Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінфіну №566 від 13.06.2017. Про затвердження Порядку роботи комісії ДФС, ка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку


Приказ Минфина №566 от 13.06.2017. Об утверждении Порядка работы комиссии ДФС, ка принимает решение о регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных или отказ в такой регистрации

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.06.2017  № 566

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
16 червня 2017 р. 
за № 752/30620

Про затвердження Порядку роботи комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації

Відповідно до пункту 201.16 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок роботи комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, що додається.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України та Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем Державної фіскальної служби України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр

О. Данилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
13.06.2017  №566

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
16 червня 2017 р. 
за № 752/30620

ПОРЯДОК 
роботи комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації

1. Цей Порядок визначає організаційні та процедурні засади діяльності комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації (далі - Комісія), а також права та обов’язки її членів.

2. Комісія є постійно діючим колегіальним органом при ДФС, що діє в межах повноважень, визначених пунктом 201.16 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року № 190 «Про встановлення підстав для прийняття рішення комісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації».

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, Податкового кодексу України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Порядком.

4. Документування діяльності Комісії здійснюється державною мовою.

5. До складу Комісії включаються посадові особи ДФС.

6. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж семи членів.

7. Голова Комісії та її персональний склад затверджується ДФС.

8. Голова Комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на Комісію завдань та функцій, головує на її засіданнях та визначає коло питань, що підлягають розгляду.

Голова Комісії визначає функціональні обов’язки кожного члена Комісії. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови Комісії. У разі відсутності голови Комісії та його заступника обов’язки голови Комісії виконує один з членів Комісії, який обирається Комісією.

9. Секретар Комісії забезпечує підготовку проведення засідань та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях Комісії, ведення протоколів засідань Комісії.

У разі відсутності секретаря Комісії його обов’язки виконує один із членів Комісії, який обирається Комісією.

10. Член Комісії має право:

1) ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд Комісії, та брати участь у їх перевірці;

2) переглядати всю інформацію щодо платників податку на додану вартість, наявну в ДФС;

3) подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

4) висловлювати окрему думку, оформлену в письмовому вигляді;

5) вносити пропозиції до порядку денного засідання Комісії.

11. Член Комісії зобов'язаний:

1) особисто брати участь у роботі Комісії;

2) не розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв’язку з участю у роботі Комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

3) виконувати в межах, передбачених цим Порядком, доручення Голови Комісії;

4) обов’язково брати участь у голосуванні.

12. Неналежне виконання членом Комісії своїх обов’язків є підставою для виключення його зі складу Комісії.

13. У разі неналежного виконання членом Комісії своїх обов’язків Комісія шляхом направлення відповідного протоколу засідання або витягу з нього повідомляє Голову ДФС про необхідність вирішення питання заміни цього члена Комісії.

14. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання Комісії визначає її голова.

15. Засідання Комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

16. Комісією розглядаються письмові пояснення та/або копії документів, подані платником податків до контролюючого органу відповідно до підпункту 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс), а також висновок контролюючого органу з пропозицією щодо реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації.

17. Порядок взаємодії Комісії, структурних підрозділів та головних управлінь ДФС затверджується ДФС.

18. Комісія може перевірити подані платником податку копії документів щодо їх достовірності шляхом звірки даних, які містяться в таких копіях документів, з даними, що надходять або можуть бути отриманні з інших джерел інформації (реєстри, що ведуться державними органами, документи, в тому числі електронні, одержані від інших платників податків, засобів масової інформації тощо).

19. Розгляд питання на засіданні Комісії включає такі етапи:

1) доповідь секретаря Комісії;

2) доповідь члена Комісії, співдоповіді (у разі потреби);

3) внесення пропозицій членами Комісії, їх обговорення;

4) оголошення головою Комісії рішення про припинення обговорення питання;

5) голосування;

6) оголошення головою Комісії результатів голосування;

7) оформлення протоколу, який підписується учасниками засідання.

Протокол засідання Комісії повинен містити перелік осіб, присутніх на засіданні, порядок денний засідання, питання, що розглядались на засіданні, перелік осіб, які виступали під час засідання, результати голосування, прийняті Комісією рішення.

Особи, які не є членами Комісії, не можуть брати участі у заслуховуванні доповідей членів Комісії, внесенні пропозицій членами Комісії, обговоренні та голосуванні.

20. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є ухвальним.

21. Рішення Комісії про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації складається за формою згідно з додатком до цього Порядку, підписується, реєструється та надсилається платнику податку на додану вартість у порядку, встановленому статтею 42 розділу ІІ Кодексу, протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів, поданих відповідно до підпункту 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 розділу V Кодексу.

Номер рішення Комісії складається з порядкового номера реєстрації та коду платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, або податкового номера, або реєстраційного номера облікової картки платника податків, або серії та/або номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

Комісія у день прийняття рішення вносить відповідний запис до Єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування або відмову в такій реєстрації.

22. Секретар Комісії веде журнал обліку рішень Комісії, сторінки якого мають бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою ДФС.

23. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює ДФС.

В. о. директора 
Департаменту податкової 
політики

В.П. Овчаренко

Рішення комісії ДФС, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (21.06.2017)
Просмотров: 1379
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar