Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МОУ №552 від 24.10.2016. Про затвердження Змін до Положення про органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ


НАКАЗ

24.10.2016
м. Київ
N 552

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 листопада 2016 р. за N 1458/29588

Про затвердження Змін до Положення про органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" та з метою приведення нормативно-правового акта Міністерства оборони України у відповідність до вимог законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 31 грудня 1996 року N 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 1997 року за N 85/1889, що додаються.

2. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України
С. Т. Полторак
ПОГОДЖЕНО:
 
Перший заступник Міністра 
соціальної політики України
О. Крентовська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
24 жовтня 2016 року N 552

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України
09 листопада 2016 р. за N 1458/29588


ЗМІНИ
до Положення про органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України

1. У розділі 1:

1) пункт 1.4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.5 - 1.12 вважати відповідно пунктами 1.4 - 1.11;

2) пункт 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5. Органом державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України є Управління державного технічного нагляду Збройних Сил України.";

3) пункт 1.8 викласти в такій редакції:

"1.8. Права і відповідальність посадових осіб Управління державного технічного нагляду Збройних Сил України визначаються цим Положенням і посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Управління державного технічного нагляду Збройних Сил України. Посадові особи органів державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України є державними інспекторами по нагляду за охороною праці.";

4) пункт 1.10 викласти в такій редакції:

"1.10. Управління державного технічного нагляду Збройних Сил України у своєму складі має відділи, територіальне розміщення та забезпечення яких визначаються наказом Міністерства оборони України. Забезпечення Управління контрольно-вимірювальними приладами, інструментами та іншим обладнанням здійснюється відповідно до Переліку контрольно-вимірювальних приладів і спеціального обладнання органів державного нагляду за охороною праці (додаток 5) у встановленому порядку. ".

2. У розділі 2

1) у пункті 2.1: 

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами другим - п'ятим;

 абзац другий викласти в такій редакції:

"здійснення державного нагляду за безпечним веденням робіт військовослужбовцями Збройних Сил України;";

3) пункти 2.2, 2.3 викласти в такій редакції:

"2.2. Органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України відповідно до покладених на них завдань:

ведуть облік та аналіз причин аварій з об'єктами котлонагляду та вантажопідіймальними спорудами;

сприяють впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих;

розглядають листи, заяви та скарги працівників і військовослужбовців з питань охорони праці;

під час здійснення заходів державного нагляду контролюють проведення навчання, підвищення кваліфікації і порядок перевірки знань у посадових осіб (командирів, головних інженерів та інших) та особового складу військових частин;

беруть участь у розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань і аварій відповідно до законодавства України, наказів і директив Міністерства оборони України;

взаємодіють із територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці;

перевіряють у військових частинах додержання встановленого порядку допущення працюючих до роботи, їх інструктажу, навчання безпечним методам праці;

проводять на робочих місцях перевірку знань правил, норм, інструкцій і технологічних регламентів робітниками та інженерно-технічними працівниками, відповідальними за стан охорони праці, за безпечне ведення робіт, за технічно справний стан механізмів, устаткування, виробничих споруд і будівель;

беруть участь у перевірці знань правил і норм безпечного ведення робіт у посадових осіб і спеціалістів Збройних Сил України згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року N 15, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за N 231/10511;

узгоджують навчальні програми і беруть участь у роботі атестаційних комісій навчальних центрів, що готують персонал, який обслуговує об'єкти котлонагляду, вантажопідіймальні споруди;

контролюють підготовку персоналу для обслуговування об'єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд та дотримання порядку перевірки в нього знань з питань охорони праці і безпечного ведення робіт;

здійснюють періодичний контроль за додержанням у військових частинах і на піднаглядних підприємствах промисловості технічних умов виготовлення, ремонту та реконструкції об'єктів котлонагляду, вантажопідіймальних споруд;

реєструють об'єкти котлонагляду, вантажопідіймальні споруди в Журналі реєстрації об'єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд (додаток 6 до цього Положення);

проводять технічні огляди і випробування об'єктів котлонагляду, вантажопідіймальних споруд, контролюють своєчасність проведення таких оглядів і випробувань зазначеного устаткування військовими частинами з оформленням донесення (додаток 7 до цього Положення);

видають військовим частинам дозволи на: право навчання персоналу, що обслуговує об'єкти котлонагляду і вантажопідіймальні споруди; експлуатацію об'єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд, пунктів випробування і наповнення балонів для стиснених, скраплених і розчинних газів; придбання і перевезення з газонаповнювальних станцій Збройних Сил України і народного господарства балонів із стисненими, скрапленими і розчинними газами;

призначають представників Міноборони для участі в роботі державних комісій, які приймають в експлуатацію об'єкти, що піднаглядні органам державного нагляду за охороною праці;

здійснюють державний нагляд та контроль за додержанням військовослужбовцями і працівниками технологічних процесів, правил експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог нормативних актів з охорони праці;

здійснюють державний нагляд за: відповідністю вимогам нормативних актів про охорону праці діючих технологій, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, приладів; безпекою і технічним станом будов, споруд, обладнання та інших засобів виробництва; своєчасним забезпеченням працюючих спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту та утриманням їх відповідно до нормативних актів; відповідністю вимогам правил і норм з охорони праці об'єктів виробничого, соціально-культурного та побутового призначення;

здійснюють державний нагляд за забезпеченням працюючих лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, мийними засобами, санітарно-побутовими приміщеннями, за організацією питного режиму, наданням працюючим передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних із важкими та шкідливими умовами праці;

подають заявки до фінансових органів Збройних Сил України щодо витрат грошових коштів, що плануються.
 
2.3. На орган державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України, крім завдань, зазначених у пунктах 2.1, 2.2 цього розділу, покладаються:

участь у розробленні загальнодержавних програм з охорони праці;

підготовка матеріалів для засідань колегії Міністерства оборони України, проведення нарад, семінарів з охорони праці тощо;

взаємодія з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, з питань охорони праці;

участь в опрацюванні проектів угод між профспілками і Міністерством оборони України з питань поліпшення умов та безпеки праці;

організація виконання рішень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, з питань, що належать до компетенції Міністерства оборони України;

узгодження технічних умов на виготовлення, ремонт і реконструкцію військовими частинами Міністерства оборони України об'єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд;

узгодження технічних умов на виготовлення, ремонт і реконструкцію підприємствами промисловості об'єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд військового призначення на замовлення Міністерства оборони України;

надання військовим частинам висновків щодо їх спроможності здійснювати виготовлення, ремонт, реконструкцію, налагодження та монтаж об'єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд;

надання військовим частинам висновків щодо спроможності військовослужбовцями виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати машини, механізми і устаткування підвищеної небезпеки;

надання висновків підприємствам промисловості щодо їх спроможності здійснювати виготовлення, ремонт, реконструкцію, монтаж, налагодження та експертне обстеження об'єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд військового призначення.".

3. У розділі 4:

абзац четвертий пункту 4.1 виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим.

4. У тексті Положення слова "Відділ державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України" у всіх відмінках замінити словами "Управління державного технічного нагляду Збройних Сил України" у відповідних відмінках.

 

Начальник Управління 
державного технічного нагляду
Збройних Сил України
полковник
В. І. Литвинчук


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (02.12.2016)
Просмотров: 879
Всего комментариев: 0
avatar