Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінфіну №849 від 28.09.2016. Про затвердження Змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.09.2016

м. Київ

N 849

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 жовтня 2016 р. за N 1405/29535

Про затвердження Змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами

Відповідно до статті 19 1 розділу I, статей 55 та 56 глави 4 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, з метою удосконалення процедури оскарження платниками податків податкових повідомлень-рішень або інших рішень органів ДФС під час адміністративного оскарження

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2015 року N 916, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2015 року за N 1617/28062, що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України - керівника апарату Капінуса Є. В. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної фіскальної
служби України

Р. М. Насіров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 вересня 2016 року N 849

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 жовтня 2016 р. за N 1405/29535

 

 

 

 

 

 

Зміни до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами

1. У розділі I:

1) пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, мають такі значення:

розгляд матеріалів скарги у відкритому засіданні - розгляд матеріалів скарги контролюючим органом, який відбувається на підставі клопотання платника податків - скаржника, податкового агента або його уповноважених представників (у тому числі адвокатів), а також:

уповноважених представників центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;

уповноважених представників центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику;

уповноваженого представника Ради бізнес-омбудсмена;

представників засобів масової інформації;

розгляд матеріалів скарги у закритому засіданні - розгляд матеріалів скарги контролюючим органом, який відбувається виключно за участю платника податків - скаржника або його уповноважених представників (у тому числі адвокатів), уповноваженого представника Ради бізнес-омбудсмена (за умови прийняття Радою бізнес-омбудсмена до розгляду скарги, поданої платником податків) та представників центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, встановлених Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами України.";

2) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"6. Розгляд матеріалів скарг платників податків відбувається у закритому засіданні.

Розгляд матеріалів скарг у відкритому засіданні відбувається виключно на підставі письмового клопотання платника податків про відкритий розгляд матеріалів скарги, що додається, яке повинно містити:

перелік осіб з числа передбачених у пункті 5 цього розділу, залучення яких необхідне для розгляду матеріалів скарги у відкритому засіданні;

надання згоди на розголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника, що становлять конфіденційну інформацію, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків;

надання згоди контролюючому органу на присутність залучених осіб під час відкритого засідання.

Не допускається відкритий розгляд скарги, якщо в матеріалах справи наявні відомості, що становлять державну таємницю.".

2. У розділі VI:

1) у пункті 1:

абзац другий викласти у такій редакції:

"брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через його уповноважених представників (у тому числі адвокатів);";

доповнити новими абзацами такого змісту:

"ознайомлюватись із матеріалами перевірки та адміністративного оскарження в електронній та письмовій формі, робити з них копії, виписки за допомогою технічних засобів;

здійснювати технічну фіксацію засідання з розгляду матеріалів скарги за допомогою фото-, кінозйомки, відео-, звукозапису;

заявляти клопотання, що стосуються предмета розгляду скарги, в тому числі про:

участь та надання пояснень під час розгляду матеріалів скарги осіб, що проводили перевірку, приймали рішення (вчиняли дії) або брали участь у прийнятті оскаржуваного рішення;

присутність під час розгляду матеріалів скарги за участю платника податків представників засобів масової інформації (якщо здійснюється відкритий розгляд матеріалів скарги).";

2) доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

"3. Клопотання про розгляд матеріалів скарги у відкритому засіданні має відповідати вимогам, передбаченим цим Порядком, та бути заявлене одночасно із поданням скарги.

Клопотання розглядається контролюючим протягом 10 робочих днів з моменту його отримання.

Про результати розгляду клопотання контролюючий орган повідомляє особу, яка його заявила, не пізніше п'яти робочих днів до дати розгляду матеріалів скарги.

Контролюючий орган не має права відмовити в задоволенні клопотання платника податків про розгляд матеріалів скарги у відкритому засіданні, за виключенням випадків, коли в клопотанні платника податків відсутні відомості, передбачені цим Порядком та/або в матеріалах справи наявні відомості, що становлять державну таємницю.

4. Контролюючий орган, який розглядає скаргу, за клопотанням платника податків або з власної ініціативи, може залучити до розгляду матеріалів справи осіб, що проводили перевірку, приймали рішення (вчиняли дії) або брали участь в прийнятті оскаржуваного рішення.

5. Неявка запрошених та належним чином повідомлених згідно із пунктом 5 розділу I цього Порядку осіб не перешкоджає розгляду матеріалів скарги.".

3. Доповнити пункт 2 розділу VII після абзацу першого новими абзацами другим - четвертим такого змісту:

"Вмотивованим є рішення, яке відповідає таким ознакам:

зазначені конкретні посилання на норми Податкового кодексу України та інші нормативно-правові акти, на яких воно ґрунтується, з урахуванням матеріалів скарги;

по суті вимог чи заперечень платника податків контролюючий орган висловив свою позицію.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом п'ятим.

4. У розділі VIII:

1) доповнити пункт 2 новим абзацом такого змісту:

"Контролюючий орган, який прийняв оскаржуване рішення, зобов'язаний надіслати до контролюючого органу вищого рівня, який розглядає скаргу, в електронній та/або письмовій формі всі документи, передбачені статтями 83 та 86 глави 8 розділу II Податкового кодексу України, які підтверджують правомірність прийнятого рішення, протягом 5 робочих днів з дня отримання повідомлення від платника податків про оскарження такого рішення та/або від контролюючого органу, який розглядає скаргу.";

2) у пункті 3 слова "При розгляді скарги платника податків під час адміністративного оскарження можуть враховуватись" замінити словами "Під час розгляду матеріалів скарги платника податків в ході адміністративного оскарження враховуються";

3) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"5. Розгляд матеріалів скарги платника податків відбувається під час засідання.

У разі якщо платником податків заявлено клопотання про участь у розгляді матеріалів скарги представника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, представника центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, представника Ради бізнес-омбудсмена, то контролюючий орган, який розглядає скаргу, зобов'язаний не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення засідання із розгляду скарги повідомити електронною поштою таких осіб. У повідомленні зазначаються:

дата, час і місце розгляду матеріалів скарги;

найменування платника податків - юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків;

дата отримання скарги;

сума грошового зобов'язання або податкового боргу, сума бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків або сума зменшення суми бюджетного відшкодування, що оскаржується;

інформація про можливість ознайомлення із матеріалами перевірки на вимогу таких осіб.

За рішенням Ради бізнес-омбудсмена та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, в розгляді скарги платника податків в контролюючому органі вищого рівня беруть участь їх представники, незалежно від наявності клопотання платника податків про відкритий розгляд матеріалів скарги.".

5. Підпункт 3 пункту 3 розділу IX викласти в такій редакції:

"3) у мотивувальній частині рішення вказуються:

результати дослідження матеріалів скарги та обставини, з урахуванням яких приймається рішення;

пропозиції (у разі наявності) представника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, представника центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, представника Ради бізнес-омбудсмена;

мотиви, з яких відхиляються вимоги чи заперечення платника податків, пропозиції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, представника центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, представника Ради бізнес-омбудсмена, за умови, що такі пропозиції були надані контролюючому органу за 5 робочих днів до граничної дати прийняття рішення за скаргою платника податків; або мотиви, з яких висновки контролюючого органу, викладені в оскаржуваному рішенні, скасовуються повністю чи частково;

посилання на норми Податкового кодексу України та інші нормативно-правові акти, якими обґрунтовано рішення про результати розгляду скарги;".

6. Доповнити Порядок додатком, що додається.

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

Додаток
до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами
(пункт 6 розділу I)

 

                                                                                        Керівнику ________________________
                                                                                                                     (найменування контролюючого органу, який
                                                                                                                     розглядає скаргу)

 

 

                                                                                        Платник податку (уповноважений
                                                                                        представник та/або адвокат)
                                                                                        _________________________________________
                                                                                                                (повне або скорочене найменування для юридичних осіб, або
П. І. Б. для фізичних осіб, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника
податків - фізичної особи, або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні
переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це
відповідний контролюючий орган та має відмітку в паспорті)

                                                                                      Податкова адреса платника податків
                                                                                      та/або адреса, на яку слід надіслати
                                                                                      відповідь на клопотання про відкритий
                                                                                      розгляд матеріалів скарги:
                                                                                      _________________________________

 

КЛОПОТАННЯ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ ПРО ВІДКРИТИЙ РОЗГЛЯД МАТЕРІАЛІВ СКАРГИ

Я, ____________________________________________________________________________, прошу
             (П. І. Б., посада посадової особи платника податків або уповноваженого представника та/або адвоката)
розглядати матеріали скарги про _________________________________________________________
                                                                                            (вимоги платника податків, реквізити оскаржуваного рішення)
у відкритому засіданні та залучити до розгляду
_____________________________________________________________________________________.
(перелік осіб з числа передбачених у пункті 5 розділу I Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2015 року N 916, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2015 року за N 1617/28062, залучення яких необхідне для розгляду матеріалів скарги у відкритому засіданні).

Надаю згоду посадовим (службовим) особам ___________________________________________ на:
                                                                                                                          (найменування контролюючого органу)

розголошення відомостей про платника податків, що становлять конфіденційну інформацію, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків;

присутність залучених осіб під час відкритого засідання.

____________      ____________
         (дата)                         (підпис)


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (25.11.2016)
Просмотров: 642
Всего комментариев: 0
avatar