Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МОУ/МОН N 542/1255 від 19.10.2016. Про затвердження Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.10.2016

м. Київ

N 542/1255

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 листопада 2016 р. за N 1461/29591

Про затвердження Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про правовий режим воєнного стану"

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 27 січня 2015 року N 37/51 "Про затвердження Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та науково-дослідних установах Збройних Сил України на конкурсній основі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за N 162/26607 (із змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

Міністр
освіти і науки України

Л. М. Гриневич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України
19 жовтня 2016 року N 542/1255

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 листопада 2016 р. за N 1461/29591

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заміщення на конкурсній основі військовослужбовцями та працівниками вакантних посад науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів (далі - ВВНЗ), військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (далі - ВНП ВНЗ).

Решта посад військовослужбовців у ВВНЗ та ВНП ВНЗ, військова служба яких не пов'язана з науково-педагогічною діяльністю, заміщується військовослужбовцями відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153 (із змінами).

У мирний час окремі військові посади у ВВНЗ, ВНП ВНЗ можуть заміщуватися цивільними особами строком до одного року відповідно до Порядку заміщення в мирний час окремих військових посад у Збройних Силах України цивільними особами (на умовах строкового трудового договору), затвердженого наказом Міністерства оборони України від 24 грудня 2013 року N 902, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 січня 2014 року за N 45/24822 (зі змінами).

За результатами конкурсу порядок прийняття на роботу на вакантні посади науково-педагогічних працівників у ВВНЗ, ВНП ВНЗ, що заміщуються цивільними особами, та укладання з ними відповідного договору (контракту) визначається Кодексом законів про працю України.

Конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, гласності, законності, рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень конкурсною комісією, незалежності, об'єктивності та обґрунтованості рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників.

2. Основні посади, що належать до посад науково-педагогічних працівників у ВВНЗ, ВНП ВНЗ, визначені Законом України "Про вищу освіту".

3. Брати участь у конкурсі на посаду має право особа, яка відповідає кваліфікаційним вимогам до кандидатів на посади науково-педагогічних працівників військових навчальних закладів (підрозділів).

4. Не допускається невмотивована відмова відповідних командирів і начальників від розгляду документів особи на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади.

5. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії:

військовослужбовці - рапорт про участь у конкурсі, автобіографію, копії документів про вищу освіту, службову та медичну характеристики, завірену копію службової картки, довідку про проходження військової служби, письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

цивільні особи - заяву про участь у конкурсі, автобіографію, копії документів про вищу освіту, копію трудової книжки, характеристику з місця роботи, копію паспорта, письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів про науковий ступінь, вчене (почесне) звання, список наукових праць (винаходів), а також документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п'яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва), надаються кандидатами за наявності.

Особи, які проходять військову службу (працюють) у ВВНЗ, ВНП ВНЗ, у якому проводиться конкурс, подають рапорт (заяву), автобіографію, службову характеристику, список наукових праць (винаходів) та звіт про науково-педагогічну (наукову) діяльність.

6. Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників, які знаходяться у довготривалому відрядженні (на лікуванні) без виключення зі списків особового складу ВВНЗ, ВНП ВНЗ, а також науково-педагогічних працівників - жінок, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або по догляду за дитиною, не проводиться.

7. При переході ВВНЗ, ВНП ВНЗ на штат воєнного часу працівники, які заміщали військові посади науково-педагогічних працівників, звільняються. Зазначені посади комплектуються резервістами або іншими військовозобов'язаними відповідно до вимог законодавства. Конкурс на заміщення вакантних посад не проводиться.

8. Призначення випускників докторантур, ад'юнктур ВВНЗ, ВНП ВНЗ, науково-дослідних установ (далі - НДУ) в умовах особливого періоду на посади науково-педагогічних працівників здійснюються наказами Міністра оборони України (по особовому складу) відповідно до плану розподілу випускників докторантур, ад'юнктур ВВНЗ, ВНП ВНЗ та НДУ, який щороку затверджується Міністром оборони України, без проведення конкурсу.

У випадку функціонування ВВНЗ, ВНП ВНЗ в умовах особливого періоду за клопотанням керівника ВВНЗ, ВНП ВНЗ уповноваженою посадовою особою приймається рішення щодо призначення на вакантну посаду без проведення конкурсу особи офіцерського складу з числа командирів (начальників), які мають відповідну освіту, досвід безпосереднього керівництва веденням (забезпечення ведення) бойових дій в районі проведення антитерористичної операції та статус учасника бойових дій.

9. В окремих випадках у разі неможливості забезпечення освітньої діяльності у ВВНЗ та ВНП ВНЗ наявними штатними працівниками вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за строковим трудовим договором науково-педагогічними працівниками до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.

II. Вимоги до кандидатів на посади науково-педагогічних працівників ВВНЗ, ВНП ВНЗ

1. Кандидати на посади науково-педагогічних працівників у ВВНЗ, ВНП ВНЗ повинні бути громадянами України та вільно володіти державною мовою.

2. Начальник ВВНЗ, ВНП ВНЗ обирається шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Одна і та сама особа не може бути начальником ВВНЗ, ВНП ВНЗ більше ніж два строки.

Посаду начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (далі - НУОУ) можуть займати військовослужбовці, які мають науковий ступінь, вчене (почесне) звання, вислугу років на військовій службі на посадах наукових або науково-педагогічних працівників не менше десяти років, оперативно-стратегічний рівень військової освіти, або особи, які мають досвід проходження військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління (не менше десяти років) та оперативно-стратегічний рівень військової освіти.

Посади начальника військового університету, військової академії, військового інституту (військового інституту у складі вищого навчального закладу, інституту у складі НУОУ) та військового факультету (факультету військової підготовки) у складі вищого навчального закладу можуть займати військовослужбовці, які мають науковий ступінь, вчене (почесне) звання, вислугу років на військовій службі на посадах наукових або науково-педагогічних працівників не менше десяти років, оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень військової освіти, або особи, які мають досвід проходження військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління (не менше п'яти років) та оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний - для начальника військового факультету у складі вищого навчального закладу) рівень військової освіти.

3. Посади першого заступника НУОУ, начальника військового університету, військової академії можуть займати військовослужбовці, які мають вчене (почесне) звання, науковий ступінь, оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень військової освіти, вислугу років на військовій службі на посадах наукових або науково-педагогічних працівників не менше десяти років, або особи, які мають досвід проходження військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління (не менше п'яти років) та оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень військової освіти.

Посади заступника начальника НУОУ, військового університету, військової академії, військового інституту (військового інституту у складі вищого навчального закладу, інституту у складі НУОУ) з навчальної роботи, заступника начальника НУОУ, військового університету, військової академії, військового інституту (військового інституту у складі вищого навчального закладу, інституту у складі НУОУ) з наукової роботи, заступника начальника військової академії, військового інституту (військового інституту у складі вищого навчального закладу, інституту у складі НУОУ) та військового факультету (факультету військової підготовки) у складі вищого навчального закладу з навчальної та наукової роботи можуть займати військовослужбовці, які мають вчене звання, науковий ступінь, оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень військової освіти, досвід проходження військової служби на посадах наукових або науково-педагогічних працівників (наукових працівників) не менше п'яти років.

4. Посади начальника факультету у складі ВВНЗ (військових інститутів у складі вищого навчального закладу), що здійснюють навчання військових фахівців за командним фахом, можуть займати військовослужбовці, які мають науковий ступінь (за профілем діяльності факультету) та/або вчене (почесне) звання, оперативно-тактичний рівень військової освіти, досвід проходження військової служби на військовій службі на посадах наукових або науково-педагогічних працівників не менше трьох років, або особи, які мають досвід проходження військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління (не менше десяти років) та оперативно-тактичний рівень військової освіти.

Посади начальника факультету у складі ВВНЗ (військових інститутів у складі вищого навчального закладу), що здійснюють навчання військових фахівців за інженерним, медичним, гуманітарним фахом тощо, можуть займати військовослужбовці, які мають науковий ступінь (відповідно до профілю діяльності факультету) та/або вчене (почесне) звання, оперативно-тактичний рівень військової освіти, досвід проходження військової служби на посадах наукових або науково-педагогічних працівників не менше трьох років.

Посади заступника начальника факультету з навчальної та наукової роботи - начальника навчальної частини у складі ВВНЗ (військових інститутів у складі вищого навчального закладу) можуть займати військовослужбовці, які мають вчене звання та/або науковий ступінь за профілем діяльності факультету, оперативно-тактичний рівень військової освіти, досвід проходження військової служби на посадах наукових або науково-педагогічних працівників не менше трьох років.

Посаду начальника (завідувача) кафедри військової підготовки можуть займати військовослужбовці (цивільні особи), які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, військову освіту оперативно-тактичного рівня та/або досвід проходження військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління (не менше п'яти років).

Посаду заступника начальника (завідувача) кафедри військової підготовки - начальника навчальної частини можуть займати військовослужбовці (цивільні особи), які мають військову освіту, досвід проходження військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління не менше п'яти років.

5. Інші посади науково-педагогічних працівників у ВВНЗ, ВНП ВНЗ можуть займати військовослужбовці (працівники), які відповідають вимогам Закону України "Про вищу освіту" та статутів (положень) ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

6. За умови відповідності кандидатів вимогам до посади, встановленим для науково-педагогічних працівників, перевага надається особам, які мають статус учасника бойових дій, відповідно до законодавства.

III. Організація проведення конкурсу кандидатів на посади начальника НУОУ, військового університету, військової академії та військового інституту (військового інституту у складі вищого навчального закладу)

1. Конкурс на заміщення посади начальника НУОУ, військового університету, військової академії та військового інституту (військового інституту у складі вищого навчального закладу) оголошується:

не пізніше ніж за три місяці до закінчення граничного строку перебування на цій посаді військовослужбовця;

на вакантну посаду - протягом тижня з дня утворення вакансії.

2. Рішення про проведення конкурсу приймає Міністр оборони України за поданням першого заступника Міністра оборони України, командувача виду Збройних Сил України, керівника структурного підрозділу Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України, якому підпорядкований відповідний ВВНЗ, ВНП ВНЗ.

3. Першим заступником Міністра оборони України, командувачем виду Збройних Сил України, керівником структурного підрозділу Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України, якому підпорядкований відповідний ВВНЗ, ВНП ВНЗ, для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, яку очолює голова. До складу комісії залучаються представники командування виду Збройних Сил України, структурного підрозділу Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, у підпорядкуванні якого знаходиться відповідний військовий навчальний заклад (підрозділ), Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, замовників, в інтересах яких здійснюється підготовка військових фахівців, а також ВВНЗ, ВНП ВНЗ (не більше 1/3 членів конкурсної комісії, які обираються вченою радою ВВНЗ, ВНП ВНЗ).

Персональний склад комісії затверджується Міністром оборони України.

4. Конкурсна комісія публікує в друкованих засобах масової інформації Міністерства оборони України, а також на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України оголошення про проведення конкурсу на вакантну посаду, вимоги до претендентів, перелік документів, що подаються на конкурс.

Після оголошення в засобах масової інформації Міністерства оборони України відомостей про проведення конкурсу до Генерального штабу Збройних Сил України, Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, замовників на підготовку військових фахівців, ВВНЗ та ВНП ВНЗ, НДУ конкурсною комісією розсилаються інформаційні листки про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади (далі - інформаційний листок) (додаток).

5. Строк подання документів для участі в конкурсі кандидатами на заміщення вакантної посади - шістдесят днів з дня опублікування оголошення про конкурс.

6. Після закінчення строку подання документів конкурсна комісія протягом десяти днів розглядає подані документи претендентів на посаду і вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам для заміщення посади, для розгляду на вченій раді ВВНЗ, ВНП ВНЗ.

Рішення щодо допуску претендентів до участі у конкурсі приймається конкурсною комісією таємним голосуванням простою більшістю голосів.

Для проведення таємного голосування конкурсна комісія обирає зі своїх членів лічильну комісію у складі не менше трьох осіб. Прізвища, імена та по батькові осіб, які беруть участь у конкурсі на заміщення вакантної посади, вносять до одного бюлетеня для таємного голосування.

Результати роботи лічильної комісії оформлюються протоколом, який підписується всіма членами лічильної комісії.

Результати роботи конкурсної комісії оформлюються протоколом, який має містити вмотивовані висновки у разі відмови в наданні допуску до участі у конкурсі щодо кожного з претендентів.

Протокол засідання конкурсної комісії підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії.

7. Вчена рада ВВНЗ, ВНП ВНЗ протягом п'яти днів розглядає внесені кандидатури претендентів на посаду та приймає рішення щодо кожної кандидатури (із зазначенням кількості голосів, які вони набрали під час таємного голосування), яке носить рекомендаційний характер.

Кожен член вченої ради може голосувати лише за одну кандидатуру або утриматися від голосування.

8. На підставі співбесіди з кандидатами на вакантну посаду, поданих ними документів, рішень вченої ради ВВНЗ, ВНП ВНЗ конкурсна комісія на своєму засіданні (у складі не менше 2/3 членів комісії) приймає рішення, хто з кандидатів є переможцем конкурсу. Рішення конкурсної комісії приймається таємним голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів комісії.

У разі якщо після голосування жоден з кандидатів на вакантну посаду не набрав необхідної кількості голосів, за поданням посадової особи, у підпорядкуванні якої знаходиться ВВНЗ, ВНП ВНЗ, наказом Міністра оборони України (по особовому складу) призначається тимчасово виконуючий обов'язки начальника ВВНЗ, ВНП ВНЗ на строк до проведення конкурсу, але не більше ніж на шість місяців.

9. За підсумками конкурсу голова конкурсної комісії письмово доповідає пропозиції Міністру оборони України щодо призначення на вакантну посаду особи, яка стала переможцем конкурсу.

10. Після розгляду Вищою атестаційною комісією Міністерства оборони України кандидатури особи, яка стала переможцем конкурсу на вакантну посаду, її у встановленому порядку призначають на посаду начальника ВВНЗ, ВНП ВНЗ, про що видається наказ (по особовому складу).

11. У разі створення нового військового університету, військової академії та військового інституту (військового інституту у складі вищого навчального закладу) наказом Міністра оборони України (по особовому складу) призначається тимчасово виконуючий обов'язки начальника ВВНЗ, ВНП ВНЗ на строк до проведення конкурсу, але не більше ніж на шість місяців.

IV. Організація проведення конкурсу кандидатів на посади начальника факультету військової підготовки у складі вищого навчального закладу та начальника (завідувача) кафедри військової підготовки у складі вищого навчального закладу, які утримуються за штатом (штатним розписом) Міністерства оборони України

1. Конкурс на заміщення посад начальника факультету військової підготовки у складі вищого навчального закладу та начальника (завідувача) кафедри військової підготовки у складі вищого навчального закладу, які утримуються за штатом (штатним розписом) Міністерства оборони України, оголошується:

не пізніше ніж за три місяці до закінчення граничного строку перебування на цій посаді військовослужбовця;

не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту (строку дії трудового договору) працівника, який займає цю посаду;

на вакантну посаду - протягом тижня з дня утворення вакансії.

2. Рішення про проведення конкурсу приймає командувач виду Збройних Сил України, керівник структурного підрозділу Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України, якому підпорядкований відповідний ВНП ВНЗ.

3. Командувачем виду Збройних Сил України, керівником структурного підрозділу Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України, якому підпорядкований ВНП ВНЗ, для проведення конкурсу утворюється конкурсна комісія, яку очолює голова. До складу комісії залучаються представники командувача виду Збройних Сил України, структурного підрозділу Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, у підпорядкуванні якого знаходиться ВНП ВНЗ, Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, замовників на підготовку військових фахівців, вищого навчального закладу, до складу якого входить військовий навчальний підрозділ, а також представники військового навчального підрозділу (не більше 1/3 членів конкурсної комісії, які обираються на загальних зборах особового складу військового навчального підрозділу).

Персональний склад комісії затверджується командувачем (керівником), у підпорядкуванні якого знаходиться ВНП ВНЗ.

4. Конкурсна комісія публікує в друкованих засобах масової інформації Міністерства оборони України, а також на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України оголошення про проведення конкурсу на вакантну посаду, вимоги до претендентів, перелік документів, що подаються на конкурс, та строк подання документів.

Після оголошення в засобах масової інформації відомостей про проведення конкурсу до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, замовників на підготовку військових фахівців, ВВНЗ та ВНП ВНЗ, НДУ конкурсною комісією розсилаються інформаційні листки.

5. Строк подання документів для участі в конкурсі кандидатами на заміщення вакантної посади - тридцять днів з дня опублікування оголошення про конкурс.

6. Після закінчення строку подання документів конкурсна комісія протягом десяти днів розглядає подані документи претендентів на посаду і вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам для заміщення посади, на розгляд вченої ради (загальних зборів особового складу) ВНП ВНЗ.

Конкурсна комісія приймає рішення таємним голосуванням простою більшістю голосів.

Для проведення таємного голосування з членів конкурсної комісії обирається лічильна комісія в складі не менше трьох осіб. Прізвища, імена та по батькові осіб, які беруть участь у конкурсі на заміщення вакантної посади, вносять до одного бюлетеня для таємного голосування.

Результати роботи лічильної комісії оформлюються протоколом, який підписується всіма членами лічильної комісії.

Результати роботи конкурсної комісії оформлюються протоколом, який має містити вмотивовані висновки у разі відмови в наданні допуску до участі у конкурсі щодо кожного з претендентів.

Протокол засідання конкурсної комісії підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії.

7. Вчена рада (загальні збори особового складу) ВНП ВНЗ протягом п'яти робочих днів розглядає внесені кандидатури претендентів на посаду та приймає рішення щодо кожної кандидатури (із зазначенням кількості голосів, які вони набрали під час таємного голосування), яке носить рекомендаційний характер.

Кожен член вченої ради може голосувати лише за одну кандидатуру або утриматися від голосування.

8. На підставі співбесіди з кандидатами на вакантну посаду, поданих ними документів, рішення вченої ради (загальних зборів особового складу) ВНП ВНЗ конкурсна комісія на своєму засіданні (у складі не менше 2/3 членів комісії) приймає рішення, хто з претендентів є переможцем конкурсу. Рішення конкурсної комісії приймається таємним голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів комісії.

У разі якщо після голосування жоден з кандидатів на посаду не набрав необхідної кількості голосів, наказом командувача виду Збройних Сил України, керівника відповідного структурного підрозділу Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України, якому підпорядкований ВНП ВНЗ, призначається тимчасово виконуючий обов'язки начальника (завідувача) ВНП ВНЗ на строк до проведення конкурсу, але не більше ніж на шість місяців.

9. За підсумками конкурсу голова конкурсної комісії доповідає пропозиції командувачу виду Збройних Сил України, керівнику відповідного структурного підрозділу Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України, якому підпорядкований ВНП ВНЗ, щодо призначення на вакантну посаду особи, яка стала переможцем конкурсу.

10. Після розгляду атестаційною комісією кандидатури особи, яка стала переможцем конкурсу на вакантну посаду, її в установленому порядку призначають на посаду начальника факультету військової підготовки у складі вищого навчального закладу, начальника (завідувача) кафедри військової підготовки у складі вищого навчального закладу, про що видається наказ (по особовому складу).

11. У разі створення нового факультету військової підготовки у складі вищого навчального закладу або кафедри військової підготовки у складі вищого навчального закладу може бути призначено тимчасово виконуючого обов'язки начальника (завідувача) на строк до проведення конкурсу, але не більше ніж на шість місяців.

V. Організація проведення конкурсу кандидатів на посаду завідувача кафедри військової підготовки у складі вищого навчального закладу, що є у штатному (додатковому штатному) розписі вищого навчального закладу

1. Конкурс на заміщення посади завідувача кафедри військової підготовки у складі вищого навчального закладу, що є у штатному (додатковому штатному) розписі вищого навчального закладу, оголошується:

не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту (строку дії трудового договору) працівника, який займає цю посаду;

на вакантну посаду - протягом тижня з дня утворення вакансії.

2. Рішення про проведення конкурсу приймає ректор вищого навчального закладу, на базі якого здійснюється військова підготовка.

3. Для проведення конкурсу наказом ректора вищого навчального закладу створюється конкурсна комісія. До складу конкурсної комісії залучаються представники командування виду Збройних Сил України, структурного підрозділу Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України (не більше 1/3 членів конкурсної комісії), у підпорядкуванні якого знаходиться кафедра військової підготовки у складі вищого навчального закладу.

4. Конкурсна комісія публікує в друкованих засобах масової інформації Міністерства оборони України, а також на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України оголошення про проведення конкурсу на посаду, вимоги до претендентів, перелік документів, що подаються на конкурс.

5. Проведення конкурсу на посаду завідувача кафедри військової підготовки у складі вищого навчального закладу здійснює вчена рада вищого навчального закладу відповідно до вимог законодавства.

6. Призначення особи, яка стала переможцем конкурсу, на посаду завідувача кафедри військової підготовки у складі вищого навчального закладу проводиться наказом ректора за погодженням з командувачем виду Збройних Сил України, керівником відповідного структурного підрозділу Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України, якому підпорядкована кафедра військової підготовки.

VI. Організація проведення конкурсу кандидатів на інші посади науково-педагогічних працівників ВВНЗ, ВНП ВНЗ

1. Конкурс на інші посади науково-педагогічних працівників оголошується в такі строки:

не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку перебування на цій посаді військовослужбовця;

не пізніше ніж за два місяці до закінчення граничного строку контракту (строку дії трудового договору) працівника, який займає цю посаду;

на вакантну посаду - протягом тижня з дня утворення вакансії.

2. Рішення про проведення конкурсу у ВВНЗ, ВНП ВНЗ приймає начальник ВВНЗ, ВНП ВНЗ, про що видається відповідний наказ.

Начальник ВВНЗ, ВНП ВНЗ, в якому утворений новий структурний підрозділ (факультет, кафедра), призначає наказом тимчасово виконуючого обов'язки керівника цього структурного підрозділу на строк до проведення виборів керівника структурного підрозділу, але не більше ніж на три місяці.

3. Для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наказом начальника ВВНЗ, ВНП ВНЗ строком на один навчальний рік призначається конкурсна комісія (за посадами) у складі голови, яким є перший заступник (заступник) начальника ВВНЗ, ВНП ВНЗ, заступник начальника ВВНЗ, ВНП ВНЗ з навчальної і наукової роботи, та членів комісії.

У разі проведення конкурсу кандидатів на вакантні посади у ВВНЗ, ВНП ВНЗ, що створюється, конкурсна комісія призначається з числа осіб, призначених тимчасово виконуючими обов'язки командування (керівного складу ВВНЗ, ВНП ВНЗ) відповідними наказами посадових осіб, яким підпорядковується ВВНЗ, ВНП ВНЗ.

4. Оголошення про проведення конкурсу на вакантні посади науково-педагогічних працівників публікуються в друкованих засобах масової інформації Міністерства оборони України, на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України. Після оголошення в засобах масової інформації відомостей про проведення конкурсу на адреси керівників структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, яким підпорядковується ВВНЗ, ВНП ВНЗ, замовників на підготовку військових фахівців, начальників ВВНЗ, ВНП ВНЗ, науково-дослідних установ Збройних Сил України надсилаються інформаційні листки.

В інформаційному листку надається перелік усіх вакантних посад, на які планується проводити конкурс щодо їх заміщення, з визначенням кваліфікаційних вимог до кандидатів на посади та конкретного строку проведення конкурсу.

5. Після закінчення строку подання документів конкурсна комісія протягом десяти днів вивчає документи, подані претендентами на участь у конкурсі, і визначає відповідність кандидатів кваліфікаційним вимогам для заміщення посади, на яку оголошено конкурс.

Рішення конкурсна комісія приймає таємним голосуванням простою більшістю голосів. Результати роботи комісії оформлюються протоколом, який має містити вмотивовані висновки про допуск до участі в конкурсі або про відмову в допуску щодо кожного з претендентів. Протокол засідання конкурсної комісії підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії.

6. Для проведення таємного голосування конкурсна комісія обирає лічильну комісію в складі не менше трьох осіб. Результати роботи лічильної комісії оформлюються протоколом, який підписується всіма членами лічильної комісії.

7. За наявності двох і більше претендентів на заміщення посади науково-педагогічних працівників конкурсна комісія шляхом таємного голосування визначає рейтинг претендентів на підставі кількості набраних голосів.

Голова конкурсної комісії або його заступник подає вченій раді ВВНЗ, ВНП ВНЗ документи та протокол конкурсної комісії щодо кожного кандидата.

8. Вчена рада ВВНЗ, ВНП ВНЗ (у складі не менше 2/3 її членів) таємним голосуванням приймає рішення щодо кандидатур претендентів на заміщення вакантної посади відповідно до умов оголошеного конкурсу.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх членів вченої ради. Рішення вченої ради затверджується головою вченої ради ВВНЗ, ВНП ВНЗ.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, у тому разі, якщо за підсумками голосування жоден з учасників конкурсу не набрав необхідної більшості голосів.

9. Особи, які беруть участь у конкурсі, можуть бути присутні на засіданнях кафедри, конкурсної комісії, вченої ради ВВНЗ, ВНП ВНЗ та мають бути ознайомлені з відповідними рішеннями.

Конкурсна комісія та вчена рада мають право на своїх засіданнях заслуховувати учасників конкурсу з питань їх службової, навчальної, методичної, наукової та громадської діяльності.

10. На підставі прийнятого рішення вчена рада ВВНЗ, ВНП ВНЗ надає пропозиції начальнику ВВНЗ, ВНП ВНЗ щодо призначення на посади науково-педагогічних працівників осіб, які стали переможцями конкурсу.

VII. Прикінцеві положення

1. Особи офіцерського складу, обрані за конкурсом на посади у ВВНЗ, ВНП ВНЗ, призначаються на посади наказами по особовому складу командирів (начальників) відповідно до номенклатури посад для призначення військовослужбовців.

При призначенні цивільних осіб на посади, що є у штаті (штатному розписі) ВВНЗ, ВНП ВНЗ, відповідний командир (начальник) укладає з такими особами безстроковий або строковий трудовий договір відповідно до вимог Кодексу законів про працю України.

2. Якщо документи на участь у конкурсі, який оголошено, до ВВНЗ, ВНП ВНЗ не надійшли або якщо кандидати на заміщення вакантних посад не відповідають кваліфікаційним вимогам, конкурс вважається таким, що не відбувся, й оголошується повторно.

 

Директор Департаменту військової
освіти, науки, соціальної та
гуманітарної політики
Міністерства оборони України
генерал-майор

М. С. Садовський

Директор Департаменту кадрового
забезпечення Міністерства
освіти і науки України

Н. Я. Фурлет

Інформаційний листок про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (02.12.2016)
Просмотров: 824
Всего комментариев: 0
avatar