Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МСП №634 від 18.04.2017. Про затвердження Правил охорони праці в архівних установах


Приказ МСП №634 от 18.04.2017. Об утверждении Правил охраны труда в архивных учреждениях

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.04.2017  № 634

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
17 липня 2017 р. 
за № 870/30738

Про затвердження Правил охорони праці в архівних установах

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила охорони праці в архівних установах, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1) наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 01 лютого 2005 року № 22 "Про затвердження Правил охорони праці в архівних установах", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2005 року за № 245/10525;

2) наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 06 листопада 2007 року № 251 "Про внесення змін до наказу Держнаглядохоронпраці від 01.02.2005 № 22 "Про затвердження Правил охорони праці в архівних установах", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 листопада 2007 року за № 1289/14556.

3. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.П.

Міністр

А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
соціальної політики України 
18.04.2017 № 634

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
17 липня 2017 року 
за № 870/30738

ПРАВИЛА 
охорони праці в архівних установах

I. Загальні положення

1. Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм (далі - роботодавці), які здійснюють діяльність у галузі архівної справи.

2. Ці Правила встановлюють вимоги щодо належних безпечних і здорових умов праці та виробничого середовища, організації роботи з охорони праці в архівних установах.

3. Вимоги цих Правил є обов'язковими для всіх керівників та працівників архівних установ під час організації та виконання ними робіт, стажерів, аспірантів, осіб, відряджених до архівних установ, студентів вищих та середніх навчальних закладів під час проходження виробничої практики (далі - працівники), а також під час проектування, реконструкції та будівництва приміщень архівних установ.

II. Організаційні заходи щодо забезпечення охорони праці в архівних установах

1. Роботодавець створює для кожного працівника безпечні і нешкідливі умови праці шляхом належного облаштування робочих місць відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539.

2. Роботодавець створює службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125.

3. Роботодавець організовує опрацювання і затвердження нормативних актів з охорони праці відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229.

4. Роботодавець організовує розроблення і перегляд інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві, установі, організації, відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666.

5. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників проводяться відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511.

6. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві здійснюються відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

7. Роботодавець забезпечує працівників засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137.

8. Засоби індивідуального захисту мають відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

9. Працівників забезпечують спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 року за № 424/16440.

10. Працівників, які виконують роботи, пов’язані із забезпеченням збереженості архівних документів, забезпечують засобами індивідуального захисту органів дихання.

Вибір та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання здійснюють відповідно до вимог Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28 грудня 2007 року № 331, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2008 року за № 285/14976.

11. Роботодавець забезпечує проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (впродовж трудової діяльності) медичних оглядів працівників відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

12. Роботодавець забезпечує безпечну експлуатацію електроустаткування відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за № 11/2451, та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці, Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533.

13. Атестація робочих місць працівників здійснюється відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.

III. Вимоги до територій, будівель, споруд та приміщень архівних установ

1. Територія архівних установ, а також їх будівлі, споруди та приміщення забезпечуються знаками безпеки і захисту здоров’я працівників для позначення небезпечних місць відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262.

2. Територія архівних установ утримується відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195.

3. Будівлі та споруди архівних установ обладнують автоматичними установками пожежної сигналізації та автоматичними установками пожежогасіння згідно з Правилами пожежної безпеки для державних архівних установ України, затвердженими наказом Державного комітету архівів України від 08 травня 2003 року № 68, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 09 липня 2003 року за № 569/7890 (далі - Правила пожежної безпеки).

4. Основні та допоміжні приміщення, коридори, сходові клітки необхідно утримувати в чистоті і порядку, сміття та відходи збирати в урни і виносити з приміщення. Прибирати приміщення слід не рідше одного разу на добу.

5. Не допускається захаращувати робочі місця, проходи, шляхи евакуації, входи і виходи, вікна і двері, коридори, сходові клітки і марші обладнанням, сировиною, тарою тощо.

6. Столи, стільці та інший інвентар, яким користуються працівники архівних установ, мають бути у справному стані.

7. Документи та робочі матеріали розміщуються на полицях стелажів і шаф так, щоб унеможливити їхнє падіння. Заборонено розміщувати документи та робочі матеріали на підлозі, проходах тощо.

8. У робочих приміщеннях встановлюють в достатній кількості урни для відходів паперу і сміття, які слід спорожняти щоденно.

9. Генеральне прибирання приміщень з очищенням від пилу стін, стель, вікон, опалювальних приладів проводять не рідше одного разу на місяць.

10. Засоби, необхідні для надання домедичної допомоги, мають бути в наявності у легкодоступних і відповідним чином позначених місцях відповідно до умов праці.

11. Стелажі і шафи в усіх приміщеннях надійно закріплюються та утримуються у справному стані.

12. Приставні драбини та сходні мають бути безпечної конструкції. Несправними драбинами й сходнями користуватися заборонено.

13. У сховищах забезпечується вільна циркуляція повітря, яка виключає можливість утворення непровітрюваних зон.

14. У приміщеннях для дезінфекції, дезінсекції та знепилювання документів передбачаються окремі відділення для забруднених і чистих документів. Дільниці дезінфекції та дезінсекції, а також знепилювання не поєднуються з іншими службами архівної установи в межах одного приміщення.

15. Засоби для дезінфекції застосовуються за призначенням.

16. Обладнання архівосховищ та їх інвентар мають бути без гострих кутів, нерівностей, що можуть спричинити травмування працівника.

17. Влаштування і утримання приміщень архівних установ здійснюється залежно від видів робіт, які в них проводяться.

18. Не допускається використання приміщень архівної установи не за призначенням.

IV. Вимоги до безпечної експлуатації устаткування архівної установи

1. Значення температури, відносної вологості, швидкості руху повітря і теплового випромінювання в основних приміщеннях мають відповідати нормам зберігання документів в архівосховищах, затвердженим наказом керівника установи, підприємства, організації.

2. Чищення елементів вентиляційних систем здійснюється в терміни, які залежать від продуктивності технологічного обладнання і часу його роботи відповідно до технічної документації.

Чищення повітропроводів здійснюється відповідно до затвердженого графіка.

Пересувні електричні пилососні установки очищаються від забруднення після кожного використання.

3. Вентиляційні установки, що експлуатуються, мають утримуватися в повній технічній справності.

4. Керівник архівної установи забезпечує контроль за належним технічним станом, безпечною експлуатацією та проведенням своєчасного якісного ремонту систем опалення, вентиляції і кондиціонування повітря.

5. Не допускається експлуатація кабелів і проводів із пошкодженою або такою, що втратила захисні властивості за час експлуатації, ізоляцією, залишення під напругою кабелів та проводів з неізольованими провідниками.

6. Суб’єкт господарювання, незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, щодо захисту працівників від небезпеки для їх здоров’я, що існує або виникає внаслідок впливу електромагнітних полів, дотримується Вимог до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу електромагнітних полів, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 05 лютого 2014 року № 99, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2014 року за № 335/25112.

7. Експлуатація ліфтів здійснюється відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01 вересня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 937/15628.

8. Технічне обслуговування та ремонт освітлювальних приладів, що встановлені на висоті вище ніж 1,3 м, здійснюються відповідно до вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 березня 2007 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 червня 2007 року за № 573/13840.

9. Для питних потреб дозволяється використовувати воду, яка відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747.

10. Люки колодязів, камер, колекторів, підземних комунікацій, а також отвори в підлогах, заглиблені ємності, канали, траншеї, котловани зачиняють кришками, обваловують чи загороджують суцільною або решітчастою загорожею, залежно від умов.

Стан кришок регулярно перевіряється.

V. Вимоги щодо безпечного проведення окремих видів архівних робіт

1. Вимоги безпеки під час зберігання та користування архівними документами

1. У приміщеннях для зберігання і роботи з документами на різних носіях слід дотримуватися загальних вимог пожежної безпеки, викладених в Правилах пожежної безпеки.

2. Для штучного освітлення сховищ застосовують лампи розжарювання в закритих матових плафонах із рівною зовнішньою поверхнею. Дозволяється застосовувати люмінесцентні лампи з урізаною ультрафіолетовою ділянкою спектра типу ЛБ, ЛХБ, ЛТБ.

3. Санітарно-гігієнічні роботи у сховищі проводять регулярно: щодня - вологе прибирання підлоги та сухе прибирання полиць, стелажів і шаф; у плановому порядку, не рідше одного разу на місяць - санітарні дні, під час яких слід проводиться вологе прибирання стелажів, шаф, плінтусів, підвіконь та знепилювання коробок із документами.

4. Дезінфекцію та дезінсекцію документів проводять в окремих приміщеннях.

5. Дезінфекцію стелажів та шаф, в яких зберігалися уражені пліснявою документи, а також місцеву дезінфекцію сховищ проводять засобами для дезінфекції (антисептиками).

6. Документи з плівковими носіями, інші легкозаймисті матеріали не розміщуються поблизу нагрівальних приладів.

7. Апаратура для роботи з кіно-, фото-, фоно-, відеодокументами має бути обладнана засобами захисту від ураження персоналу електричним струмом згідно з Державними санітарними нормами і правилами при роботі з джерелами електромагнітних полів, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України від 18 грудня 2002 року № 476, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 13 березня 2003 року за № 203/7524, параметри і режими роботи мають відповідати Правилам безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 10 лютого 1998 року за № 93/2533.

8. Читальні зали в архівних установах мають бути забезпечені комфортними і безпечними умовами для перебування в них і шляхами для безперешкодної евакуації у випадку пожежної або іншої небезпеки.

9. Розташування меблів в читальних залах, розмір і облаштування дверей влаштовують таким чином, щоб не перешкоджати руху людей, які там перебувають.

10. Килимові покриття мають відповідати вимогам пожежної безпеки за показниками токсичності, димоутворення та поширення полум’я, визначеними Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.

2. Вимоги безпеки під час проведення спеціального фізико-хімічного та технічного оброблення архівних документів

1. Роботи зі спеціального фізико-хімічного та технічного оброблення документів здійснюються в спеціальних відокремлених приміщеннях.

2. Лабораторне устаткування, робочі поверхні столів, стелажів, витяжних шаф, призначених для роботи з пожежовибухонебезпечними речовинами, мають мати негорюче покриття. Для роботи з кислотами, лугами та іншими хімічно активними речовинами застосовують столи і шафи, виготовлені з матеріалів, стійких до їхньої дії.

Столи з гладкою поверхнею без тріщин і ушкоджень розташовують таким чином, щоб прохід між ними при двосторонньому розміщенні робочих місць був не менше ніж 1,5 м, а при односторонньому - не менше ніж 1 м.

3. Загальні вимоги безпеки під час проведення реставраційних робіт і спеціального фізико-хімічного та технічного оброблення документів (дезінфекція, дезінсекція, акліматизація, знепилювання) встановлюють Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях, затверджені наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11 вересня 2012 року № 1192, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2012 року за № 1648/21960.

4. У лабораторіях одночасно може зберігатися не більш ніж денна норма ацетону, спирту та інших вогненебезпечних рідин. Ацетон чи клей для склеювання плівки зберігають у посудині, що закривається, ємність якої не перевищує 50 мл. Після закінчення робочого дня всі матеріали зачиняють у металевих шафах, зберігають з урахуванням їх сумісності.

5. На робочих місцях зберігають кількість матеріалів (готових для використання), яка не перевищує денної виробничої потреби. При цьому ємності з вогненебезпечними речовинами мають бути щільно закриті.

На кожну ємність наноситься маркування з точною назвою та зазначаються пожежно-небезпечні властивості.

6. Не зберігаються сумісно речовини, хімічна взаємодія яких може спричинити пожежу чи вибух, а також залишки плівок разом зі сміттям, папером тощо.

7. Не допускається залучення неповнолітніх до робіт відповідно до Переліку важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385. До роботи зі шкідливими речовинами допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

8. Працівники лабораторій та приміщень для спеціального фізико-хімічного та технічного оброблення документів повинні знати властивості пожежовибухонебезпечних хімічних речовин і матеріалів, що застосовуються, і дотримуватися заходів безпеки під час роботи з ними, мають знати розташування первинних засобів пожежогасіння та вміти користуватися ними, бути ознайомленими з основними вимогами виробничої та особистої гігієни.

3. Вимоги безпеки під час проведення брошурувально-палітурних робіт

1. Архівні установи, що проводять брошурувально-палітурні роботи, організовують та виконують їх відповідно до вимог Правил охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 03 грудня 2007 року № 287, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 року за № 1395/14662, та Державних санітарних норм і правил "Підприємства та організації поліграфічної промисловості", затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 грудня 2011 року № 932, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 січня 2012 року за № 65/20378.

2. Працівникам брошурувально-палітурних та реставраційних дільниць потрібно використовувати необхідні засоби індивідуального захисту.

4. Вимоги безпеки під час переміщення документів

1. Перевезення документів здійснюється в закритих автомашинах у супроводі співробітника архівної установи.

2. Вантажно-розвантажувальні роботи, під'їзні та транспортні шляхи мають відповідати вимогам Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19 січня 2015 року № 21, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2015 року за № 124/26569.

3. Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми здійснюється з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

4. Не допускається залучення жінок до робіт, визначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання та переміщення важких речей жінками здійснюється з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

5. Вимоги безпеки під час роботи з комп’ютерною технікою

На дільницях із застосуванням комп'ютерної техніки необхідно дотримуватися вимог охорони праці згідно з Правилами охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26 березня 2010 року № 65, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 року за № 293/17588.

VI. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці

1. Організація освітлення робочих приміщень і зон має виключати потрапляння прямих і відбитих світлових потоків в органи зору. Під час заміни джерел світла на обладнанні належить встановлювати лампи, які не знижують рівня освітленості.

2. Штучне освітлення забезпечується системою загального освітлення. За потреби на робочому місці застосовується система комбінованого освітлення - загальне плюс місцеве.

3. Для обмеження відбитого та прямого блиску робочої поверхні світильники загального та місцевого освітлення розміщують так, щоб дзеркальне відображення світлої поверхні від робочої поверхні не збігалося з лінією зору працівника та не створювало відблиску на поверхні екрана.

4. В архівній установі періодично очищаються світильники загального освітлення і здійснюється заміна перегорілих та застарілих ламп.

5. Усі елементи освітлювальних установок підлягають планово-попереджувальним оглядам і ремонтам за графіком, розробленим окремо для кожної архівної установи. При цьому слід передбачити своєчасну заміну перегорілих ламп; періодично, не рідше одного разу на рік, а також після чергового чищення та заміни перегорілих ламп перевіряти рівень освітленості на робочих місцях; періодично перевіряти стан освітлювальних установок (наявність світлорозсіювачів, решіток у світильниках, справність ущільнення світильників спеціального виконання).

Директор 
Департаменту 
заробітної плати 
та умов праці
О. Товстенко


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (27.07.2017)
Просмотров: 1544
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar