Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінфіну №1098 від 29.12.2002. Про паспорти бюджетних програм


Про паспорти бюджетних програм

Наказ Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2002 року N 1098

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 січня 2003 р. за N 47/7368

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України
від 1 листопада 2004 року N 687,
від 14 квітня 2006 року N 363,
від 17 січня 2007 року N 15,
від 14 січня 2008 року N 19,
від 29 грудня 2008 року N 1549,
від 24 грудня 2009 року N 1513,
від 16 грудня 2010 року N 1568,
від 12 грудня 2011 року N 1605,
від 9 вересня 2013 року N 800,
від 15 квітня 2014 року N 402,
від 14 грудня 2015 року N 1130

З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 року N 538-р, та відповідно до пункту 5 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 26 серпня 1999 року N 1081/99, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (додаються).

(абзац другий пункту 1 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 14.01.2008 р. N 19,
із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568,
у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605)

форму паспорта бюджетної програми (додається);

форму звіту про виконання паспорта бюджетної програми (додається).

(абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568)

абзац п'ятий пункту 1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 24.12.2009 р. N 1513)

(абзац четвертий пункту 1 замінено абзацами четвертим і п'ятим
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2008 р. N 19)

2. Установити, що головні розпорядники коштів державного бюджету (далі - головні розпорядники):

2.1. Є відповідальними за розробку і затвердження спільно з Міністерством фінансів паспортів бюджетних програм згідно з Правилами, затвердженими цим наказом.

2.2. У терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності, подають до Міністерства фінансів України річні звіти про виконання паспортів бюджетних програм за формою, затвердженою цим наказом, у паперовому та електронному вигляді.

(підпункт 2.2 пункту 2 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 14.01.2008 р. N 19,
із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. N 1513,
від 16.12.2010 р. N 1568,
у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605)

2.3. Оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період у триденний строк після подання таких звітів до Міністерства фінансів України.

(пункт 2 доповнено підпунктом 2.3 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 14.12.2015 р. N 1130)

3. Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам при проведенні ревізій та перевірок здійснювати контроль за використанням коштів державного бюджету, виділених на виконання бюджетних програм, забезпечуючи виявлення наявних фактів порушення законодавства, при проведенні державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм - за законним та ефективним виконанням бюджетних програм відповідно до їх паспортів. За результатами здійснення такого контролю до 1 квітня року, що настає за звітним, подавати до Міністерства фінансів України відповідну інформацію для врахування при формуванні проекту державного бюджету на наступні бюджетні періоди.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 01.11.2004 р. N 687,
у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 14.01.2008 р. N 19,
із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 29.12.2008 р. N 1549,
від 12.12.2011 р. N 1605)

4. Річні звіти про виконання паспортів бюджетних програм, подані відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 цього наказу, визначають фактичні результативні показники бюджетних програм та разом із офіційною державною статистичною, фінансовою, бюджетною та іншою звітністю за відповідний бюджетний період, а також висновками про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, використовуються для оцінки ефективності бюджетних програм.

(пункт 4 у редакції наказів Міністерства
фінансів України від 14.01.2008 р. N 19,
від 12.12.2011 р. N 1605)

5. Пункт 5 виключено

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 01.11.2004 р. N 687,
у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 14.01.2008 р. N 19,
із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568,
виключено згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605,
у зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 5)

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря Максюту А. А.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України


М. Я. Азаров

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного
казначейства України


П. Г. Петрашко

Голова Головного
контрольно-ревізійного управління


П. К. Германчук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2002 р. N 1098
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 14 січня 2008 р. N 19)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 січня 2003 р. за N 47/7368

 

ПРАВИЛА
складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568,
у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605)

(У назві та тексті Правил слова в усіх відмінках "моніторинг та аналіз виконання" замінено словами "оцінка ефективності" у відповідних відмінках; слова "на відповідний бюджетний період" виключено з тексту Правил згідно з наказом Міністерства фінансів України від 16 грудня 2010 року N 1568)

(У тексті Правил слова "Державне казначейство України" в усіх відмінках замінено словами "Державна казначейська служба України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2011 року N 1605)

 

I. Загальні положення

1. Паспорт бюджетної програми - документ, що визначає мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).

(абзац перший пункту 1 розділу І у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568)

Абзац другий пункту 1 розділу І виключено

(абзац другий пункту 1 розділу І у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568,
виключено згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605,
у зв'язку з цим абзаци третій - шостий
вважати відповідно абзацами другим - п'ятим)

Мета бюджетної програми відображає цілі, яких необхідно досягти при виконанні бюджетної програми у середньостроковому періоді, відповідає пріоритетам державної політики у відповідній сфері, визначеним нормативно-правовими актами, та спрямована на досягнення стратегічних цілей головного розпорядника бюджетних коштів. Мета повинна бути чіткою, реальною та досяжною.

(абзац другий пункту 1 розділу І у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605,
із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 14.12.2015 р. N 1130)

Завдання бюджетної програми відображають основні етапи і шляхи виконання бюджетної програми протягом бюджетного періоду та спрямовані на досягнення її мети. Завдання мають бути чітко сформульованими, конкретними та їх виконання може бути перевірено за допомогою результативних показників бюджетної програми.

(абзац третій пункту 1 розділу І у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605)

Напрями використання бюджетних коштів - дії (заходи), що спрямовуються на досягнення мети та забезпечують виконання завдань в межах коштів, передбачених на виконання бюджетної програми.

(абзац четвертий пункту 1 розділу І у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605)

Результативні показники бюджетної програми визначаються відповідно до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року N 1536, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за N 1353/18648.

(абзац п'ятий пункту 1 розділу І у редакції наказів
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568,
від 14.12.2015 р. N 1130)

2. Паспорти бюджетних програм складають усі головні розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) за кожною бюджетною програмою, крім бюджетних програм Пенсійного фонду України; бюджетних програм, які створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету; з повернення кредитів до бюджету; з відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб; за загальнодержавними витратами; із забезпечення виконання рішень суду, що гарантовані державою.

(абзац перший пункту 2 розділу I у редакції наказів
Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. N 1513,
від 16.12.2010 р. N 1568,
від 12.12.2011 р. N 1605,
із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 09.09.2013 р. N 800,
від 15.04.2014 р. N 402)

Паспорт бюджетної програми формується з використанням інформації, наведеної у бюджетному запиті головного розпорядника, з урахуванням бюджетних призначень, установлених законом про Державний бюджет України.

(пункт 2 розділу I у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 29.12.2008 р. N 1549)

Державна казначейська служба України здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі наявності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі).

(пункт 2 розділу І доповнено абзацом згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568)

3. Головні розпорядники розробляють проекти паспортів бюджетних програм і подають їх на затвердження до Міністерства фінансів України (далі - Мінфін) протягом 30 днів після набрання чинності законом про Державний бюджет України.

(абзац перший пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605)

Протягом тижня головні розпорядники подають на затвердження до Мінфіну проекти паспортів бюджетних програм у разі виникнення нових бюджетних програм у зв'язку з:

набранням чинності законом про внесення змін до закону про Державний бюджет України;

передачею бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;

передачею нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі про Державний бюджет України мету між головними розпорядниками;

перерозподілом видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику;

прийняттям актів Кабінету Міністрів України щодо надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитами (позиками), що залучаються головними розпорядниками бюджетних коштів для здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень.

(пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом сьомим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 09.09.2013 р. N 800,
у зв'язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати
відповідно абзацами восьмим та дев'ятим,
абзац сьомий пункту 3 розділу І у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 15.04.2014 р. N 402)

Якщо реалізація бюджетної програми потребує затвердження нового або внесення змін до чинного порядку використання бюджетних коштів, головні розпорядники подають на затвердження до Мінфіну проекти паспортів бюджетних програм протягом тижня після набрання чинності відповідним рішенням.

(абзаци другий - шостий пункту 3 розділу І замінено шістьма новими абзацами
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605,
у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим)

Проекти паспортів бюджетних програм подаються до Мінфіну разом з проектами наказів про їх затвердження у паперовому та електронному вигляді.

(абзац дев'ятий пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605)

(пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2008 р. N 1549,
у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 24.12.2009 р. N 1513)

4. Головні розпорядники і Мінфін забезпечують відповідність змісту паспортів бюджетних програм закону про Державний бюджет України та/або розпису державного бюджету (крім випадків, внесення змін до паспортів бюджетних програм у разі внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ), порядкам використання бюджетних коштів та цим Правилам.

(пункт 4 розділу I у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 09.09.2013 р. N 800,
із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 15.04.2014 р. N 402)

5. У разі невідповідності проекту паспорта бюджетної програми закону про Державний бюджет України та/або розпису державного бюджету, порядку використання бюджетних коштів та цим Правилам Мінфін має право в тижневий строк з дня його отримання повернути такий проект паспорта бюджетної програми на доопрацювання відповідному головному розпорядникові.

(пункт 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. N 1513,
від 12.12.2011 р. N 1605,
від 09.09.2013 р. N 800)

6. Паспорти бюджетних програм головного розпорядника затверджуються спільним наказом головного розпорядника та Мінфіну в трьох примірниках протягом 45 днів від дня набрання чинності законом про Державний бюджет України, а у випадках, визначених абзацами третім - восьмим пункту 3 розділу I цих Правил, - протягом двох тижнів після внесення Мінфіном відповідних змін до розпису державного бюджету. Якщо згідно з нормативно-правовими актами головний розпорядник ухвалює свої рішення у формі іншій, ніж наказ (наприклад, постанова, розпорядження тощо), паспорт бюджетної програми затверджується одночасно відповідним розпорядчим документом головного розпорядника і наказом Мінфіну. У такому разі в грифі "ЗАТВЕРДЖЕНО" форми паспорта бюджетної програми зазначається ще й назва розпорядчого документа головного розпорядника.

(пункт 6 розділу I у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 24.12.2009 р. N 1513,
із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568,
від 12.12.2011 р. N 1605,
від 09.09.2013 р. N 800,
від 14.12.2015 р. N 1130)

7. Один примірник спільного наказу про затвердження паспортів бюджетних програм залишається в Мінфіні, другий - передається відповідному головному розпоряднику, третій - у встановленому порядку передається Мінфіном Державній казначейській службі України.

Головний розпорядник коштів у триденний строк від дня затвердження наказу про паспорт бюджетної програми подає його та паспорт бюджетної програми в електронному вигляді до Мінфіну.

(пункт 7 розділу I доповнено абзацом другим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2008 р. N 1549)

8. Пункт 8 виключено

(пункт 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 29.12.2008 р. N 1549,
виключено згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 24.12.2009 р. N 1513,
у зв'язку з цим пункти 9 - 11
вважати відповідно пунктами 8 - 10)

8. Головний розпорядник у триденний строк від дня затвердження наказу про паспорти бюджетних програм забезпечує доведення до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів його копій та копій затверджених паспортів відповідних бюджетних програм.

(абзац перший пункту 8 розділу І із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2015 р. N 1130)

Розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів інформують відповідні територіальні органи Державної казначейської служби України шляхом подання їм копій наказу про затвердження паспортів бюджетних програм та копій самих паспортів.

(пункт 8 розділу I у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 29.12.2008 р. N 1549)

9. Головний розпорядник забезпечує своєчасність затвердження паспортів бюджетних програм, достовірність і повноту інформації, що в них міститься.

Якщо до закону про Державний бюджет України внесено зміни, які призводять до зміни інформації та показників бюджетної програми, паспорт якої ще не затверджено, паспорт зазначеної програми затверджується на підставі показників (обсягу коштів, назви), встановлених законом про Державний бюджет України з урахуванням внесених змін.

(пункт 9 розділу І доповнено абзацом згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568)

Абзац третій пункту 9 розділу І виключено

(пункт 9 розділу І доповнено абзацом згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568,
абзац третій пункту 9 розділу І виключено згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім)

Якщо у процесі виконання бюджету відкриваються нові бюджетні програми, показники паспорта повинні відповідати показникам розпису державного бюджету зі змінами.

(пункт 9 розділу І доповнено абзацом згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568)

10. Зміни до паспортів бюджетних програм уносяться протягом бюджетного періоду шляхом затвердження їх у новій редакції в порядку, установленому для складання паспортів бюджетних програм, у разі:

(абзац перший пункту 10 розділу I із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2008 р. N 1549)

прийняття змін до закону про Державний бюджет України, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;

передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі про Державний бюджет України мету між головними розпорядниками;

перерозподілу видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику;

прийняття відповідних рішень щодо внесення змін до чинних порядків використання бюджетних коштів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

прийняття нормативно-правових актів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

(пункт 10 розділу I доповнено новим абзацом сьомим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 09.09.2013 р. N 800,
у зв'язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати
відповідно абзацами восьмим та дев'ятим)

внесення змін до розпису державного бюджету, які призводять до зміни результативних показників бюджетної програми;

(абзац восьмий пункту 10 розділу I із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 09.09.2013 р. N 800,
від 15.04.2014 р. N 402)

внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ, що призводять до виникнення нових напрямів використання бюджетних коштів.

(абзац дев'ятий пункту 10 розділу I у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 09.09.2013 р. N 800)

(абзац четвертий пункту 10 розділу I у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 29.12.2008 р. N 1549,
із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568,
абзаци третій та четвертий пункту 10 розділу І замінено шістьма новими
абзацами згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605)

11. У разі внесення змін до паспорта бюджетної програми головні розпорядники:

подають до Мінфіну обґрунтування щодо зміни інформації та показників, затверджених у паспорті бюджетної програми;

уточнюють виключно результативні показники, зміна яких пов'язана з випадками, передбаченими абзацами другим - восьмим пункту 10 цього розділу.

(розділ І доповнено новим пунктом 11 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 14.12.2015 р. N 1130,
у зв'язку з цим пункт 11 вважати пунктом 12)

12. У разі зменшення або передачі бюджетних призначень, що призводять до скасування існуючої програми, відповідний головний розпорядник бюджетних коштів готує наказ про визнання таким, що втратив чинність, наказу про затвердження відповідного паспорта бюджетної програми.

(розділ І доповнено пунктом 12 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568)

12. Пункт 12 розділу І виключено

(розділ І доповнено пунктом 12 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568,
пункт 12 розділу І виключено згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605)

II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми

1. У пунктах 1 - 4 визначаються відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми, код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, якому відповідає бюджетна програма, бюджетні призначення, встановлені законом про Державний бюджет України, або бюджетні асигнування, встановлені розписом державного бюджету у випадках, передбачених абзацами четвертим - сьомим пункту 3 розділу I цих Правил.

(пункт 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605,
від 09.09.2013 р. N 800)

2. У пункті 5 наводиться перелік нормативно-правових актів (закони України, укази Президента України, Постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України), на підставі яких бюджетна програма була включена до закону про Державний бюджет України або виникла у випадках, передбачених абзацами третім - сьомим пункту 3 розділу I цих Правил, у тому числі державні цільові програми, що здійснюються у межах бюджетної програми.

(пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 09.09.2013 р. N 800,
від 15.04.2014 р. N 402)

3. У пункті 6 визначаються стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми, відповідно до бюджетного запиту головного розпорядника.

У разі виникнення протягом бюджетного періоду нових бюджетних програм у випадках, передбачених абзацами третім - сьомим пункту 3 розділу I цих Правил, стратегічні цілі для таких бюджетних програм визначаються головним розпорядником відповідно до пріоритетів державної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 3 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 14.12.2015 р. N 1130,
у зв'язку з цим пункти 3 - 7 вважати відповідно пунктами 4 - 8)

4. У пунктах 7 та 8 зазначаються відповідно мета бюджетної програми і завдання, виконання яких забезпечує її реалізацію.

(пункт 4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 14.12.2015 р. N 1130)

5. У пункті 9 зазначаються напрями використання бюджетних коштів відповідно до затвердженого порядку використання коштів державного бюджету.

(абзац перший пункту 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2015 р. N 1130)

За бюджетними програмами, що не потребують затвердження порядків використання коштів державного бюджету, напрями використання коштів не повинні суттєво змінюватися з року в рік, за винятком випадків, коли бюджетна програма або окремі напрями в складі бюджетної програми мають періодичний характер, закінчується строк їх виконання або в результаті прийняття нових законодавчих актів виникають нові напрями використання коштів у складі існуючої бюджетної програми.

Окремими напрямами використання бюджетних коштів за загальним або спеціальним фондами державного бюджету визначаються:

виконання завдань (проектів) з інформатизації;

погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

(абзац третій пункту 5 розділу II замінено трьома абзацами
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.09.2013 р. N 800)

(пункт 5 розділу ІІ у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605)

5. Пункт 5 розділу ІІ виключено

(пункт 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 29.12.2008 р. N 1549,
виключено згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605)

6. Пункт 6 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605,
у зв'язку з цим пункти 7 - 10 вважати відповідно пунктами 5 - 8)

6. У пункті 10 зазначаються обсяги бюджетних призначень, що спрямовуються на реалізацію державних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми.

(пункт 6 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568,
у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605,
із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 14.12.2015 р. N 1130)

7. У пункті 11 визначаються результативні показники бюджетної програми за загальним та спеціальним фондами державного бюджету.

Результативні показники бюджетної програми можуть бути сформовані не за всіма групами результативних показників, визначеними у Загальних вимогах до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року N 1536, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за N 1353/18648, з наданням відповідних пояснень.

(пункт 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 29.12.2008 р. N 1549,
від 24.12.2009 р. N 1513,
від 16.12.2010 р. N 1568,
від 12.12.2011 р. N 1605,
від 09.09.2013 р. N 800,
у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 14.12.2015 р. N 1130)

8. У разі потреби у пункті 12 заповнюється розподіл затверджених у державному бюджеті видатків на централізовані заходи і окремі програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

(розділ II доповнено пунктом 8 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 29.12.2008 р. N 1549,
пункт 8 розділу II у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 24.12.2009 р. N 1513,
із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568,
від 12.12.2011 р. N 1605,
від 14.12.2015 р. N 1130)

8. Пункт 8 розділу ІІ виключено

(розділ II доповнено пунктом 8 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 24.12.2009 р. N 1513,
пункт 8 розділу ІІ виключено згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605)

III. Вимоги до складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми

1. У пунктах 1 - 3 наводяться відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми і код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, якому відповідає бюджетна програма.

2. У пункті 4 визначаються стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

3. У пункті 5 відображаються обсяги видатків та надання кредитів за бюджетною програмою:

у графах 1 - 3 - обсяги бюджетних асигнувань, затверджені у паспорті бюджетної програми, з урахуванням змін;

у графах 4 - 6 - обсяги касових видатків та наданих кредитів з бюджету;

у графах 7 - 9 - відхилення обсягів касових видатків та наданих кредитів з бюджету від обсягів, затверджених у паспорті.

4. У пункті 6 за напрямами використання бюджетних коштів, визначеними у паспорті бюджетної програми, відображаються обсяги затверджених у паспорті бюджетної програми і касових видатків, наданих кредитів з бюджету та відхилення.

5. У пункті 7 зазначаються обсяги затверджених у паспорті бюджетної програми і касових видатків, наданих кредитів з бюджету на реалізацію державних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, та відхилення.

6. У пункті 8 відображаються результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, здійснюється аналіз стану їх виконання з поясненнями розбіжностей (відхилення) між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків (наданих кредитів), та затвердженими у паспорті бюджетної програми. При цьому пояснення щодо стану виконання показників надається за кожним показником окремо.

7. У пункті 9 відображаються обсяги видатків на централізовані заходи і окремі програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць та відхилення.

(розділ III із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 29.12.2008 р. N 1549,
від 24.12.2009 р. N 1513,
від 16.12.2010 р. N 1568,
від 12.12.2011 р. N 1605,
у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 14.12.2015 р. N 1130)

IV. Розділ IV виключено

(розділ IV із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 16.12.2010 р. N 1568,
виключено згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 12.12.2011 р. N 1605)

 

Директор Департаменту
державного бюджету


В. П. Лозицький

Паспорт бюджетної програми на _____ рік

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на рік


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (01.03.2017)
Просмотров: 1255
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar