Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінприроди №23 від 26.01.2017. Про затвердження Типового положення про басейнові ради


МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.01.2017  № 23

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
17 лютого 2017 р. 
за № 231/30099

Про затвердження Типового положення про басейнові ради

Відповідно до статей 13-3, 15 Водного кодексу України, з метою врахування інтересів усіх заінтересованих сторін щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів у межах річкового басейну при впровадженні інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про басейнові ради, що додається.

2. Департаменту охорони природних ресурсів (Мовчан М.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Кузьо М.С.

Міністр

О. Семерак

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства екології 
та природних ресурсів України 
26.01.2017 № 23

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
17 лютого 2017 р. 
за № 231/30099

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 
про басейнові ради

1. Це Типове положення розроблено на основі принципів Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 року, Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 жовтня 2000 року про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики та з метою забезпечення раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, інтегрованого управління ними.

2. Басейнова рада, що утворюється Держводагентством, є консультативно-дорадчим органом у межах території річкового басейну.

3. Басейнова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Водним кодексом України, міжнародними договорами України, законами та іншими нормативно-правовими актами України.

4. Положення про басейнову раду розробляється басейновою радою на основі цього Типового положення та затверджується Держводагентством.

5. Рішення басейнової ради враховуються під час розроблення та виконання плану управління річковим басейном, реалізації заходів щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

6. Основними завданнями басейнової ради є:

вироблення пропозицій та забезпечення узгодження інтересів підприємств, установ та організацій у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів у межах басейну;

сприяння забезпеченню інтегрованого управління водними ресурсами у межах території річкового басейну;

забезпечення узгодження інтересів та координації дій заінтересованих сторін щодо управління водними ресурсами на території річкового басейну;

сприяння співпраці центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, міжнародних організацій та експертів (за згодою) у забезпеченні досягнення «доброго» екологічного та хімічного стану масивів поверхневих вод, «доброго» хімічного та кількісного стану масивів підземних вод, а також «доброго» екологічного потенціалу штучних та істотно змінених масивів поверхневих вод у межах території річкового басейну;

надання пропозицій до проекту плану управління річковим басейном;

сприяння виконанню плану управління річковим басейном, державних, цільових, галузевих, міждержавних, регіональних і місцевих екологічних програм і проектів, що стосуються річкового басейну;

сприяння розробленню та реалізації програм і проектів технічної допомоги, залученню інвестицій для виконання заходів, спрямованих на покращення екологічного стану річкового басейну;

оцінка виконання плану управління річковим басейном.

7. Басейнова рада відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає та схвалює проект плану управління річковим басейном;

бере участь у заходах з реалізації плану управління річковим басейном;

сприяє впровадженню ефективних економічних механізмів забезпечення реалізації плану управління річковим басейном;

готує пропозиції щодо залучення коштів бюджетів різних рівнів та інвестицій для виконання заходів плану управління річковим басейном;

розглядає та схвалює річні звіти про виконання плану управління річковим басейном;

сприяє здійсненню узгоджених дій для покращення екологічного стану річкового басейну;

організовує взаємодію з питань, пов’язаних зі збором, регулярним обміном і поширенням екологічної, в тому числі водогосподарської, інформації у річковому басейні;

розглядає питання щодо екологічного, кількісного та якісного стану водних ресурсів річкового басейну, аналізу й оцінки ризиків недосягнення покращення екологічного стану водних ресурсів річкового басейну та наслідків його змін для природних екосистем і галузей господарства, а також прогнозу процесів, що впливають на якість водних ресурсів й обсяги водокористування;

надає пропозиції щодо екологічних цілей плану управління річковим басейном та можливих відхилень від строків їх досягнення;

розглядає питання водогосподарського балансу та соціально-економічного розвитку на території річкового басейну;

надає пропозиції щодо вжиття найважливіших (пріоритетних) заходів з екологічного оздоровлення річкового басейну та механізмів їх фінансування;

сприяє розвитку міжнародної співпраці у річковому басейні.

8. Басейнова рада має право:

схвалювати проект плану управління річковим басейном;

брати участь у заходах з реалізації плану управління річковим басейном;

надавати пропозиції щодо залучення коштів бюджетів різних рівнів та інвестицій для виконання заходів плану управління річковим басейном;

схвалювати інформацію про хід виконання плану управління річковим басейном;

надавати пропозиції щодо екологічних цілей плану управління річковим басейном та можливих відхилень від строків їх досягнення;

розглядати питання водогосподарського балансу та соціально-економічного розвитку на території річкового басейну;

надавати пропозиції щодо вжиття найважливіших (пріоритетних) заходів з екологічного оздоровлення річкового басейну та механізмів їх фінансування;

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

утворювати у своєму складі у разі потреби постійні або тимчасові робочі групи, комісії тощо;

за необхідності залучати до роботи басейнової ради представників профільних організацій, установ, окремих спеціалістів та вчених (за згодою);

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

мати інші права відповідно до законодавства.

9. Басейнова рада здійснює свою діяльність у взаємодії з басейновим(и) управлінням(и) водних ресурсів, Міністерством екології та природних ресурсів України, Держводагентством, місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, що здійснюють свої повноваження у межах річкового басейну, іншими заінтересованими організаціями, установами, підприємствами, громадськими об’єднаннями, органами міждержавної співпраці у транскордонних басейнах (там, де такі органи утворені).

10. До складу басейнової ради входять представники заінтересованих сторін (центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, басейнових(ого) управлінь (управління) водних ресурсів, водокористувачів, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань (за згодою), що здійснюють свою діяльність у межах річкового басейну).

Басейнову раду очолює голова басейнової ради. Голова басейнової ради має одного заступника, який виконує функції голови у разі його відсутності.

Для забезпечення підготовки засідань, ефективної роботи та організації виконання прийнятих басейновою радою рішень утворюється секретаріат - постійно діючий робочий орган басейнової ради. Секретаріат басейнової ради очолює виконавчий секретар, обраний басейновою радою. Положення про секретаріат та його структура затверджуються басейновою радою.

11. Склад басейнової ради формується зборами представників заінтересованих сторін. У випадку висування двох і більше кандидатур від одного органу, підприємства, установи, організації або об’єднання, зазначених у пункті 10 цього Типового положення, вибір представника здійснюється шляхом рейтингового голосування.

12. Водокористувачі становлять не менше ніж 30 % чисельного складу басейнової ради.

Максимальна кількість представників однієї галузі в складі басейнової ради дорівнює кількості адміністративних областей, на території яких діє басейнова рада.

Якщо кількість кандидатур для включення до складу басейнової ради від однієї галузі перевищує максимальну кількість, передбачену цим пунктом, представництво до басейнової ради від цієї галузі визначається рейтинговим голосуванням.

Максимальна кількість представників громадськості у складі басейнової ради обчислюється із розрахунку не більше трьох представників громадськості від однієї адміністративної області. У разі ненадання трьох кандидатур від однієї з областей надлишкова квота рівномірно розподіляється між рештою областей.

Якщо кількість кандидатур для включення до складу басейнової ради від громадськості перевищує максимальну кількість, передбачену цим пунктом, представництво до басейнової ради від громадськості визначається рейтинговим голосуванням.

13. Для формування складу басейнової ради Держводагентство визначає структурний підрозділ, відповідальний за підготовку зборів представників заінтересованих сторін, про що повідомляє заінтересовані сторони на своєму офіційному веб-сайті у розділі «Басейнові ради».

14. Кандидатури членів басейнової ради надаються заінтересованими сторонами за галузевим принципом, а також принципом рівного територіального представництва впродовж 30 календарних днів з моменту оприлюднення Держводагентством інформації, зазначеної у пункті 13 цього Типового положення.

Не пізніше ніж за 15 робочих днів до проведення зборів представників заінтересованих сторін для формування складу басейнової ради Держводагентство оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті повідомлення про дату, час і місце проведення зборів, прізвище, ім’я, електронну адресу і номер телефону відповідальної особи.

15. Персональний склад басейнової ради затверджується Держводагентством на підставі протоколу зборів представників заінтересованих сторін.

16. Члени басейнової ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах. Строк дії повноважень члена басейнової ради становить 5 років.

17. Члени басейнової ради мають право порушувати на її засіданнях будь-які питання, що належать до компетенції басейнової ради відповідно до положення про неї.

18. Повноваження члена басейнової ради автоматично припиняються з моменту припинення трудових відносин із заінтересованою стороною, яка його делегувала, або у разі позбавлення заінтересованою стороною, яка його делегувала, повноважень для участі в басейновій раді. Відомості про припинення повноважень члена басейнової ради, а також кандидатури нових членів відповідні заінтересовані сторони подають до секретаріату басейнової ради у десятиденний строк. Зміни до складу басейнової ради вносяться Держводагентством за поданням секретаріату басейнової ради протягом 15 робочих днів.

19. Голова та заступник голови басейнової ради обираються з числа членів басейнової ради шляхом голосування.

Голова басейнової ради:

затверджує порядок денний засідання басейнової ради, дату і місце його проведення;

відкриває, веде і закриває засідання басейнової ради, виносить на розгляд і голосування питання й пропозиції, оголошує результати голосування, стежить за дотриманням регламенту та підписує протокол засідання;

представляє басейнову раду в органах виконавчої влади різних рівнів, органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях, підприємствах, установах й організаціях, органах міждержавної співпраці у транскордонних басейнах;

організовує роботу секретаріату басейнової ради.

20. Басейнова рада визначає та затверджує регламент своєї роботи, приймає у межах своїх повноважень рішення та організовує їх виконання.

21. Основною формою роботи басейнової ради є її засідання. Басейнова рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів і напрямів роботи.

22. Засідання басейнової ради проводяться за необхідності, але не менше ніж два рази на рік. Засідання басейнової ради проводяться на території річкового басейну.

23. Засідання басейнової ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

24. Засідання басейнової ради є відкритими.

25. Позачергове засідання басейнової ради може скликатися за ініціативою голови, його заступника або Голови Держводагентства.

26. Дата, місце та проект порядку денного засідання басейнової ради визначаються на попередньому засіданні басейнової ради та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держводагентства, а також на веб-сайті відповідного басейнового управління водних ресурсів у розділі «Басейнові ради» не пізніше ніж за 10 робочих днів до засідання басейнової ради.

27. Рішення басейнової ради оформляються протоколами її засідань, що підписуються головуючим на засіданні, направляються членам басейнової ради та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держводагентства у розділі «Басейнові ради», а також на веб-сайті відповідного басейнового управління водних ресурсів.

28. Рішення басейнової ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та реалізуються шляхом видання відповідного наказу Держводагентства.

29. Басейнова рада інформує про свою роботу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держводагентства, а також на веб-сайті відповідного басейнового управління водних ресурсів у розділі «Басейнові ради» річного плану роботи басейнової ради, складу постійних та тимчасових робочих органів басейнової ради, прийнятих рішень, протоколів засідань, щорічних звітів про свою роботу тощо.

Заступник директора 
Департаменту охорони 
природних ресурсів - 
начальник відділу охорони 
рослинного світу

М.М. Мовчан


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (12.03.2017)
Просмотров: 759
Всего комментариев: 0
avatar