Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінфіну №372 від 02.04.2014. Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ


НАКАЗ

02.04.2014
м. Київ
N 372

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 квітня 2014 р. за N 426/25203

Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 14 липня 2014 року N 754,
 від 25 листопада 2014 року N 1163,
 від 23 липня 2015 року N 664,
 від 29 грудня 2015 року N 1219

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ, що додається.

2. Пункт 2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 29.12.2015 р. N 1219)

3. Пункт 3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 29.12.2015 р. N 1219)

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного казначейства України:

від 08 травня 2001 року N 73 "Про затвердження Порядку списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 травня 2001 року за N 458/5649 (із змінами);

від 24 липня 2001 року N 126 "Про затвердження Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2001 року за N 670/5861 (із змінами);

від 26 грудня 2003 року N 242 "Про затвердження Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 січня 2004 року за N 106/8705 (із змінами).

5. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Капко М. А.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.

 

Міністр
О. Шлапак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
02 квітня 2014 року N 372

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 квітня 2014 р. за N 426/25203


Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ


I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про операції з грошовими коштами, розрахунками в національній валюті із дебіторами та кредиторами бюджетних установ. Норми цього Порядку застосовуються бюджетними установами (далі - установа).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

1.2. Терміни, наведені в цьому Порядку, мають такі значення:

безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником, або дебіторська заборгованість, строк позовної давності якої минув;

абзац третій пункту 1.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

абзац четвертий пункту 1.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять другий
 вважати відповідно абзацами третім - двадцятим)

дебітори - юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували установі певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів;

дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів установі на певну дату;

дебіторська заборгованість, строк позовної давності якої минув, - дебіторська заборгованість, що обліковується після закінчення терміну позовної давності;

депозитні рахунки - рахунки, які відкриваються в органах Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) та/або установах банків для обліку депозитних сум, які з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням;

абзац сьомий пункту 1.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцятий
 вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятнадцятим)

касові видатки та надання кредитів - усі суми коштів, перерахованих органом Казначейства або установою банку з реєстраційних, спеціальних реєстраційних, поточних рахунків як готівкою, так і шляхом безготівкової оплати рахунків, за всіма операціями;

кошти в дорозі - кошти, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні, спеціальні реєстраційні, поточні рахунки установи, але будуть зараховані на ці рахунки в наступному місяці;

кредиторська заборгованість, строк позовної давності якої минув, - прострочена кредиторська заборгованість, щодо якої кредитором втрачено право звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу;

абзац десятий пункту 1.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

абзац одинадцятий пункту 1.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

абзац дванадцятий пункту 1.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

абзац тринадцятий пункту 1.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163,
у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - дев'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами десятим - п'ятнадцятим)

підзвітна особа - працівник установи, який отримав під звіт кошти для майбутніх видатків;

підзвітна сума - кошти, видані працівникові установи на витрати, пов'язані зі службовими відрядженнями, та/або на адміністративно-господарські витрати;

попередня оплата (аванс) - оплата товарів (робіт, послуг), які будуть поставлені (виконані, надані) установі після отримання платежу, у разі якщо здійснення попередньої оплати (авансу) передбачено бюджетним законодавством;

прострочена дебіторська заборгованість - дебіторська заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами або якщо дата платежу не визначена після виписування рахунку на оплату;

прострочена кредиторська заборгованість - сума кредиторської заборгованості, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами або якщо дата платежу не визначена після отримання підтвердних документів за отримані товари, виконані роботи, надані послуги.

абзац п'ятнадцятий пункту 1.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

II. Бухгалтерський облік грошових коштів

2.1. Активи установи у формі грошових коштів включають готівку в касі, грошові кошти на рахунках у банках, грошові кошти на рахунках в органах Казначейства, інші кошти, короткострокові векселі одержані.

2.2. Оформлення та ведення касових операцій в установі, приймання готівки та розрахунок ліміту каси здійснюються відповідно до законодавства.

Касові операції оформлюються відповідними документами, форми яких затверджені в установленому законодавством порядку.

2.3. Кошти, що фактично надійшли на ім'я установи, зараховуються на особові, реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки, інші рахунки, відкриті в органах Казначейства, або поточні рахунки, відкриті в установах банків, і використовуються в установленому законодавством порядку.

Аналітичний облік наявності та руху коштів на особових, реєстраційних, спеціальних реєстраційних та інших рахунках установи, відкритих в органах Казначейства, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, ведеться за їх видами та в розрізі бюджетів, кодів бюджетної класифікації доходів, видатків та кредитування бюджету.

Аналітичний облік операцій за сумами, отриманими від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб, ведеться додатково в розрізі надавачів.

2.4. Суми коштів, які надходять у поточному бюджетному періоді на реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Казначейства, або поточні рахунки, відкриті в установах банків (крім власних надходжень), як повернення дебіторської заборгованості, яка виникла у попередніх бюджетних періодах, перераховуються до доходів загального фонду відповідного бюджету.

На суми коштів, які надходять у поточному бюджетному періоді на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Казначейства, або поточні рахунки, відкриті в установах банків, як повернення дебіторської заборгованості, яка виникла у попередніх бюджетних періодах, за рахунок власних надходжень бюджетних установ коригується результат виконання кошторису з одночасним збільшенням доходів поточного періоду.

2.5. У відповідних облікових регістрах ведеться облік касових видатків та кредитування у встановленому законодавством порядку.

Залишки коштів на рахунку у бухгалтерському обліку повинні відповідати залишкам коштів за випискою органу Казначейства та/або установи банку з відповідного реєстраційного, спеціального реєстраційного, особового, поточного рахунку, відкритого на ім'я установи.

2.6. До інших коштів установи належать грошові документи (у національній та іноземній валютах), які знаходяться в касі установи (поштові марки, сплачені проїзні документи, путівки до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку, кошти, що містяться в акредитивах, у чекових книжках та в інших грошових документах тощо), та кошти в дорозі.

(абзац перший пункту 2.6 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.07.2015 р. N 664)

Абзац другий пункту 2.6 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.07.2015 р. N 664,
 у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим)

Аналітичний облік операцій з іншими коштами ведеться за кожним грошовим документом і кожною сумою в дорозі в розрізі видів коштів та кодів бюджетної класифікації. Записи проводяться в міру здійснення операцій, але не пізніше наступного дня.

2.7. Порядок здійснення операцій з векселями регламентується законодавством.

Аналітичний облік короткострокових векселів ведеться у прибутково-видатковій книзі довільної форми за кожним одержаним векселем. Книга повинна бути пронумерована, прошнурована, завірена підписами керівника й головного бухгалтера (спеціаліста, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) та скріплена печаткою установи.

III. Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості

3.1. Активи установи у формі дебіторської заборгованості включають розрахунки з покупцями, замовниками та різними дебіторами (розрахунки у порядку планових платежів, з підзвітними особами, з відшкодування завданих збитків, з іншими дебіторами та державними цільовими фондами).

3.2. Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання установою майбутніх економічних вигід або досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб установи і може бути достовірно визначена її сума.

3.3. Бухгалтерський облік розрахунків з підзвітними особами ведеться за кодами бюджетної класифікації та в розрізі підзвітних осіб виданими з каси установи (зарахованими на картковий рахунок) сумами, за якими оплату видатків у безготівковій формі неможливо або недоцільно проводити.

Підзвітні суми мають цільове призначення і повинні витрачатися з метою, на яку вони видані, згідно з кодами бюджетної класифікації. У разі наявності у підзвітних осіб залишку непогашеної заборгованості за попередніми сумами видача нових сум під звіт не здійснюється.

3.4. Аналітичний облік розрахунків з відшкодування завданих збитків ведеться за кожною винною особою із зазначенням прізвища, імені та по батькові, займаної посади, дати виникнення нестачі та її суми.

3.5. Дебіторська заборгованість, строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною до стягнення, списується за результатами інвентаризації розрахунків на підставі рішення керівника установи з відображенням зміни результатів виконання кошторису.

Безнадійна дебіторська заборгованість обліковується на відповідному позабалансовому рахунку протягом трьох років з моменту списання для спостереження за можливістю її стягнення у разі змін майнового стану неплатоспроможних дебіторів.

Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості відображається у бухгалтерському обліку установи відповідно до вимог пункту 2.4 розділу II цього Порядку.

3.6. Аналітичний облік заборгованості за кредитами (фінансовою допомогою на поворотній основі), виданими з бюджету, ведеться в розрізі бюджетів, кодів бюджетної класифікації, позичальників.

3.7. Розрахунки з іншими дебіторами відображаються розгорнуто: дебетове сальдо - у складі оборотних активів, а кредитове - у складі зобов'язань.

IV. Розділ IV виключено

(розділ IV із змінами, внесеними згідно з  наказом
 Міністерства фінансів України від 14.07.2014 р. N 754,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163,
у зв'язку з цим розділ V вважати розділом IV та
 пункти 5.1 - 5.10 вважати відповідно пунктами 4.1 - 4.10)

IV. Бухгалтерський облік зобов'язань

4.1. Пункт 4.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

4.2. Пункт 4.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163,
у зв'язку з цим пункти 4.3 - 4.10 
вважати відповідно пунктами 4.1 - 4.8)

4.1. Зобов'язання за договорами, укладеними установою з юридичними та фізичними особами, відображаються у відповідних регістрах бухгалтерського обліку.

4.2. Кредиторська заборгованість, строк позовної давності якої минув, за загальним та спеціальним фондами відповідного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) списується установами щокварталу.

Комісія, призначена розпорядчим документом керівника установи, проводить інвентаризацію розрахунків з метою визначення кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув.

Склад комісії визначається відповідно до законодавства.

Інвентаризацію розрахунків з метою визначення кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, може проводити як окремо створена комісія, так і інвентаризаційна комісія при проведенні інвентаризації відповідно до законодавства.

4.3. Складений інвентаризаційною комісією акт інвентаризації кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання, затверджується керівником установи.

Головні розпорядники коштів, центральні органи виконавчої влади відображають у бухгалтерському обліку списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, на підставі розпорядчого документа керівника установи.

Розпорядники коштів нижчого рівня передають за відомчою підпорядкованістю затверджений акт установі вищого рівня для прийняття рішення щодо доцільності списання.

Для установ, що мають подвійну підпорядкованість, таке рішення приймається установою вищого рівня, яка затверджує кошторис.

4.4. Установа вищого рівня розглядає подані акти і в разі прийняття відповідного рішення видає розпорядчий документ про списання з обліку підвідомчої установи кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, за загальним та спеціальним фондами відповідного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ).

4.5. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня відображають у бухгалтерському обліку списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, на підставі розпорядчого документа керівника установи вищого рівня.

4.6. Установи здійснюють списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, за власними надходженнями бюджетних установ щокварталу в порядку, передбаченому цим розділом, але рішення про списання приймається керівником такої установи самостійно. Списання проводиться на підставі розпорядчого документа керівника установи.

Інформація про списання з обліку кредиторської заборгованості за власними надходженнями бюджетних установ, строк позовної давності якої минув, доводиться до відома установи вищого рівня.

4.7. Суми кредиторської заборгованості за депонованою заробітною платою, стипендіями, пенсіями, допомогою та іншими виплатами населенню, які не одержані в установлений строк та строк позовної давності яких минув, підлягають списанню з бухгалтерського обліку у загальному порядку.

У разі списання з бухгалтерського обліку кредиторської заборгованості за депонованою заробітною платою, стипендіями, пенсіями, допомогою та іншими виплатами населенню, строк позовної давності якої минув, кошти, що обліковуються на депозитному рахунку в органах Казначейства, перераховуються установою до відповідного бюджету згідно із законодавством.

4.8. Розрахунки за виконані роботи, розрахунки з податків і зборів, розрахунки зі страхування, розрахунки з оплати праці, розрахунки за іншими операціями із кредиторами та внутрішні розрахунки відображаються розгорнуто: кредитове сальдо - у складі зобов'язань, а дебетове - у складі оборотних активів.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М. О. Чмерук

 

Додаток
до Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ
(пункт 4.7)


Довідка
про операції в іноземній валюті

Додаток виключено
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 25 листопада 2014 року N 1163)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
02 квітня 2014 року N 372


Зміни
до додатка 2 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

Зміни виключено
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2015 року N 1219)


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (01.03.2017)
Просмотров: 1029
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar