Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінфіну №451 від 24.04.2017. Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації АП


 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2017  № 451

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
17 травня 2017 р. 
за № 630/30498

Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку

Відповідно до підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 розділу І, статті 46 глави 2 розділу II, підпункту 213.3.13 пункту 213.3 статті 213, підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215, пункту 223.2 статті 223 розділу VI Податкового кодексу України, підпункту 2 пункту 1, підпункту 2 пункту 8 розділу І Закону України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIIІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році", пункту 97 розділу І Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 14 "Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 105/26550 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 вересня 2016 року № 841), що додаються.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

В.о. Міністра

О. Маркарова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
24.04.2017 № 451

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
17 травня 2017 р. 
за № 630/30498

ЗМІНИ 
до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку

1. У формі декларації акцизного податку:

1) у розділі А "Податкові зобов’язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше" у графі 3 "Код показника додатка" рядка за кодом операції "А10" літери та цифри "Д.1 (к.16)", "Д.3 (к.16)" виключити;

2) у розділі Б "Податкові зобов’язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів)":

доповнити рядок за кодом операції "Б7" після цифр "213.3.6" цифрами ", 213.3.13";

у графі 3 "Код показника додатка" рядка за кодом операції "Б8" літери та цифри "Д.5 (к.10)" виключити;

3) у розділі В "Податкові зобов’язання з реалізації пального":

рядок за кодом операції "В17" викласти в такій редакції:

"

В17

Сума пільг з операцій, визначених пунктами 213.2, 213.3 статті 213 та статтею 229 розділу VI Кодексу, застосування яких зупинено відповідно до підпункту 38.5 пункту 38 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу

Д.4 (к. 9, 10, 11)

 

";

доповнити розділ новим рядком такого змісту:

"

В18

Сума податкових зобов’язань (сума значень рядків В1 - В10 та В17, за вирахуванням рядка В11)

х

 

";

4) у розділі Д "Податкові зобов’язання з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів" слова та цифри "за розділами І, ІІ" виключити;

5) у додатках:

у графі 10 додатка 5 літери та цифри "((гр. 7 х гр. 8) - гр. 9)" замінити літерами та цифрами "(гр. 7 х гр. 8)";

у додатку 6:

слово та цифри "Розділ ІІ" замінити словом та цифрами "Розділ ІІ-2";

доповнити виноскою "-2" такого змісту:

"-2 Заповнюється платниками податку при виправленні або уточненні показників звітності за податкові (звітні) періоди до 01 січня 2017 року.";

у додатку 8 літеру та цифри "В17" замінити літерою та цифрами "В18";

6) у тексті Декларації та додатків до неї:

після слова "серія" у всіх відмінках доповнити словами "(за наявності)";

слова "Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта" замінити словами "Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті".

2. У Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку:

1) у пункті 5 розділу ІІІ слова "з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством" замінити словами "з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису";

2) у розділі IV:

у підпункті 3 пункту 3 літеру і цифри "А10" замінити літерами та цифрами "А9, А10.1, А10.2";

у підпункті 3 пункту 4 літеру і цифру "Б8" замінити літерами та цифрами "Б7, Б8.1, Б8.2";

у пункті 5:

в абзаці першому цифри та слова "213.1.1, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213" замінити цифрами та словами "212.1.1, 212.1.15 пункту 212.1 статті 212";

доповнити новим підпунктом 11 такого змісту:

"11) у рядку В17 проставляється сума пільг з операцій, визначених пунктами 213.2, 213.3 статті 213 та статтею 229 розділу VI Кодексу, застосування яких зупинено відповідно до підпункту 38.5 пункту 38 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу;".

У зв’язку з цим підпункт 11 вважати відповідно підпунктом 12;

у підпункті 12 літеру та цифри "В17" замінити літерою та цифрами "В18", після літери та цифр "В10" доповнити словом, літерою та цифрами "та В17";

в абзаці другому підпункту 1 пункту 7 цифру "6" замінити цифрою "5";

3) у розділі V:

у підпунктах 14 та 15 пункту 1 цифри "14" замінити цифрами "12";

доповнити абзац третій підпункту 4 пункту 2 словами, знаком та цифрами ". Якщо значення < 0, то зазначається "0";

у підпункті 9 пункту 6 слова "і сум акцизного податку, сплачених при придбанні марок акцизного податку, які були втрачені" виключити;

у пункті 7:

в абзаці першому слово "кожного" замінити словами "кожної адміністративно-територіальної одиниці, у межах якої знаходяться";

доповнити підпункт 2 після слова "заповнюється" словами та цифрами "платниками податку при виправленні або уточненні показників звітності за податкові (звітні) періоди до 01 січня 2017 року";

доповнити підпункт 3 новим абзацом такого змісту:

"При поданні звітності за податкові (звітні) періоди з 01 січня 2017 року значення рядка "Усього за розділами I і II" має дорівнювати значенню рядка "Усього" розділу І.";

у підпункті 2 після слова „заповнюється” доповнити словами та цифрами: „платниками податку при виправленні або уточненні показників звітності за податкові (звітні)

4) у тексті Порядку:

після слова "серія" у всіх відмінках доповнити словами "(за наявності)";

слова "фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта" у всіх відмінках замінити словами "фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті" у відповідних відмінках.

В.о. директора 
Департаменту 
податкової політикиВ.П. Овчаренко


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (31.05.2017)
Просмотров: 1438
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar