Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінфіну №307 від 28.02.2017. Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до НП(С)БО 101


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.02.2017  № 307

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
21 березня 2017 р. 
за № 384/30252

Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення про Міністерство фінансів України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, що додається.

2. Затвердити Зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629), що додаються.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Данилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
28.02.2017 № 307

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
21 березня 2017 р. 
за № 384/30252

ПОРЯДОК 
заповнення форм фінансової звітності в державному секторі

І. Загальні положення

1. Цим Порядком визначається порядок розкриття інформації за статтями фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами (далі - суб’єкти державного сектору).

2. Форма і склад статей фінансової звітності визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629).

3. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, застосовуються у значеннях, наведених у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі.

4. Фінансова звітність повинна містити інформацію про всі проведені господарські операції, які відображені в бухгалтерському обліку.

5. Порядок та строки подання фінансової звітності визначаються відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419.

Фінансова звітність подається органам Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) за графіками, що встановлюються ними у межах строків, визначених нормативно-правовими актами.

Контролюючі суб’єкти державного сектору затверджують строки подання фінансової звітності суб’єктами державного сектору, що перебувають під їх контролем, достатні для подання фінансової звітності до органів Казначейства.

6. Форми фінансової звітності заповнюються за всіма передбаченими показниками граф і рядків. У рядках форм фінансової звітності, де не зазначені показники, ставиться прочерк. Додаткові рядки у формах фінансової звітності (крім приміток до річної фінансової звітності) вводити забороняється.

7. Звітним періодом для складання квартальної фінансової звітності є період, що починається 01 січня і закінчується в останній день звітного кварталу.

Звітним періодом для складання річної фінансової звітності є бюджетний період, що становить один календарний рік, який починається 01 січня кожного року і закінчується 31 грудня того самого року, якщо не буде визначено інший період у випадках, визначених законодавством.

8. Суб’єкти державного сектору, створені протягом звітного періоду, фінансову звітність складають і подають контролюючим суб’єктам державного сектору та органам Казначейства за місцем обслуговування у встановленому законодавством порядку. У фінансовій звітності таких суб’єктів державного сектору залишки на початок звітного періоду не зазначаються.

Суб’єкти державного сектору, які ліквідовані або припинили свою діяльність протягом звітного періоду, складають фінансову звітність в обсязі річної і подають суб’єкту державного сектору, під контролем якого вони перебували, та органам Казначейства за місцем обслуговування. У фінансовій звітності таких суб’єктів державного сектору залишки на кінець звітного періоду не зазначаються.

Суб’єкти державного сектору у разі зміни протягом звітного періоду контролюючого суб’єкта державного сектору фінансову звітність складають як такі, що ліквідовані або припинили свою діяльність, та подають в обсязі річної суб’єкту державного сектору, під контролем якого вони перебували. Контролюючому суб’єкту державного сектору подається фінансова звітність, складена як для новоствореного суб’єкта державного сектору, в установленому законодавством порядку.

9. Фінансова звітність суб’єктів державного сектору подається контролюючим суб’єктам державного сектору з відміткою органів Казначейства щодо відповідності аналогічним даним, відображеним у бухгалтерському обліку органів Казначейства (кожна сторінка всіх форм фінансової звітності засвідчується підписом, печаткою або штампом).

Контролюючі суб’єкти державного сектору до фінансової звітності додають форми фінансової звітності контрольованих суб’єктів державного сектору, які територіально розміщені в інших областях, з відміткою відповідних органів Казначейства.

10. Фінансову звітність підписують керівник (посадова особа відповідно до законодавства та установчих документів) суб’єкта державного сектору та головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби).

11. Подання фінансової звітності супроводжується листом, в якому зазначаються перелік форм фінансової звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою).

12. Фінансова звітність подається органам Казначейства також на електронних носіях згідно з вимогами автоматизованої системи Державної казначейської служби України.

13. При поданні фінансової звітності в електронному вигляді застосовуються вимоги законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

14. Суб’єкт державного сектору відповідає за достовірність даних, наведених у фінансовій звітності.

ІІ. Порядок заповнення форм фінансової звітності

1. Заповнення форми № 1-дс "Баланс" здійснюється у такому порядку:

Актив

Розділ І. Нефінансові активи

У статті "Основні засоби" відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1017/18312 (зі змінами). У цій статті наводяться окремо первісна (переоцінена) вартість, сума зносу основних засобів та їх залишкова вартість. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу.

У статті "Інвестиційна нерухомість" відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу інвестиційної нерухомості згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 129 "Інвестиційна нерухомість", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 94/18832 (зі змінами). У цій статті наводяться окремо первісна вартість, сума зносу інвестиційної нерухомості та її залишкова вартість. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною вартістю інвестиційної нерухомості та сумою її зносу.

У статті "Нематеріальні активи" відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1018/18313 (зі змінами). У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума накопиченої амортизації. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації.

У статті "Незавершені капітальні інвестиції" відображається вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість необоротних активів), виготовлення, створення, вирощування, придбання об'єктів основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів.

У статті "Довгострокові біологічні активи" відображається вартість об’єктів, які віднесені до складу довгострокових біологічних активів рослинництва та тваринництва. У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість довгострокових біологічних активів, а також нарахована сума накопиченої амортизації довгострокових біологічних активів. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною вартістю довгострокових біологічних активів і сумою накопиченої амортизації.

У статті "Запаси" відображається загальна вартість активів, які визнаються запасами згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1019/18314 (зі змінами).

У статті "Виробництво" відображається вартість витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг, виконанням робіт, виготовленням продукції (науково-дослідні роботи, виготовлення експериментальних приладів, інше виробництво).

У статті "Поточні біологічні активи" відображається вартість активів, які віднесені до складу поточних біологічних активів рослинництва та тваринництва.

Розділ ІІ. Фінансові активи

У статті "Довгострокова дебіторська заборгованість" відображається дебіторська заборгованість, яка не виникає в процесі звичайної діяльності та буде погашена після завершення звітного року (довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди, довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів, інша довгострокова дебіторська заборгованість тощо).

У статті "Довгострокові фінансові інвестиції" відображаються довгострокові фінансові інвестиції (вкладення) у цінні папери та до статутних капіталів підприємств, довгострокові векселі одержані.

У статті "Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом за податками, зборами тощо.

У статті "Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги" відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з покупцями та замовниками за надані послуги, виконані роботи, виготовлену продукцію.

У статті "Поточна дебіторська заборгованість за наданими кредитами" відображаються короткострокові кредити, надані суб’єктами державного сектору відповідно до законодавства.

У статті "Поточна дебіторська заборгованість за виданими авансами" відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з постачальниками, підрядниками у разі попередньої оплати за товари, роботи, послуги, з працівниками за виданий аванс на господарські потреби або видатки на відрядження.

У статті "Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування" відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з державними цільовими фондами, зокрема за нарахованими сумами допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю тощо.

У статті "Поточна дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками" відображається дебіторська заборгованість, яка виникла за операціями між розпорядниками бюджетних коштів з внутрівідомчої передачі.

У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" відображаються дебіторська заборгованість за розрахунками з відшкодування завданих збитків, зі спільної діяльності, за спеціальними видами платежів, інша поточна дебіторська заборгованість, що відповідає критеріям визнання активу та не відображена у статтях 1120 - 1145 Балансу.

У статті "Поточні фінансові інвестиції" відображаються поточні фінансові інвестиції у цінні папери та короткострокові векселі одержані.

У статті "Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в національній валюті" відображаються готівка, кошти на рахунках в органах Казначейства, в банках та депозити до запитання в національній валюті. Окремо наводяться:

"Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в національній валюті в касі" - залишок готівки в національній валюті та грошові документи в національній валюті, що знаходяться в касі суб’єкта державного сектору;

"Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в національній валюті в казначействі" - залишок коштів на реєстраційних та інших рахунках в органах Казначейства, грошові кошти в дорозі, кошти, які надходять у тимчасове розпорядження розпорядників бюджетних коштів (державних цільових фондів) і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням;

"Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в національній валюті в установах банків" - залишок грошових коштів на поточних та інших рахунках в банку, грошові кошти в дорозі, кошти, які надходять у тимчасове розпорядження розпорядників бюджетних коштів (державних цільових фондів) і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням.

У статті "Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в іноземній валюті" відображаються залишок готівки в іноземній валюті та грошові документи в іноземній валюті, що знаходяться в касі суб’єкта державного сектору, грошові кошти в іноземній валюті на рахунках в банку, грошові кошти в дорозі в іноземній валюті, кошти, в іноземній валюті, які надходять у тимчасове розпорядження розпорядників бюджетних коштів (державних цільових фондів) і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням.

У статті "Інші фінансові активи" відображаються інші довгострокові та короткострокові фінансові активи розпорядників бюджетних коштів або державних цільових фондів, які не відображені в інших статтях розділу ІІ "Фінансові активи" Балансу.

Розділ ІІІ. Витрати майбутніх періодів

У статті "Витрати майбутніх періодів" відображаються здійснені у звітному періоді витрати розпорядників бюджетних коштів або державних цільових фондів, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах (сплачені авансом орендні платежі, передплата газет, журналів, періодичних та довідкових видань тощо).

Пасив

Розділ I. Власний капітал та фінансовий результат

У статті "Внесений капітал" відображається капітал розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів, сформований за відповідними рішеннями органів управління.

У статті "Капітал у дооцінках" відображається результат дооцінок (уцінок) матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, які здійснюють у випадках, передбачених законодавством, що склався на кінець звітного періоду.

У статті "Фінансовий результат" відображається результат виконання кошторису (бюджету) розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами.

У статті "Капітал у підприємствах" відображається сума капіталу у формі внесків у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління суб’єкта державного сектору, акцій та цінних паперів.

У статті "Резерви" відображається резервний капітал, який формується державними цільовими фондами відповідно до законодавства.

У статті "Цільове фінансування" відображається сума залишку коштів цільового фінансування, які виділяються з відповідного бюджету на проведення заходів цільового характеру.

Розділ ІІ. Зобов'язання

У статті "Довгострокові зобов'язання за цінними паперами" відображаються зобов’язання за довгостроковими цінними паперами. У цій статті наводиться сума зобов’язань за розрахунками з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є поточним зобов'язанням.

У статті "Довгострокові зобов'язання за кредитами" відображається довгострокова заборгованість розпорядників бюджетних коштів або державних цільових фондів банкам за одержані відповідно до законодавства кредити, строк сплати яких настане у наступні періоди, відстрочені довгострокові кредити, одержані в установах банків, інші довгострокові позики, одержані відповідно до законодавства.

У статті "Інші довгострокові зобов'язання" відображаються довгострокова заборгованість за операціями оренди щодо необоротних активів, отриманих на умовах довгострокової оренди відповідно до законодавства, випущені облігації та інші позикові кошти (крім тих, що відображаються у статтях 1500 та 1510 Балансу), на які нараховуються відсотки, тощо.

У статті "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" відображається поточна заборгованість за довгостроковими кредитами банків та іншими довгостроковими позиками, за довгостроковими цінними паперами, зокрема довгостроковими векселями, та іншими довгостроковими зобов’язаннями, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

У статті "Поточні зобов'язання за платежами до бюджету" відображаються зобов’язання за податками, зборами, платежами, які нараховуються та сплачуються до бюджету відповідно до законодавства.

У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками за товари, роботи, послуги" відображаються зобов’язання за розрахунками з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконанні роботи і надані послуги.

У статті "Поточні зобов'язання за кредитами" відображаються короткострокові кредити, одержані в банках відповідно до законодавства, короткострокові кредити, одержані в банках, які були відстрочені, короткострокові позики, які були одержані з бюджету, банків чи інших юридичних осіб, інша поточна заборгованість за кредитами та позиками у національній та іноземній валютах.

У статті "Поточні зобов'язання за одержаними авансами" відображаються одержані аванси під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за продукцію і виконані роботи, зобов’язання за розрахунками із замовниками за виконані роботи або надані послуги, реалізовані готові вироби, за виконані науково-дослідні роботи.

У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" відображаються зобов’язання за розрахунками з працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті суб’єкта державного сектору, за всіма видами заробітної плати, преміями, допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками із соціального страхування" відображаються зобов’язання за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за видами страхування, передбаченими законодавством, зі сплати штрафних санкцій за виявлені перевірками порушення порядку використання страхових коштів тощо.

У статті "Поточні зобов'язання за внутрішніми розрахунками" відображаються зобов’язання за розрахунками за операціями з внутрівідомчої передачі виробничих запасів та інших нефінансових активів (крім малоцінних та швидкозношуваних предметів).

У статті "Інші поточні зобов'язання" відображаються поточні зобов’язання за цінними паперами, розрахунками з депонентами, за депозитними сумами, розрахунками за страхуванням, за спеціальними видами платежів, операціями зі спільної діяльності та іншими кредиторами.

Розділ III. Забезпечення

У статті "Забезпечення" відображаються кошти, які за рішенням суб’єкта державного сектору резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів.

Розділ IV. Доходи майбутніх періодів

У розділі IV "Доходи майбутніх періодів" відображаються доходи у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах (доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата газет, журналів, періодичних та довідкових видань, абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо).

2. Заповнення форми № 2-дс "Звіт про фінансові результати" здійснюється у такому порядку:

Розділ І. Фінансовий результат діяльності

Доходи

У статті "Бюджетні асигнування" відображаються доходи, отримані за рахунок бюджетних асигнувань на виконання суб'єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством, або утримання апарату (крім асигнувань капітального характеру, які обліковуються у складі цільового фінансування).

У статті "Доходи від надання послуг (виконання робіт)" відображаються доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), що надаються (виконуються) згідно із законодавством.

У статті "Доходи від продажу активів" відображаються доходи від реалізації в установленому порядку майна (крім операцій з реалізації нерухомого майна розпорядниками бюджетних коштів).

У статті "Фінансові доходи" відображаються доходи від відсотків, роялті, дивідендів, операцій з кредитування і надання гарантій та кошти, які отримують розпорядники бюджетних коштів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо розпоряднику бюджетних коштів законом надано відповідне право.

У статті "Інші доходи від обмінних операцій" відображаються інші доходи за обмінними операціями, які не відображені у статтях 2010 - 2040 Звіту про фінансові результати.

У статті "Доходи від необмінних операцій" відображаються доходи від безоплатно отриманих активів, послуг (робіт), трансфертів, надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, благодійні внески, гранти та дарунки, кошти, які отримують розпорядники бюджетних коштів від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших розпорядників бюджетних коштів для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб, зобов'язання, що не підлягають погашенню, тощо.

У статті "Трансферти" відображаються доходи від отримання суб’єктом державного сектору трансфертів.

У статті "Надходження до державних цільових фондів" відображаються надходження до державних цільових фондів від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інші надходження.

У статті "Інші доходи від необмінних операцій" відображаються інші доходи від необмінних операцій, які не наведені у статтях 2090 - 2120 Звіту про фінансові результати, зокрема доходи розпорядників бюджетних коштів від безоплатно отриманих активів, робіт (послуг).

Витрати

У статті "Витрати на виконання бюджетних програм" відображаються витрати, пов'язані із виконанням суб'єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством.

У статті "Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)" відображаються витрати, пов’язані з організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт.

У статті "Витрати з продажу активів" відображаються собівартість проданої продукції (робіт, послуг) та витрати, пов’язані з реалізацією майна.

У статті "Фінансові витрати" відображаються витрати на сплату відсотків за користування кредитами та інші витрати, пов’язані із запозиченням згідно із законодавством.

У статті "Інші витрати за обмінними операціями" відображаються витрати, які не відображені у статтях 2210 - 2240 Звіту про фінансові результати, зокрема втрати за активами й зобов’язаннями суб’єкта державного сектору від зміни курсу гривні до іноземної валюти, втрати від зменшення корисності активів, суми знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій тощо.

У статті "Трансферти" відображаються витрати за наданими трансфертами.

У статті "Інші витрати за необмінними операціями" відображаються інші витрати за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів.

Розділ ІІ. Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

У статтях 2420 - 2510 розділу ІІ Звіту про фінансові результати відображаються суми видатків кошторису розпорядників бюджетних коштів в розрізі кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету за звітний період та попередній звітний період.

Розділ ІІІ. Виконання бюджету (кошторису)

У статтях 2540 - 2790 розділу ІІІ Звіту про фінансові результати відображається інформація про виконання бюджету (кошторису) у розрізі класифікації доходів бюджету та економічної класифікації видатків і кредитування бюджету за загальним та спеціальним фондами порівняно із затвердженими показниками плану на звітний період та остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін.

У цих статтях визначаються різниці між фактичними сумами виконання бюджету (кошторису) (касовими видатками) та остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін.

Фактичні суми виконання (касові видатки) у Звіті про фінансові результати слід подавати за методологією складання бюджету (кошторису) за відповідний звітний період.

Розділ ІV. Елементи витрат за обмінними операціями

У статті "Витрати на оплату праці" відображаються витрати на оплату праці, що здійснюються в процесі основної діяльності суб’єкта державного сектору та на виконання бюджетних програм (заробітна плата, грошове забезпечення військовослужбовців тощо).

У статті "Відрахування на соціальні заходи" відображаються суми, витрачені та відраховані на соціальні заходи, що нараховуються в процесі основної діяльності суб’єкта державного сектору та на виконання програм (оплата праці працівників).

У статті "Матеріальні витрати" відображаються матеріальні витрати, які здійснюються суб’єктом державного сектору у процесі основної діяльності та на виконання програм, зокрема витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю (крім капітальних витрат), медикаментів та перев’язувальних матеріалів, продуктів харчування тощо.

У статті "Амортизація" відображається нарахована амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, інвестиційної нерухомості, довгострокових біологічних активів та нематеріальних активів, що використовуються в процесі основної діяльності суб’єкта державного сектору та на виконання програм, не пов’язаних із основною діяльністю.

У статті "Інші витрати" відображаються інші витрати, які не відображені у статтях 2820 - 2850 Звіту про фінансові результати.

Директор Департаменту 
податкової, митної політики 
та методології 
бухгалтерського обліку


Ю.П. Романюк


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
28.02.2017 № 307

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
21 березня 2017 р. 
за № 384/30252

ЗМІНИ 
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

1. У розділі І:

1) у пункті 3:

в абзаці першому слова "у тисячах гривень без десяткових знаків" замінити словами "у гривнях";

абзац другий виключити;

2) у пункті 4:

в абзаці шостому слова "Державного казначейства України" замінити словами "Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства)";

в абзаці вісімнадцятому слова "Державне казначейство України" замінити словами "Державна казначейська служба України";

в абзаці дев’ятнадцятому слова "Державного казначейства України" замінити словом "Казначейства";

абзац двадцять шостий після слів "примітки до" доповнити словом "річної";

в абзаці тридцять другому слова "Державне казначейство" замінити словом "Казначейство".

2. Абзац третій пункту 7 розділу ІІІ після слів "що ліквідується" доповнити словами "або припиняє свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення)".

3. У пункті 1 розділу IV слова "приміток до звітів" замінити словами "приміток до річної фінансової звітності".

4. Абзац другий пункту 8 розділу V після слів "в примітках до" доповнити словом "річної".

5. У розділі VІ:

1) у пункті 2:

в абзаці першому слово "трьох" замінити словом "чотирьох";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"ІV. Елементи витрат за обмінними операціями.";

2) у пункті 3 слова ", зокрема, у вигляді надходження активу або погашення зобов’язання, які приводять до збільшення власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власника)" виключити;

3) у пункті 4 слова ", зокрема, у вигляді вибуття активу або збільшення зобов’язання, які приводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власником)" виключити;

4) пункт 9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 10, 11 вважати відповідно пунктами 9, 10;

5) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"11. У розділі IV Звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи витрат, яких зазнав суб’єкт державного сектору в процесі основної діяльності протягом звітного періоду.".

6. У розділі Х:

1) перше речення пункту 1 після слів "у примітках до" доповнити словом "річної";

2) пункт 2 після слів "у примітках до" доповнити словом "річної";

7. У розділі ХІ:

1) абзац п’ятий пункту 2 виключити.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом п’ятим;

2) пункт 3 після слів "у примітках до" доповнити словом "річної";

3) у пункті 7:

абзац перший після слів "у примітках до" доповнити словом "річної";

підпункт 7.3 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 7.4 - 7.7 вважати відповідно підпунктами 7.3 - 7.6.

8. Додаток 1 "Баланс" (форма № 1-дс) та додаток 2 "Звіт про фінансові результати" (форма № 2-дс) викласти у новій редакції, що додаються.

Директор Департаменту 
податкової, митної політики 
та методології 
бухгалтерського обліку


Ю.П. Романюк


Додаток 1 
до Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 
в державному секторі 101 
"Подання фінансової звітності"

БАЛАНС 
Форма № 1-дс

(перейти за посиланням)


Додаток 2 
до Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 
в державному секторі 101 
"Подання фінансової звітності"

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Форма № 2-дс

(перейти за посиланням)


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (28.03.2017)
Просмотров: 3544
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar