Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МОН №1150 від 27.09.2016. Про затвердження Положення про студентські професійні творчі конкурси, турніри


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.09.2016

м. Київ

N 1150

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2016 р. за N 1358/29488

Про затвердження Положення про студентські професійні творчі конкурси, турніри

Відповідно до статті 62 Закону України "Про вищу освіту", статті 61 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та з метою підвищення якості вищої освіти шляхом проведення на загальнодержавному рівні заходів, спрямованих на пошук, відбір та підтримку талановитої молоді, підвищення її освітньо-професійного рівня

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про студентські професійні творчі конкурси, турніри (далі - конкурси, турніри), що додається.

2. Департаменту вищої освіти (Шаров О. І. ), державній науковій установі "Інститут модернізації змісту освіти" (Завалевський Ю. І. ) сприяти участі студентської молоді в конкурсах, турнірах.

3. Департаменту вищої освіти (Шаров О. І. ) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр освіти і
науки України

Л. М. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
27 вересня 2016 року N 1150

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2016 р. за N 1358/29488

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про студентські професійні творчі конкурси, турніри

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення студентських професійних творчих конкурсів, турнірів, їх організаційне, методичне, фінансове забезпечення, порядок участі в них та визначення переможців.

2. Студентські професійні творчі конкурси (далі - конкурси) - змагання студентів (курсантів) вищих навчальних закладів з метою визначення рівня фахової підготовки творчого характеру.

3. Студентські турніри (далі - турніри) - командне творче змагання студентів (курсантів) вищих навчальних закладів у вирішенні завдань проблемного характеру та їх захисті у наукових дискусіях.

Конкурси, турніри проводяться за відповідним фахом з актуальних напрямів досліджень інноваційного характеру у технічній, гуманітарній та культурно-мистецькій галузях.

4. Конкурси, турніри проводяться з метою підготовки фахівців нової генерації європейського рівня, для яких направленість на професійну майстерність є пріоритетною стратегією їх життєдіяльності, формування у них знань і умінь дослідницької діяльності.

5. Засновниками конкурсів, турнірів можуть бути органи державної влади, місцевого самоврядування, громадські об'єднання, благодійні чи інші організації, вищі навчальні заклади, підприємства незалежно від форм власності, наукові установи тощо.

6. Координацію конкурсів, турнірів забезпечує Міністерство освіти і науки України.

7. Організаційно-методичне забезпечення конкурсів, турнірів здійснює Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти" Міністерства освіти і науки України (далі - Інститут).

8. Для організації та проведення конкурсів, турнірів у вищих навчальних закладах чи інших установах, де проводиться фінальний етап (далі - базові установи), створюються оргкомітети, журі або конкурсні (експертні) комісії (далі - журі), апеляційні комісії. Для консультацій у вирішенні спірних питань роботи журі турнірів призначаються експерти-консультанти. Склад організаційних комітетів, журі, експерти-консультанти турнірів, базові установи затверджуються наказом МОН.

9. Конкурси, турніри можуть мати статус всеукраїнських або міжнародних.

Статус міжнародного надається у разі, якщо кількість іноземних учасників, які беруть безпосередню участь у конкурсі, турнірі, становить не менше 10 %.

10. Переможців конкурсів визначають в особистій першості.

11. Переможців турнірів визначають за результатами командної першості.

12. Під час проведення конкурсів, турнірів обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

II. Завдання конкурсів, турнірів

Основними завданнями конкурсів, турнірів є:

сприяння формуванню в умовах євроінтеграції творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя;

популяризація досягнень науки, техніки та новітніх технологій;

впровадження нових форм і методів пошуку, підтримки та заохочення обдарованої студентської молоді;

формування команд для участі в міжнародних конкурсах, турнірах.

III. Проведення конкурсів, турнірів

1. Конкурси, турніри проводяться у декілька етапів, що включають відбіркові та фінальні етапи. За потреби етапи можуть складатися з турів.

Відбірковий етап проводиться у вищих навчальних закладах серед студентів, які бажають взяти участь у змаганні.

Проведення фінального етапу організовується серед студентів - переможців попередніх етапів.

2. Конкурси можуть проводитись у формі персональних розробок, проектів, моделей тощо.

3. Конкурси, турніри проводяться за правилами (регламентом), що розробляються оргкомітетом та затверджуються наказом МОН.

Правила (регламент) мають визначати:

порядок і мову проведення;

кількість етапів, їх тривалість та форми проведення;

напрями і теми, номінації, завдання, критерії оцінок;

порядок визначення переможців;

категорії учасників, їх кількість від кожного вищого навчального закладу, кількість команд, а також число членів команди;

список документів, зразки заявок, що подаються для участі у конкурсах, турнірах;

вимоги до виконання й оформлення конкурсних робіт, персональних розробок, проектів тощо.

4. Рішення про результати конкурсу, турніру (додаток) та звіт про підсумки проведення конкурсу, турніру надсилаються оргкомітетом до Інституту у двотижневий строк після їх проведення.

IV. Оргкомітети, журі

1. До складу оргкомітету входять представники засновників конкурсів, турнірів, МОН, Інституту, базових установ, громадських об'єднань, товариств, благодійних організацій тощо (за згодою).

2. Оргкомітет виконує такі функції:

проводить організаційну роботу з підготовки і проведення конкурсів, турнірів;

визначає напрями, теми, номінації і строки, розробляє правила (регламент) проведення конкурсів, турнірів та ознайомлює з ними учасників;

визначає склад журі та апеляційної комісії, а також за потреби вносить зміни до них;

затверджує спільно із журі підсумкове рішення про результати проведення конкурсів, турнірів;

складає звіт про проведення конкурсів, турнірів.

3. До складу журі входять фахівці, вчені та експерти з конкурсного напряму, наукові, науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів тощо.

4. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини кількості учасників.

5. До складу журі фінального етапу конкурсів, турнірів можуть входити працівники однієї установи або закладу освіти у кількості не більше 30 % загальної кількості членів журі.

6. Журі виконує такі функції:

розробляє завдання, критерії оцінювання тощо;

оцінює роботи, виступи учасників;

визначає переможців та рекомендує їх до нагородження, складає відповідні протоколи.

7. Експерт-консультант турніру виконує такі функції:

надає науково-методичну допомогу членам журі;

бере участь у роботі апеляційної комісії;

бере участь у складанні підсумкових документів за результатами проведеного турніру.

V. Учасники конкурсів, турнірів

1. У конкурсах, турнірах можуть брати участь студенти (курсанти) вищих навчальних закладів України незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, студенти вищих навчальних закладів інших країн.

2. Учасники конкурсів є відповідальними за достовірність інформації, поданої на розгляд журі, та гарантують авторство.

3. Відносини засновника конкурсів з його учасниками щодо використання об'єктів авторського або суміжних прав переможців регулюються нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України "Про авторське право і суміжні права".

VI. Визначення та нагородження переможців конкурсів, турнірів

1. Визначення переможців конкурсів, турнірів проводиться відповідно до порядку, зазначеного у правилах (регламенті) їх проведення.

2. Переможцями конкурсів, турнірів стають учасники, які набрали найбільше балів від максимально можливої сумарної кількості балів.

3. Кількість призерів конкурсів, турнірів за рейтингом може становити не більше 25 % учасників або команд від загальної кількості учасників.

4. Переможці фінального етапу конкурсів, турнірів нагороджуються дипломами І - ІІІ ступенів. Дипломи підписує Міністр освіти і науки України.

5. Підсумки конкурсів, турнірів та перелік переможців затверджуються наказом МОН.

6. Переможці конкурсів, турнірів можуть бути нагороджені призами, нагородами оргкомітетів, журі, благодійних фондів, спонсорів тощо.

VII. Апеляція

1. Для забезпечення об'єктивного проведення фінального етапу конкурсів, турнірів оргкомітетом створюється апеляційна комісія.

2. Апеляційна комісія працює протягом усієї конкурсної частини фінального етапу і присутня при підбитті підсумків.

3. Учасники мають право ознайомитись з попередніми результатами участі у конкурсах, турнірах до підбиття остаточних підсумків.

4. У разі виникнення спірних питань учасники мають право подати у письмовій формі заяву до апеляційної комісії з приводу правильності та об'єктивності оцінювання та одержати письмову відповідь до підбиття остаточних підсумків конкурсів, турнірів.

У заяві учасник зазначає причину апеляції.

5. Строки подання апеляції встановлюються правилами (регламентом) та повідомляються учасникам перед початком проведення конкурсів, турнірів.

6. Рішення апеляційної комісії фіксується у відповідному протоколі засідання цієї комісії та надається для ознайомлення учаснику, який подав апеляцію.

Рішення апеляційної комісії враховується журі під час підбиття остаточних підсумків конкурсів, турнірів.

VIII. Фінансування конкурсів, турнірів

1. Витрати на організацію та проведення конкурсів, турнірів здійснюються за рахунок коштів із джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2. Витрати на відрядження учасників, керівників, членів оргкомітету та журі, експертів-консультантів здійснюються за рахунок установ, у яких вони навчаються або працюють.

 

Директор департаменту
вищої освіти

О. І. Шаров

Рішення про результати конкурсу, турніру


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (18.11.2016)
Просмотров: 715
Всего комментариев: 0
avatar