Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МОУ/СБУ/ДССЗЗІ N 696/670/791 від 17.12.2016. Про затвердження Порядку розрахунків за отримані пально-мастильні матеріали та харчові продукти


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ


НАКАЗ

17.12.2016
м. Київ
N 696/670/791

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
12 січня 2017 р. за N 32/29900

Про затвердження Порядку розрахунків за отримані пально-мастильні матеріали та харчові продукти між суб'єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом в районі проведення антитерористичної операції

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року N 54 "Про забезпечення пально-мастильними матеріалами та продуктами харчування суб'єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом в районі проведення антитерористичної операції"

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок розрахунків за отримані пально-мастильні матеріали та харчові продукти між суб'єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом в районі проведення антитерористичної операції, що додається.

2. Міністру оборони України, Голові Служби безпеки України, Голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України:

у місячний строк після набрання чинності цього наказу організувати проведення звірок щодо виданих (отриманих) матеріальних засобів зі складанням актів звірки взаєморозрахунків;

під час планування кошторисних призначень на 2017 і наступні роки передбачити, що витрати на забезпечення пальним та продуктами харчування військових формувань відшкодовуються центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані військові формування, за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік на зазначені цілі.

3. Контроль за своєчасним відшкодуванням витрат покласти на Міністерство оборони України, Службу безпеки України, Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України
С. Т. Полторак
Голова Служби безпеки України 
генерал армії України
В. С. Грицак
Голова Державної служби 
спеціального зв'язку та 
захисту інформації України
генерал-майор Держспецзв'язку
Л. О. Євдоченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
17 грудня 2016 року N 696/670/791

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
12 січня 2017 р. за N 32/29900


ПОРЯДОК
розрахунків за отримані пально-мастильні матеріали та харчові продукти між суб'єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом в районі проведення антитерористичної операції


I. Порядок розрахунків за отримані пально-мастильні матеріали

1. Для співставлення даних та з метою документального підтвердження господарських операцій щодо фактичної кількості виданих (отриманих) пально-мастильних матеріалів та спеціальних рідин (далі - пальне) між військовими частинами (підрозділами, загонами), які здійснюють боротьбу з тероризмом в районі проведення антитерористичної операції (далі - район АТО), проводиться зустрічна звірка, яка оформлюється актом звірки (далі - Акт).

Вантажовідправник - військова частина (підрозділ, загін), яка здійснила видачу пального для забезпечення потреб інших суб'єктів боротьби з тероризмом в районі проведення АТО.

Вантажоодержувач - військова частина (підрозділ, загін), яка отримала пальне для забезпечення потреб суб'єктів боротьби з тероризмом в районі проведення АТО.

Порядок визначення осіб, які уповноважені здійснювати звірки та інші правочини, визначається наказом суб'єкта боротьби з тероризмом (командира військової частини (підрозділу, загону)).

2. Акт складається щомісяця станом на 01 число місяця, наступного за звітним, підписується представником вантажовідправника та вантажоодержувача пального (командиром військової частини, яка є вантажовідправником, та керівником підрозділу, який є вантажоодержувачем). Акт складається в довільній формі з обов'язковим зазначенням номенклатури, кількісних, якісних та вартісних показників наданого пального у шести примірниках. Невід'ємним додатком до Акта є завірені копії первинних документів на отримання пального (накладні, роздавальні відомості тощо).

Акт погоджується начальником тилу АТО та затверджується керівником району АТО.

Перший примірник затвердженого акта знаходиться у вантажовідправника, другий - у вантажоодержувача, третій та четвертий - у строк до трьох діб надаються вантажовідправником на адреси начальника тилу АТО та начальника Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України, п'ятий та шостий примірники вантажоодержувачем направляються на адресу суб'єкта боротьби з тероризмом (головному розпоряднику бюджетних коштів) або керівнику органу іншого центрального органу виконавчої влади, який здійснює керівництво утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями за відповідними напрямами діяльності.

Оригінали первинних документів на отримання пального залишаються у військовій частині - вантажовідправнику.

3. На підставі актів, які надходять на адресу суб'єкта боротьби з тероризмом, що є надавачем пального іншим суб'єктам боротьби з тероризмом, які є їх одержувачами, складається загальний Акт розрахунків, який підписується керівниками фінансових органів суб'єктів боротьби з тероризмом та затверджується керівниками суб'єктів боротьби з тероризмом або уповноваженими ними особами.

Акт розрахунків складається щокварталу станом на 10 число місяця, наступного за звітним періодом, у довільній формі з обов'язковим зазначенням номенклатури, кількісних, якісних та вартісних показників наданого пального (по два примірники для кожного із суб'єктів боротьби з тероризмом) і є підставою для складання договору відшкодування коштів за товари (роботи, послуги).

Затверджений встановленим порядком Акт розрахунків є підставою для проведення протягом 30 календарних днів фінансових розрахунків між суб'єктами боротьби з тероризмом за отримане пальне у грошовому вигляді.

Розрахунок за останні місяці бюджетного періоду здійснюється у наступному бюджетному році в установленому порядку за рахунок кошторисних показників поточного періоду.

II. Порядок розрахунків за отримані харчові продукти

1. Суб'єкти, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом в районі проведення АТО, забезпечуються харчуванням згідно з пунктом 3 приміток до норми N 2 - льотна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту" (із змінами).

Для зарахування на продовольче забезпечення особового складу суб'єкт, який безпосередньо здійснює боротьбу з тероризмом в районі проведення АТО (далі - суб'єкт), рапортом, в якому зазначено кількість особового складу, звертається до керівника АТО (у секторах - до командира оперативно-тактичного угруповання).

Наказом керівник АТО (у секторах - командир оперативно-тактичного угруповання) визначає підпорядковану військову частину (підрозділ, загін), яка буде здійснювати забезпечення суб'єкта харчовими продуктами.

2. Особи, які уповноважені здійснювати заявки на отримання харчових продуктів (з урахуванням норми харчування та чисельності особового складу), звірки та інші правочини, визначаються наказом суб'єкта (командира військової частини (підрозділу, загону)).

Військовою частиною (підрозділом, загоном) передаються уповноваженому представнику суб'єкта харчові продукти за накладними та в порядку, визначеному чинним законодавством.

3. Для недопущення розбіжностей між кількістю особового складу суб'єкта, який зарахований на продовольче забезпечення, та кількістю отриманих на них харчових продуктів між військовою частиною (підрозділом) та суб'єктом складається акт звірки.

Акт звірки станом на останнє число кожного місяця підписується уповноваженими представниками суб'єкта і військової частини (підрозділу, загону) та затверджується командирами (керівниками).

Відомості про кількість і вартість переданих суб'єкту харчових продуктів обліковуються у службах (відділах) фінансового та матеріально-технічного забезпечення військової частини.

4. На підставі актів звірок (за місяць) фінансовою та продовольчою службами військової частини складається загальний Акт розрахунків. Акт розрахунків складається щокварталу станом на 10 число місяця, наступного за звітним періодом, у довільній формі з обов'язковим зазначенням кількості використаних добових видач, невід'ємними додатками до якого є акти звірок та накладні (далі - розрахункові документи), і є підставою для складання відповідного договору.

За письмовим рішенням керівника АТО (у секторах - командира оперативно-тактичного угруповання) розрахункові документи передаються (надсилаються) суб'єкту.

Суб'єкт протягом 30 календарних днів з дати отримання розрахункових документів здійснює відшкодування фактичних витрат за харчові продукти шляхом перерахування коштів на рахунок Міністерства оборони та інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівництво утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, до яких належить військова частина (підрозділ, загін), що здійснювала забезпечення харчовими продуктами.

Розрахунок за останні місяці бюджетного періоду здійснюється в наступному бюджетному році у встановленому порядку за рахунок кошторисних показників поточного періоду.

III. Контроль розрахунків за отримані пально-мастильні матеріали та харчові продукти між суб'єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом в районі проведення АТО

Міністерство оборони та інші центральні органи виконавчої влади, які здійснюють керівництво утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, організовують забезпечення в районі АТО пально-мастильними матеріалами і харчовими продуктами та виконують завдання щодо:

оперативного обліку рахунків, оформлених військовими частинами, які здійснювали забезпечення військовослужбовців;

ведення оперативного обліку коштів, що надходять на рахунки для відшкодування витрат;

здійснення контролю за повнотою та своєчасністю оплати рахунків утримувачами пально-мастильних матеріалів і харчових продуктів;

інформування відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у разі неповного або несвоєчасного відшкодування витрат.

 

Начальник Тилу 
Збройних Сил України
генерал-майор
І. Ю. Гаврилюк
Начальник Департаменту 
господарського забезпечення
Служби безпеки України
генерал-майор
В. В. Кіптенко
Директор Департаменту 
логістики Адміністрації Державної 
служби спеціального зв'язку 
та захисту інформації України
В. М. Мокренко


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (10.02.2017)
Просмотров: 664
Всего комментариев: 0
avatar