Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінфіну №276 від 23.02.2017. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ


НАКАЗ

23.02.2017
м. Київ
N 276

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2017 р. за N 269/30137

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Відповідно до пунктів 201.2 та 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до:

1) форми податкової накладної, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за N 137/28267 (зі змінами), виклавши її у новій редакції, що додається;

2) форм податкової декларації з податку на додану вартість, уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за N 159/28289 (зі змінами), виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:

від 22 вересня 2014 року N 958 "Про затвердження форми реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядку його ведення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2014 року за N 1228/26005;

від 14 листопада 2014 року N 1128 "Про затвердження порядку визначення відповідності платника податку на додану вартість критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за N 1454/26231 (зі змінами);

від 23 січня 2015 року N 13 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за N 103/26548.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) та Департаменту методологічної та нормотворчої роботи Державної фіскальної служби України (Куц М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр
О. Данилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
23 лютого 2017 року N 276


ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

1. У Порядку заповнення податкової накладної, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за N 137/28267 (із змінами):

1) абзац другий пункту 3 доповнити словами та цифрами ", або обчислену відповідно до пункту 200 1.9 статті 200 1 Податкового кодексу України";

2) у пункті 6:

в абзаці третьому слова "код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування" замінити словами "код, що передбачає здійснення операцій за видами діяльності, визначеними в пункті 16 1.3 статті 16 1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України";

абзаци восьмий - десятий замінити абзацом восьмим такого змісту:

"Платники податку на додану вартість, включені до реєстру отримувачів бюджетної дотації, у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених пунктом 16 1.3 статті 16 1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", складають окремі податкові накладні та зазначають у другій частині порядкового номера такої податкової накладної код "2".".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий та дванадцятий вважати абзацами дев'ятим та десятим відповідно;

3) у пункті 8 абзаци шістнадцятий - вісімнадцятий замінити абзацом шістнадцятим такого змісту:

"15 - Складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання.".

У зв'язку з цим абзац дев'ятнадцятий вважати абзацом сімнадцятим;

4) пункт 11 доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:

"У такому самому порядку складається податкова накладна у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, за якими не були нараховані податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (для товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту) у межах балансу платника податку для невиробничого використання; використання товарів/послуг, за якими не були нараховані податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (для товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування; використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, за якими не були нараховані податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (для виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), не в господарській діяльності; визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань за товарами/послугами, необоротними активами, за якими не були нараховані податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту) та які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності.";

5) абзац четвертий пункту 12 викласти в такій редакції:

"У разі складання податкової накладної за операціями з ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "400000000000", а в рядку "отримувач (покупець)" платник податку зазначає власне найменування (П. І. Б.).";

6) пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. У разі постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг (зокрема, якщо база оподаткування визначається виходячи із ціни придбання товарів/послуг, звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг або балансової (залишкової) вартості необоротних активів і перевищує суму постачання таких товарів/послуг, необоротних активів, визначену виходячи з їх договірної вартості, тобто ціна придбання / звичайна ціна / балансова (залишкова) вартість перевищує фактичну ціну (договірну вартість) постачання), постачальник (продавець) складає дві податкові накладні: одну - на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу - на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання / звичайної ціни / балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною, або може скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо за кожною операцією з постачання товарів/послуг.

У податковій накладній (в тому числі зведеній), яка складена на суму такого перевищення, робиться позначка відповідно до пункту 8 цього Порядку (15 - Складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання). Така податкова накладна отримувачу (покупцю) не надається. При цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для зазначення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.";

7) у пункті 16:

у підпункті 1 абзаци другий - четвертий замінити абзацом другим такого змісту:

"У разі складання податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 15 цього Порядку, у цій графі також зазначається, "перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати абзацами третім - п'ятим відповідно;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) до граф 3.1, 3.3 - код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі - ДКПП).

Графи 3.1, 3.3 заповнюються на всіх етапах постачання товарів/послуг:

у разі постачання товару заповнюється графа 3.1, в якій зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД.

Код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається суцільним порядком без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок тощо).

Державна фіскальна служба визначає умовні коди товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі для використання платниками податку при складанні податкових накладних відповідно до статті 201 Податкового кодексу України;

у разі постачання послуги заповнюється графа 3.3, в якій зазначається код послуги згідно з ДКПП.

Платники податку, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП не повністю, але не менше ніж чотири перші цифри відповідного коду. При цьому код згідно з УКТ ЗЕД зазначається на рівні позиції, підпозиції, категорії, підкатегорії відповідно до Закону України "Про Митний тариф України".

У разі постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 3.2 проставляється позначка "Х". Графа 3.2 заповнюється на всіх етапах постачання товару.";

підпункт 8 викласти в такій редакції:

"8) до графи 10 - обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ.

У графі 10 зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 цього Порядку, вказується вартість (частина вартості) товару/послуги, необоротного активу, на яку нараховується податок відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу, згідно з основною ставкою податку та ставкою податку 7 відсотків, які застосовуються при нарахуванні податкових зобов'язань.";

після підпункту 8 доповнити новим підпунктом 9 такого змісту:

"9) до графи 11 - код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника.

У графі 11 зазначається код виду діяльності відповідно до підпунктів 16 1.3.1 - 16 1.3.16 пункту 16 1.3 статті 16 1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", за результатами якої виготовлено товар, що постачається, у форматі: 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, такі коди відповідно тотожні підпунктам: 16 1.3.1, 16 1.3.2, 16 1.3.3, 16 1.3.4, 16 1.3.5, 16 1.3.6, 16 1.3.7, 16 1.3.8, 16 1.3.9, 16 1.3.10, 16 1.3.11, 16 1.3.12, 16 1.3.13, 16 1.3.14, 16 1.3.15, 16 1.3.16 пункту 16 1.3 статті 16 1 цього Закону.

Графа 11 заповнюється виключно платниками податку на додану вартість - сільськогосподарськими товаровиробниками у разі здійснення ними операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених пунктом 16 1.3 статті 16 1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (податкові накладні, в яких у другій частині порядкового номера зазначено код "2" відповідно до пункту 6 цього Порядку).

У податковій накладній, складеній в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції оператором інвестору відповідно до підпункту "а" пункту 337.4 статті 337 розділу XVIII Податкового кодексу України, графи 3.1, 3.2, 3.3, 4 - 11 не заповнюються.

У податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 цього Порядку, графи 3.1, 3.2, 3.3, 5 - 9, 11 не заповнюються.

У разі складання податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 15 цього Порядку, графи 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 11 не заповнюються.

У клітинках податкової накладної, які не підлягають заповненню, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

До розділу А податкової накладної (рядки I - X) вносяться узагальнюючі дані за операціями, на які складається така податкова накладна, а саме:

у рядку I зазначається загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість;

у рядках II - IV зазначаються суми податку на додану вартість, нараховані виходячи з обсягів постачання, зазначених у рядках V та VI;

у рядках V - IX зазначаються загальні обсяги постачання товарів/послуг в розрізі кодів ставок, зазначених у графі 8 нижньої табличної частини податкової накладної.

У податковій накладній, складеній в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції оператором інвестору відповідно до підпункту "а" пункту 337.4 статті 337 розділу XVIII Податкового кодексу України, рядки III - IX не заповнюються.

У податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 цього Порядку, рядки VII - IX не заповнюються.

У разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування податком на додану вартість, рядки II - VIII не заповнюються.

До розділу А податкової накладної вносяться дані щодо зворотної (заставної) тари. Вартість тари визначається у договорі (контракті) як зворотна (заставна) і не включається до бази оподаткування, а зазначається в графі X як загальна сума коштів, що підлягають сплаті.".

8) абзац третій пункту 18 викласти в такій редакції:

"У додатку 1 до податкової накладної вказується у графі 3.1 код товару згідно з УКТ ЗЕД або у графі 3.3 - код послуги згідно з ДКПП.";

9) у пункті 22:

в абзаці першому слово "Реєстрі" замінити словами "Єдиному реєстрі податкових накладних";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Розрахунки коригування, складені платником податку до податкових накладних, що складені до 01 лютого 2015 року, а також розрахунки коригування до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) - платнику податку (за наявності законодавчих підстав для складання таких розрахунків коригування), підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем). Зазначене не поширюється на розрахунки коригування, що передбачають зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (зменшення податкового зобов'язання постачальника та податкового кредиту отримувача), складені після 01 липня 2015 року до податкових накладних, складених до 01 липня 2015 року на отримувача (покупця), - платнику податку, які підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем (покупцем) товарів/послуг.";

10) у пункті 23 слова та цифри "та пункті 9 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 569" замінити словами та цифрами "або обчислену відповідно до пункту 200 1.9 статті 200 1 Податкового кодексу України";

11) пункт 24 викласти в такій редакції:

"24. У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань за операціями з постачання товарів/послуг у графі 4.1 розрахунку коригування вказується код таких товарів згідно з УКТ ЗЕД або у графі 4.3 - код таких послуг згідно з ДКПП.";

12) у пункті 25 цифри "3 - 6, 8, 9, 11 - 13" замінити цифрами "3, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 8, 9, 11 - 14".

2. У Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року N 21, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за N 159/28289 (із змінами):

1) у розділі I:

у пункті 4 слова та цифри "з позначкою "0110" та "(далі - декларація 0110)" виключити;

пункти 5 та 6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7 - 12 вважати пунктами 5 - 10 відповідно;

2) у розділі II:

у пункті 1:

підпункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі подання декларації за перший звітний (податковий) період у полі 02 "Звітний (податковий) період" зазначається перший повний календарний місяць;";

підпункт 2 доповнити після абзацу першого новими абзацами другим та третім такого змісту:

"При цьому якщо реєстрацію платника податку анульовано в інший день, ніж останній день календарного кварталу, то останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається з першого дня такого кварталу та закінчується днем такого анулювання.

Декларація за останній звітний (податковий) період подається в строки, встановлені пунктом 49.18 статті 49 Кодексу для відповідного типу звітного (податкового) періоду.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

3) у розділі III:

у пункті 2:

в абзаці першому цифру "8" замінити цифрою "6";

в абзаці третьому слова "У разі розірвання контролюючим органом в односторонньому порядку договору про визнання електронних документів платник податку, договір з яким розірвано," замінити словами "У разі припинення договору про визнання електронних документів з підстав, визначених законом, платник податків";

у пункті 9:

в абзаці першому цифри "0110" виключити;

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати абзацами другим - п'ятим відповідно;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (додаток 3), подається платниками, які виявили бажання відмовитись/зупинити використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Кодексу. У заяві зазначається звітний (податковий) період, з якого платник податку не передбачає використання податкової пільги, але не раніше звітного (податкового) періоду, що настає за звітним (податковим) періодом, в якому подано заяву.";

у пункті 10:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4) (додаток 4);";

підпункт 9 викласти в такій редакції:

"9) розрахунок податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 16 1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9) (додаток 9).";

підпункт 10 виключити;

пункт 11 виключити.

У зв'язку з цим пункти 12 - 23 вважати пунктами 11 - 22 відповідно;

у пункті 11 цифри "1, 6, 7, 8" та "0110 / 0121 - 0123 / 0130" виключити;

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Додаток 9 додається до декларації, в якій у полі "Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації" наявна позначка "1" або "2" відповідно до пункту 2 розділу V цього Порядку.";

доповнити розділ після пункту 13 новим пунктом 14 такого змісту:

"14. За наявності у платника податку, який реорганізується, суми від'ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, вказаний платник податку має право подати заяву про перенесення такої суми від'ємного значення до складу податкового кредиту правонаступника (таблиця 2 додатка 2). Така заява подається у складі податкової декларації за останній (звітний) період реєстрації платником податку.

У разі підтвердження контролюючим органом за результатами документальної перевірки сум від'ємного значення правонаступник реорганізованого платника податку подає у складі податкової декларації з податку за звітні (податкові) періоди після такого підтвердження заяву про перенесення суми від'ємного значення реорганізованого платника податку до складу податкового кредиту звітного (податкового) періоду (таблиця 3 додатка 2).

За наявності у платника податку, який реорганізується, суми, обчисленої відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу (е Накл), такий платник податку має право подати заяву про використання такої суми під час обрахунку суми, обчисленої відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу (е Накл), правонаступника (таблиця 5 додатка 4). Така заява подається у складі податкової декларації за останній (звітний) період реєстрації платником податку.

У разі підтвердження контролюючим органом за результатами документальної перевірки суми, обчисленої відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу (е Накл), правонаступник реорганізованого платника податку подає у складі податкової декларації з податку за звітні (податкові) періоди після такого підтвердження заяву про використання суми, обчисленої відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу (е Накл), реорганізованого платника податку (таблиця 6 додатка 4) під час обрахунку суми, обчисленої відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу (е Накл), такого правонаступника.".

У зв'язку з цим пункти 14 - 22 вважати пунктами 15 - 23 відповідно;

пункт 15 виключити.

У зв'язку з цим пункти 16 - 23 вважати пунктами 15 - 22 відповідно;

пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. У разі одночасного застосування платником касового методу і загальних правил визначення податкових зобов'язань та податкового кредиту у зв'язку з отриманням товарів/послуг, при постачанні яких застосовуються одночасно як касовий метод, так і загальні правила визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту, такий платник здійснює розподіл сум податку на додану вартість, нарахованих (сплачених) у зв'язку із отриманням товарів/послуг, у порядку і за формою відповідно до таблиці 4 (Д7) (додаток 7).";

пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. У разі якщо придбані товари/послуги, необоротні активи частково використовуються у видах діяльності, передбачених пунктом 16 1.3 статті 16 1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", а частково - ні, в рядку "Сума податкового кредиту" таблиці 1 (ДС9) (додаток 9) відображається сума податкового кредиту виходячи з частки питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів, виготовлених в результаті здійснення вказаних видів діяльності, розрахованої відповідно до графи 4 таблиці 2 (ДС9) (додаток 9).";

4) у розділі V:

абзаци третій - шостий пункту 2 викласти в такій редакції:

"У другій колонці рядка 06 "Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до реєстру отримувачів бюджетної дотації" вступної частини декларації проставляється цифра:

"1" - у разі подання декларації платником податку - сільськогосподарським товаровиробником, який здійснює види діяльності, передбачені пунктом 16 1.3 статті 16 1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та який внесений до реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України";

"2" - у разі подання декларації платником податку - сільськогосподарським товаровиробником, який здійснює види діяльності, передбачені пунктом 16 1.3 статті 16 1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та який претендує на внесення до реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України".";

у пункті 3:

у підпункті 2:

абзаци третій - п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати абзацами третім - п'ятим відповідно;

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим;

абзац другий підпункту 3 виключити;

абзац другий підпункту 4 виключити;

у підпункті 5:

абзаци перший та другий викласти в такій редакції:

"У рядку 4.1 вказується сума податкового зобов'язання, нарахована протягом звітного періоду та коригування за такими операціями відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу, за операціями, що оподатковуються за основною ставкою.

У рядку 4.2 вказується сума податкового зобов'язання, нарахована протягом звітного періоду та коригування за такими операціями відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу, за операціями, що оподатковуються за ставкою 7 %.";

абзац шостий викласти у такій редакції:

"Коригування податкових зобов'язань у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу, здійснюється платником податку за підсумками календарного року.";

після абзацу шостого доповнити пункт новими абзацами сьомим - десятим такого змісту:

"У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.

Перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій здійснюється у порядку та за формою згідно з таблицею 2 "Перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д7) (додаток 7).

Результати перерахунку сум податкових зобов'язань відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі анулювання реєстрації платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку в податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке анулювання.

Податкові зобов'язання, нараховані відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу на суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, можуть бути зменшені на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, якою визначено такі податкові зобов'язання, у разі, якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі у разі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом одинадцятим;

в абзаці одинадцятому слова та цифри ", та (Д7) (додаток 7)" виключити;

абзаци сьомий, восьмий підпункту 6 виключити;

у підпункті 7:

абзац перший доповнити словами ", а також коригування податкових зобов'язань, нарахованих за такими операціями";

абзац другий виключити;

у підпункті 8:

абзац восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий, десятий вважати абзацами восьмим, дев'ятим відповідно;

абзац дев'ятий виключити;

у пункті 4:

у підпункті 1:

слово та цифри "10 та 11" замінити словом та цифрами "10, 11 та 13", цифри "11.4" замінити цифрами "13";

абзаци другий - тринадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - сімнадцятий вважати абзацами другим - п'ятим відповідно;

абзаци третій - п'ятий виключити;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"У рядку 13 також відображаються коригування податкового кредиту за отриманими на митній території України від нерезидента послугами;";

у підпункті 2 цифри "11.3" замінити цифрами "12";

у підпункті 3 в абзацах першому та другому цифри "12" замінити цифрами "14", а абзац третій виключити;

підпункти 4 та 5 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 6 та 7 вважати підпунктами 4 та 5 відповідно;

абзац четвертий підпункту 4 виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим;

у підпункті 5:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"У рядку 16.3 вказується сума збільшення/зменшення від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу, що узгоджена протягом звітного (податкового) періоду.";

доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"У рядку 16.3 також вказується підтверджена за результатами документальної перевірки контролюючого органу сума від'ємного значення реорганізованого платника податку, що переноситься до податкового кредиту правонаступника (за умови подання таким правонаступником заяви (таблиця 3 додатка 2) у складі податкової декларації за звітний (податковий) період).".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

у пункті 5:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) якщо в результаті розрахунку різниці між сумою податкових зобов'язань (рядок 9) і податкового кредиту (рядок 17) отримано позитивне значення, то заповнюється рядок 18 декларації.

У рядку 18 вказується сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду та сплачується до загального фонду державного бюджету у порядку, визначеному у статті 200 Кодексу.";

у підпункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2) якщо в результаті розрахунку значення різниці між сумою податкових зобов'язань (рядок 9) і податкового кредиту (рядок 17) отримано від'ємне значення, то заповнюється рядок 19 декларації.";

абзаци другий, третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати абзацами другим - п'ятим відповідно;

у підпункті 4:

в абзацах першому, четвертому та шостому цифри "0110" виключити;

в абзаці другому слова ", в частині, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації" виключити;

абзац десятий виключити;

абзац другий підпункту 5 виключити;

5) у пункті 7 розділу VI цифри "18.3" замінити цифрами "18.1";

6) у додатку 1:

слова "що є платником єдиного податку за ставкою ___ відсотків" замінити словами "що є платником єдиного податку _____ групи за ставкою ____ відсотків 3";

у тексті додатка слова "серія та" замінити словами "серія та/або";

у виносці " 2" слова "Серію та" замінити словами "Серію та/або";

доповнити виноскою такого змісту:

"____________
3 розмір ставки зазначається лише платниками єдиного податку третьої групи.";

7) у додатку 2:

у тексті додатка слова "серія та" замінити словами "серія та/або";

у виносці " 3" слова "Серію та" замінити словами "Серію та/або".

8) у додатку 3:

у тексті додатка слова "серія та" замінити словами "серія та/або";

у виносці " 2" слова "Серію та" замінити словами "Серію та/або";

виноску " 3" викласти в такій редакції:

"____________
3 Зазначається звітний (податковий) період, з якого платник податку не передбачає використання податкової пільги, але не раніше звітного (податкового) періоду, що настає за звітним (податковим) періодом, в якому подано заяву.".

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Ю. П. Романюк


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (02.03.2017)
Просмотров: 1458
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar