Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МінАППУ №362 від 06.10.2016. Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.10.2016

м. Київ

N 362

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2016 р. за N 1659/29789

Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)

Відповідно до частини сьомої статті 18 2 Закону України "Про насіння і садивний матеріал", підпункту 2 пункту 3 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), що додається.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Я. Краснопольського.

 

Міністр

Т. Кутовий

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр освіти і науки України

Л. М. Гриневич

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Міністр соціальної політики України

А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
06 жовтня 2016 року N 362

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2016 р. за N 1659/29789

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)

1. Дія цього Порядку поширюється на фізичних осіб, які здійснюють свою діяльність як аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори) у сфері насінництва та розсадництва відповідно до Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

2. Терміни, що застосовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про насіння і садивний матеріал".

3. Метою підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) є вдосконалення їх професійної підготовки шляхом оновлення, поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, забезпечення інформацією про зміни у чинному законодавстві та практиці їх застосування при здійсненні діяльності у сфері насінництва та розсадництва.

4. Підвищення кваліфікації є безперервним процесом і здійснюється на принципах доступності, ґрунтовності, системності й послідовності навчання, поєднання теоретичних знань з практичними вміннями та навичками.

5. Аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори) зобов'язані не рідше одного разу на три роки підвищувати свою кваліфікацію.

6. Підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) здійснюється за такими видами:

самостійне навчання (самоосвіта);

навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації;

навчання за програмами тематичних короткострокових семінарів.

7. Організація навчань за професійними програмами підвищення кваліфікації та за програмами тематичних короткострокових семінарів здійснюється Мінагрополітики. Безпосереднє проведення навчань за дорученням Мінагрополітики може здійснюватись підприємствами, установами, організаціями, що входять до сфери його управління, які можуть залучати представників вищих навчальних закладів, наукових установ, інших державних органів, громадських і професійних об'єднань тощо (за згодою).

8. Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) зобов'язаний постійно підвищувати свій професійний рівень за одним із видів, передбачених пунктом 6 цього Порядку.

9. Самостійне навчання (самоосвіта) як вид підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом:

публікацій науково-практичних статей з питань насінництва та розсадництва у фахових друкованих виданнях та електронних фахових виданнях в Україні та за кордоном;

видання монографій, підручників, посібників тощо;

участі у семінарах, що організовані шляхом проведення дистанційного навчання, вебінарах тощо;

участі у роботі постійно діючих комісій та робочих груп Мінагрополітики;

участі у міжнародних семінарах, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах, програмах з питань насінництва та розсадництва, які організовуються та проводяться в Україні та за кордоном;

навчання з метою здобуття наукових ступенів за професійно спрямованими напрямами підготовки у сфері насінництва та розсадництва в Україні та за кордоном.

10. Аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори) мають право вільно обирати види підвищення своєї кваліфікації, брати участь у будь-яких заходах з підвищення кваліфікації, що проводяться у сфері насінництва та розсадництва.

11. Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) самостійно веде облік та зберігає копії опублікованих науково-практичних статей, дипломів, сертифікатів, довідок та інших документів, що підтверджують участь у заходах щодо підвищення кваліфікації згідно з пунктом 6 цього Порядку.

12. Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) надає до Мінагрополітики копії документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, протягом трирічного строку дії його свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

13. З метою оцінювання підвищення кваліфікації шляхом самостійного навчання (самоосвіти) відповідно до пункту 9 цього Порядку встановлюється відповідний період оцінювання тривалістю три роки. Оцінювання підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до системи оцінювання діяльності, що зараховується як підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), зазначеної у додатку 1 до цього Порядку.

14. Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) має отримати не менше ніж 100 залікових балів протягом трирічного періоду оцінювання.

15. Аудиторам із сертифікації (агрономам-інспекторам), які підвищували свою кваліфікацію шляхом самостійного навчання (самоосвіти) згідно з пунктом 9 цього Порядку та набрали достатню кількість балів, Мінагрополітики на своєму бланку видає свідоцтво про підвищення кваліфікації за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

16. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних короткострокових семінарів проводиться відповідно до планів-графіків підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) (далі - план-графік), які щороку затверджуються Мінагрополітики.

На підставі плану-графіка відповідальним структурним підрозділом Мінагрополітики у сфері освіти та науки формуються навчальні плани до кожного навчального заходу, якими передбачаються вид, загальна тема, строк підвищення кваліфікації, категорія слухачів, розподіл навчального часу, тематика навчальних занять та викладацький склад.

Тематика навчальних занять визначається згідно з напрямами, визначеними пунктом 17 цього Порядку, досвідом професійної діяльності слухачів і змінами у чинному законодавстві України та передбачає навчання:

за загальною складовою - удосконалення та оновлення знань і умінь з методологічних, етичних та інших питань професійної діяльності аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);

за практичною складовою - здобуття додаткових умінь, навичок, знань методів та лабораторно-технічних засобів, єдиної термінології і нормативної документації.

17. Навчальні плани підвищення кваліфікації за професійними програмами та програмами тематичних короткострокових семінарів формуються за такими напрямами:

актуальні питання організації насінництва та розсадництва в Україні;

правила та методика відбору проб;

правила визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу;

складання й оформлення актів польового оцінювання;

загальні правила та порядок дій з маркування партій насіння і садивного матеріалу;

аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) як спеціальний суб'єкт під час здійснення сертифікації насіння / садивного матеріалу;

робота з державними реєстрами, які функціонують у сфері насінництва та розсадництва;

зміни у законодавстві України, що стосуються діяльності аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів);

інші питання, пов'язані з діяльністю аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), знання яких потребує постійного оновлення та удосконалення.

18. З метою оцінки результатів навчання, перевірки рівня теоретичних знань та практичних умінь і навичок застосовується підсумковий контроль, що здійснюється Мінагрополітики шляхом складання підсумкового заліку.

Для прийняття заліку утворюється комісія у складі голови комісії, заступника голови комісії, членів комісії та секретаря. Чисельність та персональний склад комісії затверджуються наказом Мінагрополітики.

Голова комісії затверджує орієнтовний перелік питань для винесення на залік.

У разі успішного складання заліку Мінагрополітики на своєму бланку видає свідоцтво про підвищення кваліфікації за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

 

Директор Департаменту землеробства
та технічної політики в АПК

В. Топчій

 

Додаток 1
до Порядку підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)
(пункт 13)

 

 

 

 

Система оцінювання діяльності, що зараховується як підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)

N з/п

Діяльність, що зараховується як підвищення кваліфікації

Кількість залікових балів

1

2

3

1

Навчання за акредитованими професійними програмами підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах III та IV рівнів державної акредитації (у тому числі за програмами дистанційного навчання)

1 академічна година - 1 бал

2

Викладання за акредитованими професійними програмами підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації (у тому числі за програмами дистанційного навчання)

1 академічна година - 1 бал

3

Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах, дистанційних курсах, вебінарах, інших онлайн-заходах тощо з питань насінництва та розсадництва

1 захід - 5 балів

4

Виступ з доповіддю, презентацією або науковим повідомленням на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах, онлайн-заходах тощо, що організовуються та проводяться за участю Національної академії аграрних наук України профільними асоціаціями у сфері насінництва та розсадництва, державними та міжнародними організаціями в Україні та за кордоном

10 балів за доповідь

5

Публікації наукових або науково-практичних статей у друкованих та електронних наукових і науково-практичних фахових виданнях (газетах, журналах та інших періодичних виданнях) в Україні та за кордоном

1 публікація обсягом не менше 1 сторінки - 5 балів

6

Видання монографій, підручників, посібників з професійної тематики (у тому числі у співавторстві)

1 видання - 20 балів

7

Здобуття наукового ступеня аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором)

30 балів

8

Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах, онлайн-заходах тощо у галузях, суміжних зі сферою насінництва та розсадництва

1 академічна година - 1 бал

9

Передплата профільного видання (електронного або друкованого)

1 бал - за кожне видання, але не більше 2 балів на рік

 

Директор Департаменту землеробства
та технічної політики в АПК

В. Топчій

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

Свідоцтво про підвищення кваліфікації


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (13.01.2017)
Просмотров: 656
Всего комментариев: 0
avatar