Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінагрополітики №138 від 16.03.2017. Про затвердження умов, диференційованих показників i розмірів преміювання керівників державних підприємств


Приказ Минагрополитики №138 от 16.03.2017. Об утверждении условий, дифференцированных показателей i размеров премирования руководителей государственных предприятий, относящихся к сфере управления Держгеокадастру, и условий, дифференцированных показателей и размеров выплаты им материального вознаграждения за эффективное управление государственным имуществом

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.03.2017  № 138

 

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
10 квітня 2017 р. 
за № 475/30343

Про затвердження умов, диференційованих показників i розмірів преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, та умов, диференційованих показників і розмірів виплати їм матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Умови, диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, за підсумками роботи за квартал;

2) Умови, диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, за підсумками роботи за рік;

3) Умови, диференційовані показники та розміри виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства аграрної 
політики та продовольства 
України 
16.03.2017  № 138

 

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
10 квітня 2017 р. 
за № 475/30343

УМОВИ, 
диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, за підсумками роботи за квартал

№ з/п

Показники преміювання

Розміри преміювання за квартал (відсоток посадового окладу)

Умови преміювання

1

2

3

4

1

Виконання планового показника "чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)":

 

Преміювання керівників підприємств здійснюється за звітний квартал за таких умов:

на 100 %

50

1) виконання планових показників фінансового плану (планових показників чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), валового та чистого прибутку (нульовий результат чистого прибутку не є показником прибутковості діяльності підприємства)), капітальних інвестицій;

більше ніж на 100 %

100

2) відсутність на підприємстві нещасного випадку зі смертельним наслідком з вини підприємства.

2

Виконання планового показника "валовий прибуток" на 100 %

50

Планові показники визначаються затвердженим у встановленому порядку фінансовим планом підприємства на відповідний рік. 

Розмір премії визначається на підставі даних фінансової звітності, звіту про виконання фінансового плану підприємства, за результатами фінансово-господарської діяльності підприємства. 

Премія нараховується у відсотках до посадового окладу за фактично відпрацьований час у звітному кварталі у межах наявних коштів на оплату праці.

Максимальний розмір премії за квартал не може перевищувати трьох місячних посадових окладів керівника підприємства. 

За наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному звітному періоді розмір премії за такий період повинен становити не більше 20 відсотків максимально дозволеного розміру премії. 

У разі збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у поточному квартальному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом премія за такий поточний звітний період не нараховується. 

У разі погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни премія не нараховується у тому звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення (за окремим рішенням)

3

Виконання планового показника "чистий прибуток" на 100 %

150

 

Директор 
Департаменту землеробства 
та технічної політики в АПКВ. Топчій

 

УМОВИ, 
диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, за підсумками роботи за рік

 

№ з/п

Показники преміювання

Розміри преміювання за рік (відсоток посадового окладу)

Умови преміювання

1

2

3

4

1

   

Преміювання керівників підприємств за рік здійснюється за таких умов: 
1) виконання планових показників фінансового плану (планових показників чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), валового та чистого прибутку (нульовий результат чистого прибутку не є показником прибутковості діяльності підприємства)), капітальних інвестицій; 
2) своєчасна сплата податків та інших обов’язкових зборів; 
3) відсутність на підприємстві нещасного випадку зі смертельним наслідком з вини підприємства. 
Розмір премії визначається на підставі даних фінансової звітності, звіту про виконання фінансового плану підприємства. 
Премія нараховується у відсотках до посадового окладу за фактично відпрацьований час у межах наявних коштів на оплату праці. 
Максимальний розмір премії за рік не може перевищувати двадцяти чотирьох місячних посадових окладів керівника підприємства. 
За наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у річному звітному періоді розмір премії за такий період повинен становити не більше 20 відсотків максимально дозволеного розміру премії. 
У разі збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у поточному річному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом премія за такий поточний звітний період не нараховується. 
У разі погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни премія не нараховується у тому звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення (за окремим рішенням)

Виконання планового показника "чистий прибуток":

 

більше ніж 100 % до 120 % включно

400

більше ніж 120 % до 140 % включно

600

більше ніж на 140 %

800

2

Зростання рентабельності активів понад планову (чистий прибуток/вартість активів ×100 %):

 

більше ніж 0 % до 1 % включно

400

більше ніж 1 % до 5 % включно

600

більш ніж на 5 %

800

3

Зростання рентабельності діяльності понад планову (чистий прибуток/чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)×100 %):

 

більше ніж 0 % до 3 % включно

400

більше ніж 3 % до 5 % включно

600

більш ніж на 5 %

800

 

Директор 
Департаменту землеробства 
та технічної політики в АПКВ. Топчій

 

УМОВИ, 
диференційовані показники та розміри виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

 

№ з/п

Найменування показників

Розмір матеріальної винагороди (відсоток посадового окладу)

Умови виплати

1

2

3

4

1

Зменшення кредиторської заборгованості порівняно з минулим роком:

 

Винагорода виплачується один раз на рік за рахунок частини чистого прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності підприємства на підставі даних бухгалтерської та статистичної звітностей за погодженням з Держгеокадастром. 

Виплата матеріальної винагороди керівнику підприємства здійснюється за таких умов: 

1) виконання планових показників фінансового плану (планових показників чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), валового та чистого прибутку, капітальних інвестицій), при цьому нульовий результат чистого прибутку не є показником прибутковості діяльності підприємства; 

2) відсутність простроченої заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємства у звітному періоді; 

3) відсутність на підприємстві нещасного випадку зі смертельним наслідком з вини підприємства. 

У разі недотримання умов та невиконання показників, передбачених у контракті, невиконання наказів і розпоряджень Держгеокадастру, погіршення показників роботи підприємства порівняно з попереднім періодом винагорода керівнику не виплачується. 

Винагорода встановлюється диференційовано від розміру чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. 

Виплата винагороди не повинна здійснюватися за рахунок зменшення соціальних гарантій працівникам підприємств, визначених у колективному договорі. 

Розмір винагороди не може перевищувати розміру 10 посадових окладів керівника на момент призначення винагороди з урахуванням обмежень, які діють на дату призначення винагороди. 

Виплата винагороди повинна здійснюватися з урахуванням затвердженого на підприємстві порядку розподілу частини чистого прибутку, та у прямій залежності розміру винагороди від приросту прибутку (чистого прибутку), отриманого від провадження господарської діяльності

до 10 % включно

85

більше ніж 10 % до 25 % включно

170

більше ніж на 25 %

250

2

Зменшення дебіторської заборгованості порівняно з минулим роком:

 

до 10 % включно

85

більше ніж 10 % до 25 % включно

170

більше ніж на 25 %

250

3

Забезпечення зростання середньомісячної заробітної плати не менше ніж на 15 % порівняно з відповідним періодом попереднього року

50

4

Зростання валової рентабельності порівняно з минулим роком не менше ніж на 5 %

50

5

Зростання рентабельності діяльності порівняно з минулим роком не менше ніж на 5 %

50

6

Зростання чистого прибутку підприємства порівняно з минулим роком

 

до 15 %

85

більше ніж 15 % до 20 % включно

170

більше ніж на 20 %

250

7

Розширення ринку збуту продукції та послуг підприємства

50

8

Виконання програм соціального розвитку колективу

50

 

Директор 
Департаменту землеробства 
та технічної політики в АПКВ. Топчій


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (27.04.2017)
Просмотров: 1036
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar