Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінфіну №1537 від 01.12.2011. Про затвердження Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.12.2011

м. Київ

N 1537

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 грудня 2011 р. за N 1460/20198

Про затвердження Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України
від 24 червня 2014 року N 717,
від 4 березня 2015 року N 288

Відповідно до статті 112 Бюджетного кодексу України та на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 N 59 "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень, що додається.

2. Установити, що проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень починається з 2013 року.

3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н. І.) забезпечити:

3.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

3.2. Оприлюднення на офіційних веб-сайтах Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України цього наказу після його державної реєстрації.

4. Уповноважити Державну казначейську службу України (Харченко С. І.) надавати роз'яснення з питань застосування Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.

 

Міністр

Ф. Ярошенко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2011 N 1537

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 грудня 2011 р. за N 1460/20198

 

 

 

 

 

 

Порядок
проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 112 Бюджетного кодексу України та Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 N 59 (далі - Типове положення).

2. Норми цього Порядку визначають організаційні засади проведення Державною казначейською службою України та її територіальними органами (далі - орган Казначейства) в межах своїх повноважень оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи (далі - головний бухгалтер) своїх повноважень (далі - оцінка).

3. Для організації проведення оцінки кожним органом Казначейства створюється Комісія з оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень (далі - Комісія), склад якої затверджується наказом керівника.

Очолює Комісію керівник органу Казначейства або його заступник.

4. Оцінці підлягає діяльність головного бухгалтера, який працює на займаній посаді не менше року, а також який внаслідок організаційних змін обіймає посаду менше року, якщо його посадові обов'язки не змінилися.

Діяльність головного бухгалтера, який перебуває у відпустці у зв'язку з вагітністю, пологами і доглядом за дитиною, оцінюється не раніше ніж через рік після виходу на роботу.

Діяльність головного бухгалтера, призначеного на посаду на визначений термін, та вагітної жінки може оцінюватись за їх власним бажанням.

5. Оцінка проводиться один раз на рік до 1 травня.

6. Оцінка здійснюється шляхом проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання діяльності головного бухгалтера бюджетної установи.

7. Внутрішнє оцінювання діяльності головного бухгалтера здійснюється безпосередньо головним бухгалтером, який підлягає оцінці, а також погоджується керівником бюджетної установи, керівником та головним бухгалтером бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа, у разі, коли така установа є розпорядником коштів нижчого рівня державного або місцевого бюджету.

Внутрішнє оцінювання передбачає заповнення головним бухгалтером за погодженням із керівником бюджетної установи Анкети про виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень (далі - Анкета) за формою згідно з додатком до цього Порядку.

Заповнена головним бухгалтером та погоджена керівником цієї установи Анкета до 1 березня року, в якому проводиться оцінка, направляється на погодження до керівника та головного бухгалтера бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа, у разі, коли така установа є розпорядником коштів нижчого рівня державного або місцевого бюджету.

Погоджена керівником та головним бухгалтером бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа, у разі, коли така установа є розпорядником коштів нижчого рівня державного або місцевого бюджету, Анкета повертається головному бухгалтеру до 15 березня року, в якому проводиться оцінка.

Головний бухгалтер надає заповнену та погоджену в установленому порядку Анкету Комісії не пізніше 1 квітня року, в якому проводиться оцінка.

У випадку відмови керівника бюджетної установи чи керівника та/або головного бухгалтера бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа, у разі, коли така установа є розпорядником нижчого рівня державного або місцевого бюджету, погодити Анкету, головний бухгалтер не пізніше 1 квітня року, в якому проводиться оцінка, надає Комісії Анкету без відповідного погодження з інформацією щодо вжитих заходів для отримання такого погодження.

8. Зовнішнє оцінювання діяльності головного бухгалтера здійснюється органом Казначейства, який обслуговує бюджетну установу.

9. Для отримання результатів зовнішнього оцінювання Комісія Державної казначейської служби України в межах повноважень органів Казначейства визначає та затверджує перелік питань, за якими буде здійснюватись зовнішнє оцінювання (далі - Перелік питань).

Перелік питань формується виходячи із повноважень головного бухгалтера та завдань бухгалтерської служби, визначених Типовим положенням, щодо:

ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності;

відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Кожному питанню присвоюється однакова кількість балів.

10. Структурні підрозділи органу Казначейства готують інформацію про допущені головним бухгалтером недоліки (далі - інформація) відповідно до Переліку питань та не пізніше 1 квітня року, в якому проводиться оцінка, надають її Комісії.

11. Комісія розглядає Анкету, інформацію відповідно до Переліку питань та визначає результат оцінки головного бухгалтера. При підрахунку результату оцінки Комісією може бути зменшена кількість балів за допущені недоліки.

Результат оцінки визначається виходячи із кількості набраних балів відповідно до Переліку питань і може бути:

позитивним - у разі, коли головний бухгалтер отримав більше 70 % загальної кількості балів;

незадовільним - у разі, коли головний бухгалтер отримав менше 70 % загальної кількості балів.

12. У разі необхідності Комісія може звернутись до головного бухгалтера щодо надання пояснень, обґрунтувань, розрахунків тощо, що підтверджують наведену в Анкеті інформацію про результати його діяльності.

13. У разі коли головним бухгалтером надано Анкету без погодження керівником бюджетної установи чи керівником та/або головним бухгалтером бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа, у разі, коли така установа є розпорядником коштів нижчого рівня державного або місцевого бюджету, та/або інформація структурних підрозділів органу Казначейства відповідно до Переліку питань свідчить про незадовільний результат діяльності головного бухгалтера, такий головний бухгалтер може бути запрошений Комісією на її засідання.

На засіданні Комісії головний бухгалтер може надати на розгляд відповідні матеріали, обґрунтування, пояснення тощо.

14. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується Головою Комісії та членами Комісії.

У разі коли результат оцінки головного бухгалтера визначено незадовільним, у протоколі наводяться рекомендації Комісії щодо удосконалення роботи головного бухгалтера та бухгалтерської служби бюджетної установи, усунення виявлених недоліків, у тому числі про розгляд питання щодо необхідності підвищення професійно-кваліфікаційного рівня головного бухгалтера бюджетної установи, притягнення його до відповідальності та/або відповідності головного бухгалтера займаній посаді тощо.

15. Витяг з протоколу разом із супровідним листом надсилається головному бухгалтеру та керівнику бюджетної установи для прийняття відповідного рішення.

16. Про незадовільні результати оцінки головного бухгалтера у разі, коли бюджетна установа є розпорядником коштів нижчого рівня, орган Казначейства у письмовій формі повідомляє:

керівника бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа, у разі її обслуговування у цьому органі Казначейства;

відповідний орган Казначейства з метою інформування керівника бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа.

17. Керівник бюджетної установи, головний бухгалтер якої отримав незадовільний результат оцінки, протягом двох місяців з дня отримання витягу із протоколу повідомляє орган Казначейства про вжиті заходи за результатами оцінки.

18. Головний бухгалтер може оскаржити результат оцінки протягом десяти днів з дня отримання ним та керівником бюджетної установи витягу з протоколу засідання Комісії.

Для цього головний бухгалтер подає керівнику органу Казначейства за місцем обслуговування бюджетної установи відповідну заяву, в якій наводяться обґрунтовані пояснення та додаткові відомості щодо його службової діяльності.

За дорученням керівника органу Казначейства Комісія у присутності головного бухгалтера протягом двох тижнів з дня отримання органом Казначейства відповідної заяви проводить повторну оцінку.

Інформування щодо проведення повторної оцінки здійснюється у порядку, визначеному у пунктах 15 - 17 цього Порядку.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

Анкета про виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (02.03.2017)
Просмотров: 1080
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar