Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінфіну №1135 від 23.12.2016. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ


НАКАЗ

23.12.2016
м. Київ
N 1135

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 січня 2017 р. за N 15/29883

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі, що додаються.

2. Пункт 2 наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за N 103/17398; пункт 5 наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629 "Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за N 87/18825; пункт 4 наказу Міністерства фінансів України від 11 серпня 2011 року N 1022 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 "Вплив змін валютних курсів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2011 року за N 1040/19778; пункт 4 наказу Міністерства фінансів України від 25 січня 2012 року N 52 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за N 200/20513; пункт 6 наказу Міністерства фінансів України від 18 травня 2012 року N 568 "Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за N 901/21213; пункт 4 наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року N 1203 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за N 161/24938; пункт 5 наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року N 1219 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за N 85/28215, доповнити новим абзацом такого змісту:

"Установити, що до 01 січня 2018 року норми цього наказу не застосовуються при здійсненні операцій з виконання державного та місцевих бюджетів органами Державної казначейської служби України.".

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю. П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Капінуса Є. В.

 

Міністр
О. Данилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
23 грудня 2016 року N 1135

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України
06 січня 2017 р. за N 15/29883


Зміни
до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі

1. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 "Доходи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за N 89/18827:

1) у розділі II:

у пункті 1:

абзац третій підпункту 1.1 викласти в такій редакції:

"доходи від надання послуг (виконання робіт): плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності;";

в абзаці третьому підпункту 1.2 слово "адміністративні" виключити;

доповнити підпункт 2.8 пункту 2 після слів "оборотних активів" словами ", дооцінки активів в межах суми попередньої уцінки, від відновлення корисності активів";

2) у підпункті 1.5 пункту 1 розділу III слова "зобов'язань, які не підлягають погашенню," замінити словами "дооцінки активів в межах суми попередньої уцінки, від відновлення корисності активів".

2. Доповнити абзац сьомий пункту 2 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 травня 2012 року N 568, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за N 903/21215, після слів "витрати, пов'язані з реалізацією активів" словами ", уцінка активів,".

3. У Плані рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року N 1203, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за N 161/24938:

доповнити рахунок 04 Непередбачені активи класу 0 Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів розділу II Позабалансові рахунки субрахунком "043 Тимчасово передані активи".

4. У Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року N 1219, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за N 85/28215:

1) у розділі I Балансові рахунки:

у класі 1 Нефінансові активи:

в абзацах двадцять першому та двадцять другому рахунку 15 Виробничі запаси слова "та капітального будівництва" виключити;

доповнити абзац дванадцятий рахунку 18 Інші нефінансові активи після слів "предметів на складі" словами ", в тому числі малоцінних та швидкозношуваних предметів спеціального призначення, що мають специфічне призначення і обмежене короткотермінове застосування в окремих галузях.";

у класі 8 Витрати:

в абзаці тринадцятому рахунку 80 Витрати на виконання бюджетних програм слова ", витрати на відрядження" виключити;

в абзаці одинадцятому рахунку 81 Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) слова ", витрат на відрядження" виключити;

доповнити абзац шостий рахунку 84 Інші витрати за обмінними операціями після слів "фінансових інвестицій" словами ", витрат на відрядження";

2) у рахунку 04 Непередбачені активи класу 0 Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів розділу II Позабалансові рахунки:

доповнити після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:

"043 "Тимчасово передані активи".".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

доповнити новим абзацом такого змісту:

"На субрахунку 043 "Тимчасово передані активи" ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами майна, переданого їм від органів виконавчої влади, які реорганізуються або ліквідуються, і яке розміщене на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції.".

 

Директор Департаменту податкової, 
митної політики та методології 
бухгалтерського обліку
Ю. П. Романюк


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (25.01.2017)
Просмотров: 1017
Всего комментариев: 0
avatar