури України.

Копії наказів про звільнення посадових і службових осіб органів прокуратури з підстав, передбачених Законом України "Про очищення влади", у той же день надсилаються до кадрового підрозділу Генеральної прокуратури України.

Військовими прокурорами регіонів копії наказів направляються до кадрового підрозділу Головної військової прокуратури.

4. Керівники регіональних прокуратур у триденний строк із дня вивільнення посади надсилають до кадрового підрозділу Генеральної прокуратури України інформацію про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад прокурорів у регіональних і місцевих прокуратурах (військові прокурори регіонів відповідну інформацію направляють до кадрового підрозділу Головної військової прокуратури).

5. Кадрові підрозділи Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур здійснюють контроль за перебігом місячного строку після звільнення прокурорів з адміністративних посад або припинення ними повноважень на цих посадах (до вирішення питання про призначення на наявні вакантні посади, переведення до іншого органу прокуратури чи звільнення).

6. Кадрові підрозділи регіональних прокуратур невідкладно інформують кадровий підрозділ Генеральної прокуратури України про факти задоволення судами позовів щодо поновлення на роботі працівників прокуратури з наданням копій відповідних судових рішень.

XI. Штатна чисельність і структура органів прокуратури

1. Кадровий підрозділ Генеральної прокуратури України за результатами вивчення відповідними підрозділами ефективності діяльності окремих структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих прокуратур вносить Генеральному прокурору України узгоджені пропозиції щодо можливих шляхів оптимізації штатної чисельності та структури Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих прокуратур.

2. Підготовка проектів наказів Генерального прокурора України щодо зміни штатної чисельності та структури Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих прокуратур здійснюється у межах визначених законом граничної штатної чисельності працівників прокуратури та видатків, затверджених у Державному бюджеті України, на утримання органів прокуратури.

3. Проекти наказів щодо зміни штатної чисельності та структури Спеціалізованої антикорупційної прокуратури погоджуються із Директором Національного антикорупційного бюро України.

XII. Інші питання кадрової роботи

1. Керівники прокуратур забезпечують виконання законодавства про державну службу в органах прокуратури України, зокрема щодо вступу на державну службу, конкурсних засад заміщення вакантних посад державної служби, обмежень, пов'язаних із її проходженням, проведення перевірок згідно з вимогами антикорупційного законодавства та відповідно до Закону України "Про очищення влади", прийняття та неухильного дотримання Присяги і правил етичної поведінки, присвоєння рангів, підвищення рівня професійної компетентності, оцінювання результатів службової діяльності.

2. Кадрові підрозділи прокуратур усіх рівнів:

ведуть облік кадрів, здійснюють зберігання та видачу особових справ, службових посвідчень і трудових книжок працівників органів прокуратури, забезпечують при цьому належний захист їх персональних даних;

здійснюють контроль за перебігом п'ятирічного строку повноважень керівників регіональних і місцевих прокуратур;

ефективно використовують можливості автоматизованої інформаційно-аналітичної системи "Кадри", до якої зобов'язані своєчасно вносити відповідну інформацію.

3. Керівники прокуратур усіх рівнів:

організовують роботу з ветеранами органів прокуратури, підтримують з ними постійний зв'язок, сприяють діяльності їх громадських організацій;

опікуються питаннями розвитку музеїв органів прокуратури та збереження їх матеріальної бази.

 

Начальник Департаменту 
кадрової роботи та державної служби 
Генеральної прокуратури України
О. Горбань

Біографічна довідка


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (02.12.2016)
Просмотров: 867
Всего комментариев: 0
avatar