Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ ГПУ № 68 Про затв. Порядків проведення тестування та чотирирівневого відкритого конкурсу на зайняття посад у місцевих прокуратурах


 

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ


НАКАЗ

20.07.2015
м. Київ
N 98

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 липня 2015 р. за N 928/27373

Про затвердження Порядків проведення тестування та чотирирівневого відкритого конкурсу на зайняття посад у місцевих прокуратурах

На виконання пункту 5 1 розділу XIII "Перехідні положення" Закону України "Про прокуратуру" з метою кадрового наповнення місцевих прокуратур

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення тестування для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури, що додається.

2. Затвердити Порядок проведення чотирирівневого відкритого конкурсу на зайняття посад керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників, що додається.

3. Затвердити Перелік питань для проведення тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури та посад керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників, що додається.

4. Департаменту кадрової роботи Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Генеральний прокурор України
В. Шокін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної прокуратури України
20 липня 2015 року N 98

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 липня 2015 р. за N 928/27373


ПОРЯДОК
проведення тестування для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури


I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає умови і процедуру проведення тестування на посади прокурорів місцевих прокуратур.

1.2. На посади прокурорів місцевих прокуратур призначаються особи за результатами успішного проходження ними тестування.

1.3. Тестування забезпечує умови для об'єктивного і неупередженого з'ясування спроможності кандидатів за своїми професійними та особистісними якостями виконувати службові обов'язки на посадах прокурорів місцевих прокуратур.

1.4. Прокурори та стажисти на посадах прокурорів, які на день набрання чинності Законом України "Про прокуратуру" працюють у міських, районних, міжрайонних, районних у містах прокуратурах, претендують на зайняття посади прокурора місцевої прокуратури, яка утворюється шляхом реорганізації прокуратури районного рівня, в якій вони працюють.

Прокурори та стажисти на посадах прокурорів, які працюють у прокуратурах міст з районним поділом, претендують на зайняття посади прокурора місцевої прокуратури в одній з місцевих прокуратур, що утворюються в межах відповідного міста.

1.5. Прийом документів та тестування на зайняття посад прокурорів місцевих прокуратур для осіб, які не мають досвіду роботи в органах прокуратури, та осіб, які мають досвід прокурорської діяльності, проте на день набрання чинності Законом України "Про прокуратуру" не працюють в органах прокуратури, проводиться після закінчення тестування та призначення осіб, які на день набрання чинності Законом України "Про прокуратуру" працюють в міських, районних, міжрайонних, районних у містах прокуратурах на посадах прокурорів, у разі наявності вакансій.

1.6. Не допускаються до тестування особи, які:

не є громадянами України;

не мають вищої юридичної освіти;

не володіють державною мовою;

визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

мають захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків прокурора;

мають незняту чи непогашену судимість або на яких накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

1.7. Тестування проводиться у п'яти регіональних центрах, розташованих у містах Києві, Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові.

II. Робочі групи регіонального центру

2.1. Проведення тестування та формування рейтингу кандидатів забезпечують робочі групи регіонального центру (далі - робочі групи).

2.2. Робочі групи формуються у кількісному складі залежно від потреби (але не менше 15 осіб). До їх складу входять працівники:

структурного підрозділу Генеральної прокуратури України, який відповідає за реформування органів прокуратури;

прокуратур областей та міста Києва, що входять до територіальної юрисдикції регіонального центру;

вищих навчальних закладів, на базі яких проводитиметься тестування.

2.3. Робочі групи утворюються у складі керівника, заступника керівника, секретаря та членів групи.

Кількісний і персональний склад робочої групи затверджується наказом Генерального прокурора України.

2.4. Засідання робочої групи проводяться відкрито.

Робоча група є повноважною приймати рішення за умови присутності на засіданні не менше 2/3 її складу.

Рішення приймаються простою більшістю голосів.

2.5. Члени робочої групи зобов'язані:

забезпечувати додержання кандидатами, які проходять тестування, порядку його проведення;

вживати заходів щодо недопущення спілкування між особами, які беруть участь у тестуванні, використання ними будь-яких технічних засобів та інших джерел інформації. У разі виявлення таких фактів відсторонювати осіб від подальшого проходження тестування;

вживати заходів щодо недопущення конфлікту інтересів та негайно повідомляти про такі випадки на засіданні робочої групи.

III. Організація проведення тестування

3.1. Оголошення про проведення тестування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.

В оголошенні про проведення тестування зазначаються такі відомості:

підстави проведення тестування;

посади, на які проводиться тестування;

вимоги до претендентів;

перелік необхідних для участі у тестуванні документів та порядок їх подання;

найменування та місцезнаходження регіональних центрів.

3.2. Структурний підрозділ Генеральної прокуратури України, який відповідає за реформування органів прокуратури, протягом 3-х робочих днів після видання Генеральною прокуратурою України наказу про проведення тестування для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури оприлюднює на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України інформацію про його проведення.

3.3. Тестові завдання затверджуються наказом Генеральної прокуратури України та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за 14 днів до дати проведення тестування.

3.4. Кадровий підрозділ відповідної регіональної прокуратури опрацьовує заяви, анкети та документи кандидатів, створює реєстр кандидатів для кожної місцевої прокуратури та передає до регіонального центру, територіальна юрисдикція якого поширюється на дану область.

3.5. Групи кандидатів для проходження тестування формуються робочою групою регіонального центру окремо для кожної місцевої прокуратури.

3.6. Робоча група виготовляє відомості для тестування кожної групи кандидатів та завчасно інформує їх про дату, час та місце проведення тестування за допомогою засобів зв'язку (електронної пошти, телефону або оголошенням на веб-сайті прокуратури регіону).

3.7. Перед початком проведення тестування члени робочої групи встановлюють за паспортом або службовим посвідченням особи кандидатів, які прибули для проходження тестування.

3.8. Особи, які без поважних причин своєчасно не з'явилися на тестування, надалі до проходження тестування не допускаються.

3.9. Тестування здійснюється з використанням комп'ютерної техніки. Повторне тестування не допускається.

3.10. Під час проведення тестування його учасникам забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення кандидатом порядку проведення тестування він відсторонюється від подальшої участі в тестуванні, про що складається відповідний акт.

3.11. Кожен кандидат після проходження професійного тесту ознайомлюється з кількістю набраних ним балів. Результат фіксується у відомості про результати тестування на знання законодавчої бази (професійний тест), форма якого наведена у додатку 1 цього Порядку, та засвідчується підписами кандидата та члена робочої групи.

Результати тестування зберігаються в електронному вигляді на сервері Генеральної прокуратури України.

3.12. Відомості з результатами тестування передаються на підпис керівнику та секретарю робочої групи.

3.13. Усі кандидати після складання тесту на знання законодавчої бази (професійний тест) переходять на наступний етап - тестування на загальні здібності. Про час проведення указаного тестування вони додатково інформуються.

3.14. Кожен кандидат після проходження тестування на загальні здібності ознайомлюється з кількістю набраних ним балів. Результат фіксується у відомості про результати тестування загальних здібностей, форма якого наведена у додатку 1 цього Порядку, та засвідчується підписами кандидата та члена робочої групи.

3.15. Максимальна кількість балів, яку може набрати кандидат за результатами проходження двох тестувань, - 200, які враховуються рівними частинами (50 % - тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) та 50 % - тестування на загальні здібності).

3.16. На підставі відомостей про результати тестування робоча група регіонального центру формує рейтинговий список, форма якого наведена у додатку 2 цього Порядку, по кожній місцевій прокуратурі окремо.

3.17. Рейтинговий список затверджується на засіданні робочої групи простою більшістю голосів, про що складається відповідний протокол, який підписується керівником та секретарем.

3.18. Рейтинговий список кандидатів оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідної регіональної прокуратури після закінчення тестування.

IV. Етапи проведення відбору кандидатів

4.1. Основними етапами відбору кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури є:

прийом документів;

тестування на знання законодавчої бази (професійний тест);

тестування на загальні здібності;

формування рейтингу кандидатів.

4.2. На всіх етапах відбору кандидатів як спостерігачі запрошуються представники міжнародних та міжурядових організацій, члени консультативних рад при Генеральній прокуратурі України та прокуратурах регіонів (за згодою), а також працівники вищих навчальних закладів, на базі яких проводиться тестування (за згодою).

V. Прийом документів та реєстрація кандидатів

5.1. Строк прийому заяв, анкет кандидатів та інших документів має становити не менше 14 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення тестування.

Прийом документів завершується в день, визначений як кінцевий термін їх подання.

5.2. Працівник, який на день набрання чинності Законом України "Про прокуратуру" працює в міській, районній, міжрайонній, районній у місті прокуратурі, подає заяву за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, для участі в тестуванні на посаду прокурора тієї місцевої прокуратури, яка буде сформована шляхом реорганізації прокуратури районного рівня, в якій він працює.

Заява у встановлені строки подається до кадрового підрозділу відповідної регіональної прокуратури.

5.3. Кандидати, які не працюють в органах прокуратури, особисто подають до кадрового підрозділу відповідної регіональної прокуратури заяву про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора та такі документи:

анкету кандидата на посаду прокурора місцевої прокуратури (додаток 4), автобіографію та фото;

копію та оригінал паспорта громадянина України;

копію та оригінал довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію та оригінал документа про вищу юридичну освіту з додатками;

медичну довідку про стан здоров'я за формою 133/о;

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного обліку згідно з формою N 140/о;

медичну довідку про проходження обов'язкового попереднього та періодичного психіатричних оглядів згідно з формою N 122-2/о;

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

заява за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку, про обробку персональних даних та дозвіл на спеціальну перевірку.

5.4. Кадровий підрозділ відповідної регіональної прокуратури організовує прийом та перевірку поданих документів на відповідність установленим вимогам. Про результати перевірки документів та допуск або відмову в допуску до тестування кандидата повідомляє кадровий підрозділ.

5.5. Інформація про дату, час та місце проведення тестування розміщується на офіційному веб-сайті відповідної регіональної прокуратури.

VI. Тестування на знання законодавчої бази (професійний тест)

6.1. Основна мета проходження професійного тесту - визначення рівня знань чинного законодавства.

6.2. Тестування на знання законодавчої бази триває не більше 2 годин.

6.3. Перелік питань для тестування затверджується Генеральним прокурором України. Кожному кандидату електронна система тестування генерує унікальний тест зі 100 питань. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість можливих балів дорівнює 100.

6.4. Кожен кандидат після проходження професійного тесту ознайомлюється зі своїм результатом, що засвідчується його підписом та члена робочої групи.

VII. Тестування на загальні здібності

7.1. Метою тестування загальних здібностей кандидата є виявлення здатності аналізувати, обробляти та інтерпретувати великі масиви інформації за короткий час, знаходити причинні зв'язки між ними і робити правильні висновки.

7.2. Перевірка загальних здібностей кандидата передбачає визначення рівня логічних, вербальних та математичних здібностей.

7.3. Тестування на загальні здібності містить не більше 100 питань, проводиться з використанням комп'ютерної техніки і триває до 1 години.

7.4. Кожен кандидат після проходження тесту на загальні здібності ознайомлюється зі своїм результатом, що засвідчується його підписом та члена робочої групи.

VIII. Оскарження

8.1. Рішення щодо недопущення кандидата до тестування та результати тестування (кількість одержаних балів) можуть бути предметом оскарження.

8.2. Скарги з питань відсторонення від тестування не розглядаються.

8.3. Повторне проходження тестування не допускається.

8.4. Скарга повинна бути обґрунтованою та подаватись у письмовій формі особисто кандидатом секретарю робочої групи не пізніше наступного дня після одержання повідомлення про недопущення до тестування або в день ознайомлення кандидата з результатами тестування. Скарги, подані не у встановлені строки, до розгляду не приймаються.

Скарги від інших осіб, у тому числі від близьких осіб кандидатів, не приймаються і не розглядаються.

8.5. Скарга розглядається робочою групою не пізніше наступного дня після її подання. Кандидат може бути присутнім при розгляді його скарги.

Після всебічного розгляду спірних питань, викладених у скарзі, робочою групою простою більшістю голосів ухвалюється рішення, про що складається протокол.

8.6. У разі необхідності зміни кількості набраних балів за результатом розгляду скарги про відповідне рішення обов'язково зазначається в протоколі, а зміна відображається відповідно у відомості тестування.

8.7. Рішення робочої групи можуть бути оскаржені до суду в порядку, визначеному законодавством.

IX. Формування рейтингу та призначення кандидата на посаду прокурора місцевої прокуратури

9.1. Рейтинг кандидата визначається за результатами тесту на знання законодавчої бази (професійний тест) та тесту на загальні здібності.

9.2. Рейтинговий список формується робочою групою окремо для кожної місцевої прокуратури за загальним для двох тестів підсумковим балом - від більшого до меншого.

9.3. У рейтинговому списку зазначаються:

найменування місцевої прокуратури;

прізвище, ім'я, по батькові кандидата;

результати складання кожного тесту та підсумковий бал кандидата.

9.4. Робоча група спрямовує рейтинговий список керівнику відповідної регіональної прокуратури.

9.5. Керівник регіональної прокуратури після отримання рейтингового списку кандидатів на посади прокурорів конкретної місцевої прокуратури та рапорту працівника прокуратури (заяви для тих, хто не працює у прокуратурі), який успішно пройшов тестування, видає наказ про його призначення на посаду, враховуючи підсумковий бал кандидата (від вищого до нижчого) та кількість штатних одиниць у відповідній місцевій прокуратурі.

Призначення кандидатів на посади прокурорів відбувається після призначення їх керівників, перших заступників та заступників.

 

Заступник Генерального
прокурора України
Д. Сакварелідзе

 

Додаток 1
до Порядку проведення тестування для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури
(пункти 3.11, 3.14 розділу III)


ВІДОМІСТЬ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ
на знання законодавчої бази (професійний тест)

___________________ місцева прокуратура
______________ області

N
з/п
Прізвище, ім'я, по батькові кандидата
Результати тестування на знання законодавчої бази (професійний тест)
Підпис кандидата
Підпис члена робочої групи
Примітки
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 

Керівник робочої групи
_____________________
регіонального центру
______________
(підпис)
_______________
(П. І. Б.)
Секретар
_____________________
регіонального центру
______________
(підпис)
_______________
(П. І. Б.)


ВІДОМІСТЬ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ
загальних здібностей

___________________ місцева прокуратура
______________ області

N
з/п
Прізвище, ім'я, по батькові кандидата
Результати тестування загальних здібностей
Підпис кандидата
Підпис члена робочої групи
Примітки
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 

Керівник робочої групи
_____________________
регіонального центру
______________
(підпис)
_______________
(П. І. Б.)
Секретар
_____________________
регіонального центру
______________
(підпис)
_______________
(П. І. Б.)

 

Додаток 2
до Порядку проведення тестування для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури
(пункт 3.16 розділу III)


РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

___________________ місцева прокуратура
______________ області

N
з/п
Прізвище, ім'я, по батькові кандидата
Результати тестування на знання законодавчої бази (професійний тест)
Результати тестування на загальні здібності
Підсумковий бал
Примітки
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 

Керівник робочої групи
_____________________
регіонального центру
______________
(підпис)
_______________
(П. І. Б.)
Секретар
_____________________
регіонального центру
______________
(підпис)
_______________
(П. І. Б.)

 

Додаток 3
до Порядку проведення тестування для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури
(пункт 5.2 розділу V)

 
До прокуратури ______________ області
___________________________________
                    (повне П. І. Б. кандидата, посада
         кандидата - для прокурорів, які працюють)
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
                 (адреса постійного фактичного
                   місця проживання кандидата)
___________________________________
                  (номери контактних телефонів,
                      у т. ч. мобільного телефону)
___________________________________
                       (адреса електронної пошти)


ЗАЯВА

Прошу допустити мене до тестування для зайняття вакантної посади прокурора ___________ місцевої прокуратури ______________ області.

З вимогами щодо несумісності, визначеними статтею 18 Закону України "Про прокуратуру", ознайомлений (ознайомлена).

(дата)
(підпис)
(П. І. Б.)

 

Додаток 4
до Порядку проведення тестування для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури
(пункт 5.3 розділу V)

  

АНКЕТА

кандидата на посаду прокурора місцевої прокуратури

  
Місце для фотокартки

3,5 х 4,5 см
До: прокуратури _______________________ області

 

Від: повне П. І. Б.

 
Будь ласка, заповніть цей бланк у друкованому вигляді або від руки (ручкою) чітким розбірливим почерком.

Ця анкета подається разом із заявою про участь у тестуванні при доборі кандидатів на посаду прокурора згідно зі статтею _______ Закону України "Про прокуратуру".
1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
1.1. Дата народження:

 

 
1.2. Місце народження (населений пункт, країна):
1.3. Громадянство:

 

 
1.4. Сімейний стан:
1.5. Паспорт (серія, номер):

 
1.6. Орган, що видав паспорт:
1.7. Дата видачі паспорта:

Д
Д
М
М
Р
Р
Р
Р

 
1.8. Реєстраційний номер облікової картки платника податків:


2. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
2.1. Адреса за місцем фактичного проживання:

 

 
2.2. Адреса за місцем реєстрації:
2.3. Телефон (домашній):
________________________________________

 
2.4. Телефон (мобільний):
(______) _______________________________
2.5. Адреса електронної пошти:

 
 
3. ВІДОМОСТІ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
3.1. Чи притягувались Ви до кримінальної відповідальності?

                 так       ні

  
3.2. Якщо так, укажіть дату та статтю, згідно з якою Вас було притягнуто до кримінальної відповідальності, а також відомості про зняття або погашення судимості
3.3. Чи притягувались Ви до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією?

                 так       ні
3.4. Якщо так, укажіть дату та статтю, згідно з якою Вас було притягнуто до адміністративної відповідальності
4. ВІДОМОСТІ ПРО ОСВІТУ
4.1. Вищий навчальний заклад (вищий навчальний заклад, де була здобута вища освіта, його місцезнаходження, дати вступу та випуску, форму навчання):

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
4.2. Диплом (номер, дата видачі):

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
4.3. Спеціальність за дипломом:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
4.4. Кваліфікація за дипломом:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
4.5. Мови, якими Ви володієте, та рівень володіння мовами:

 

 
4.6. Інші навички та вміння:
5. ВІДОМОСТІ ПРО ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Трудова діяльність, відображена в трудовій книжці (відомості про приймання, переведення/переміщення):

Дата
Найменування установи (підприємства, організації) та місце розташування
Посада
початок
завершення
 

  
6. СКЛАД СІМ'Ї
П. І. Б. (повністю) члена сім'ї, дата народження
Родинний зв'язок з кандидатом
Місце проживання
Місце роботи, навчання
 
 
 
 
 
 
7. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТА ПІДПИС
Підписуючи цю особисто заповнену анкету, підтверджую, що відомості, надані мною вище, є повними та достовірними.

Підпис _______________________________             __________________________________
                                                                                                                                                (ініціали, прізвище)

Дата заповнення ___ ____________               р.

 

Додаток 5
до Порядку проведення тестування для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури
(пункт 5.3 розділу V)

 
До прокуратури ____________ області
___________________________________
                        (повне П. І. Б. кандидата)
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
                (адреса постійного фактичного
                  місця проживання кандидата)
___________________________________
                 (номери контактних телефонів,
                     у т. ч. мобільного телефону)
___________________________________
                      (адреса електронної пошти)


ЗАЯВА

З метою оцінки моєї готовності до роботи на посаді прокурора місцевої прокуратури та проведення щодо мене спеціальної перевірки надаю згоду на збирання, зберігання та використання інформації щодо мене.

(дата)
(підпис)
(П. І. Б.)

____________

 


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (06.08.2015)
Просмотров: 1559 | Теги: Порядок, ГПУ, прокурор, зайняття посади, проведення тестування, місцева прокуратура
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar