Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МТОТ №30 від 02.03.2017. Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та ВПО


МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.03.2017  № 30

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
29 березня 2017 р. 
за № 430/30298

Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» та з метою належної організації особистого прийому громадян у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі - Міністерство) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, що додається.

2. Управлінню адміністративно-організаційної діяльності забезпечити організацію та проведення особистого прийому громадян уповноваженими посадовими особами Міністерства відповідно до цього наказу;

3. Відділу правового забезпечення подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами).

4. Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства.

5. Першому заступнику Міністра, заступнику Міністра, Державному секретарю Міністерства, керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства в межах компетенції забезпечити виконання цього наказу.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря Міністерства Злакомана С.Л.

Міністр

В.О. Черниш


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства з питань 
тимчасово окупованих територій 
та внутрішньо переміщених 
осіб України 
02.03.2017 № 30

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
29 березня 2017 р. 
за № 430/30298

ПОРЯДОК 
особистого прийому громадян у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі - Міністерство).

2. Посадові особи Міністерства, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян», «Про державну службу», Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Положенням про Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 року № 376, іншими нормативно-правовими актами.

3. Особистий прийом громадян Міністром, першим заступником Міністра, заступником Міністра, Державним секретарем Міністерства здійснюється лише за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян, затвердженим в установленому порядку.

4. Прийом громадян іншими посадовими особами Міністерства здійснюється у визначені дні та години згідно із затвердженим графіком.

5. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:

1) жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

2) інвалідів Великої Вітчизняної війни;

3) Героїв Соціалістичної Праці;

4) Героїв Радянського Союзу;

5) Героїв України.

6. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

7. Прийом громадян у дні, не визначені графіком особистого прийому, здійснюється відділом діловодства, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації Управління адміністративно-організаційної діяльності (далі - Відділ) без попереднього запису в понеділок, вівторок, середу і четвер з 10:00 до 17:00 за адресою: м. Київ, бульвар Л. Українки, 26-а. 

8. Попередній запис на особистий прийом до керівництва Міністерства здійснюється Відділом не пізніше ніж за сім днів до дня прийому. Попередній запис може здійснюватися за телефоном, вказаним на офіційному веб-сайті Міністерства.

9. Під час попереднього запису на особистий прийом з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи державних органів він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа чи державний орган, до компетенції яких належить вирішення питання, порушеного заявником, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

10. Відділ складає списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом до керівництва Міністерства, та подає матеріали, викладені у зверненнях громадян, що увійшли до цього списку, для вивчення та опрацювання до структурних підрозділів Міністерства, відповідно до їх компетенції не пізніше ніж за сім днів до прийому.

Структурні підрозділи Міністерства надають службову записку за підписом їх керівників про результати опрацювання наданих матеріалів за зверненнями громадян до Відділу не пізніше ніж за три дні до прийому.

За два дні до прийому списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом, подаються посадовій особі, яка здійснюватиме особистий прийом.

11. У записі на особистий прийом може бути відмовлено з таких підстав:

1) у разі повторного звернення одного й того самого громадянина з питання, що вже надавалося ним до Міністерства по суті;

2) у разі порушення строків, визначених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян» для оскарження рішення;

3) у разі звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому чинним законодавством) при наявності такої інформації у Відділі.

12. Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.

13. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

14. Під час особистого прийому громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.

У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їхні особи та повноваження.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

15. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз’яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

16. Якщо вирішити порушене питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й  письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові на його бажання надається усна або письмова відповідь.

17. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Міністерства або одержувати за запитом  від них необхідну інформацію.

18. Якщо питання, порушені в зверненні громадянина, не входять до компетенції Міністерства, таке звернення у строк не більше п’яти днів з дня реєстрації надсилається за належністю відповідному органові чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, у той самий строк воно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

19. Відповідь на звернення, що подано під час особистого прийому Міністром, першим заступником Міністра, заступником Міністра, Державним секретарем Міністерства, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом, а у разі її відсутності - посадової особи, яка за  наказом Міністерства виконує її обов’язки.

20. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, передаються до Відділу для реєстрації відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

21. На першому аркуші звернення, поданого на особистому прийомі, та на першому аркуші копії цього звернення проставляється штамп «Прийнято на особистому прийомі».

22. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються Відділом.

23. Облік громадян, яких особисто приймають посадові особи в структурних підрозділах Міністерства, та контроль за дотриманням строків розгляду звернень громадян здійснюються працівником, на якого покладено обов’язки з ведення діловодства у відповідному структурному підрозділі Міністерства.

Начальник Управління 
адміністративно-організаційної 
діяльності

О.О. Панамарчук


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (13.05.2017)
Просмотров: 671
Всего комментариев: 0
avatar