Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МЕРТ/ДРС N 56/5 від 20.01.2017. Про затвердження форми та Порядку надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.01.2017

м. Київ

N 56/5

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 лютого 2017 р. за N 186/30054

Про затвердження форми та Порядку надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав

Відповідно до статті 3 Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав;

Порядок надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав.

2. Департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Гутенко Д. В.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та діє до закінчення строку Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної регуляторної служби України
20 січня 2017 року N 56/5

 

 

Форма

 

ПОГОДЖЕННЯ
на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав

від _______________

N _____

Розглянувши звернення _________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду
_____________________________________________________________________________________,
(контролю), дата та номер звернення)
Державна регуляторна служба України відповідно до статті 3 Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" погоджує проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення її законних прав суб'єктом господарювання _______________________________________________________________________
(найменування юридичної особи та код згідно з ЄДРПОУ
______________________________________________________________________________________
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Голова

________________
(підпис)

 

 

Директор департаменту розвитку
підприємництва та регуляторної
політики Мінекономрозвитку

Д. В. Гутенко

Директор департаменту
правової роботи і державного
нагляду та контролю ДРС

О. Б. Барбелюк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної регуляторної служби України
20 січня 2017 року N 56/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 лютого 2017 р. за N 186/30054

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав

I. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює процедуру надання Державною регуляторною службою України (далі - ДРС) погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав або вмотивованої відмови у погодженні.

2. У цьому Порядку терміни "державний нагляд (контроль)", "заходи державного нагляду (контролю)", "органи державного нагляду (контролю)" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

3. Для отримання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав орган державного нагляду (контролю) протягом п'яти робочих днів з дня надходження такого звернення подає ДРС копію відповідного звернення та лист з обґрунтуванням необхідності проведення такого заходу (далі - звернення органу державного нагляду (контролю)).

4. Звернення органу державного нагляду (контролю) реєструється відповідним структурним підрозділом ДРС та надходить безпосередньо до структурного підрозділу ДРС, відповідального за забезпечення діяльності Ради з питань державного нагляду (контролю) (далі - відповідальний структурний підрозділ).

5. Звернення органу державного нагляду (контролю) повинно доводити доцільність проведення цим органом позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав.

6. У разі подання органом державного нагляду (контролю) неповного пакета документів, зазначених у пункті 3 цього розділу, ДРС залишає їх без розгляду, про що наступного робочого дня після отримання відповідного звернення письмово повідомляє орган державного нагляду (контролю) із зазначенням підстави залишення звернення без розгляду та повертає пакет документів.

7. Обробка та захист персональних даних здійснюються відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

II. Порядок утворення Ради з питань державного нагляду (контролю)

1. Для повного та об'єктивного розгляду питань погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав у ДРС утворюється Рада з питань державного нагляду (контролю) (далі - Рада).

Рада є консультативно-дорадчим органом при ДРС.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Порядком.

3. Основними завданнями Ради є:

розгляд звернень органів державного нагляду (контролю) щодо надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав;

надання пропозицій ДРС щодо погодження або щодо вмотивованої відмови у погодженні на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає звернення органів державного нагляду (контролю) стосовно надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав щодо доцільності проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю);

надає пропозиції ДРС щодо погодження або щодо вмотивованої відмови у погодженні на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав.

Підставами для вмотивованої відмови у погодженні на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) є:

відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про суб'єкта господарювання щодо діяльності якого здійснюється захід;

відсутність інформації у зверненні органу державного нагляду (контролю) про:

найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;

місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу, місце проживання фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;

питання, необхідність перевірки якого стала підставою для здійснення позапланового заходу;

відсутність посилань на нормативно-правові акти, норми яких порушено.

5. Склад Ради формується у кількості не більше ніж 16 осіб та затверджується наказом ДРС.

До складу Ради входять представники ДРС та за згодою представники громадських організацій.

Представники громадських організацій залучаються до Ради в кількості не менше половини її складу.

6. Раду очолює голова, який за посадою є керівником ДРС.

Голова Ради має заступника, який обирається членами Ради з представників громадських організацій. У разі відсутності голови його обов'язки виконує заступник.

7. Формою роботи Ради є засідання. Засідання є правомочним за присутності не менше половини членів Ради. Засідання проводяться щоп'ятниці в разі наявності відповідних звернень органів державного нагляду (контролю). У разі якщо п'ятниця припадає на святковий день, який є вихідним, засідання Ради проводиться в перший робочий день після вихідного.

8. З метою усунення проявів корупції член Ради повинен заявити про самовідвід чи підлягає відводу в разі, якщо він перебував або перебуває у службовій чи іншій залежності від фізичної особи, яка звернулася з приводу порушення суб'єктом господарювання її законних прав, або від суб'єкта господарювання, щодо якого надійшло відповідне звернення, або за наявності інших обставин, що викликають сумнів у неупередженості члена Ради.

Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивований, заявлений Раді в письмовій формі та має бути розглянутий на початку її засідання.

Рішення про відвід (самовідвід) члена Ради приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. Член Ради, стосовно якого вирішується питання щодо відводу (самовідводу), не бере участі в голосуванні.

У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) розгляд справи та прийняття рішення здійснюються без участі члена Ради, стосовно якого вирішено питання щодо відводу (самовідводу).

III. Підготовка та проведення засідання Ради

1. Посадові особи відповідального структурного підрозділу в разі необхідності протягом двох робочих днів з дня надходження звернення органу державного нагляду (контролю) запрошують представника цього органу до участі в засіданні Ради. Таке запрошення надсилається засобами електронного зв'язку на електронну поштову адресу, зазначену на бланку листа звернення органу державного нагляду (контролю).

2. Відскановані копії звернень органу державного нагляду (контролю) з обґрунтуванням необхідності проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) працівники відповідального структурного підрозділу протягом доби з дня надходження звернення органу державного нагляду (контролю) надсилають засобами електронного зв'язку членам Ради.

IV. Порядок проведення засідання Ради

1. У день засідання Ради здійснюється реєстрація учасників засідання.

2. Головує на засіданні Ради її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

3. Головуючий на засіданні:

відкриває, закриває та веде засідання, забезпечує повний і об'єктивний розгляд обґрунтованих звернень органів державного нагляду (контролю);

надає слово для виступу членам Ради;

забезпечує додержання вимог цього Порядку всіма присутніми на засіданні;

здійснює інші повноваження відповідно до цього Порядку.

4. У засіданнях Ради можуть брати участь запрошені представники органів державного нагляду (контролю).

5. Секретар Ради (далі - секретар) призначається керівником відповідального структурного підрозділу та не є членом Ради. Секретар забезпечує організаційну діяльність Ради, у тому числі щодо підготовки порядку денного засідань, доповідає про кількість присутніх членів Ради, запрошених та присутніх представників органів державного нагляду (контролю) на засіданні Ради, визначає та оголошує наявність кворуму.

6. Розгляд питань та прийняття рішень Радою здійснюються колегіально.

7. Учасники засідання мають право ставити питання іншим учасникам засідання, надавати пояснення, робити заяви, уносити пропозиції після надання їм слова головуючим на засіданні Ради.

8. Усі члени Ради є рівноправними під час розгляду питань та прийняття рішень на засіданні Ради.

Члени Ради зобов'язані:

вивчати матеріали, подані на розгляд Ради;

брати участь у голосуванні з питань, що внесені на розгляд Ради.

9. Головуючий на засіданні Ради не має права обмежувати членів Ради у праві висловитися.

10. Рішення Ради приймається в день засідання більшістю голосів її членів і оформлюється протоколом.

11. У разі рівності голосів членів Ради голос головуючого є вирішальним.

V. Оформлення результатів засідання Ради

1. Секретар готує протокол засідання Ради.

2. У протоколі зазначаються:

найменування Ради;

номер і дата засідання;

прізвища та ініціали головуючого та членів Ради, присутніх на засіданні;

питання, які розглядалися, та прийняті щодо них рішення.

3. Протокол засідання Ради підписується членами Ради та секретарем.

4. Рішення Ради щодо розгляду звернення органу державного нагляду (контролю) має рекомендаційний характер.

5. Протоколи засідань Ради зберігаються у відповідальному структурному підрозділі.

VI. Порядок надання ДРС погодження або вмотивованої відмови у погодженні

1. ДРС розглядає рекомендації Ради та надає погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав або вмотивовану відмову у погодженні з урахуванням підстав, встановлених абзацом другим пункту 4 розділу II цього Порядку.

2. Погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав або вмотивована відмова у погодженні надається ДРС органу державного нагляду (контролю) протягом п'яти робочих днів з дня надходження відповідного звернення.

Погодження надається на бланку ДРС за затвердженою формою.

Вмотивована відмова у погодженні надається на бланку ДРС із зазначенням найменувань органу державного нагляду (контролю) і суб'єкта господарювання та підстави для відмови.

3. У разі відсутності кворуму на засіданні Ради погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) або вмотивована відмова у погодженні надається ДРС органу державного нагляду (контролю) без урахування позиції Ради в день, коли мало відбутися чергове засідання Ради, але з урахуванням строку, визначеного статтею 3 Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

4. Погодження на проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) та/або вмотивована відмова у погодженні оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДРС у день їх надання.

5. Погодження на проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованих звернень фізичних осіб про порушення суб'єктом господарювання їх законних прав та вмотивовані відмови у погодженні зберігаються у відповідальному структурному підрозділі разом із зверненнями органів державного нагляду (контролю).

 

Директор департаменту розвитку
підприємництва та регуляторної
політики Мінекономрозвитку

Д. В. Гутенко

Директор департаменту
правової роботи і державного
нагляду та контролю ДРС

О. Б. Барбелюк


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (21.02.2017)
Просмотров: 914
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar