Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінрегіонбуду №281 від 20.10.2016. Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.10.2016  № 281

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
11 листопада 2016 р. 
за № 1469/29599

Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства 
№ 33 від 20.02.2017}

Відповідно до частини другої статті 7 Закону України "Про ціни і ціноутворення", абзацу другого підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, з метою встановлення єдиного механізму розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів (далі - Порядок), що додається.

2. Управлінню ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Шоломицька Л.М.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Дорофеєв М.Ю.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків та повноважень.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

В. о. Голови 
Державної регуляторної служби України

Виконавчий директор 
Асоціації міст України

Голова Спільного представницького органу 
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови 
Спільного представницького органу 
сторони роботодавців на національному рівні

Заступник Голови Професійної спілки 
працівників будівництва і промисловості 
будівельних матеріалів України

А. Рева


В.П. Загородній


М.В. Пітцик


Г.В. Осовий

О. Мірошниченко

К.Л. Клименко


ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
20.10.2016 № 281

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
11 листопада 2016 р. 
за № 1469/29599

ПОРЯДОК 
розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів

І. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює механізм розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

2. Розмір кошторисної заробітної плати обчислюється згідно із ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва" та враховує витрати на основну, додаткову заробітну плату, заохочувальні та компенсаційні виплати та відображається у прямих витратах відповідно до ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 "Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва".

3. Терміни "замовник", "підрядник" застосовуються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764, і Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року № 668, а термін "інвестор" - у значенні, визначеному статтею 5 Закону України "Про інвестиційну діяльність".

ІІ. Розрахунок розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва на стадії складання інвесторської кошторисної документації

1. Розрахунок розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при складанні інвесторської кошторисної документації (на стадії розробки проектної документації), здійснюється замовником (інвестором) з урахуванням орієнтовного розміру кошторисної заробітної плати, розрахованого Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України згідно з цим Порядком.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 33 від 20.02.2017}

2. При здійсненні будівництва об’єктів за рахунок коштів місцевих бюджетів органи місцевого самоврядування на підставі даних визначених ними підрядників встановлюють розмір кошторисної заробітної плати згідно з цим Порядком. Перелік підрядників, дані яких будуть прийматися для розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, визначається органом місцевого самоврядування самостійно.

3. Розмір кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівництва при складності робіт 3,8 визначається за такою формулою:

ЗПкоштор = ЗПтар + ЗПдодатк,

де ЗПтар - тарифна частина середньомісячної заробітної плати у будівництві;

ЗПдодатк - додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Тарифна частина середньомісячної заробітної плати (ЗПтар) визначається за такою формулою:

ЗПтар = ЗПмін х Кгалуз х Ксер.роз,

де ЗПмін - розмір прожиткового мінімуму, встановлений для працездатних осіб на 01 січня календарного року;

{Абзац сьомий пункту 3 розділу II в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 33 від 20.02.2017}

{Абзац восьмий пункту 3 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 33 від 20.02.2017}

{Абзац дев'ятий пункту 3 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 33 від 20.02.2017}

{Абзац десятий пункту 3 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 33 від 20.02.2017}

Кгалуз - коефіцієнт співвідношення місячних тарифних ставок робітників першого розряду до мінімального розміру тарифної ставки (посадового окладу) згідно з відповідною галузевою угодою;

Ксер.роз - коефіцієнт переходу від першого розряду складності робіт до розряду 3,8 відповідно до додатка А ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 "Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва" (Ксер.роз. = 1,308).

Додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати визначаються за такою формулою:

ЗПдодатк = ЗПшк + ЗПмайст + ЗПважл.р + ЗПвис. дос + ЗПвідпуст + ЗПі,

де ЗПшк - доплата за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці визначається за такою формулою:

ЗПшк = ЗПтар х Кшк х Vшк,

де Кшк - усереднений коефіцієнт, що враховує середній розмір доплати за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці згідно з відповідною галузевою угодою;

Vшк - питома вага робіт, що виконуються у важких (особливо важких) і шкідливих (особливо шкідливих) умовах (зварювальні, монтажні, гідроізоляційні, малярні, керування будівельними машинами, механізмами та спеціальним приладдям тощо), визначається на підставі даних підрядників;

ЗПмайст - надбавка за високу професійну майстерність визначається за такою формулою:

ЗПмайст = ЗПтар х Кмайст х Vмайст,

де Кмайст - коефіцієнт, що враховує середній розмір диференційованої надбавки до тарифної ставки робітників розряду 3,8 згідно з відповідною галузевою угодою;

Vмайст - питома вага робітників, які одержують надбавки за високу професійну майстерність, визначається на підставі даних підрядників;

ЗПважл.р - надбавка за виконання особливо важливої роботи визначається за такою формулою:

ЗПважл.р = ЗПтар х Кважл.р х Vважл.р,

де Кважл.р - коефіцієнт, що враховує середній розмір надбавки, визначений згідно з відповідною галузевою угодою на підставі даних підрядників;

Vважл.р - питома вага робітників, які одержують надбавки за виконання особливо важливої роботи, визначається на підставі даних підрядників;

ЗПвис. дос - надбавка за високі досягнення у праці визначається за такою формулою:

ЗПвис. дос = ЗПтар х Квис. дос х Vвис. дос,

де Квис. дос - коефіцієнт, що враховує середній розмір надбавки, визначений згідно з відповідною галузевою угодою на підставі даних підрядників;

Vвис. дос - питома вага робітників, які одержують надбавки за високі досягнення у праці, визначається на підставі даних підрядників;

ЗПвідпуст - кошти на оплату щорічних основних та додаткових відпусток визначаються за такою формулою:

ЗПвідпуст = (ЗПтар + ЗПшк + ЗПмайст + ЗПважл.р + ЗПвис. дос + ЗПі) х Квідпуст,

де Квідпуст - коефіцієнт, що враховує середній рівень основних і додаткових відпусток (порівняно з місячною заробітною платою), які надаються відповідно до статей 6 і 7 Закону України "Про відпустки", визначається на підставі даних підрядників;

ЗПі - інші надбавки та доплати, визначені згідно з галузевими (міжгалузевими) угодами (за керівництво бригадою, за інтенсивність праці, на період освоєння нових норм трудових затрат, за класність водіям, вислуга років тощо), визначаються за такою формулою:

ЗПі = ЗПтар. х Кі х Vі,

де Кі - коефіцієнт, що враховує середній розмір і-тої надбавки, визначається згідно з відповідною галузевою угодою на підставі даних підрядників;

Vі - питома вага робітників, які одержують і-ту надбавку, визначається на підставі даних підрядників.

4. У разі виконання будівельних робіт в умовах, відмінних від звичайних умов здійснення будівництва (надурочний час, святкові та вихідні дні, вечірній та нічний час тощо), замовником (підрядником) враховуються доплати та надбавки відповідно до статей 107, 108 Кодексу законів про працю України за розрахунком, погодженим із замовником (інвестором).

ІІІ. Визначення розміру кошторисної заробітної плати при складанні ціни тендерної пропозиції учасника конкурсних торгів (договірної ціни) та при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних будівельних робіт

1. Визначення розміру кошторисної заробітної плати при складанні ціни пропозиції учасника конкурсних торгів (договірної ціни) здійснюється підрядником, виходячи із середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку підрядник планує отримувати на об’єкті будівництва.

2. Розрахунок розміру кошторисної заробітної плати у договірній ціні здійснюється підрядником згідно з пунктами 3 та 4 розділу ІІ цього Порядку з урахуванням положень галузевих (міжгалузевих), територіальних угод та колективних договорів.

3. При взаєморозрахунках за обсяги виконаних будівельних робіт розмір кошторисної заробітної плати визначається, виходячи з розміру, передбаченого підрядником за погодженням із замовником (інвестором) у договірній ціні.

Уточнення розміру кошторисної заробітної плати здійснюється відповідно до умов договору підряду.

ІV. Оприлюднення орієнтовного розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів

Орієнтовний розмір кошторисної заробітної плати щороку розраховується Мінрегіоном не пізніше місячного строку з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік, інформація про що направляється обласним та Київській міській державним адміністраціям та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

{Розділ IV в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 33 від 20.02.2017}

Начальник Управління  
ціноутворення, економіки 
та договірних відносин 
у будівництві


Л.М. Шоломицька


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (09.12.2016)
Просмотров: 2612
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar