Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МСП №1543 від 15.12.2016. Про затвердження Положення про державну службу зайнятості


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


НАКАЗ

15.12.2016
м. Київ
N 1543

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
28 грудня 2016 р. за N 1723/29853

Про затвердження Положення про державну службу зайнятості

Відповідно до абзацу третього пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року N 90 "Деякі питання державного управління у сфері зайнятості населення" та з метою удосконалення діяльності державної служби зайнятості

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про державну службу зайнятості, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 20 січня 2015 року N 41 "Про затвердження Положення про державну службу зайнятості", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2015 року за N 141/26586 (зі змінами).

3. Департаменту ринку праці та зайнятості (Кікіна С. О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О. П.

 

Міністр
А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
15 грудня 2016 року N 1543

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
28 грудня 2016 р. за N 1723/29853


ПОЛОЖЕННЯ
про державну службу зайнятості


I. Загальні положення

1. Державна служба зайнятості (далі - Служба) є централізованою системою державних установ, діяльність якої спрямовується та координується Міністерством соціальної політики України.

2. Служба складається з Державної служби зайнятості (Центрального апарату) (далі - Центральний апарат Служби), Центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості (далі - регіональні центри зайнятості), міських, районних і міськрайонних центрів зайнятості (далі - базові центри зайнятості), Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, професійно-технічних навчальних закладів державної служби зайнятості, інших навчальних закладів державної служби зайнятості (далі - навчальні заклади Служби), а також підприємств, установ, організацій, утворених Службою (далі - підпорядковані Службі юридичні особи).

Регіональні та базові центри зайнятості можуть створювати поза їх місцезнаходженням відокремлені підрозділи (філії), які виконуватимуть функції, визначені для них відповідним регіональним чи базовим центром зайнятості.

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства соціальної політики України, рішеннями правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд), іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

4. Структура та гранична чисельність працівників Служби, а також видатки на адміністративно-господарські витрати Служби погоджуються Міністерством соціальної політики України та затверджуються Головою Центрального апарату Служби.

5. Діяльність Служби та виконання нею завдань і функцій, передбачених законодавством, у тому числі цим Положенням, фінансується за рахунок коштів Фонду.

6. Центральний апарат Служби, регіональні та базові центри зайнятості є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та банківських установах, кутові штампи та печатки із зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та кодом за ЄДРПОУ, інші печатки та штампи (за наявності).

7. Умови оплати праці працівників Центрального апарату Служби, регіональних і базових центрів зайнятості, їхніх філій, кваліфікаційні вимоги до їхніх керівників, види відомчих заохочувальних відзнак і порядок їх застосування визначаються наказами Міністерства соціальної політики України.

8. Працівники Служби підлягають атестації відповідно до Закону України "Про професійний розвиток працівників".

9. Працівникам Служби надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарні дні (якщо інше не передбачено законодавством), щорічні додаткові відпустки та інші види відпусток, визначені Кодексом законів про працю України та Законом України "Про відпустки".

10. Із керівниками навчальних закладів Служби укладається контракт відповідно до Закону України "Про освіту".

II. Завдання, функції та права Служби

1. Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року N 90 "Деякі питання державного управління у сфері зайнятості населення" до внесення змін до Законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та "Про зайнятість населення" Служба продовжує виконувати завдання і функції у сфері зайнятості населення, трудової міграції та соціального захисту від безробіття, а також функції виконавчої дирекції Фонду, визначені Законами України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та "Про зайнятість населення".

2. Служба при виконанні покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

III. Центральний апарат Служби

1. Центральний апарат Служби є головною державною установою у централізованій системі державних установ Служби.

2. Центральний апарат Служби виконує повноваження безпосередньо та через регіональні і базові центри зайнятості, їхні філії, навчальні заклади Служби та підпорядкованих Службі юридичних осіб.

Центральний апарат Служби визначає функції та обсяг повноважень регіональних і базових центрів зайнятості, а також їхніх філій.

Центральний апарат Служби є уповноваженим органом з управління Інститутом підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

3. Центральний апарат Служби є неприбутковою державною установою, що фінансується за рахунок коштів Фонду.

4. Доходи, отримані Центральним апаратом Служби, використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центрального апарату Служби, реалізації мети (цілей) та виконання завдань за напрямами діяльності, визначеними законодавством. Отримані Центральним апаратом Служби доходи або їх частини не розподіляються серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

5. У разі припинення діяльності Центрального апарату Служби (шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, поділу, приєднання, перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до бюджету Фонду.

6. Службу очолює Голова. Голова Центрального апарату Служби призначається на посаду та звільняється з посади державним секретарем Міністерства соціальної політики України. Призначення Голови Центрального апарату Служби проводиться шляхом укладення контракту строком від 1 до 5 років за погодженням із головою Київської міської державної адміністрації.

7. Голова Центрального апарату Служби може мати заступників (у тому числі першого), яких він призначає на посади та звільняє з посад, і радників.

8. Структура Центрального апарату Служби погоджується Міністерством соціальної політики України та затверджується Головою Центрального апарату Служби.

9. Голова Центрального апарату Служби:

1) керує Службою та забезпечує належну організацію її діяльності, виконання нею вимог Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики з питань, що належать до сфери діяльності державної служби зайнятості, рішень правління Фонду, виконання покладених на Службу завдань і функцій, належне використання коштів Фонду в межах затверджених видатків бюджету, майна та матеріальних цінностей, що знаходяться у розпорядженні Служби;

2) затверджує розподіл обов'язків між заступниками Голови Центрального апарату Служби;

3) затверджує положення про структурні підрозділи Центрального апарату Служби, а також граничну чисельність працівників Служби в розрізі областей і міста Києва; положення про регіональні центри зайнятості, розроблені на підставі примірних положень про регіональні та базові центри зайнятості, затверджених Міністерством соціальної політики України; статути навчальних закладів Служби (крім статуту Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України) та підпорядкованих Службі юридичних осіб, утворених Центральним апаратом Служби; примірні структури регіональних і базових центрів зайнятості та їхніх філій;

4) затверджує штатний розпис Центрального апарату Служби (відповідно до структури, погодженої Міністерством соціальної політики України) та його кошторис видатків;

5) затверджує кошторис видатків Фонду відповідно до затвердженого бюджету Фонду; якщо до початку нового бюджетного періоду не затверджено річний бюджет Фонду, затверджує тимчасовий кошторис видатків Фонду (який не містить капітальних видатків, крім таких, що пов'язані з виконанням рішень про стягнення коштів Фонду, прийнятих судами та іншими державними органами, які відповідно до законодавства мають право приймати такі рішення, із надзвичайними ситуаціями, роботами з ліквідації наслідків стихійних явищ та аварій), щомісячний обсяг яких не може перевищувати 1/12 обсягу видатків, затверджених кошторисом видатків Фонду на попередній рік, крім видатків на виплату матеріального забезпечення та надання соціальних послуг, заробітну плату, нарахування на оплату праці, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, сплату податків (зборів, обов'язкових платежів);

6) затверджує структуру, граничну чисельність, штатний розпис регіональних центрів зайнятості, а також кошторис видатків регіональних центрів зайнятості з урахуванням підпорядкованих базових центрів зайнятості, філій регіонального та базового центрів зайнятості; погоджує штатний розпис і кошторис видатків професійно-технічних навчальних закладів, інших навчальних закладів Служби, погоджує штатний розпис Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України та затверджує його кошторис видатків;

7) приймає рішення щодо утворення, ліквідації, реорганізації регіональних і базових центрів зайнятості за погодженням із Міністерством соціальної політики України;

8) забезпечує виконання Службою функцій виконавчої дирекції Фонду;

9) забезпечує виконання доручень Міністерства соціальної політики України;

10) у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання відповідно до законодавства;

11) призначає на посади та звільняє з посад працівників Центрального апарату Служби, директорів і заступників директорів регіональних центрів зайнятості, керівників навчальних закладів Служби та підпорядкованих Службі юридичних осіб, утворених Центральним апаратом Служби;

12) погоджує призначення та звільнення директорів базових центрів зайнятості, керівників філій регіонального та базового центрів зайнятості, керівників професійно-технічних навчальних закладів та інших підпорядкованих Службі юридичних осіб, утворених регіональним центром зайнятості, посадових осіб регіональних центрів зайнятості, на яких покладено виконання функцій із проведення внутрішнього аудиту, та посадових осіб, на яких покладено виконання функцій із запобігання та виявлення корупції;

13) вживає заходів заохочення і накладає стягнення на працівників Центрального апарату Служби, директорів і заступників директорів регіональних центрів зайнятості, керівників навчальних закладів і підпорядкованих Службі юридичних осіб, утворених Центральним апаратом Служби, затверджує примірне положення про преміювання працівників державної служби зайнятості;

14) є відповідальним за виконання покладених на Службу завдань і функцій, належне використання коштів Фонду, майна та матеріальних цінностей, що знаходяться у розпорядженні Центрального апарату Служби, відповідно до законодавства;

15) виконує інші повноваження, передбачені законодавством.

10. Для проведення аналізу тенденцій на ринку праці, підготовки пропозицій щодо реалізації політики зайнятості та забезпечення ефективності використання коштів Фонду при Центральному апараті Служби може утворюватися колегія. Положення про колегію Центрального апарату Служби затверджується Головою Центрального апарату Служби.

IV. Регіональні центри зайнятості

1. Регіональні центри зайнятості є неприбутковими державними установами, підпорядкованими та підзвітними Центральному апарату Служби.

2. Доходи, отримані регіональним центром зайнятості, використовуються виключно для фінансування видатків на утримання регіонального центру зайнятості, реалізації мети (цілей) та виконання завдань за напрямами діяльності, визначеними законодавством. Отримані регіональним центром зайнятості доходи або їх частини не розподіляються серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

3. У разі припинення діяльності регіонального центру зайнятості (шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, поділу, приєднання, перетворення)) його активи передаються іншому регіональному центру зайнятості чи Центральному апарату Служби (за рішенням Центрального апарату Служби) або зараховуються до доходу Фонду.

4. Регіональні центри зайнятості у межах своїх повноважень видають накази організаційно-розпорядчого характеру.

5. Накази регіональних центрів зайнятості можуть бути скасовані Головою Центрального апарату Служби повністю чи в окремій частині у разі виявлення порушень вимог чинного законодавства.

6. Регіональний центр зайнятості очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Центрального апарату Служби за погодженням з головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної або міської державної адміністрації.

7. Директор регіонального центру зайнятості може мати заступників. Заступників директора регіонального центру зайнятості призначає Голова Центрального апарату Служби.

8. Директор регіонального центру зайнятості:

1) забезпечує виконання регіональним центром зайнятості, підпорядкованими йому базовими центрами зайнятості, філіями регіонального та базових центрів зайнятості вимог Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики України з питань, що належать до сфери діяльності державної служби зайнятості, рішень правління Фонду, інших нормативно-правових актів;

2) без доручення діє від імені регіонального центру зайнятості, представляє його інтереси у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян тощо, укладає договори, видає довіреності на представництво інтересів регіонального центру зайнятості;

3) керує діяльністю регіонального центру зайнятості та підпорядкованих йому базових центрів зайнятості, філій регіонального та базових центрів зайнятості, забезпечує виконання покладених на них завдань і функцій, належне використання коштів Фонду в межах затвердженого кошторису видатків, виконання наказів і доручень Голови Центрального апарату Служби, координацію роботи та здійснення контролю за діяльністю професійно-технічних навчальних закладів та інших підпорядкованих Службі юридичних осіб, утворених регіональним центром зайнятості;

4) призначає на посади та звільняє з посад працівників регіонального центру зайнятості (крім заступників директора), працівників базових центрів зайнятості, працівників філій регіонального та базових центрів зайнятості, за погодженням із Головою Центрального апарату Служби - директора базового центру зайнятості, керівників філій регіонального та базового центрів зайнятості, керівників професійно-технічних навчальних закладів та інших підпорядкованих Службі юридичних осіб, утворених регіональним центром зайнятості, посадових осіб регіонального центру зайнятості, на яких покладено функції із проведення внутрішнього аудиту, та посадових осіб, на яких покладено виконання функцій із запобігання та виявлення корупції в установленому законодавством порядку;

5) приймає рішення щодо утворення та ліквідації міських, районних, міськрайонних і районних у містах філій регіонального центру зайнятості в межах затвердженої граничної чисельності працівників регіонального центру зайнятості за погодженням із Центральним апаратом Служби, затверджує структуру та штатний розпис таких філій;

6) затверджує положення про філії регіонального центру зайнятості на підставі примірного положення про відокремлені підрозділи (філії), затвердженого Центральним апаратом Служби, положення про базовий центр зайнятості; приймає рішення щодо утворення, реорганізації та ліквідації підпорядкованих Службі юридичних осіб за погодженням із Центральним апаратом Служби та Міністерством соціальної політики України, затверджує їхні статути, а також затверджує штатний розпис і кошторис видатків професійно-технічних навчальних закладів Служби за погодженням із Головою Центрального апарату Служби;

7) вживає заходів заохочення та накладає стягнення на працівників регіонального центру зайнятості (крім заступників директора), підпорядкованих йому базових центрів зайнятості на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також на працівників філій регіонального та базових центрів зайнятості;

8) є відповідальним за виконання покладених на регіональний центр зайнятості, його філії та підпорядковані йому базові центри зайнятості та їхні філії завдань і функцій, належне використання коштів Фонду, а також виділеного в розпорядження регіонального центру зайнятості майна та матеріальних цінностей, виконання наказів і доручень Голови Центрального апарату Служби, координацію роботи та контроль за діяльністю професійно-технічних навчальних закладів та інших підпорядкованих Службі юридичних осіб, утворених регіональним центром зайнятості;

9) виконує інші повноваження, передбачені законодавством.

V. Базові центри зайнятості

1. Базові центри зайнятості є неприбутковими державними установами, підпорядкованими та підзвітними регіональному центру зайнятості, які створюються за рішенням Голови Центрального апарату Служби.

2. Доходи, отримані базовим центром зайнятості, використовуються виключно для фінансування видатків на утримання базового центру зайнятості, реалізації мети (цілей) та виконання завдань за напрямами діяльності, визначеними законодавством. Отримані базовим центром зайнятості доходи або їх частини не розподіляються серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

3. У разі припинення діяльності базового центру зайнятості (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються Центральному апарату Служби, регіональному центру зайнятості, іншому базовому центру зайнятості (за рішенням Центрального апарату Служби) або зараховуються до доходу Фонду.

4. Базові центри зайнятості у межах своїх повноважень видають накази організаційно-розпорядчого характеру.

Накази базових центрів зайнятості можуть бути скасовані директором регіонального центру зайнятості повністю чи в окремій частині у разі виявлення порушень вимог чинного законодавства.

5. Базовий центр зайнятості очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади директором регіонального центру зайнятості за погодженням із Головою Служби та головою відповідної місцевої державної адміністрації.

Директор базового центру зайнятості може мати заступників. Заступників директора та заступників директора - начальників відділів призначає на посади директор регіонального центру зайнятості за поданням директора базового центру зайнятості.

6. Директор базового центру зайнятості:

1) забезпечує виконання базовим центром зайнятості, його філіями вимог Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики України з питань, що належать до сфери діяльності державної служби зайнятості, рішень правління Фонду, інших нормативно-правових актів;

2) керує діяльністю базового центру зайнятості та його філіями, забезпечує виконання покладених на них завдань і функцій, цільове використання коштів Фонду в межах затвердженого кошторису видатків, належне використання виділених у розпорядження базовому центру зайнятості майна та матеріальних цінностей, виконання наказів і доручень Голови Центрального апарату Служби та директора регіонального центру зайнятості;

3) без доручення діє від імені базового центру, представляє його інтереси у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян тощо, укладає договори, видає довіреності на представництво інтересів центру;

4) приймає рішення щодо утворення та ліквідації філій у межах затвердженої директором регіонального центру зайнятості граничної чисельності працівників регіонального центру зайнятості за погодженням із регіональним центром зайнятості та Центральним апаратом Служби, затверджує положення про них;

5) є відповідальним за виконання покладених на базовий центр зайнятості, його філії завдань і функцій, цільове використання коштів Фонду, а також за належне використання майна і матеріальних цінностей, що знаходяться у розпорядженні базового центру зайнятості, виконання наказів і доручень Голови Центрального апарату Служби;

6) виконує інші повноваження, передбачені законодавством.

7. Структура та штатний розпис базового центру зайнятості з урахуванням його філій затверджуються директором відповідного регіонального центру зайнятості в межах затвердженої директором регіонального центру зайнятості граничної чисельності.

Кошторис видатків базового центру зайнятості затверджується директором регіонального центру зайнятості в межах кошторису видатків регіонального центру зайнятості.

VI. Філії регіонального та базового центрів зайнятості

1. Філії регіонального та базового центрів зайнятості можуть утворюватись у містах, районах та районах у містах. Такі філії виконують функції, покладені на них відповідними регіональними чи базовими центрами зайнятості, та діють на підставі затвердженого регіональним (базовим) центром зайнятості положення.

2. Філію очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади директором регіонального центру зайнятості за погодженням із Головою Центрального апарату Служби.

3. Керівник філії діє за довіреністю від імені відповідного регіонального чи базового центру зайнятості та відповідно до положення про філію, затвердженого регіональним (базовим) центром зайнятості.

4. Для забезпечення доступності послуг шукачам роботи в об'єднаних територіальних громадах можуть створюватись віддалені робочі місця працівників філій.

 

Директор Департаменту
ринку праці та зайнятості
С. Кікіна


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (19.01.2017)
Просмотров: 802
Всего комментариев: 0
avatar