Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінприроди №639 від 10.12.2008. Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті


Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 10 грудня 2008 року N 639

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 січня 2009 р. за N 48/16064

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
від 28 грудня 2016 року N 548

Відповідно до Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", підпункту 12 1 пункту 4 Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1524, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що додається.

2. Державній екологічній інспекції (Костров М. М.) забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекобезпеки від 18.05.95 N 38 "Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря", зареєстрований в Мін'юсті 29.05.95 за N 157/693.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища Тригубенка С. М.

 

Міністр

Г. Філіпчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваК. О. Ващенко

Міністр економіки України

Б. Данилишин

Міністр фінансів України

В. Пинзеник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 10 грудня 2008 р. N 639

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 січня 2009 р. за N 48/16064

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА
розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

1. Загальні положення

1.1. Ця Методика розроблена відповідно до Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища" та "Про охорону атмосферного повітря", постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 N 1780 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел", наказу Мінприроди України від 27.06.2006 N 309 "Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.08.2006 за N 912/12786.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
екології та природних ресурсів України від 28.12.2016 р. N 548)

1.2. Ця Методика встановлює порядок визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб'єктів господарювання.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
екології та природних ресурсів України від 28.12.2016 р. N 548)

1.3. Ця Методика не застосовується при виявленні порушень законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вчинених суб'єктами господарювання внаслідок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря із пересувних джерел, а також діяльність яких пов'язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан.

1.4. Ця Методика поширюється на державних інспекторів України з охорони навколишнього природного середовища та державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій (далі - державні інспектори) при розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що виявлені за результатами державного контролю за додержанням суб'єктами господарювання вимог природоохоронного законодавства.

1.5. У цій Методиці терміни вживаються в такому значенні:

аварійний викид - викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря, який стався внаслідок промислової чи транспортної аварії, катастрофи, стихійного лиха;

викид - надходження в атмосферне повітря забруднюючих речовин або суміші таких речовин;

газопиловий потік - газ, що містить забруднюючу речовину або забруднюючі речовини в будь-якому агрегатному стані й організовано відводиться від джерела утворення забруднюючих речовин та (або) стаціонарного джерела забруднення атмосфери;

джерело викиду забруднюючих речовин - об'єкт (підприємство, цех, агрегат, установка), з якого надходять в атмосферне повітря забруднююча речовина або суміші таких речовин;

джерело утворення забруднюючих речовин - об'єкт, у якому відбувається утворення забруднюючих речовин;

забруднююча речовина - речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на здоров'я та стан навколишнього природного середовища;

залповий викид - викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря, який кількісно та якісно передбачений технологічним регламентом виробництва і перевищує в декілька разів величини викидів, що встановлені при нормальному веденні технологічного процесу. Тривалість залпового викиду визначається згідно з картою виробничого процесу. Дозволений обсяг залпових викидів не повинен перевищувати трикратне значення граничнодопустимого викиду відповідно до законодавства;

затверджений граничнодопустимий викид - дозволений обсяг викиду забруднюючої речовини, який встановлений у дозволі на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами: для стаціонарних джерел викидів, які віднесені до основних, у мг/м 3 та г/с; для джерел викидів, віднесених до інших, у мг/м 3; для джерел викидів, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, відповідно до законодавства, у г/с;

концентрація забруднюючої речовини - кількість забруднюючої речовини, що міститься в одиниці об'єму або масі газу, що надходить в атмосферне повітря, мг/м 3;

масова витрата забруднюючої речовини (потужність викиду), q m - кількість речовини, що викидається в атмосферне повітря за одиницю часу, г/с, кг/год, т/рік;

масова концентрація забруднюючої речовини, r B - відношення маси забруднюючої речовини (компонент B) до об'єму аспірованого при відборі проби газу, мг/м 3;

неорганізований викид - викид, який надходить в атмосферу у вигляді ненаправлених потоків пилогазоповітряної суміші від джерел забруднення, не оснащених спорудами для відведення газів, газоходами, трубами та іншими спорудами;

об'ємна витрата газопилового потоку - відношення об'єму газопилового потоку до одиниці часу, м 3/с;

організований викид - викид, який надходить в атмосферу через спеціально споруджені газоходи, труби та інші споруди;

технологічний норматив допустимого викиду забруднюючої речовини - граничнодопустимий викид забруднюючої речовини або суміші цих речовин, який визначається у місці його виходу з устаткування, в мг/м 3.

2. Визначення наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

2.1. Наднормативними викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря вважаються:

2.1.1. Викиди забруднюючих речовин, які перевищують затверджені граничнодопустимі викиди, установлені дозволом на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

2.1.2. Викиди забруднюючих речовин, на які відсутній дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, уключаючи окремі забруднюючі речовини, викиди яких підлягають регулюванню відповідно до законодавства.

2.1.3. Викиди, що здійснюються з перевищенням технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування, затверджених відповідно до законодавства.

2.1.4. Залпові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які кількісно та якісно передбачені технологічними регламентами виробництв і перевищують трикратне значення граничнодопустимого викиду відповідно до законодавства.

2.1.5. Залпові викиди забруднюючих речовин, які не передбачені технологічними регламентами виробництв.

2.1.6. Аварійні викиди.

2.2. Факт наднормативного викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлюється державними інспекторами за результатами інструментально-лабораторних методів контролю, документальної перевірки суб'єктів господарювання та розрахунковими методами.

(пункт 2.2 у редакції наказу Міністерства екології та
природних ресурсів України від 28.12.2016 р. N 548)

2.3. При визначенні наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря інструментально-лабораторними методами контролю використовуються результати інструментально-лабораторних вимірювань лабораторій, які атестовані на право проведення відповідних інструментально-лабораторних вимірювань. Дані таких вимірювань мають бути зафіксовані в журналах первинної облікової документації, у робочих журналах лабораторій або у звітах про інструментально-лабораторні вимірювання.

2.4. Результати вимірювань масової концентрації забруднюючих речовин у викидах стаціонарних джерел зводяться до нормальних умов (273 К, 101,3 кПа) і стандартного вмісту кисню.

Розряд останньої цифри результату вимірювань та останньої значущої цифри похибки вимірювань повинні відповідати один одному.

При порівнянні результатів вимірювань масової концентрації та масової витрати забруднюючих речовин з установленими нормативами граничнодопустимого викиду значення похибок вимірювання не враховуються.

2.5. Результати вимірювань масової концентрації та масової витрати забруднюючої речовини, які характеризують уміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, уважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищує значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

2.6. Результати вимірювань, отримані при здійсненні безперервного автоматизованого контролю, які характеризують уміст забруднюючої речовини по всьому вимірному перерізу газоходу, уважаються такими, що не перевищують значень відповідних нормативів, якщо одночасно виконуються такі умови:

значення осереднених результатів за добу не перевищують установленого нормативу граничнодопустимого викиду;

97 % усіх середніх значень, виміряних за двадцятихвилинний інтервал, не перевищують установленого значення нормативу граничнодопустимого викиду;

3 % середніх значень, виміряних за двадцятихвилинний інтервал, не перевищують 1,2 встановленого значення нормативу граничнодопустимого викиду.

2.7. Розрахункові методи визначення наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та об'ємної витрати газопилового потоку застосовуються у випадках:

2.7.1 викиду забруднюючих речовин від джерел викидів, які здійснюються без дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб'єктів господарювання;

2.7.2 викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря внаслідок невиконання в установлені в дозволі на викиди забруднюючих речовин терміни запланованих заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин;

2.7.3 аварійного викиду;

2.7.4 викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря внаслідок несанкціонованого спалювання відходів різного походження, пожнивних залишків та іншої рослинності;

2.7.5 об'ємної витрати газопилового потоку (димових газів) від паливовикористовувального обладнання за відсутності технічних можливостей для інструментально-лабораторного вимірювання (конструктивні особливості газоходів).

2.8. За результатами перевірки суб'єкта господарювання складається акт перевірки в установленому законодавством порядку.

3. Розрахунок маси наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

3.1. Розрахунок маси наднормативного викиду забруднюючої речовини в атмосферне повітря від джерела викиду забруднюючих речовин, віднесеного до основних джерел викидів, здійснюється за формулою

m i = 3,6 х 10 -6 х (r Bi - r Bнорм) х q v х T,

(1)

 

де m i - маса наднормативного викиду i-тої забруднюючої речовини в атмосферне повітря від джерела викиду цієї забруднюючої речовини, т;

r Bi - середнє значення масової концентрації i-тої забруднюючої речовини, мг/м 3;

r Bнорм - значення затвердженого нормативу викиду i-тої забруднюючої речовини, наведеного в дозволі на викид, мг/м 3;

q v - значення об'ємної витрати газопилового потоку від джерела викиду i-тої забруднюючої речовини, приведене до нормальних умов, м 3/с;

або за формулою

m i = 3,6 х 10 -3 х (q mi - q m норм) х T,

(2)

 

де m i - маса наднормативного викиду i-тої забруднюючої речовини в атмосферне повітря від джерела викиду цієї забруднюючої речовини, т;

q mi - середнє значення масової витрати i-тої забруднюючої речовини, г/с;

q m норм - значення затвердженого нормативу викиду i-тої забруднюючої речовини, наведеного в дозволі на викид, г/с;

T - час роботи джерела викиду i-тої забруднюючої речовини в режимі наднормативного викиду, год.

3.2. Розрахунок маси наднормативного викиду забруднюючої речовини в атмосферне повітря від джерел викидів забруднюючих речовин, віднесених до інших і на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, здійснюється за формулою

m i = 3,6 х 10 -6 х (r Bi - r Bнорм) х q v х T,

(3)

 

де m i - маса наднормативного викиду i-тої забруднюючої речовини в атмосферне повітря від джерела викидів забруднюючих речовин, віднесених до інших, т;

r Bi- середнє значення масової концентрації i-тої забруднюючої речовини, мг/м 3;

r Bнорм - значення затвердженого нормативу викиду i-тої забруднюючої речовини, наведеного в дозволі на викид, мг/м 3;

q v- значення об'ємної витрати газопилового потоку від джерела викиду i-тої забруднюючої речовини, приведене до нормальних умов, м 3/с;

або за формулою

m i = 3,6 х 10 -3 х (q mi - q m норм) х T,

(4)

 

де m i - маса наднормативного викиду i-тої забруднюючої речовини в атмосферне повітря від джерела викидів забруднюючих речовин, віднесених до інших, т;

q mi - середнє значення масової витрати i-тої забруднюючої речовини, г/с;

q m норм - значення затвердженого нормативу викиду i-тої забруднюючої речовини, наведеного в дозволі на викид, г/с;

T - час роботи джерела викиду i-тої забруднюючої речовини в режимі наднормативного викиду, год.

3.3. Розрахунок маси наднормативного викиду газоподібної забруднюючої речовини в атмосферне повітря від паливовикористовувального обладнання (у продуктах горіння) здійснюється за формулою

m i = 3,6 х 10 -6 х (r' Bi - r' Bнорм) х q v х T,

(5)

 

де m i - маса наднормативного викиду i-тої забруднюючої речовини в атмосферне повітря від паливовикористовувального обладнання, т;

r'Bi - середнє значення масової концентрації i-тої забруднюючої речовини, приведене до регламентованого вмісту кисню, мг/м 3;

r' Bнорм - значення затвердженого нормативу викиду i-тої забруднюючої речовини, приведене до регламентованого вмісту кисню, наведеного в дозволі на викид, мг/м 3;

q v - значення об'ємної витрати газопилового потоку від джерела викиду i-тої забруднюючої речовини, приведене до нормальних умов, м 3/с;

T - час роботи джерела викиду i-тої забруднюючої речовини в режимі наднормативного викиду, год.

3.3.1. Значення масової концентрації i-тої забруднюючої речовини, приведене до регламентованого вмісту кисню, здійснюється за формулою

r' Bi = r Bi х (21 - j Bрегл) / (21 - j Bвимір),

(6)

 

де r' Bi - значення масової концентрації i-тої забруднюючої речовини, приведене до регламентованого вмісту кисню, мг/м 3;

r Bi - значення масової концентрації i-тої забруднюючої речовини (за результатами вимірювань), приведене до нормальних умов, мг/м 3;

j Bрегл - регламентований вміст кисню (3 %, 6 %, 15 %);

j Bвимір - об'ємна частка кисню за результатом вимірювання, %.

3.3.2. У разі конструктивних особливостей газоходів, що унеможливлюють інструментальне вимірювання необхідних параметрів для визначення об'ємної витрати газопилового потоку (димових газів) від паливовикористовувального обладнання, її значення розраховується на основі обсягів витраченого палива, наданих суб'єктами господарювання.

У цьому разі розрахунок значення об'ємної витрати газопилового потоку (димових газів) здійснюється за формулою

q v = B х [ г + в х (a - 1)] / 3600,

(7)

 

де q v - значення об'ємної витрати газопилового потоку (димових газів) від джерела викиду або утворення i-тої забруднюючої речовини, приведене до нормальних умов, м 3/с;

B - витрата палива, м 3/год, кг/год;

г - теоретичний об'єм продуктів горіння (димових газів), м 3 3;

в - теоретичний об'єм повітря, необхідного для спалювання 1 м 3 або 1 кг палива при a = 1, м 3 3 або м 3/кг;

a - коефіцієнт надлишку повітря.

3.4. Розрахунок маси наднормативного викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря при перевищенні технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (крім газоподібних продуктів горіння) здійснюється за формулою

m i = 3,6 х 10 -6 х (r Bi - r Bтехн) х q v х T,

(8)

 

де m i - маса наднормативного викиду i-тої забруднюючої речовини в атмосферне повітря від джерела утворення цієї забруднюючої речовини, т;

r Bi - середнє значення масової концентрації i-тої забруднюючої речовини за результатами вимірювань її вмісту в газопиловому потоці від джерела утворення цієї забруднюючої речовини, мг/м 3;

r Bтехн - значення затвердженого технологічного нормативу допустимого викиду i-тої забруднюючої речовини, мг/м 3;

q v - значення об'ємної витрати газопилового потоку від джерела утворення i-тої забруднюючої речовини, приведене до нормальних умов, м 3/с;

T - час роботи джерела утворення i-тої забруднюючої речовини в режимі наднормативного викиду (перевищення технологічного нормативу допустимого викиду), год.

3.5. Розрахунок маси наднормативного викиду забруднюючої речовини в атмосферне повітря при перевищенні технологічного нормативу допустимого викиду газоподібних продуктів горіння здійснюється за формулою

m i = 3,6 х 10 -6 х (r' Bi - r' Bтехн) х q v х T,

(9)

 

де m i - маса наднормативного викиду i-тої забруднюючої речовини в атмосферне повітря від джерела утворення цієї забруднюючої речовини, т;

r' Bi - середнє значення масової концентрації i-тої забруднюючої речовини, приведене до регламентованого вмісту кисню, мг/м 3;

r' Bтехн - значення затвердженого технологічного нормативу допустимого викиду i-тої забруднюючої речовини, приведене до регламентованого вмісту кисню, мг/м 3;

q v - значення об'ємної витрати газопилового потоку від джерела утворення i-тої забруднюючої речовини, приведене до нормальних умов, м 3/с;

T - час роботи джерела утворення i-тої забруднюючої речовини в режимі наднормативного викиду, год.

3.6. Розрахунок маси наднормативного викиду забруднюючої речовини в атмосферне повітря від джерела викиду, який здійснюється без дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, здійснюється за:

характеристиками джерела викиду (джерела утворення), зафіксованими у відповідній документації суб'єкта господарювання (Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин, технологічні регламенти виробництва, режимні карти роботи паливовикористовувального обладнання, питомі викиди (показники емісії));

даними державних статистичних спостережень з охорони атмосферного повітря за формою N 2-ТП (повітря);

результатами інструментально-лабораторних вимірювань;

методиками для розрахунків маси викидів забруднюючих речовин за час роботи джерела без дозволу на викиди.

(пункт 3.6 у редакції наказу Міністерства екології та
природних ресурсів України від 28.12.2016 р. N 548)

3.7. Розрахунок маси наднормативного викиду забруднюючої речовини в атмосферне повітря від джерела викиду (утворення), який здійснюється без дозволу на викиди, за результатами інструментально-лабораторних вимірювань здійснюється за формулою

(абзац перший пункту 3.7 у редакції наказу Міністерства
екології та природних ресурсів України від 28.12.2016 р. N 548)

m i = 3,6 х 10 -6 х r Bi х q v х T,

(10)

 

де m i - маса викиду i-тої забруднюючої речовини в атмосферне повітря від джерела викиду (утворення) цієї забруднюючої речовини без дозволу, т;

r Bi - середнє значення масової концентрації i-тої забруднюючої речовини за результатами вимірювань її вмісту в газопиловому потоці від джерела викиду (утворення) цієї забруднюючої речовини, мг/м 3;

q v - значення об'ємної витрати газопилового потоку від джерела викиду (утворення) i-тої забруднюючої речовини, приведене до нормальних умов, м 3/с;

T - час роботи джерела викиду (утворення) i-тої забруднюючої речовини без дозволу, год.

3.8. У разі невиконання в установлені в дозволі на викиди забруднюючих речовин терміни запланованих заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин розрахунок маси наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюється за формулою

m i = 3,6 х 10 -6 х (r B1 - r B2) х q v х T,

(11)

 

де m i - маса наднормативного викиду i-тої забруднюючої речовини в атмосферне повітря у разі невиконання в установлені терміни запланованих заходів, т;

r B1 - значення затвердженого граничнодопустимого викиду i-тої забруднюючої речовини, мг/м 3;

r B2 - значення граничнодопустимого викиду i-тої забруднюючої речовини відповідно до законодавства, мг/м 3;

q v - значення об'ємної витрати газопилового потоку від джерела викиду i-тої забруднюючої речовини, приведене до нормальних умов, м 3/с;

T - час роботи джерела викиду i-тої забруднюючої речовини в режимі наднормативного викиду у разі невиконання в установлені терміни запланованих заходів, год.

3.9. Розрахунок маси наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в результаті аварійних викидів здійснюється на підставі матеріальних балансів, довідок суб'єктів господарювання про втрати сировини чи матеріалів або розрахунковим методом згідно з методиками для розрахунків маси викидів забруднюючих речовин.

3.10. Розрахунок маси наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря внаслідок несанкціонованого спалювання відходів різного походження, пожнивних залишків та іншої рослинності здійснюється розрахунковим методом згідно з методиками для розрахунків маси викидів забруднюючих речовин.

3.11. Час роботи джерела в режимі наднормативного викиду визначається з моменту вчинення порушення до моменту його усунення, з урахуванням фактично відпрацьованого часу.

(пункт 3.11 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
екології та природних ресурсів України від 28.12.2016 р. N 548)

3.12. Факт усунення порушення може бути підтверджений:

даними інструментально-лабораторних вимірювань, які проведені лабораторіями, атестованими на право проведення необхідних інструментально-лабораторних вимірювань, у присутності державного інспектора;

(абзац другий пункту 3.12 у редакції наказу Міністерства
екології та природних ресурсів України від 28.12.2016 р. N 548)

отриманням дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

документами, що підтверджують виведення з експлуатації устаткування, від якого було зафіксовано наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

4. Розрахунок розмірів відшкодування збитків за наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

4.1. Розмір відшкодування збитків за наднормативний викид однієї тонни забруднюючої речовини в атмосферне повітря розраховується на основі розміру мінімальної заробітної плати, установленої на дату виявлення порушення, помноженої на коефіцієнт 1,1, з урахуванням регулювальних коефіцієнтів (додатки 1, 2) і показника відносної небезпечності кожної забруднюючої речовини.

(абзац перший пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.12.2016 р. N 548)

Розмір збитків розраховується за формулою

З = m i х 1,1П х A i х К т х К з i,

(12)

 

де З - розмір збитків, грн;

mi - маса i-тої забруднюючої речовини, що викинута в атмосферне повітря наднормативно, т;

1,1П - розмір мінімальної заробітної плати (П) на дату виявлення порушення за одну тонну умовної забруднюючої речовини, помноженої на коефіцієнт (1,1), грн/т;

(абзац шостий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.12.2016 р. N 548)

A i - безрозмірний показник відносної небезпечності i-тої забруднюючої речовини;

Кт - коефіцієнт, що враховує територіальні соціально-екологічні особливості;

К з i - коефіцієнт, що залежить від рівня забруднення атмосферного повітря населеного пункту i-тою забруднюючою речовиною.

Загальний розмір відшкодування збитків розраховується як сума розмірів збитків за наднормативний викид в атмосферне повітря кожної забруднюючої речовини.

4.2. Безрозмірний показник відносної небезпечності i-тої забруднюючої речовини (A i) визначається із співвідношення за формулою:

A i = 1/ГДК i,

(13)

 

де ГДК i - середньодобова граничнодопустима концентрація або орієнтовно безпечний рівень впливу (ОБРВ) i-тої забруднюючої речовини, мг/м 3.

Для речовин з ГДК більше одиниці в чисельнику вводиться поправний коефіцієнт 10.

Для речовин, за якими відсутня величина середньодобової граничнодопустимої концентрації, при визначенні показника відносної небезпечності береться величина максимальної разової ГДК забруднюючої речовини в атмосферному повітрі. Для речовин, за якими відсутні величини ГДК і ОБРВ, показник відносної небезпечності A i приймається рівним 500.

4.3. Коефіцієнт, що враховує територіальні соціально-екологічні особливості (К т), залежить від чисельності мешканців населеного пункту, його народногосподарського значення і розраховується за формулою

К т = К нас х К ф,

(14)

 

де К нас - коефіцієнт, що залежить від чисельності жителів населеного пункту та визначається згідно з додатком 1;

К ф - коефіцієнт, що враховує народногосподарське значення населеного пункту та визначається згідно з додатком 2.

4.4. Коефіцієнт, що залежить від рівня забруднення атмосферного повітря населеного пункту i-тою забруднюючою речовиною (Кзi), визначається за формулою

К з i = r Bi / ГДК СДi,

(15)

 

де r Bi - середньорічна концентрація i-тої забруднюючої речовини за даними прямих інструментальних вимірів на стаціонарних постах за попередній рік, мг/м 3;

ГДК сдi - середньодобова гранична допустима концентрація i-тої забруднюючої речовини, мг/м 3.

У разі, якщо в даному населеному пункті інструментальні вимірювання концентрації даної забруднюючої речовини не виконуються, а також якщо рівні забруднення атмосферного повітря населеного пункту i-тою забруднюючою речовиною не перевищують ГДК, значення коефіцієнта К з i приймається рівним одиниці.

 

Начальник Державної
екологічної інспекції


М. Костров

 

 

Додаток 1
до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

 

Численність населення,
тис. чол.

К нас

до 100

1,00

100,1 - 250

1,20

250,1 - 500

1,35

500,1 - 1000

1,55

більше 1000

1,80

 

 

Начальник Державної
екологічної інспекції


М. Костров

 

 

Додаток 2
до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

 

Тип населеного пункту

К ф

Організаційно-господарські та культурно-побутові центри місцевого значення з перевагою аграрно-промислових функцій (районні центри, міста, селища районного підпорядкування) та села

1,00

Багатофункціональні центри, центри з перевагою промислових і транспортних функцій (республіканський та обласні центри, міста державного, республіканського, обласного значення)

1,25

Населені пункти, віднесені до курортних*

1,65

____________
* Перелік населених пунктів, віднесених до курортних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.96 N 1576 (із змінами).

 

Начальник Державної
екологічної інспекції


М. Костров


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (21.02.2017)
Просмотров: 1219
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar