Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МЕРТ №1685 від 05.10.2016. Про затвердження Методики визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.10.2016

м. Київ

N 1685

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2016 р. за N 1402/29532

Про затвердження Методики визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації

Відповідно до частини п'ятої статті 29 Закону України "Про стандартизацію"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 19 жовтня 2007 року N 274 "Про затвердження Методики визначення трудомісткості та вартості робіт із стандартизації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2007 року за N 1251/14518;

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17 вересня 2013 року N 1107 "Про внесення змін до Методики визначення трудомісткості та вартості робіт із стандартизації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2013 року за N 1723/24255.

3. Департаменту технічного регулювання в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

С. І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

О. О. Данилюк

Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра
освіти і науки України

Р. Греба

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Перший заступник
Голови СПО роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

Заступник Голови СПО
об'єднань профспілок

А. І. Широков

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
05 жовтня 2016 року N 1685

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2016 р. за N 1402/29532

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА
визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації

I. Загальні положення

1. Ця Методика встановлює базові нормативи трудомісткості робіт з національної стандартизації, поправні коефіцієнти, порядок визначення трудомісткості, загальної трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації, що установлені Законом України "Про стандартизацію" та національними стандартами.

2. Ця Методика застосовується центральними органами виконавчої влади, які є замовниками виконання робіт з національної стандартизації за рахунок коштів державного бюджету.

3. Ця Методика застосовується національним органом стандартизації під час надання послуг з національної стандартизації, які фінансуються відповідно до Закону України "Про стандартизацію".

4. Ця Методика може застосовуватися фізичними або юридичними особами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які замовляють або надають послуги з виконання робіт з національної стандартизації, що фінансуються відповідно до Закону України "Про стандартизацію" (крім коштів державного бюджету), у частині визначення трудомісткості робіт з національної стандартизації. Вартість робіт із стандартизації встановлюється на договірних засадах відповідно до законодавства.

5. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:

базовий норматив трудомісткості робіт з національної стандартизації - робочий час у людино-днях (далі - люд. дн), що використовується на окремий типовий вид робіт з національної стандартизації;

загальна трудомісткість робіт з національної стандартизації - сукупна трудомісткість окремих типових видів робіт з національної стандартизації;

міжнародні та регіональні нормативні документи - міжнародні та регіональні стандарти, кодекси усталеної практики, інші документи міжнародних та регіональних організацій стандартизації, стандарти, кодекси усталеної практики, інші документи міжнародних та регіональних організацій, яким надано право приймати такі документи, стандарти, кодекси усталеної практики, інші документи держав, що є членами відповідних міжнародних або регіональних організацій стандартизації, з якими укладено відповідні міжнародні договори України про співробітництво і проведення робіт у сфері стандартизації;

національні нормативні документи - національні стандарти та кодекси усталеної практики;

поправний коефіцієнт - ступінь впливу чинників на величину показника базового нормативу трудомісткості робіт з національної стандартизації, який ураховує складність та специфіку виконання відповідного виду роботи;

трудомісткість робіт з національної стандартизації - базовий норматив трудомісткості робіт з національної стандартизації, скоригований поправними коефіцієнтами.

II. Базові нормативи трудомісткості робіт з національної стандартизації

1. Базові нормативи трудомісткості робіт з національної стандартизації розроблені на основі багаторічного практичного досвіду із застосуванням науково обґрунтованих норм часу та використанням:

результатів вивчення організаційно-технічних умов і трудових процесів робіт з національної стандартизації, науково-методичних та науково-технічних матеріалів;

експертних оцінок трудомісткості розроблення проектів національних нормативних документів (далі - НД) та виконання інших робіт з національної стандартизації.

2. Базові нормативи трудомісткості розроблення проектів національних НД та перегляду національних НД визначаються згідно з додатком 1 до цієї Методики.

3. Базові нормативи трудомісткості прийняття міжнародного або регіонального НД як національного НД методом підтвердження, розроблення проекту національного НД, яким приймається міжнародний або регіональний НД в Україні методами передруку та перекладу, перегляду національного НД, яким прийнято міжнародний або регіональний НД в Україні методом перекладу, визначаються згідно з додатком 2 до цієї Методики.

4. Базові нормативи трудомісткості інших робіт з національної стандартизації (організація та координація робіт з національної стандартизації, розроблення проекту змін до національного НД, технічна перевірка справи національного НД, редагування проекту національного НД перед прийняттям, підготовка національного НД до видання та перевірка національного НД) визначаються згідно з додатком 3 до цієї Методики.

III. Типові види робіт з національної стандартизації

1. До типових видів робіт з національної стандартизації належать:

1) організація та координація робіт з національної стандартизації;

2) розроблення проектів національних НД;

3) прийняття міжнародних або регіональних НД як національних НД методом підтвердження;

4) розроблення проектів національних НД, якими приймаються міжнародні або регіональні НД в Україні методами передруку та перекладу;

5) розроблення проектів нееквівалентних національних НД;

6) розроблення проектів національних НД методом перероблення;

7) технічна перевірка справ національних НД;

8) редагування текстів проектів національних НД перед прийняттям;

9) підготовка національних НД до видання;

10) розроблення проектів змін до національних НД;

11) перевірка національних НД;

12) перегляд національних НД.

2. Під час розроблення проекту національного НД, яким приймається міжнародний або регіональний НД в Україні методами передруку або перекладу, проекту національного нееквівалентного НД та проекту національного НД методом перероблення виконується повний письмовий переклад тексту міжнародного або регіонального НД (далі - оригінал НД) українською мовою.

3. Для повного письмового перекладу тексту оригіналу НД здійснюються:

1) повний письмовий переклад усього обсягу тексту оригіналу НД, який передбачає:

опрацювання тексту оригіналу НД із застосуванням словників та довідкової літератури;

змістовне аналізування тексту оригіналу НД;

виявлення в тексті оригіналу НД спеціальних термінів, граматичних конструкцій, лексичних зворотів, терміностатей, притаманних певній галузі, скорочень, позначень, мір, назв та імен;

перекладання тексту оригіналу НД та його запис (комп'ютерний набір, роздруковування);

2) перевіряння та редагування повного письмового перекладу тексту оригіналу НД, які передбачають:

звіряння фраз та абзаців тексту оригіналу НД з повним письмовим перекладом тексту оригіналу НД;

перевіряння відповідності кожної фрази повного письмового перекладу тексту оригіналу НД, однотипності, правильності використання термінології, логіки викладення;

унесення змістових та стилістичних правок до повного письмового перекладу тексту оригіналу НД;

перевіряння правопису, усунення друкарських помилок, унесення виправлень до повного письмового перекладу тексту оригіналу НД;

остаточне перевіряння готового повного письмового перекладу тексту оригіналу НД та внесення необхідних коригувань;

3) додаткові роботи, що передбачають:

термінологічну роботу, яка охоплює пошук зазначених у тексті оригіналу НД значень незнайомих або незрозумілих термінів і скорочень у словниково-довідковій літературі, у тому числі термінологічних національних стандартах, підбір відповідного терміна-еквівалента, розшифрування скорочень;

консультації у фахівців відповідного напряму науки і техніки, які охоплюють визначення правильності викладення частин повного письмового перекладу тексту оригіналу НД за спеціальною вузькою або малознайомою тематикою, уточнення технічної і наукової відповідності повного письмового перекладу тексту оригіналу НД.

IV. Поправні коефіцієнти

1. Під час визначення трудомісткості робіт з національної стандартизації застосовуються такі поправні коефіцієнти:

1) коефіцієнт новизни (К н), який ураховує корисність та прогресивність проекту національного НД;

2) коефіцієнт інформаційної місткості (К і), який ураховує зростання трудомісткості в разі збільшення кількості стандартизованих показників у проекті національного НД;

3) коефіцієнт обсягу проекту національного НД (К о), який ураховує кількість сторінок формату А4, що містить проект національного НД;

4) коефіцієнт обсягу оригіналу НД (К оо), який ураховує кількість сторінок формату А4, що містить оригінал НД.

2. Коефіцієнти новизни та інформаційної місткості, які застосовуються під час розроблення проектів національних НД та перегляду національних НД, визначаються згідно з додатком 4 до цієї Методики.

3. Коефіцієнти обсягу проекту національного НД та обсягу оригіналу НД визначаються згідно з додатком 5 до цієї Методики.

V. Визначення трудомісткості робіт з національної стандартизації

1. Трудомісткість розроблення проекту національного НД (Т, люд. дн) обчислюється за формулою

Т  = N б · (1 + К н + К і)  · К о,

(1)

 

 

де N б - базовий норматив трудомісткості розроблення проекту національного НД, люд. дн;

К н - коефіцієнт новизни;

К і - коефіцієнт інформаційної місткості;

К о - коефіцієнт обсягу проекту національного НД.

2. Трудомісткість прийняття міжнародного або регіонального НД як національного НД в Україні методом підтвердження (Т птв,  люд. дн) обчислюється за формулою

Т птв =  N птв · К оо,

(2)

 

 

де N птв - базовий норматив трудомісткості прийняття міжнародного або регіонального НД як національного НД в Україні методом підтвердження, люд. дн;

К оо - коефіцієнт обсягу оригіналу НД.

3. Трудомісткість розроблення проекту національного НД, яким приймається міжнародний або регіональний НД в Україні методом передруку (Т др,  люд. дн), обчислюється за формулою

Т др =  N др · К оо,

(3)

 

 

де N др - базовий норматив трудомісткості розроблення проекту національного НД, яким приймається міжнародний або регіональний НД в Україні методом передруку, люд. дн;

К оо - коефіцієнт обсягу оригіналу НД.

4. Трудомісткість розроблення проекту національного НД, яким приймається міжнародний або регіональний НД в Україні методом перекладу (Т пер,  люд. дн), обчислюється за формулою

Т пер = N пер · (1 + К і) · К оо,

(4)

 

 

де N пер - базовий норматив трудомісткості розроблення проекту національного НД, яким приймається міжнародний або регіональний НД в Україні методом перекладу, люд. дн;

К і - коефіцієнт інформаційної місткості;

К оо - коефіцієнт обсягу оригіналу НД.

5. Трудомісткість розроблення проекту національного нееквівалентного НД (Т NEQ, люд. дн) обчислюється за формулою

Т NEQ = N NEQ · (1 + К і) · К о,

(5)

 

 

де N NEQ - базовий норматив трудомісткості розроблення проекту національного нееквівалентного НД, люд. дн;

К і - коефіцієнт інформаційної місткості;

К о - коефіцієнт обсягу проекту національного НД.

6. Трудомісткість розроблення проекту національного НД (Т прб,  люд. дн) методом перероблення обчислюється за формулою

Т прб = N прб · (1 + К і) · К о,

(6)

 

 

де N прб - базовий норматив трудомісткості розроблення проекту національного НД методом перероблення, люд. дн;

К і - коефіцієнт інформаційної місткості;

К о - коефіцієнт обсягу проекту національного НД.

7. Визначення трудомісткості повного письмового перекладу тексту оригіналу НД (Т пркл) українською мовою здійснюється з урахуванням таких видів перекладів:

чорнового перекладу, який передбачає переклад основного змісту тексту оригіналу НД і має неточності в структурі, термінології та стилі викладення;

робочого перекладу, який є повноцінним стилістично грамотним та правильно передає технічний зміст тексту оригіналу НД, але має неточності в структурі та термінології;

ідентичного перекладу для опублікування, який є повноцінним стилістично грамотним перекладом з точним застосуванням спеціальної термінології, кожний структурний елемент якого за своїм технічним змістом збігається із структурним елементом оригіналу НД.

Для виконання повного письмового перекладу тексту оригіналу НД обов'язково здійснюється чорновий переклад.

Під час виконання робочого перекладу проводиться перевіряння та редагування чорнового перекладу.

Під час виконання ідентичного перекладу для опублікування здійснюється перевіряння та редагування робочого перекладу, визначення термінології, проведення консультацій з фахівцями.

З метою визначення трудомісткості повного письмового перекладу тексту оригіналу НД (Т пркл) українською мовою застосовуються такі показники:

трудомісткість виконання чорнового перекладу тексту оригіналу НД становить 0,13 люд. дн на одну сторінку тексту оригіналу НД, якщо одна сторінка тексту оригіналу НД містить 1860 знаків з урахуванням пробілів;

трудомісткість перевіряння та редагування повного письмового перекладу тексту оригіналу НД становить 0,08 люд. дн на одну сторінку;

трудомісткість проведення консультацій з фахівцем на один повний письмовий переклад тексту оригіналу НД становить 0,3 люд. дн, на один повний письмовий переклад тексту оригіналу термінологічного НД - 1 люд. дн.

За наявності в тексті оригіналу НД формул, таблиць та рисунків кількість сторінок для перекладу зменшується.

Трудомісткість термінологічної роботи під час виконання повного письмового перекладу тексту оригіналу НД визначається згідно з додатком 6 до цієї Методики.

8. Трудомісткість редагування проекту національного НД перед прийняттям (Т рд,  люд. дн) обчислюється за формулою

Т рд = N рд · К,

(7)

 

 

де N рд - базовий норматив редагування проекту національного НД перед прийняттям, люд. дн;

К  - кількість сторінок проекту національного НД.

9. Трудомісткість перевірки національного НД (Т пр, люд. дн) обчислюється за формулою

Т пр = N пр · К,

(8)

 

 

де N пр - базовий норматив перевірки національного НД, люд. дн;

К - кількість сторінок національного НД.

10. Трудомісткість перегляду національного НД (Т п,  люд. дн) обчислюється за формулою

Т п = N п · (1 + К і)  · К о,

(9)

 

 

де N п - базовий норматив трудомісткості перегляду національного НД, люд. дн;

К і - коефіцієнт інформаційної місткості;

К о - коефіцієнт обсягу проекту національного НД.

VI. Визначення загальної трудомісткості робіт з національної стандартизації

1. Загальна трудомісткість розроблення проекту національного НД (Т з, люд. дн) обчислюється за формулою

Т з = Т + Т ор+ Т тп + Т рд + Т в,

(10)

 

 

де Т  - трудомісткість розроблення проекту національного НД, люд. дн;

Т ор - трудомісткість організації та координації робіт з національної стандартизації, люд. дн;

Т тп - трудомісткість технічної перевірки справи національного НД, люд. дн;

Т рд - трудомісткість редагування проекту національного НД перед прийняттям,  люд. дн;

Т в - трудомісткість підготовки національного НД до видання, люд. дн.

2. Загальна трудомісткість розроблення проекту національного НД, яким приймається міжнародний або регіональний НД в Україні методом передруку (Т здр,  люд. дн), обчислюється за формулою

Т здр = Т др + Т ор+ Т тп + Т рд + Т в,

(11)

 

 

де Т др - трудомісткість розроблення проекту національного НД, яким приймається міжнародний або регіональний НД в Україні методом передруку, люд. дн;

Т ор - трудомісткість організації та координації робіт з національної стандартизації, люд. дн;

Т тп - трудомісткість технічної перевірки справи національного НД, люд. дн;

Т рд - трудомісткість редагування проекту національного НД перед прийняттям,  люд. дн;

Т в - трудомісткість підготовки національного НД до видання, люд. дн.

3. Загальна трудомісткість розроблення проекту національного НД, яким приймається міжнародний або регіональний НД в Україні методом перекладу (Т зпер,  люд. дн), обчислюється за формулою

Т зпер = Т пркл + Т пер + Т ор + Т рд + Т тп + Т в,

(12)

 

 

де Т пркл - трудомісткість ідентичного перекладу для опублікування тексту оригіналу НД, люд. дн;

Т пер - трудомісткість розроблення проекту національного НД, яким приймається міжнародний або регіональний НД в Україні методом перекладу, люд. дн;

Т ор - трудомісткість організації та координації робіт з національної стандартизації, люд. дн;

Т рд - трудомісткість редагування проекту національного НД перед прийняттям,  люд. дн;

Т тп - трудомісткість технічної перевірки справи національного НД, люд. дн;

Т в - трудомісткість підготовки національного НД до видання, люд. дн.

4. Загальна трудомісткість розроблення проекту національного нееквівалентного НД (Т ЗNEQ,  люд. дн) обчислюється за формулою

Т ЗNEQ = Т пркл + Т NEQ + Т ор + Т тп + Т рд + Т в,

(13)

 

 

де Т пркл - трудомісткість повного письмового чорнового перекладу тексту оригіналу НД, люд. дн;

Т NEQ - трудомісткість розроблення проекту національного нееквівалентного НД, люд. дн;

Т ор - трудомісткість організації та координації робіт з національної стандартизації, люд. дн;

Т тп - трудомісткість технічної перевірки справи національного НД, люд. дн;

Т рд - трудомісткість редагування проекту національного НД перед прийняттям,  люд. дн;

Т в - трудомісткість підготовки національного НД до видання, люд. дн.

5. Загальна трудомісткість розроблення проекту національного НД (Т зпрб,  люд. дн) методом перероблення обчислюється за формулою

Т зпрб = Т пркл + Т прб + Т ор + Т тп + Т рд + Т в,

(14)

 

 

де Т пркл - трудомісткість повного письмового чорнового перекладу тексту оригіналу НД, люд. дн;

Т прб - трудомісткість розроблення проекту національного НД методом перероблення, люд. дн;

Т ор - трудомісткість організації та координації робіт з національної стандартизації, люд. дн;

Т тп - трудомісткість технічної перевірки проекту національного НД, люд. дн;

Т рд - трудомісткість редагування проекту національного НД перед прийняттям,  люд. дн;

Т в - трудомісткість підготовки національного НД до видання, люд. дн.

6. Загальна трудомісткість перевірки національного НД (Т зпр, люд. дн) обчислюється за формулою

Т зпр = Т пр + Т ор,

(15)

 

 

де Т пр - трудомісткість перевірки національного НД, люд. дн;

Т ор - трудомісткість організації та координації робіт з національної стандартизації, люд. дн.

7. Загальна трудомісткість перегляду національного НД (Т зп,  люд. дн) обчислюється за формулою

Т зп = Т п + Т ор,

(16)

 

 

де Т п - базовий норматив трудомісткості перегляду національного НД, люд. дн;

Т ор - трудомісткість організації та координації робіт з національної стандартизації, люд. дн.

VII. Визначення вартості робіт з національної стандартизації

1. Вартість робіт з національної стандартизації, які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, відповідає їх собівартості та не передбачає отримання прибутку.

2. Планування, облік і калькулювання собівартості робіт із стандартизації, а також науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які передують розробленню проекту національного НД, здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 року N 830 "Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт".

3. Загальна вартість робіт з національної стандартизації (В, грн) обчислюється за формулою

В =

Т з
____
Д

· З ср,

(17)

 

 

де Т з - загальна трудомісткість робіт з національної стандартизації, передбачених розділом VI цієї Методики, люд. дн;

Д - середня кількість робочих днів у місяці поточного року, дн.;

З ср - середньомісячна заробітна плата (основна та додаткова) працівників, які залучені до виконання робіт з національної стандартизації, згідно з даними Державної служби статистики України в галузі "Дослідження і розробки", грн.

4. Звільнення від обкладення податком на додану вартість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт здійснюється відповідно до Податкового кодексу України.

 

Директор департаменту
технічного регулювання

Л. М. Віткін

 

 

Додаток 1
до Методики визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації
(пункт 2 розділу II)

 

 

 

 

Базові нормативи трудомісткості розроблення проектів національних НД та перегляду національних НД

Національні НД

Базові нормативи трудомісткості, людино-днів

розроблення

перегляду
(N п)

проекту націо-
нального НД
(N б)

проекту національного нееквіва-
лентного НД (N NEQ) та проекту національного НД методом перероблення
(N прб)

націо-
нального НД

національного нееквіва-
лентного НД та національного НД, розробленого методом перероблення

1

2

3

4

5

Стандарти

основоположні:
організаційно-методичні:
основні положення,
порядок, правила,
процедури, настанови;
загальнотехнічні:
умовні позначення,
вимоги до побудови,
викладу, оформлення та
змісту різних видів НД,
загальнотехнічні
величини, вимоги, норми,
терміни та визначення

 
 
315
 
262,5
 
127,5
 
 
412,5
 
285
337,5

 
 
157,5
 
131,25
 
63,75
 
 
168,75
 
47,5
168,75

 
 
187,5
 
157,5
 
75
 
 
247,5
 
165
202,5

 
 
112,5
 
94,5
 
45,5
 
 
148,5
 
99
121,5

на продукцію, послуги:
загальні технічні умови,
технічні умови,
класифікація,
основні параметри та/або
розміри,
характеристики,
вимоги безпеки,
вимоги до збереження
навколишнього
природного середовища,
сортамент,
марки,
конструкції,
правила приймання,
маркування,
пакування,
правила транспортування
та зберігання,
правила експлуатації,
ремонту, утилізації

 
375
315
165
 
105
150
105
 
 
105
105
105
105
127,5
105
105
 
105
 
105

 
187,5
157,5
82,5
 
52,5
75
52,5
 
 
52,5
52,5
52,5
52,5
85
63,75
52,5
 
52,5
 
78,75

 
225
187,5
97,5
 
60
90
60
 
 
60
60
60
60
75
60
60
 
60
 
97,5

 
135
112,5
58,5
 
36
54
36
 
 
36
36
36
36
45
36
36
 
36
 
58,5

на сумісність продукції

375

187,5

225

135

на процеси

232,5

116,3

135

81

на методи контролю (випробування, вимірювання, визначення, аналізу)

300

150

180

108

 

загальні технічні вимоги

345

172,5

202,5

121,5

Кодекси усталеної практики

315

157,5

187,5

112,5

 

 

 

Директор департаменту
технічного регулювання

Л. М. Віткін

 

 

Додаток 2
до Методики визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації
(пункт 3 розділу II)

 

 

 

 

Базові нормативи трудомісткості прийняття міжнародного або регіонального НД як національного НД методом підтвердження, розроблення проекту національного НД, яким приймається міжнародний або регіональний НД в Україні методами передруку та перекладу, перегляду національного НД, яким прийнято міжнародний або регіональний НД в Україні методом перекладу

Базові нормативи трудомісткості, людино-днів

прийняття міжнародного або регіонального НД як національного НД методом підтвердження
(N птв)

розроблення проекту національного НД, яким приймається міжнародний або регіональний НД в Україні методом

перегляду національного НД, яким прийнято міжнародний або регіональний НД в Україні методом перекладу
(N п)

передруку
(N др)

перекладу
(N пер)

3,8

7,5

60,0

36,0

 

 

Директор департаменту
технічного регулювання

Л. М. Віткін

 

 

Додаток 3
до Методики визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації
(пункт 4 розділу II)

 

 

 

 

Базові нормативи трудомісткості інших робіт з національної стандартизації (організація та координація робіт з національної стандартизації, розроблення проекту змін до національного НД, технічна перевірка справи національного НД, редагування проекту національного НД перед прийняттям, підготовка національного НД до видання та перевірка національного НД)

Інші роботи з національної стандартизації

Базові нормативи трудомісткості, людино-днів

Організація та координація робіт з національної стандартизації (Т ор)

2,0 на один проект
національного НД
або на один національний НД

Розроблення проекту змін до національного НД, що:
    стосуються основних технічних показників;
    не стосуються основних технічних показників

 
63,75
26,25

Технічна перевірка справи національного НД (Т тп):
    до 250 аркушів;
    понад 250 аркушів

 
4,0
5,0

Технічна перевірка справи зміни до національного НД (Т тп)

 
1,0

Редагування проекту національного НД перед прийняттям (N рд)

0,1 на одну сторінку, яка містить 1860 знаків з урахуванням пробілів

Підготовка національного НД до видання

0,09 на одну сторінку, яка містить 1860 знаків з урахуванням пробілів

Перевірка національного НД (N рд)

0,1

 

 

 

Директор департаменту
технічного регулювання

Л. М. Віткін

 

 

Додаток 4
до Методики визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації
(пункт 2 розділу IV)

 

 

 

 

Коефіцієнти новизни та інформаційної місткості, які застосовуються під час розроблення проектів національних НД та перегляду національних НД

Національні НД

Коефіцієнт новизни (К н)

Коефіцієнт інформаційної місткості (К і)

від 2 до 5 показників, які стандартизують

понад 5 показників, які стандартизують

1

2

3

4

Стандарти

основоположні:
    організаційно-методичні:
    основні положення,
    порядок, правила,
    процедури, настанови;
    загальнотехнічні:
    умовні позначення,
    вимоги до побудови, викладу,
    оформлення та змісту різних
    видів НД,
    загальнотехнічні величини,
    вимоги, норми,
    терміни та визначення

 
 
0,15
 
0,15
 
0,15
 
 
0,15
 
0,15
0,15

 
 
0,12
 
0,12
 
0,12
 
 
0,12
 
0,12
0,12

 
 
0,24
 
0,24
 
0,24
 
 
0,24
 
0,24
0,24

на продукцію, послуги:
    загальні технічні умови,
    технічні умови,
    класифікація,
    основні параметри та/або
    розміри,
    характеристики,
    вимоги безпеки,
    вимоги до збереження
    навколишнього природного
    середовища,
    сортамент,
    марки,
    конструкції,
    правила приймання,
    маркування,
    пакування,
    правила транспортування та
    зберігання,
    правила експлуатації, ремонту,
    утилізації

 
0,1
0,12
0,14
 
0,15
0,16
0,1
 
 
0,1
0,1
0,1
0,15
0,13
0,1
0,1
 
0,1
 
0,14

 
0,05
0,05
0,05
 
0,08
0,08
0,03
 
 
0,03
0,05
0,05
0,09
0,05
0,03
0,03
 
0,03
 
0,07

 
0,1
0,1
0,1
 
0,16
0,16
0,06
 
 
0,06
0,1
0,1
0,17
0,10
0,06
0,06
 
0,06
 
0,14

на сумісність продукції

0,1

0,05

0,1

на процеси

0,14

0,12

0,24

на методи контролю (випробування, вимірювання, визначення, аналізу)

0,1

0,04

0,08

 

загальні технічні вимоги

0,1

0,05

0,1

Кодекси усталеної практики

0,15

0,12

0,24

 

 

 

Директор департаменту
технічного регулювання

Л. М. Віткін

 

 

Додаток 5
до Методики визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації
(пункт 3 розділу IV)

 

 

 

 

Коефіцієнти обсягу проекту національного НД та обсягу оригіналу НД

Кількість сторінок формату А4

Коефіцієнти обсягу (К о)

проекту національного НД

оригіналу НД

до 5

1,0

0,25

від 6 до 10

1,0

0,5

від 11 до 20

1,05

0,75

від 21 до 30

1,1

1,0

від 31 до 40

1,15

1,1

від 41 до 50

1,2

1,15

від 51 до 60

1,25

1,2

від 61 до 70

1,3

1,25

від 71 до 80

1,35

1,3

від 81 до 90

1,4

1,35

від 91 до 100

1,45

1,4

від 101 до 150

1,5

1,45

від 151 до 200

1,6

1,5

від 201 до 250

1,7

1,6

від 251 до 300

1,8

1,7

від 301 до 400

2,0

1,8

від 401 до 500

2,2

1,9

понад 500

2,5

2,0

 

 

Директор департаменту
технічного регулювання

Л. М. Віткін

 

 

Додаток 6
до Методики визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації
(пункт 7 розділу V)

 

 

 

 

Трудомісткість термінологічної роботи під час виконання повного письмового перекладу тексту оригіналу НД

Кількість термінів в оригіналі НД

Показник трудомісткості,
людино-днів

від 1 до 5

0,4

від 6 до 10

0,5

від 11 до 15

0,6

від 16 до 20

0,7

від 21 до 25

0,9

понад 26

1,1

 

Директор департаменту
технічного регулювання

Л. М. Віткін


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (18.11.2016)
Просмотров: 633
Всего комментариев: 0
avatar