Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МОН №1469 від 08.12.2016. Про затвердження Положення про національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАКАЗ

08.12.2016
м. Київ
N 1469

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 січня 2017 р. за N 5/29873

Про затвердження Положення про національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

Відповідно до Закону України "Про ратифікацію Угоди між Україною і Європейським Союзом про участь України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020", пункту 327 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014 - 2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року N 847-р,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" (далі - Положення), що додається.

2. Управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (Новосад Г. І.):

1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) надіслати цей наказ національним контактним пунктам для розробки власних положень відповідно до Положення.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стріху М. В.

 

Міністр
Л. М. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
08 грудня 2016 року N 1469

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 січня 2017 р. за N 5/29873


ПОЛОЖЕННЯ
про національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020"


I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено з метою імплементації Угоди між Україною і Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу "Горизонт 2020" - Рамковій програмі з досліджень та інновацій (2014 - 2020) та забезпечення інтеграції вітчизняного сектору наукових досліджень у Європейський дослідницький простір.

Національний контактний пункт (далі - НКП) Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" (далі - програма "Горизонт 2020") - працівник базової організації (фізична особа), на базі якої утворюється НКП, на якого покладено функції з організаційно-методичного супроводу тематичних напрямів досліджень, визначених Європейською Комісією (далі - ЄК) для програми "Горизонт 2020", для представництва національних інтересів за цими напрямами. НКП програми "Горизонт 2020" визначається наказом МОН за поданням базової організації.

2. НКП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

базова організація - юридична особа (міністерство, агентство, освітня, наукова, дослідницька установа, компанія тощо), в якій створено та розміщено НКП;

національна мережа національних контактних пунктів (далі - НМНКП) - сукупність НКП програми "Горизонт 2020", що створюються з метою реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, відповідно до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво та з метою розширення участі української сторони у проектах програми "Горизонт 2020";

національний координатор НМНКП - фізична особа, яка призначається наказом МОН для координації діяльності НМНКП, збору та аналізу інформації щодо функціонування НКП за визначеними тематичними напрямами, здійснення контактів з урядовими органами та ЄК з питань реалізації в Україні програми "Горизонт 2020".

4. Національний координатор НМНКП подає органам державної влади пропозиції з питань участі в європейських науково-технічних програмах і програмах у галузі досліджень та інновацій. Національний координатор НМНКП подає пропозиції МОН щодо номінування НКП та щодо змін у структурі НМНКП.

5. Напрям діяльності НКП повинен відповідати науковому профілю базової організації, пріоритетам наукової та/або інноваційної діяльності та реалізуються базовою організацією відповідно до її установчих документів.

6. НКП не мають статусу юридичної особи та діють на підставі положень, що затверджуються керівником базової організації.

7. Для надання консультацій стосовно участі у програмі "Горизонт 2020" створюються регіональні контактні пункти (далі - РКП), перелік яких затверджується наказом МОН за поданням базової організації.

II. Завдання і функції національного контактного пункту

1. Основними завданнями НКП є:

1) підтримка інтеграції наукової сфери України до Європейського дослідницького простору (European Research Area - ERA) та активізація взаємовигідного науково-технічного та інноваційного співробітництва з ЄС шляхом участі в рамкових програмах ЄС, забезпечення інформаційної та консультаційної підтримки українських суб'єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності з питань участі у проектах програми "Горизонт 2020", методичний супровід участі українських суб'єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у реалізації проектів програми "Горизонт 2020" за тематичними напрямами, а також підготовка пропозицій щодо вдосконалення шляхів взаємодії з ЄС у сфері наукових досліджень, технологічного та інноваційного розвитку;

2) інформування українських суб'єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності щодо програм ЄК у галузі досліджень та інновацій, а також щодо інших європейських програм, у тому числі щодо поточних та наступних конкурсів, умов участі, а також можливостей та умов подання пропозицій;

3) підвищення обізнаності громадськості з цілями Європейської спільноти щодо активізації участі у програмі "Горизонт 2020" малих та середніх підприємств (далі - МСП), а також жінок та молоді;

4) надання консультаційної допомоги щодо пошуку партнерів, вибору варіантів фінансування, організації належного управління, правових та фінансових аспектів, митних процедур тощо у поточних проектах, що реалізуються за участю суб'єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

5) організація навчальних семінарів для цільових груп (суб'єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, МСП, жінок-науковців тощо) або за спеціальними темами стосовно актуальних проблем програми "Горизонт 2020" з питань їх компетенції.

2. НКП відповідно до покладених на нього завдань:

1) поширює документи щодо програми "Горизонт 2020", включаючи інформацію про умови участі, можливості та умови подання проектів, формування бюджету проекту і звітування;

2) організовує за допомогою ЄК за визначеним тематичним напрямом інформаційну та просвітницьку діяльність (інформаційні дні, семінари, конференції, бюлетені, веб-сайти, ярмарки тощо), зокрема організовує курси та навчальні семінари для цільових груп (суб'єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукових установ, навчальних закладів, МСП, суб'єктів підприємницької діяльності, жінок-науковців тощо) або на конкретні теми (правові аспекти, умови участі, дослідницькі та інноваційні сфери із декількома конкретними конкурсами та програмами, правила фінансування тощо);

3) підтримує зв'язок з іншими НКП в Україні, НКП відповідної тематики інших країн, а також з відповідними службами ЄК з тематичних питань участі в програмі "Горизонт 2020";

4) бере участь у заходах та проектах ЄК, які стосуються діяльності НКП (навчальні семінари, конференції, виставки, що організовуються базовими організаціями, транснаціональні координаційні збори національних мереж НКП);

5) здійснює моніторинг участі українських суб'єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у програмі "Горизонт 2020" та інших європейських програмах;

6) забезпечує підтримку веб-сайту з основною інформацією з питань програми "Горизонт 2020" відповідно до свого тематичного напряму;

7) здійснює підготовку для надання органам державної влади аналітичних довідок та пропозицій з питань участі в європейських науково-технічних програмах і програмах у галузі досліджень й інновацій;

8) координує свою діяльність та забезпечує мережевий обмін інформацією з іншими НКП та національним координатором НМНКП;

9) вживає заходів щодо підвищення обізнаності стосовно:

інноваційної діяльності у рамках програми "Горизонт 2020", зокрема з метою збільшення участі представників промисловості та МСП;

міждисциплінарної сутності програми "Горизонт 2020", особливо щодо суспільних викликів;

цілей підвищення участі жінок-науковців у програмі "Горизонт 2020" та зміцнення зв'язків між наукою та громадянським суспільством;

діяльності Спільного дослідницького центру ЄК для відповідних національних заінтересованих сторін - представників наукової спільноти, промисловості та заінтересованих органів державної влади.

3. НКП з метою організації своєї діяльності відповідно до свого тематичного напряму:

1) забезпечує підтримку профілю НКП на єдиному веб-сайті щодо основної інформації з питань програми "Горизонт 2020";

2) забезпечує моніторинг участі українських суб'єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у програмі "Горизонт 2020" та інших європейських програмах;

3) подає пропозиції з питань участі в європейських науково-технічних програмах і програмах у галузі досліджень та інновацій.

III. Загальні вимоги щодо діяльності національного контактного пункту

Діяльність НКП здійснюється із дотриманням таких вимог:

високий рівень компетенції за закріпленим за НКП тематичним напрямом, а також глибоке знання структури та змісту програми "Горизонт 2020";

дотримання узгоджених підходів до виконання функцій НКП за єдиними методиками та правилами;

забезпечення інтересів держави, українських суб'єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, що беруть участь у реалізації спільних проектів "Горизонт 2020", а також конфіденційності науково-технічної інформації, переданої до НКП в процесі взаємодії із заінтересованими науковими установами та науковими колективами;

відсутність конфлікту інтересів між виконанням функцій НКП та професійною діяльністю.

IV. Забезпечення національного контактного пункту

1. МОН здійснює загальне керівництво та моніторинг діяльності НКП, відповідає за дотримання правил та принципів їх роботи, а також подає інформацію щодо призначення або зміни НКП для визнання до ЄК.

2. МОН організовує створення національного веб-порталу для програми "Горизонт 2020", який має забезпечити єдину точку входу для всіх відвідувачів з питань програми "Горизонт 2020" та має містити чіткі посилання на всі відповідні органи державної влади, які можуть бути розташовані на різних веб-сайтах. ЄК забезпечує зв'язок національного веб-порталу з відповідним загальним веб-сайтом ЄС.

3. Фінансове забезпечення діяльності НКП здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень, а також за рахунок ресурсів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Розміщення та забезпечення НКП технічним обладнанням здійснюється базовою організацією.

V. Результативність діяльності національного контактного пункту

1. НКП щороку звітує перед МОН про виконання завдань та основних напрямів діяльності згідно з показниками, що встановлюються для критеріїв оцінки.

2. Критеріями оцінки НКП вважаються кількість наданих консультацій, проведених заходів, кількість заходів НМНКП, а також міжнародних заходів, організованих ЄК, у яких брав участь НКП, регулярність наповнення (оновлення) веб-сайту.

3. Показники діяльності НКП підтверджуються наявністю електронного листування, оголошень про відповідні заходи, кількістю проведених заходів із зазначенням числа зареєстрованих учасників тощо.

 

Начальник управління міжнародного
співробітництва та європейської
інтеграції Міністерства освіти
і науки України
Г. І. Новосад


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (25.01.2017)
Просмотров: 572
Всего комментариев: 0
avatar