Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МФУ/ НАБУ N 1062/353 від 07.12.2016. Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України та НАБУ


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.12.2016

м. Київ

N 1062/353

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2016 р. за N 1729/29859

Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України та Національного антикорупційного бюро України

Відповідно до підпунктів 4, 5 частини другої статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Законів України "Про Національне антикорупційне бюро України", "Про запобігання корупції" і "Про оперативно-розшукову діяльність", Кримінального процесуального кодексу України та з метою визначення порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України узагальнених матеріалів Національному антикорупційному бюро України та їх розгляду

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України та Національного антикорупційного бюро України, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) спільно з Департаментом фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (Хилюк В. П.), Управлінням аналітики та обробки інформації Національного антикорупційного бюро України (Джан Р. М.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Керівникам відповідних структурних та територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро України та Державної служби фінансового моніторингу України довести цей наказ до відома співробітників та встановити контроль за його виконанням відповідно до вимог законодавства України.

4. Керівникам відповідних структурних та територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро України внести пропозиції керівництву Національного антикорупційного бюро України щодо призначення уповноважених співробітників для організації на постійній основі взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр фінансів України

О. Данилюк

Директор Національного
антикорупційного бюро України

А. Ситник

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України, Національного антикорупційного бюро України
07 грудня 2016 року N 1062/353

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2016 р. за N 1729/29859

 

Порядок
взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України та Національного антикорупційного бюро України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений на виконання Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), Закону України "Про Національне антикорупційне бюро" (далі - Закон про Національне бюро) та відповідно до Угоди про міжвідомче та інформаційне співробітництво між Національним антикорупційним бюро України (далі - Національне бюро) та Державною службою фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) від 30 червня 2015 року N 1.

2. Цей Порядок визначає механізм та систему взаємодії Держфінмоніторингу та Національного бюро.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

додатки до узагальнених матеріалів - копії документів, які стосуються відомостей про фінансові операції, та інша інформація, пов'язана з узагальненими матеріалами, у письмовій та/або електронній формі (за наявності);

експертна комісія - комісія Держфінмоніторингу з розгляду узагальнених матеріалів і додаткових узагальнених матеріалів, підготовлених для подання правоохоронним та розвідувальним органам;

надання узагальнених матеріалів - дії посадових осіб Держфінмоніторингу щодо передачі в установленому порядку Національному бюро узагальнених матеріалів у письмовій та/або електронній формі;

реєстрація (облік) узагальнених матеріалів - присвоєння Держфінмоніторингом кожному узагальненому матеріалу реєстраційного номера, а також їх реєстрація, взяття на облік та фіксація в облікових журналах, книгах, реєстрах у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, Національним бюро;

розгляд узагальнених матеріалів - перевірка Національним бюро у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, відомостей, викладених в узагальнених матеріалах, вжиття необхідних заходів та прийняття рішень відповідно до законодавства.

Інші терміни та поняття вживаються у значеннях, визначених Законом та Законом про Національне бюро.

4. Національне бюро та Держфінмоніторинг взаємодіють за такими напрямами:

надання та розгляд одержаних узагальнених матеріалів;

обмін інформацією;

подання та виконання запитів;

створення спільних робочих груп.

5. Обмін інформацією між Національним бюро та Держфінмоніторингом здійснюється у паперовій та/або електронній формі відповідно до вимог законодавства.

6. Співробітники Держфінмоніторингу та Національного бюро в установленому законодавством порядку беруть участь у заходах у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

II. Надання узагальнених матеріалів

1. Інформація про фінансову операцію або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також про клієнта, одержана Держфінмоніторингом у встановленому законодавством порядку, обробляється та аналізується на предмет наявності достатніх підстав:

вважати, що фінансова операція або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

підозрювати, що фінансова операція або клієнт пов'язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

У разі встановлення вищезазначених підстав Держфінмоніторинг у визначені цим Порядком строки надає Національному бюро відповідні узагальнені матеріали.

2. Узагальнені матеріали та додаткові узагальнені матеріали готуються Держфінмоніторингом у письмовій та/або електронній формі.

3. Узагальнені матеріали та додаткові узагальнені матеріали згідно із Законом містять інформацію з обмеженим доступом.

У разі якщо узагальнені матеріали та додаткові узагальнені матеріали мають додатки, які містять інформацію з обмеженим доступом, в узагальнених матеріалах та додаткових узагальнених матеріалах робиться відповідний запис.

4. Структура узагальнених матеріалів:

зміст;

преамбула;

описові розділи, до яких включаються:

резюме;

мотивований висновок;

додатки (за наявності).

5. Узагальнені матеріали повинні містити такі відомості:

1) обов'язково:

реєстраційний номер, дату, умовне найменування, підпис уповноваженої особи Держфінмоніторингу;

короткий опис фінансової операції або сукупності пов'язаних між собою фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, з відображенням дати та суми, на яку проведено фінансові операції, місця та обставин їх здійснення, взаємовідносин, а також зв'язків між особами, які їх вчинили, або;

опис фінансової операції або сукупності пов'язаних між собою фінансових операцій, які можуть бути пов'язані із суспільно небезпечним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, з відображенням дати та суми, на яку проведено фінансові операції, місця та обставин їх здійснення, взаємовідносин, а також зв'язків між особами, які їх вчинили;

опис фінансової операції або сукупності пов'язаних між собою фінансових операцій, щодо яких є підозра, що фінансова операція або клієнт пов'язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, з відображенням переліку осіб, які брали участь у здійсненні фінансових операцій, відомостей, що їх ідентифікують, дати та суми, на яку проведено фінансові операції, місця та обставин їх здійснення, взаємовідносин, а також зв'язків між особами, які їх вчинили;

опис достатніх підстав, які дають можливість вважати, що фінансові операції або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або

опис достатніх підстав, які дають можливість вважати, що фінансові операції або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов'язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин, що передує легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

схему фінансових операцій;

мотивований висновок про те, що фінансові операції можуть здійснюватися з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення або можуть здійснюватися з метою вчинення іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як тяжкий злочин, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

2) за наявності:

перелік осіб, які брали участь у здійсненні фінансових операцій, їх ідентифікаційні дані, а також копії документів;

інші відомості.

6. При формуванні узагальнених матеріалів для аналізу фінансових операцій та/або у разі необхідності отримання інформації від підрозділу фінансової розвідки іншої держави або надання такої інформації Держфінмоніторингом використовуються документи (відомості), надані Національним бюро про фінансові операції, стосовно яких є підозра, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення або вчиненням іншого кримінального правопорушення, підслідність якого визначено за Національним бюро, та/або пов'язані з особами, стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Інформація, яка надається відповідно до цього пункту, повинна (за наявності) містити відомості та ідентифікаційні дані осіб, перелік яких визначено в додатку 1 до цього Порядку.

Надання інформації Держфінмоніторингу здійснюється Національним бюро з дотриманням вимог законодавства щодо розголошення відомостей досудового розслідування та вимог законодавства у сфері охорони інформації з обмеженим доступом.

Держфінмоніторинг у разі необхідності звернення (запиту) до підрозділу фінансової розвідки іноземної держави використовує інформацію, надану Національним бюро щодо фінансових операцій, стану розгляду узагальнених матеріалів, кримінальних проваджень, у тому числі з обмеженим доступом, у разі наявності дозволу Національного бюро.

За відсутності такого дозволу інформація Національного бюро не може бути використана при зверненні (запиті) до підрозділу фінансової розвідки іноземної держави.

У разі наявності в узагальненому матеріалі інформації підрозділу фінансової розвідки іноземної держави, яким надано дозвіл на передачу цієї інформації конкретному правоохоронному органу, такі узагальнені матеріали передаються зазначеному правоохоронному органу.

7. У разі наявності у Держфінмоніторингу додаткової інформації, що стосується раніше направлених Національному бюро узагальнених матеріалів, Держфінмоніторинг формує та надає Національному бюро додаткові узагальнені матеріали.

Додаткові узагальнені матеріали є невід'ємною частиною узагальнених матеріалів.

8. У разі наявності у Держфінмоніторингу додаткової інформації, що стосується раніше направлених Національному бюро та/або правоохоронним органам, їх територіальним підрозділам узагальнених матеріалів, за результатами розгляду яких оперативно-розшукові справи закриті або досудове розслідування закінчено, Держфінмоніторинг може сформувати узагальнені матеріали, які подаються на розгляд експертної комісії, для прийняття рішення щодо їх направлення Національному бюро та/або правоохоронним органам, їх територіальним підрозділам.

Якщо за результатами розгляду раніше наданого узагальненого матеріалу Національним бюро розпочато кримінальне провадження або узагальнений матеріал розглядається (використовується) у ході досудового розслідування, додаткові узагальнені матеріали надаються безпосередньо Національному бюро, якщо інше ним не зазначено.

9. Рішення про наявність достатніх підстав для передачі узагальнених матеріалів Національному бюро приймається експертною комісією, склад і повноваження якої затверджуються окремим наказом Держфінмоніторингу.

До участі в засіданнях експертної комісії на підставі листа Держфінмоніторингу можуть запрошуватися представники Національного бюро, кандидатури та кількість яких затверджуються окремим розпорядчим документом Національного бюро, про що інформується Держфінмоніторинг.

Представники Національного бюро, які залучаються до участі в засіданнях експертної комісії, наділені консультативно-дорадчими функціями та мають право:

знайомитися з короткими описами проектів узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів (у табличній формі) та схемами фінансових операцій;

вносити пропозиції щодо наявності або відсутності достатніх підстав для передачі узагальнених матеріалів Національному бюро або до іншого правоохоронного органу, його територіального підрозділу;

вносити пропозиції щодо обсягу і строку доопрацювання узагальнених матеріалів;

вносити пропозиції щодо визначення правоохоронного органу, його територіального підрозділу, до якого рекомендується передати узагальнені матеріали;

інформувати про стан розгляду узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів, раніше переданих до Національного бюро;

вносити пропозиції щодо отримання копій узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів.

10. До Національного бюро направляється лише один примірник узагальненого матеріалу.

У разі здійснення Національним бюро досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених статтями Кримінального кодексу України, підслідність яких визначено частиною п'ятою статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, за фінансовими операціями, які безпосередньо або опосередковано пов'язані з операціями, відображеними в узагальненому матеріалі, наданому іншому правоохоронному органу, його територіальному підрозділу, за наявності їх згоди Національному бюро надається копія такого узагальненого матеріалу відповідно до рішення експертної комісії Держфінмоніторингу.

Копії узагальнених матеріалів надаються Національному бюро відповідно до рішення експертної комісії Держфінмоніторингу без згоди іншого правоохоронного органу, його територіального підрозділу у разі закриття кримінального провадження, наявності відповідного рішення суду або закриття оперативно-розшукової справи за реабілітуючими підставами.

Надання Національному бюро копії узагальненого матеріалу, який містить інформацію підрозділу фінансової розвідки іноземної держави, який надав дозвіл на передачу інформації конкретному правоохоронному органу, не допускається без згоди підрозділу фінансової розвідки іноземної держави.

Документ на отримання копії узагальненого матеріалу повинен бути викладений на офіційному бланку встановленої форми за підписом керівника підрозділу детективів Національного бюро (чи його заступника).

11. Строк передачі узагальнених матеріалів до Національного бюро не повинен перевищувати трьох робочих днів з дня прийняття рішення експертною комісією Держфінмоніторингу.

12. У разі прийняття Держфінмоніторингом рішення про подальше зупинення фінансової операції відповідно до частини другої статті 17 Закону та/або зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини третьої статті 17 Закону передача узагальнених матеріалів до Національного бюро здійснюється у строк, встановлений пунктом 3 розділу V цього Порядку.

13. Узагальнені матеріали, додаткові узагальнені матеріали (за наявності) та додатки до них (за наявності) надаються Національному бюро на паперових та/або магнітних, та/або інших матеріальних носіях інформації разом з відповідним супровідним листом за підписом Голови Держфінмоніторингу або його заступника.

14. У супровідному листі зазначаються коротке умовне найменування узагальненого матеріалу, його реєстраційний номер, підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність додатків, інформація про день закінчення строку зупинення фінансової операції та/або видаткової фінансової операції у разі, якщо таке рішення прийнято Держфінмоніторингом відповідно до частин другої та/або третьої статті 17 Закону, а також інформація щодо раніше направлених узагальнених матеріалів.

15. Копії документів, які надійшли до Держфінмоніторингу після надання узагальненого матеріалу до Національного бюро та які не містять відомостей щодо проведення нових фінансових операцій, можуть надаватися Національному бюро окремим супровідним листом як додатки до узагальненого матеріалу або до додаткового узагальненого матеріалу.

Додатки (за наявності) до узагальненого матеріалу або до додаткового узагальненого матеріалу є його невід'ємною частиною.

16. Національному бюро заборонено передавати будь-кому інформацію, одержану від Держфінмоніторингу у вигляді узагальнених матеріалів та додаткових узагальнених матеріалів, за винятком випадків передачі її до інших правоохоронних органів для використання відповідно до законодавства України.

17. Додаткові узагальнені матеріали до раніше переданих Національному бюро узагальнених матеріалів (за наявності) подаються Держфінмоніторингом до Національного бюро.

У разі передачі Національним бюро узагальнених матеріалів та/або матеріалів їх розгляду до іншого правоохоронного органу додаткові узагальнені матеріали направляються до відповідного правоохоронного органу.

III. Реєстрація та розгляд узагальнених матеріалів

1. Реєстрація та розгляд узагальнених матеріалів Національним бюро здійснюється у визначеному законодавством України порядку.

2. Отримані узагальнені матеріали Національне бюро використовує у межах своєї компетенції, здійснюючи досудове розслідування у кримінальних провадженнях у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

3. Узагальнені матеріали, які містять підозри щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, використовуються Національним бюро для вжиття заходів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та іншим суспільно небезпечним діянням.

4. Реєстрація узагальнених матеріалів і додаткових узагальнених матеріалів, отриманих від Держфінмоніторингу, здійснюється Національним бюро відповідно до законодавства України, у тому числі законодавства, яке регламентує порядок використання інформації з обмеженим доступом.

5. Національне бюро, отримавши узагальнений матеріал або додатковий узагальнений матеріал, не пізніше п'яти робочих днів з моменту його реєстрації (обліку) надає Держфінмоніторингу відомості щодо дати і номера реєстрації, проведеної відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства України, в тому числі наявну інформацію про попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення.

6. Якщо узагальнений матеріал, та/або додатковий узагальнений матеріал, або матеріали розгляду узагальненого матеріалу відповідно до законодавства передаються Національним бюро до іншого правоохоронного органу або до його територіального підрозділу, Національне бюро, що передає такі документи, надсилає на адресу Держфінмоніторингу повідомлення із зазначенням реквізитів супровідного листа та узагальненого та/або додаткового узагальненого матеріалу.

7. У всіх випадках передачі Національним бюро Держфінмоніторингу інформації та/або документів про результати розгляду узагальнених матеріалів у супровідному листі обов'язково зазначається інформація щодо узагальненого матеріалу, у тому числі його реєстраційний номер у Держфінмоніторингу.

IV. Інформування щодо стану розгляду узагальнених матеріалів

1. Національне бюро протягом п'яти робочих днів з моменту прийняття рішення за результатами розгляду узагальнених матеріалів та додаткових узагальнених матеріалів надає Держфінмоніторингу інформацію відповідно до переліку відомостей про стан розгляду узагальнених матеріалів Національним антикорупційним бюро України, наведеного в додатку 2 до цього Порядку.

2. Для інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу Національне бюро подає до Держфінмоніторингу відомості про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження, розпочатого за повідомленням такого суб'єкта, яке надійшло до Держфінмоніторингу відповідно до вимог статей 6, 10, 12, 17 Закону, а також за наявності інформацію про ухвалені судами рішення за такими кримінальними провадженнями згідно з повідомленням щодо прийнятого процесуального рішення за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

3. У разі передачі узагальнених матеріалів та/або матеріалів їх розгляду до іншого правоохоронного органу Національне бюро протягом п'яти робочих днів з дня передачі інформує про це Держфінмоніторинг із зазначенням найменування правоохоронного органу, його структурного або територіального підрозділу, реєстраційних даних узагальненого матеріалу, його умовного найменування та реквізитів супровідного листа, яким ці матеріали передані правоохоронному органу.

4. У разі потреби в отриманні інформації (додаткової інформації) щодо стану розгляду переданих узагальнених матеріалів, копій процесуальних документів Держфінмоніторинг направляє запити до Національного бюро.

5. Національне бюро на запити Держфінмоніторингу надає інформацію (додаткову інформацію) про стан розгляду узагальнених матеріалів, копії процесуальних документів (з дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу України).

6. Держфінмоніторинг та Національне бюро один раз на півроку проводять взаємозвірку результатів стану розгляду переданих узагальнених матеріалів.

Результати взаємозвірки оформляються актом за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку.

Держфінмоніторинг складає акт у двох примірниках, які до 25 числа місяця, що настає за звітним, направляються до Національного бюро.

Національне бюро протягом тридцяти днів з моменту отримання акта здійснює звірку і надає підписаний та затверджений керівником Національного бюро або його заступником примірник акта Держфінмоніторингу.

До акта взаємозвірки Держфінмоніторингом та Національним бюро заносяться відомості про узагальнені матеріали та додаткові узагальнені матеріали, що були передані та отримані у звітний період, перенаправлені до іншого правоохоронного органу (його територіального підрозділу) або отримані від них у звітному періоді, відомості щодо узагальнених матеріалів, які перебувають на розгляді понад шість місяців і стосовно яких відсутня інформація щодо прийнятого процесуального рішення або іншого рішення, передбаченого законодавством України.

Акт взаємозвірки підписується керівниками відповідних структурних підрозділів Національного бюро та Держфінмоніторингу або посадовими особами, які виконують їх обов'язки, затверджується Головою Держфінмоніторингу та Директором Національного бюро або їх заступниками відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

V. Інформування про зупинення фінансових операцій

1. У разі прийняття Держфінмоніторингом рішення про подальше зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) відповідно до вимог частини другої статті 17 Закону, здійснене суб'єктом первинного фінансового моніторингу відповідно до вимог частини першої статті 17 Закону, або зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини третьої статті 17 Закону Держфінмоніторинг невідкладно, не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення, інформує Національне бюро про зазначене рішення.

Національним бюро до Держфінмоніторингу подається перелік підрозділів детективів, що здійснюють оперативно-розшукові та слідчі дії Національного бюро, на які покладено виконання завдань із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, іншим злочинам.

У разі потреби Держфінмоніторинг може інформувати про зупинення фінансових операцій інший структурний підрозділ Національного бюро.

2. Національне бюро, отримавши інформацію про прийняте Держфінмоніторингом рішення відповідно до пункту 1 цього розділу, невідкладно, протягом двох робочих днів з моменту її отримання, надає у разі наявності Держфінмоніторингу для аналізу необхідну додаткову інформацію, документи (з дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу України), які містять:

відомості стосовно осіб, які здійснюють або причетні до здійснення фінансової операції;

відомості щодо притягнення до кримінальної відповідальності вищезазначених осіб, наявності у них судимості тощо.

3. У разі підтвердження мотивованої підозри Держфінмоніторинг готує узагальнений матеріал, пов'язаний із зупиненням фінансових операцій, і подає його до Національного бюро не пізніше п'ятого робочого дня після прийняття рішення щодо подальшого зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) або зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини другої або третьої статті 17 Закону.

У такому разі строк зупинення відповідної (відповідних) фінансової (фінансових) операції (операцій) продовжується Держфінмоніторингом з наступного робочого дня після подання відповідного узагальненого матеріалу або додаткового узагальненого матеріалу за умови, що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме 30 робочих днів.

VI. Подання та виконання запитів

1. Національне бюро для отримання інформації у рамках перевірки отриманих узагальнених матеріалів, необхідної для виконання покладених на нього обов'язків, може направляти до Держфінмоніторингу запити.

Національне бюро у своєму запиті, крім іншого, може зазначити застереження щодо збору Держфінмоніторингом додаткової інформації в межах запиту.

2. Держфінмоніторинг у разі необхідності отримання додаткової інформації для аналізу фінансових операцій або щодо стану розгляду узагальнених матеріалів, переданих Національному бюро, може направляти до Національного бюро запити.

3. Обмін інформацією здійснюється з дотриманням вимог законодавства щодо її захисту.

VII. Запобігання розголошенню інформації

1. Національне бюро та Держфінмоніторинг забезпечують збереження повноти і цілісності отриманої інформації, створюють і підтримують належні умови для її зберігання, а також запобігання незаконному доступу до неї.

2. З метою запобігання незаконному розголошенню інформації, яка міститься в узагальнених матеріалах та додаткових узагальнених матеріалах, у тому числі під час їх передачі та розгляду, її розкриття та захист здійснюються співробітниками Держфінмоніторингу та Національного бюро відповідно до законодавства України, яке регламентує порядок використання документів, що містять інформацію з обмеженим доступом.

3. Національне бюро надає Держфінмоніторингу передбачену цим Порядком інформацію (копії документів) з дотриманням вимог законодавства України, зокрема статті 222 Кримінального процесуального кодексу України, Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність".

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України

Ю. П. Романюк

Керівник Управління аналітики та
обробки інформації Національного
антикорупційного бюро України

Р. М. Джан

 

 

Додаток 1
до Порядку взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України та Національного антикорупційного бюро України
(пункт 6 розділу II)

 

Перелік
відомостей та ідентифікаційних даних осіб, які повинні міститися в інформації Національного антикорупційного бюро України

I

Перелік відомостей, які повинні міститися в інформації правоохоронних органів

1

Вид фінансових операцій, стосовно яких у Національного антикорупційного бюро України (далі - Національне бюро) є підозри, що вони пов'язані з:

1)

легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом

2)

фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

3)

особами, стосовно яких застосовано міжнародні санкції

2

Інформація про фінансові операції, зазначені у пункті 1 цього Переліку, повинна бути отримана:

1)

у разі здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених статтями Кримінального кодексу України, підслідність яких визначено частиною п'ятою статті 216 Кримінального процесуального кодексу України

2)

при виконанні завдань, передбачених Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", з метою попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, а також запобігання вчиненню нових

3

Інформація щодо кримінального провадження:

1)

номер реєстрації заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, у тому числі в Єдиному реєстрі досудових розслідувань

2)

дата реєстрації заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, у тому числі в Єдиному реєстрі досудових розслідувань

3)

кваліфікація злочину

4)

найменування слідчого підрозділу, який веде розслідування

5)

короткий опис фабули факту розслідування. Дата, час, адреса, місце, спосіб, знаряддя, засоби, інші особливості вчинення злочину, дані осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, тощо

6)

встановлений розмір матеріальних збитків та/або злочинних доходів (грн)

4

Інформація щодо оперативно-розшукової справи:

1)

номер оперативно-розшукової справи

2)

дата заведення оперативно-розшукової справи

3)

кваліфікація предикатного злочину, щодо вчинення якого є підозри

4)

найменування правоохоронного органу, його структурного підрозділу, у провадженні якого перебуває оперативно-розшукова справа

5

Опис фінансової операції, щодо якої у Національного бюро є підозри, що вона пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або з особами, щодо яких застосовано міжнародні санкції:

1)

дата проведення фінансової операції

2)

сума фінансової операції

3)

зміст фінансової операції

4)

найменування банку

5)

відомості щодо учасників фінансової операції

6)

інші відомості про фінансову операцію (у разі наявності)

6

Підстави обґрунтованої підозри, що фінансова операція пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення або пов'язана з особами, щодо яких застосовано міжнародні санкції

7

Наявність причинного зв'язку між фактами, які досліджуються у ході кримінального провадження, в оперативно-розшуковій справі, та фінансовою операцією

8

Обов'язкові ідентифікаційні дані юридичних та фізичних осіб, які здійснили фінансові операції та прямо чи опосередковано можуть бути причетні до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення:

1)

для фізичних осіб - резидентів:

 

прізвище, ім'я, по батькові

 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

2)

для фізичних осіб - нерезидентів: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (українською та/або англійською мовою)

3)

для юридичних осіб:

 

повне найменування

 

код згідно за ЄДРПОУ (для резидентів)

 

місцезнаходження

II

Обсяг (перелік) інформації, необхідної для звернення до підрозділу фінансової розвідки іншої держави

1

Інформація, зазначена в підпунктах 1.1 - 1.3, 1.5, 1.6 розділу I цього Переліку

2

Відомості, що ідентифікують суб'єкта: назва суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної та/або найменування юридичної особи)

3

Фінансова та інша інформація:

1)

найменування банку (SWIFT-код (BIC code) банку)

2)

номер банківського рахунку

3)

опис необхідної інформації (запитання)

4)

ціль та мета використання інформації, що запитується

5)

застосування арешту, вилучення або конфіскація майна

6)

сума (вид валюти) та/або походження коштів

7)

країни, які задіяні у розслідуванні

 

 

Додаток 2
до Порядку взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України та Національного антикорупційного бюро України
(пункт 1 розділу IV)

 

Перелік
відомостей про стан розгляду узагальнених матеріалів Національним антикорупційним бюро України

N
з/п

Стадії розгляду

Відомості про стан розгляду узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ)

1

Отримання УМ (ДУМ)

1. Реєстраційний номер Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), дата.
2. Зазначення структурного підрозділу антикорупційного бюро України (далі - Національне бюро) (його територіального управління), який отримав УМ (ДУМ).
3. Дата і номер реєстрації УМ (ДУМ) в журналі обліку документів з обмеженим доступом.
4. Реквізити реєстрації УМ в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (далі - ЄРДР) (дата внесення інформації, номер кримінального провадження та попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Кримінального кодексу України (далі - КК України))

2

Здійснення розгляду відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність"

1. Реєстраційний номер Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), дата.
2. Підстави для проведення розгляду (Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність").
3. Номер оперативно-розшукової справи та дата заведення.
4. Найменування структурного підрозділу, який здійснює розгляд

3

При направленні УМ (ДУМ) або матеріалів його розгляду за належністю до іншого правоохоронного органу, його територіального підрозділу

1. Реєстраційний номер Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), дата.
2. Вихідні дата і номер супровідного листа Національного бюро, його територіального управління до УМ (ДУМ), матеріалів перевірки (гриф обмеження доступу).
3. Найменування структурного підрозділу, яким спрямовано УМ (ДУМ) за належністю, його місцезнаходження.
4. Найменування органу (структурного підрозділу), до якого спрямовано УМ (ДУМ), його місцезнаходження

4

Кримінальне провадження

1. Реєстраційний номер Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), дата.
2. Дата і номер реєстрації УМ в ЄРДР.
3. Стаття КК України, за ознаками якої розпочато досудове розслідування (у тому числі кваліфікуючі ознаки).
4. Найменування органу, яким зареєстровано в ЄРДР.
5. Найменування органу, яким здійснюється досудове розслідування.
6. Стан досудового розслідування (кримінальне провадження триває, передано за підслідністю, розслідування зупинено, строк розслідування продовжено).
7. Короткий опис фабули досудового розслідування.
8. Дії щодо закінчення досудового розслідування (стаття 283 Кримінального процесуального кодексу України).
9. Установлена сума легалізованих доходів (млн грн).
10. Сума злочинних доходів, на які накладено арешт та/або які вилучено у ході досудового розслідування (млн грн).
11. Загальна сума грошових коштів та іншого майна, на які накладено арешт та/або які вилучено у ході досудового розслідування (млн грн).
12. Місцезнаходження УМ (ДУМ) - орган, назва журналу обліку, реєстраційний номер та дата, номер справи

5

Закриття кримінального провадження у ході досудового розслідування

1. Реєстраційний номер Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), дата.
2. Дата і номер реєстрації в ЄРДР УМ.
3. Стаття КК України, за ознаками якої розпочато досудове розслідування (у тому числі кваліфікуючі ознаки).
4. Найменування органу, яким прийнято рішення.
5. Копія постанови про закриття кримінального провадження у ході досудового слідства (надається поштою).
6. Дата і номер реєстрації в ЄРДР відомостей про закінчення досудового розслідування.
7. Місцезнаходження УМ (ДУМ) - орган, найменування журналу (справи), реєстраційний номер та дата

6

Закінчення досудового слідства шляхом складання обвинувального акта та направлення його до суду

1. Реєстраційний номер Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), дата.
2. Дата і номер реєстрації в ЄРДР відомостей про закінчення досудового розслідування.
3. Найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер.
4. Найменування органу, який склав обвинувальний акт.
5. Прізвище, ім'я, по батькові обвинувачених.
6. За якими статтями та їх частинами пред'явлено обвинувачення у розрізі обвинувачених.
7. Установлена сума легалізованих доходів - за обвинувальним актом (млн грн).
8. Сума злочинних доходів, на які накладено арешт, які вилучено у ході досудового розслідування (млн грн).
9. Загальна сума грошових коштів та іншого майна, на яку накладено арешт та/або яку вилучено у ході досудового розслідування (млн грн).
10. Місцезнаходження УМ (ДУМ) - орган, назва журналу (справи), реєстраційний номер та дата.
11. Найменування суду, до якого спрямовано обвинувальний акт, його місцезнаходження, за наявності номер судової справи.
12. Дата та реєстраційний номер супровідного листа, яким обвинувальний акт направлено до суду

Повідомлення щодо прийнятого процесуального рішення

Акт взаємозвірки результатів стану розгляду переданих узагальнених матеріалів

 


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (24.01.2017)
Просмотров: 760
Всего комментариев: 0
avatar