Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінсоцполітики №138 від 30.01.2017. Про затвердження форми звітності № 12-соц (річна) „Звіт про організацію надання соціальних послуг”


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2017  № 138

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
23 лютого 2017 р. 
за № 251/30119

Про затвердження форми звітності № 12-соц (річна) „Звіт про організацію надання соціальних послуг” та інструкції щодо її заповнення

Відповідно до статей 1, 16 Закону України „Про державну статистику” та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства, вдосконалення моніторингу надання соціальних послуг суб’єктами, що надають соціальні послуги, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності № 12-соц (річна) „Звіт про організацію надання соціальних послуг” (далі - форма № 12-соц);

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 12-соц (річна) „Звіт про організацію надання соціальних послуг”.

2. Управлінню у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг (О. Суліма) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Виконавчому органу з питань соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити збір, контроль, обробку та подання інформації за формою № 12-соц Міністерству соціальної політики України до 10 лютого.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 24 січня 2011 року № 20 „Про затвердження форми звітності № 12-соц (річна) „Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” та Інструкції щодо її заповнення”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2011 року за № 169/18907.

5. Цей наказ набирає чинності з дня  його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Н. Федорович.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО 

Голова Державної служби статистики України

І. Вернер


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
соціальної політики України 
30.01.2017 № 138

Форма № 12-соц 
річна

ЗВІТНІСТЬ 
«Звіт про організацію надання соціальних послуг»


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
соціальної політики України 
30.01.2017 № 138

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
23 лютого 2017 р. 
за № 251/30119

ІНСТРУКЦІЯ 
щодо заповнення форми звітності № 12-соц (річна) 
„Звіт про організацію надання соціальних послуг”

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 12-соц (річна) „Звіт про організацію надання соціальних послуг” (далі - Звіт), яка містить показники, що характеризують роботу суб’єктів, які надають соціальні послуги (територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центри надання соціальних послуг, структурні підрозділи з питань надання соціальних послуг виконавчих органів об’єднаних територіальних громад) (далі - суб'єкти, що надають соціальні послуги), щодо надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі жінкам, зокрема громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям (і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу), стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

2. Звіт складається один раз на рік суб’єктами, що надають соціальні послуги, і подається до 20 січня року, наступного за звітним, структурному підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчому органу міської, районної в місті ради, об’єднаної територіальної громади.

3. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу міської, районної в місті ради, об’єднаної територіальної громади подає Звіт до 25 січня року, наступного за звітним, органу виконавчої влади з питань соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Орган виконавчої влади з питань соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подають Звіт до 10 лютого року, наступного за звітним, Міністерству соціальної політики України та головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі.

5. Міністерство соціальної політики України 15 березня року, наступного за звітним, подає Державній службі статистики України загальний Звіт щодо України в цілому та за регіонами.

6. Терміни, що вживаються у Звіті та цій Інструкції, застосовуються у значеннях, наведених у Законах України „Про соціальні послуги”, „Про добровільне об’єднання територіальних громад”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, постановах Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 „Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” (зі змінами) та від 08 вересня 2016 року № 596 „Про внесення змін до переліку платних соціальних послуг”.

7. Скорочення, що застосовуються у Звіті та цій Інструкції:

громадяни, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, - громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної  сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям, стихійним лихом, катастрофою, - громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям (і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу), стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

8. У Звіті заповнюються всі показники. Якщо відсутній будь-який показник, у паперовому варіанті ставиться „0”. Звіт заповнюється чітко, розбірливо та підписується керівником. Виправлення помилок підтверджується підписом керівника.

9. До Звіту додається пояснювальна або аналітична записка, в якій надається стисла порівняльна характеристика показників Звіту або інформація, що не відображена у ньому.

10. При заповненні Звіту використовуються ті одиниці виміру, які зазначені у формах.

II. Порядок складання Звіту 

1. Заповнення розділу І „Зведена інформація про суб’єкти, що надають соціальні послуги”

Звіт складається станом на 01 січня року, наступного за звітним, заповнюється виконавчим органом з питань соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом з питань соціального захисту населення обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.

У графі 1 вказується порядковий номер.

У графі 2 наводиться повне найменування суб’єкта, що надає соціальні послуги.

У графі 3 зазначається, ким створено суб’єкт, що надає соціальні послуги; вказується номер розпорядження про його створення, дата та орган, яким видано розпорядження.

У графі 4 наводяться структурні підрозділи суб’єкта, що надає соціальні послуги.

У графі 5 вказуються поштова та електронна адреси суб’єкта, що надає соціальні послуги.

У графі 6 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові керівника суб’єкта, що надає соціальні послуги, контактний телефон (стаціонарний та мобільний).

У графі 7 вказуються прізвище, ім’я, по батькові заступника керівника суб’єкта, що надає соціальні послуги, контактний телефон (стаціонарний та мобільний).

У графі 8 зазначаються поштова та електронна адреси відділення стаціонарного догляду суб’єкта, що надає соціальні послуги (за наявності).

У графі 9 за наявності відділення стаціонарного догляду у суб’єкта, що надає соціальні послуги, вказуються прізвище, ім’я, по батькові завідувача цього відділення і контактний телефон (стаціонарний та мобільний).

2. Заповнення розділу ІІ „Виявлення (кількість) громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують надання соціальних послуг”

1. Графа 1 рядка 01 містить дані про кількість громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують надання соціальних послуг,   виявлених та таких, що перебувають на обліку протягом звітного року для надання соціальних послуг суб’єктом, що надає соціальні послуги, і його структурними підрозділами та/або вже обслуговуються. Сума даних рядків складається із рядків 02, 03, 06, 07, 08, 09.

Ця цифра повинна бути більшою або рівною значенню рядка 04 графи 3 розділу ІІІ.

2. Графа 1 рядка 02 містить дані про кількість громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують надання соціальних послуг, виявлених протягом звітного року, взятих на облік для організації надання соціальних послуг відділеннями соціальної допомоги вдома та/або таких, що вже обслуговуються. Ця цифра повинна бути більшою або рівною значенню рядка 05 графи 3 розділу ІІІ.

3. Графа 1 рядка 03 містить дані про кількість громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації і потребують надання соціальних послуг, виявлених протягом звітного року, взятих на облік для організації надання соціальних послуг спеціалізованим відділенням, у тому числі відділенням паліативного догляду вдома та відділенням для інвалідів з психічними захворюваннями, та/або таких, що вже обслуговуються. Ця цифра повинна бути більшою або рівною значенню рядка 06 графи 3 розділу ІІІ.

Рядок 03 = сумі рядків 04, 05 за всіма графами.

4. Графа 1 рядка 06 містить дані про кількість громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації і потребують надання соціальних послуг, виявлених протягом звітного року і взятих на облік для організації надання соціальних послуг відділеннями денного перебування та/або таких, що вже обслуговуються. Ця цифра повинна бути більшою або рівною значенню рядка 09 графи 3 розділу ІІІ.

5. Графа 1 рядка 07 містить дані про кількість громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації і потребують надання соціальних послуг, виявлених протягом звітного року і взятих на облік для організації надання соціальних послуг відділеннями стаціонарного догляду та/або таких, що вже обслуговуються. Ця цифра повинна бути більшою або рівною значенню рядка 10 графи 3 розділу ІІІ.

6. Графа 1 рядка 08 містить дані про кількість громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації і потребують надання соціальних послуг, виявлених протягом звітного року і взятих на облік для організації надання соціальних послуг відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги (вказуються особи, які потребують тільки грошової та натуральної допомоги). Ця цифра повинна бути більшою або рівною значенню рядка 14 графи 3 розділу ІІІ.

7. Графа 1 рядка 09 містить дані про кількість громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації і потребують надання соціальних послуг, виявлених протягом звітного року і взятих на облік для організації надання соціальних послуг в інших підрозділах (перелічити підрозділи). Ця цифра повинна бути більшою або рівною значенню рядка 15 графи 3 розділу ІІІ.

Сума рядків 02, 03, 06, 07, 08, 09 = даним рядка 01 графи 1.

Сума граф 3, 4 = даним графи 1 за відповідними рядками.

Окреме значення кожної з граф 5-23 усіх рядків не може  перевищувати даних графи 1 за відповідними рядками.

8. У графах 5-23 відображаються відомості про належність особи до відповідних категорій та статусів (одна й та сама особа може бути віднесена до різних категорій і статусів).

3. Заповнення розділу ІІІ „Обслуговано осіб суб’єктом, що надає соціальні послуги”

1. Графа 1 рядка 01 містить інформацію про загальну кількість територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі - територіальний центр), графа 2 - кількість ліжко-місць у їх структурних підрозділах, у тому числі у сільській місцевості (графи 22, 23), що діяли протягом звітного року. У графах 3-21 вказується кількість осіб, обслугованих структурними підрозділами територіальних центрів з початку року за звітний період, у тому числі жінок, за категоріями громадян та статусами. Із загальної кількості обслугованих у графі 5 зазначається кількість осіб, які отримали соціальні послуги з диференційованою оплатою, у графі 6 - кількість осіб, які отримали платні соціальні послуги, у графі 24 вказується кількість осіб, обслугованих у сільській місцевості, у тому числі за плату (графа 25).

2. Графа 1 рядка 02 містить інформацію про загальну кількість центрів надання соціальних послуг (далі - центр), графа 2 - кількість ліжко-місць у їх структурних підрозділах, у тому числі у сільській місцевості (графи 22, 23), що діяли у звітному році. У графах 3-21 вказується кількість осіб, обслугованих структурними підрозділами центрів з початку року за звітний період, у тому числі жінок, за категоріями громадян та статусами.

Із загальної кількості обслугованих у графі 5 зазначається кількість осіб, які отримали соціальні послуги з диференційованою оплатою, у графі 6 - кількість осіб, які отримали платні соціальні послуги, у графі 24 вказується кількість осіб, обслугованих у сільській місцевості, у тому числі за плату (графа 25).

3. Графа 1 рядка 03 містить інформацію про загальну кількість структурних підрозділів з питань надання соціальних послуг виконавчого органу об’єднаної територіальної громади (далі - структурний підрозділ ОТГ), графа 2 - кількість ліжко-місць у їх структурних підрозділах, у тому числі у сільській місцевості (графи 22, 23), що діяли у звітному році. У графах 3-21 вказується кількість осіб, обслугованих структурними підрозділами ОТГ протягом звітного року, у тому числі жінок, за категоріями громадян та статусами.

Із загальної кількості обслугованих у графі 5 зазначається кількість осіб, які отримали послуги з диференційованою оплатою, у графі 6 - кількість осіб, які отримали платні соціальні послуги, у графі 24 вказується кількість осіб, обслугованих у сільській місцевості, у тому числі за плату (графа 25).

Кількість громадян, які отримали соціальні послуги безоплатно = графа 3 - (графа 5 + графа 6) за відповідними рядками.

4. Графа 1 рядка 04 містить інформацію про загальну кількість відділень, кількість ліжко-місць у них, у тому числі у сільській місцевості (графи 22, 23) (протягом звітного року), та кількість обслугованих (графа 3). Із загальної кількості обслугованих у графі 4 зазначається кількість жінок, у графі 5 - кількість осіб, які отримали послуги з диференційованою оплатою, у графі 6 - кількість осіб, які отримали платні соціальні послуги, у графі 24 вказується кількість осіб, обслугованих у сільській місцевості, у тому числі за плату (графа 25).

Дані рядка 14 включаються до відповідних даних рядка 04 „Відділення - усього” тільки у тому разі, якщо особи обслуговуються виключно у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

Дані рядка 15 включаються до відповідних даних рядка 04 „Відділення - усього” тільки у тому разі, якщо особи обслуговуються виключно в інших підрозділах.

5. Графа 1 рядків 05, 06, 09, 10 містить інформацію про кількість відділень соціальної допомоги вдома, спеціалізованих відділень, відділень денного перебування, відділень стаціонарного догляду для тимчасового або постійного проживання, графа 2 - кількість ліжко-місць протягом звітного року. У графах 3-21 вказується кількість осіб, обслугованих впродовж звітного року. У графах 22-25 із загальної кількості вказується кількість установ, ліжко-місць, а також кількість обслугованих осіб у сільській місцевості.

Рядок 06 = сумі рядків 07, 08 за відповідними графами.

Рядок 10 = сумі рядків 11, 12 за відповідними графами.

6. У рядку 12 графи 1 вказується кількість відділень стаціонарного догляду для постійного проживання, у графі 2 - кількість ліжко-місць. У графах 3-21 зазначається кількість осіб, які проживають у відділеннях стаціонарного догляду для постійного проживання станом на 01 січня року, наступного за звітним (кількість осіб з граф 5 - 21 не повинна перевищувати кількості ліжок). Наведена вимога аналогічна при заповненні граф 22-25 (для сільської місцевості).

7. У рядку 13 графи 1 вказується кількість відділень, що надають адресну грошову та натуральну допомогу громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям, стихійним лихом, катастрофою, у графах 3 - 21 - кількість осіб, яким надано допомогу. У графі 22 із загальної кількості вказується кількість відділень, що діють у сільській місцевості, у графі 24 - кількість осіб, яким надано грошову та натуральну допомогу. У графі 25 із загальної кількості осіб, які проживають у сільській місцевості, вказується кількість осіб, які отримали платні соціальні послуги.

8. У рядку 14 граф 3 - 21, 24, 25 вказується кількість осіб, обслугованих виключно відділеннями адресної натуральної та грошової допомоги.

Рядок 15 = сумі рядків 16 - 18 за всіма графами.

9. У рядках 16 - 18 вказуються кількість та найменування інших підрозділів, що функціонують у складі суб?єкта, що надає соціальні послуги, та кількість громадян, які ними обслуговуються.

4. Заповнення розділу IV „Надання платних соціальних послуг суб’єктом, що надає соціальні послуги”

1. Графи 1-4 за всіма рядками містять інформацію про загальну кількість громадян, у тому числі жінок, які отримали платні соціальні послуги, кількість разів надання платних соціальних послуг та суму коштів, що надійшла від отримувачів платних соціальних послуг упродовж звітного року (у тис. грн).

2. У графі 1 рядка 01 зазначається загальна кількість осіб, які отримали платні соціальні послуги. Ця цифра повинна бути рівною значенню графи 6 рядка 04 розділу ІІІ.

3. Графи 3, 4 рядка 01 містять інформацію про загальну кількість разів надання платних соціальних послуг та загальну суму коштів, що надійшла від отримувачів платних соціальних послуг упродовж звітного року (у тис. грн). Ці значення складають суму даних відповідних граф рядків 02, 07-19.

4. Графа 3 рядка 03 = графа 1 х на кількість разів надання соціальної послуги догляду вдома 1 особі за рік.

5. Графа 3 рядка 04 = графа 1 х на кількість діб, впродовж яких 1 особа отримувала соціальну послугу стаціонарного догляду.

6. Графа 3 рядка 05 = графа 1 х на кількість днів, впродовж яких 1 особа отримувала соціальну послугу денного догляду.

7. Графа 3 рядка 06 = графа 1 х на кількість разів надання соціальної послуги паліативного догляду вдома 1 особі за рік.

8. Графа 3 рядка 07 = графа 1 х на кількість діб, впродовж яких 1 особа отримувала соціальну послугу підтриманого проживання.

9. Графа 3 рядка 08 = графа 1 х на кількість днів, впродовж яких 1 особа отримувала соціальну послугу соціальної адаптації.

10. Графа 3 рядка 09 = графа 1 х на кількість діб, впродовж яких 1 особа отримувала соціальну послугу надання притулку.

11. Графа 3 рядка 10 = графа 1 х на кількість разів надання соціальної послуги консультування 1 особі за рік.

12. Графа 3 рядка 11 = графа 1 х на кількість разів надання соціальної послуги представництва інтересів 1 особі за рік.

13. Графа 3 рядка 12 = графа 1 х на кількість разів надання соціальної послуги посередництва (медіація) 1 особі за рік.

14. Графа 3 рядка 13 = графа 1 х на кількість разів надання соціальної послуги соціальної профілактики 1 особі за рік.

15. Графа 3 рядка 14 = графа 1 х на кількість разів надання соціальної послуги соціальної інтеграції та реінтеграції 1 особі за рік.

16. Графа 3 рядка 15 = графа 1 х на кількість разів надання соціальної послуги соціальної реабілітації 1 особі за рік.

17. Графа 3 рядка 16 = графа 1 х на кількість разів надання соціальної послуги соціального супроводу під час працевлаштування та на робочому місці 1 особі за рік.

18. Графа 3 рядка 17 = графа 1 х на кількість разів надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання 1 особі за рік.

19. Графа 3 рядка 18 = графа 1 х на кількість разів надання транспортних послуг 1 особі за рік.

20. Графа 3 рядка 16 = сумі рядків 20 - 25.

21. Графа 3 рядка 20 = графа 1 х на кількість одиниць пошитого одягу 1 особі за рік.

22. Графа 3 рядка 21 = графа 1 х на кількість одиниць відремонтованого одягу 1 особі за рік.

23. Графа 3 рядка 22 = графа 1 х на кількість одиниць відремонтованого     взуття 1 особі за рік.

24. Графа 3 рядка 23 = графа 1 х на кількість разів  надання перукарських послуг 1 особі за рік.

25. Графа 3 рядка 24 = графа 1 х на кількість разів прання білизни та одягу 1 особі за рік.

26. Графа 3 рядка 25 = графа 1 х на кількість разів виконання ремонтних робіт 1 особі за рік.

5. Заповнення розділу V „Надання адресної натуральної та грошової допомоги суб’єктом, що надає соціальні послуги”

1. Графи 1 - 3 рядка 01 містять інформацію про загальну кількість громадян, у тому числі жінок, кількість громадян у сільській місцевості, які виявлені протягом звітного року, потребують адресної грошової та натуральної допомоги та перебувають на обліку для організації надання адресної грошової та натуральної допомоги суб’єктом, що надає соціальні послуги, та/або отримали допомогу.

2. Графи 1 - 3 рядка 02 містять інформацію про кількість громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих, що не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу (одинокі), з числа тих, що входять до складу граф 1 - 3 рядка 01.

3. Графи 1 - 3 рядка 03 містять інформацію про кількість громадян з особливими умовами безоплатного обслуговування.

До числа громадян з особливими умовами безоплатного обслуговування відділеннями організації надання адресної натуральної та грошової допомоги належать:

інші громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий, ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім’ї;

громадяни з числа осіб, зазначених у пункті 53 Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 (зі змінами), які мають право на обслуговування відділенням адресної допомоги у разі, якщо вони перенесли операцію, тривале захворювання, у зв’язку з чим перебували на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я і мають офіційне підтвердження пов’язаних з цими обставинами грошових витрат. Натуральна чи грошова допомога надається таким особам за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує встановлених законом двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

4. Графи 1 - 3 рядка 04 містять інформацію про кількість громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям, стихійним лихом, катастрофою, якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

5. Графи 1 - 3 рядка 05 містять інформацію про кількість внутрішньо переміщених осіб з числа тих, які входять до складу граф 1 - 3 рядка 01.

6. Графи 1 - 3 рядка 06 містять інформацію про кількість членів сімей учасників АТО з числа тих, які входять до складу граф 1 - 3 рядка 01.

7. Графи 1 - 3 рядка 07 містять інформацію про кількість осіб з граф 1 - 3 рядка 01, яким надано адресну грошову допомогу. Графи 4, 5 містять інформацію про суму наданої допомоги у тис. грн. Окремо зазначається сума наданої допомоги з місцевих бюджетів, позабюджетних коштів, у графі 6 - загальна сума даних граф 4, 5.

8. У рядках 08 - 12 вказується відповідно кількість громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих, що не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу (одинокі), громадян з особливими умовами безоплатного обслуговування, громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям, стихійним лихом, катастрофою, якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім’ї, внутрішньо переміщених осіб та членів сімей учасників АТО, які отримали грошову допомогу за всіма показниками, що входять до рядка 07.

9. Графи 1 - 3 рядка 13 містять інформацію про кількість осіб, яким надано адресну натуральну допомогу. Графи 4, 5 містять інформацію про суму наданої допомоги у тис. грн окремо з місцевих бюджетів, позабюджетних коштів, у графі 6 вказується загальна сума даних граф 4, 5.

10. У рядках 14-18 вказується відповідно кількість одиноких непрацездатних громадян, громадян з особливими умовами безоплатного обслуговування, громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям, стихійним лихом, катастрофою, якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім'ї, внутрішньо переміщених осіб та членів сімей учасників АТО, які отримали адресну натуральну допомогу за всіма показниками, що ходять до рядка 13.

11. На підставі даних рядка 13 у рядках 20 - 26 зазначається кількість осіб, яким надано гарячі обіди, продовольчі товари, ліки, предмети медичного призначення, промислові товари, одяг, взуття, інші предмети першої потреби, предмети побутової гігієни тощо (перелічити).

Окреме значення граф 1 - 3 кожного із рядків 20-26 не повинно перевищувати значення відповідних граф рядка 13.

12. Графи 1 - 3 рядка 27 містять інформацію про кількість осіб, яким надано транспортні послуги. Графи 4, 5 містять інформацію про суму наданої допомоги у тис. грн окремо з місцевих бюджетів, позабюджетних коштів, у графі 6 вказується загальна сума даних граф 4, 5.

6. Заповнення розділу VI „Матеріально-технічне забезпечення суб’єкта, що надає соціальні послуги”

1. У графі 1 вказується порядковий номер.

2. У графі 2 вказується середнє навантаження на соціального робітника у відділеннях соціальної допомоги вдома у міській місцевості.

3. У графі 3 вказується середнє навантаження на соціального робітника у відділеннях соціальної допомоги вдома у сільській місцевості.

4. Графи 4-7 містять інформацію щодо забезпечення соціальних робітників спецодягом (штук), взуттям (пар), інвентарем (сумка, швабра) (штук), велосипедами (одиниць).

5. У графі 8 вказується сума коштів, відшкодованих соціальним робітникам на проїзд (проїзні квитки, грошова компенсація).

6. Графи 9-11 містять інформацію щодо кількості одиниць власного автотранспорту у суб’єкта, що надає соціальні послуги (у тому числі у відділах, відділеннях), зокрема легкових автомобілів, мікроавтобусів, включаючи пристосовані для перевезення маломобільних груп населення, інших транспортних засобів.

7. Заповнення розділу VII „Кадрове забезпечення суб’єкта, що надає соціальні послуги”

1. У графі 1 вказується порядковий номер.

2. У графі 2 зазначається загальна кількість працівників згідно із штатним розписом, штатних одиниць, з них у графі 3 - кількість працівників у сільській місцевості.

3. Графа 4 містить інформацію про фактичну кількість працівників суб’єктів, що надають соціальні послуги, з них у графі 5 зазначається фактична кількість працівників у сільській місцевості.

4. Графа 6 містить інформацію щодо керівного складу суб’єкта, що надає соціальні послуги (директор, заступник директора, завідувачі відділень).

5. Графи 7, 8 містять інформацію щодо кількості працівників та фахівців суб’єкта, що надає соціальні послуги, зокрема працівників бухгалтерії, юрисконсультів.

6. Графи 9 - 12 містять інформацію щодо кількості медичного персоналу, у тому числі лікарів, середнього медичного персоналу, молодшого медичного персоналу.

7. Графи 13 - 19 містять інформацію щодо кількості персоналу із соціальної роботи, у тому числі фахівців із соціальної допомоги вдома, фахівців із соціальної роботи, інструкторів з трудової адаптації, психологів, реабілітологів, соціальних працівників.

8. Графа 20 містить інформацію щодо кількості соціальних працівників  суб’єкта, що надає соціальні послуги, які мають відповідну підготовку за освітніми напрямами „Соціальна робота”, „Психологія”, „Соціальна педагогіка”.

9. Графа 21 містить інформацію щодо кількості соціальних працівників суб’єкта, що надає соціальні послуги, які працюють у сільській місцевості.

10. Графа 22 містить інформацію про кількість соціальних робітників із загальної кількості працівників суб’єкта, що надає соціальні послуги.

11. Графа 23 містить інформацію про кількість соціальних робітників, які працюють у сільській місцевості.

Начальник Управління 
у справах людей похилого віку 
та надання соціальних послуг

О. Суліма


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (28.03.2017)
Просмотров: 1142
Всего комментариев: 0
avatar