Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МЕРТ №566 від 13.04.2017. Про затвердження Положення про комісію з формування переліку  вітчизняної техніки та обладнання для АПК


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ
13.04.2017 N 566

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
20 квітня 2017 р. за N 521/30389

Про затвердження Положення про комісію з формування переліку 
вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість 
яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету

Відповідно до пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року N 130, та пункту 4 Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року N 369 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, що додається.

2. Департаменту промислової політики у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М.Є.

Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного 
розвитку і торгівлі України С.І. Кубів

Затверджено 
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
13.04.2017 N 566

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
20 квітня 2017 р. за N 521/30389

Положення 
про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання 
для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується 
за рахунок коштів державного бюджету

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії з формування переліку вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (далі - Комісія), яка утворюється при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України.

2. Основні поняття і терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу".

3. Головним завданням Комісії є формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (далі - Перелік).

4. Комісія діє у складі не менше 9 осіб. Головою Комісії є Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України, заступником голови Комісії - виконавчий директор Національного комітету з промислового розвитку (за згодою). До складу Комісії входять керівники структурних підрозділів Мінекономрозвитку, Мінагрополітики або їх заступники, народні депутати України - члени Комітетів Верховної Ради України з питань бюджету та з питань аграрної політики та земельних відносин, а також експерти Національного комітету з промислового розвитку, керівники галузевих наукових установ, асоціацій, підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, представники організацій роботодавців та профспілок (за згодою).

Секретар Комісії:

скликає за дорученням голови засідання Комісії;

забезпечує організаційну діяльність Комісії, у тому числі щодо підготовки порядку денного засідань;

веде протокол засідання Комісії;

за дорученням голови Комісії виконує інші завдання щодо забезпечення роботи Комісії.

Персональний склад Комісії затверджується наказом Мінекономрозвитку.

5. Перелік формується за результатами розгляду Комісією поданих підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу (далі - завод-виробник) заявок щодо включення до Переліку за формою згідно з додатком 1 до цього Положення та документів, які надаються Комісії згідно з переліком документів, наведеним у додатку 2 до цього Положення, та перевірки Комісією ступеня локалізації виробництва техніки та обладнання.

6. Умови подання заявок та документів заводами-виробниками оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (www.mе.gov.ua) не пізніше ніж за місяць до початку нового бюджетного року. Заявки щодо включення до Переліку подаються заводами-виробниками до Комісії щороку до 01 лютого, а у 2017 році - до 01 травня.

7. Документи, подані до Комісії заводами-виробниками, не підлягають розголошенню, крім випадків, передбачених законодавством України.

8. Комісія приймає позитивне рішення про включення вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу до Переліку за умови відповідності заводів-виробників цієї техніки таким критеріям:

1) є резидентами не менш як два роки;

2) питома вага витрат на оплату праці (з урахуванням нарахувань на заробітну плату) у складі собівартості виробництва продукції становить не менш як 8 відсотків;

3) мають конструкторсько-технологічну документацію та/або зареєстроване право інтелектуальної власності на техніку та обладнання, які пропонується внести до Переліку, відображене в балансі;

4) здійснюють гарантійне і післягарантійне обслуговування техніки та обладнання;

5) здійснюють на території України технологічні операції, необхідні для виробництва техніки та обладнання, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року N 369 "Про затвердження Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу та встановлення показників ступеня локалізації виробництва тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів";

6) ступінь локалізації виробництва техніки та обладнання відповідає показникам, визначеним у пункті 3 статті 1 Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу", та в постанові Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року N 369 "Про затвердження Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу та встановлення показників ступеня локалізації виробництва тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів".

9. Формою роботи Комісії є засідання, яке скликає голова Комісії або за його дорученням - заступник голови Комісії не рідше одного разу на півроку.

Секретар Комісії завчасно повідомляє членів Комісії про порядок денний запланованого засідання, дату і час його проведення, а також надає/надсилає для ознайомлення членам Комісії необхідні матеріали за три дні до його проведення.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні, та оформляються протоколом, який підписується головою, секретарем і присутніми членами Комісії.

Член Комісії, який не згодний з її рішенням, має право викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка є невід’ємною частиною протоколу.

Делегування членами Комісії своїх повноважень іншим особам забороняється.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Комісії.

10. Рішення Комісії щодо включення вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу до Переліку затверджується протоколом засідання Комісії після перевірки ступеня локалізації виробництва техніки та обладнання, використання заводами-виробниками на території України основних технологічних операцій та за умови відповідності критеріям, визначеним у пункті 8 цього Положення.

11. У Переліку зазначаються:

найменування заводу-виробника та/або його дилера;

вид і марка техніки та обладнання;

довідкова вартість техніки та обладнання.

12. Затверджений Комісією Перелік оприлюднюється у дводенний строк на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (www.mе.gov.ua) та доводиться до Мінагрополітики.

13. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює департамент промислової політики Мінекономрозвитку.

Директор департаменту промислової політики О.О. Черних

Додаток 1 
до Положення про комісію з формування 
переліку вітчизняної техніки та обладнання 
для агропромислового комплексу, вартість 
яких частково компенсується за рахунок 
коштів державного бюджету (пункт 5)

Заявка 
щодо включення до переліку вітчизняної техніки та обладнання 
для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується 
за рахунок коштів державного бюджету

 

Додаток 2 
до Положення про комісію з формування 
переліку вітчизняної техніки та обладнання 
для агропромислового комплексу, вартість 
яких частково компенсується за рахунок 
коштів державного бюджету (пункт 5)

Перелік 
документів, які надаються комісії з формування переліку вітчизняної техніки 
та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково 
компенсується за рахунок коштів державного бюджету

1. Копія інструкцій (настанов) з експлуатації з технічною характеристикою.

2. Декларація (або її копія) про відповідність - для самохідних, навісних, причіпних, стаціонарних, монтованих та інших сільськогосподарських машин та обладнання або копія сертифіката затвердження типу - для тракторів, причепів і спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення відповідно до вимог технічних регламентів, дія яких поширюється на такий вид техніки.

3. Копія сертифіката відповідності системи управління якості виробника вимогам ДСТУ ISO 9001 (ISO 9001) - за наявності.

4. Розрахунок собівартості одиниці продукції з розшифруванням статей собівартості.

5. Інформація щодо вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів, що імпортовано в Україну підприємством вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, на одиницю виготовленої продукції та копії документів, що підтверджують їх митну вартість.

6. Інформація щодо вартості імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів, що входять до складу будь-якого придбаного у постачальника - резидента товару, вартість якого становить 5 і більше відсотків собівартості техніки і обладнання, та копія довідки постачальника - резидента про митну вартість імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів.

7. Розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці (з урахуванням нарахувань на заробітну плату) у складі собівартості виробництва продукції за рік та копії документів (форм звітності), що підтверджують розрахунок.

8. Довідка про конструкторсько-технологічну документацію та/або зареєстроване право інтелектуальної власності на техніку та обладнання, які пропонується внести до Переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, відображене в балансі.

9. Довідка про основні технологічні операції, необхідні для виробництва техніки і обладнання для агропромислового комплексу, що їх здійснює підприємство на території України, з переліку технологічних операцій, необхідних для виробництва техніки і обладнання для агропромислового комплексу, що здійснюються на території України підприємствами вітчизняного машинобудування, наведеного у додатку до Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року N 369 (із змінами).

10. Довідка про наявність і структуру гарантійного та післягарантійного обслуговування техніки.

11. Перелік дилерів, уповноважених на реалізацію техніки та обладнання підприємства (повне і скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження (адреса).

12. Інформаційні матеріали про продукцію в друкованому вигляді та на електронних носіях.


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (28.04.2017)
Просмотров: 1060
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar