Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ ГПУ/МОУ №116/227 від 14.04.2017. Про затвердження Інструкції про особливості виплати військовослужбовцям військових прокуратур компенсації


Приказ ГПУ / МОУ №116 / 227 от 14.04.2017. Об утверждении Инструкции об особенностях выплаты военнослужащим военных прокуратур денежной компенсации за поднаем (наем) жилых помещений

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.04.2017  № 116/227

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
15 травня 2017 р. 
за № 616/30484

Про затвердження Інструкції про особливості виплати військовослужбовцям військових прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень

Відповідно до статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», статей 27, 83 Закону України «Про прокуратуру», з метою організації і здійснення виплати військовослужбовцям військових прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про особливості виплати військовослужбовцям військових прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень, що додається.

2. Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Генерального прокурора України, Міністра оборони України згідно з розподілом обов’язків.

Генеральний прокурор України

Ю. Луценко

Міністр оборони України

С. Полторак


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Генеральної 
прокуратури України, 
Міністерства оборони України 
14.04.2017 № 116/227

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
15 травня 2017 р. 
за № 616/30484

ІНСТРУКЦІЯ 
про особливості виплати військовослужбовцям військових прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень

1. Ця Інструкція розроблена з метою реалізації статті 27 Закону України «Про прокуратуру», пункту 7 статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» і визначає особливості виплати особам офіцерського складу Збройних Сил України, які проходять службу у військових прокуратурах (далі - військовослужбовці військових прокуратур), грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень (далі - грошова компенсація).

2. Грошова компенсація військовослужбовцям військових прокуратур виплачується у разі, якщо вони не забезпечені жилими приміщеннями за місцем проходження військової служби, не отримали за рахунок держави грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення та перебувають на квартирному обліку, а також якщо військова частина не орендує для них та членів їх сімей житло.

3. Грошова компенсація виплачується щомісяця (у поточному місяці за попередній) у розмірах та на умовах, визначених Порядком виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 450, та в межах бюджетних призначень Міністерства оборони України, затверджених для цих потреб.

Конкретний розмір грошової компенсації на відповідний рік визначається Міністерством оборони України.

4. Виплата грошової компенсації військовослужбовцям військових прокуратур здійснюється у військових частинах або установах, на забезпечення до яких зараховані органи військових прокуратур (далі - військові частини), на підставі наказу заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора, керівника військової прокуратури регіону, військового прокурора гарнізону (далі - керівник військової прокуратури) про виплату такої компенсації.

Зарахування військових прокуратур на забезпечення до військових частин здійснюється Міністерством оборони України на підставі звернення Генеральної прокуратури України.

Інформація щодо сум, які спрямовуються на органи військових прокуратур, військові частини, під час планування потреби в коштах на грошову компенсацію, подання заявок на фінансування та звітування про використання коштів на ці цілі відображається окремо.

Грошова компенсація виплачується, починаючи з дня реєстрації у військовій прокуратурі поданого в установленому порядку керівнику військової прокуратури рапорту на виплату грошової компенсації за піднайом (найом) житла (додаток 1) після надходження до військової частини наказу керівника військової прокуратури про виплату такої компенсації військовослужбовцю.

5. Для отримання грошової компенсації та визначення її розміру військовослужбовець військової прокуратури разом з рапортом на виплату грошової компенсації за піднайом (найом) житла щороку подає керівнику військової прокуратури такі документи:

копії паспорта військовослужбовця та повнолітніх членів сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

копії облікової картки платника податків (серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) військовослужбовця та повнолітніх членів сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

витяг (інформаційна довідка) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про належне військовослужбовцю та членам його сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, нерухоме майно;

довідка про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання (перебування), видана житлово-експлуатаційною організацією, підприємством, установою або органом місцевого самоврядування (військовослужбовці військових прокуратур, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, і які переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку про склад сім'ї, видану кадровим підрозділом Головної військової прокуратури або військових прокуратур регіонів);

довідка (додаток 2) квартирно-експлуатаційного органу про перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (військовослужбовці військових прокуратур, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, і які переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку квартирно-експлуатаційного органу, в зоні відповідальності якого розташована військова прокуратура за новим місцем дислокації, на підставі облікових списків станом на 01 липня 2014 року);

завірена копія довідки про отримання (неотримання, здачу) жилого приміщення з попереднього місця проходження військової служби, виданої відповідним квартирно-експлуатаційним органом (службою) (крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження);

витяг з послужного списку;

копія свідоцтва про шлюб (за наявності);

копія свідоцтва про народження дитини (за наявності).

6. Для ведення обліку осіб, які отримують грошову компенсацію, та перевірки документів, наданих військовослужбовцями військових прокуратур разом з рапортом на отримання цієї компенсації, керівниками військових прокуратур призначаються посадові особи з числа військовослужбовців військової прокуратури.

7. Грошова компенсація не виплачується у разі:

наявності у власності військовослужбовця військової прокуратури або членів його сім'ї за місцем проходження військової служби жилого приміщення, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам, площею, що відповідає мінімальним нормам, визначеним житловим законодавством;

нездачі службового жилого приміщення (у тому числі в гуртожитку) за попереднім місцем проходження військової служби, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

8. Військовослужбовці військової прокуратури повинні повідомляти керівника військової прокуратури про зміни у складі сім'ї, що впливають на розмір виплати грошової компенсації, протягом десяти днів з дня їх настання, про що керівник військової прокуратури видає наказ. Грошова компенсація у новому розмірі виплачується з дня настання змін після надходження відповідного наказу до військової частини.

У разі отримання (придбання) військовослужбовцем військової прокуратури або членами його сім'ї жилого приміщення за місцем проходження служби військовослужбовець військової прокуратури зобов'язаний у триденний строк письмово повідомити про це керівника органу прокуратури, про що видається наказ, який направляється до військової частини.

Якщо військовослужбовець військової прокуратури не повідомив про зміни у складі сім'ї або отримання (придбання) жилого приміщення та відмовляється добровільно повернути отримані грошові кошти, питання щодо повернення суми отриманої грошової компенсації вирішується в судовому порядку.

9. Виплата військовослужбовцю військової прокуратури грошової компенсації припиняється з дня, наступного за днем:

отримання (придбання) жилого приміщення;

переведення до іншого місця служби в інший населений пункт (за винятком військовослужбовців, тимчасово відряджених до інших прокуратур);

вибуття у закордонне відрядження разом із сім'єю;

заселення в орендовані військовою частиною житлові приміщення;

отримання грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення;

звільнення з органів прокуратури.

Про настання підстав для припинення виплати грошової компенсації керівник військової прокуратури невідкладно видає наказ, який направляється до військової частини.

10. На кожного військовослужбовця військової прокуратури за місцем виплати йому грошової компенсації оформлюється облікова картка виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення (додаток 3), яка обліковується в журналі обліку осіб, які отримують компенсацію за піднайом (найом) житла (додаток 4), який зберігається у фінансовому органі зазначеної військової частини протягом трьох років після його закінчення. Облікова картка виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення зберігається у фінансовому органі військової частини протягом трьох років після припинення виплати військовослужбовцю військової прокуратури зазначеної компенсації.

У разі розформування військової частини облікова картка виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення та журнал обліку осіб, які отримують компенсацію за піднайом (найом) житла, передаються правонаступнику цієї військової частини, а за його відсутності - до архіву.

11. Контроль за своєчасністю виплати грошової компенсації за піднайом (найом) житла покладається на командира військової частини.

Заступник Головного 
військового прокурора 
генерал-майор юстиції

І. Козлов

Начальник Головного 
квартирно-експлуатаційного 
управління Збройних 
Сил України 
полковник

О. Галушко

Рапорт на виплату грошової компенсації за піднайом (найом) житла

Довідка

Облікова картка виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення

Журнал обліку осіб, які отримують компенсацію за піднайом (найом) житла


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (30.05.2017)
Просмотров: 1559
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar