Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МВС №105 від 16.02.2016 Про затвердження Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.02.2016  № 105

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
18 квітня 2016 р. 
за № 576/28706

Про затвердження Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
внутрішніх справ 
№ 174 від 01.03.2017}

Відповідно до статті 73 Закону України «Про Національну поліцію», з метою належної організації підготовки поліцейських, вперше прийнятих на службу в Національній поліції, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 16 березня 2015 року № 276 «Про затвердження Положення про організацію курсів первинної професійної підготовки (спеціалізації) працівників підрозділів патрульної служби», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 квітня 2015 року за № 384/26829.

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Тахтая О.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО: 

Голова Національної поліції України 
підполковник поліції


Х. Деканоідзе


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства внутрішніх 
справ України 
16.02.2016 № 105

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
18 квітня 2016 р. 
за № 576/28706

ПОЛОЖЕННЯ 
про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції

{У тексті Положення слова «заклад професійної підготовки» в усіх відмінках і числах замінено словами «заклад, що здійснює професійну підготовку» у відповідних відмінках і числах згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 174 від 01.03.2017}

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок і умови проходження первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції (далі - професійна підготовка).

2. Поліцейські, яких вперше прийнято на службу в поліції, проходять професійну підготовку з метою набуття ними спеціальних навичок, необхідних для виконання повноважень поліції, у тому числі відповідну спеціальну підготовку щодо зберігання, носіння, застосування і використання вогнепальної зброї.

3. Професійна підготовка проводиться на базі вищих навчальних закладів МВС із специфічними умовами навчання та установ (закладів) Національної поліції, що діють для забезпечення організації відповідної спеціальної підготовки поліцейських, уперше прийнятих на службу в поліції, а також підвищення кваліфікації і перепідготовки молодшого складу поліції, проведення окремих видів службової підготовки поліцейських (далі - заклади, що здійснюють професійну підготовку).

{Пункт 3 розділу І в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 174 від 01.03.2017}

4. Проходження поліцейським професійної підготовки підтверджується довідкою про закінчення первинної професійної підготовки (додаток 1), яка долучається до його особової справи.

II. Порядок направлення на професійну підготовку

1. Кадрові підрозділи органів (закладів, установ) поліції ведуть облік поліцейських, яким необхідно пройти професійну підготовку, та організовують їх направлення до закладів, що здійснюють професійну підготовку у строки, визначені рознарядкою.

2. Рознарядка розробляється на календарний рік кадровим підрозділом апарату Національної поліції на підставі заявок органів (закладів, установ) поліції про необхідну кількість навчальних місць для проходження поліцейськими професійної підготовки та планів-графіків закладів, що здійснюють професійну підготовку.

Рознарядка затверджується Міністром внутрішніх справ України та може коригуватися залежно від службової необхідності.

{Пункт 2 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 174 від 01.03.2017}

3. Поліцейський направляється на професійну підготовку не пізніше ніж через чотирнадцять календарних днів після його призначення на посаду.

4. Перед направленням поліцейського на професійну підготовку безпосередній керівник зобов’язаний провести його інструктаж щодо дотримання правил службової дисципліни, перевірити наявність однострою за сезоном та службового посвідчення.

5. Поліцейські прибувають до закладів, що здійснюють професійну підготовку в однострої та повинні мати при собі направлення на первинну професійну підготовку (додаток 2), паспорт, службове посвідчення, спортивний одяг та взуття, предмети особистої гігієни, зошити та письмове приладдя.

6. Кадрові підрозділи органів (закладів, установ) поліції не пізніше ніж за п’ять календарних днів до початку професійної підготовки надсилають до закладів, що здійснюють професійну підготовку навчальну справу поліцейського.

7. Навчальні справи поліцейських, що надійшли пізніше визначеного строку, закладами, що здійснюють професійну підготовку не приймаються та повертаються до кадрових підрозділів органів (закладів, установ) поліції з письмовим обґрунтуванням прийнятого рішення.

8. Поліцейські не зараховуються до закладів, що здійснюють професійну підготовку у таких випадках:

1) прибуття до закладу, що здійснює професійну підготовку після видання наказу про зарахування;

2) незадовільний стан здоров’я, що підтверджено в установленому порядку;

3) подання поліцейським на ім’я керівника закладу, що здійснює професійну підготовку письмового рапорту про відмову від проходження професійної підготовки;

4) надходження навчальної справи поліцейського пізніше строку, визначеного у пункті 6 цього розділу;

5) відсутність однострою.

9. Про незарахування поліцейських повідомляється кадровий підрозділ органу (закладу, установи) поліції, яким їх було направлено для проходження професійної підготовки, не пізніше ніж на наступний календарний день, а навчальні справи незарахованих поліцейських повертаються до відповідних комплектуючих підрозділів.

10. Повторне направлення поліцейського, не зарахованого до закладу, що здійснює професійну підготовку відповідно до вимог пункту 8 цього розділу, здійснюється за рішенням кадрового підрозділу апарату Національної поліції на підставі клопотання керівництва відповідного органу (закладу, установи) поліції.

11. Поліцейські, які прибули для проходження професійної підготовки у визначені рознарядкою строки, наказом керівника закладу, що здійснює професійну підготовку зараховуються слухачами. Звіт про зарахування поліцейських на первинну професійну підготовку (додаток 3) протягом трьох календарних днів надсилається до кадрового підрозділу апарату Національної поліції.

12. Під час проходження поліцейськими професійної підготовки їх навчальні справи зберігаються в закладах, що здійснюють професійну підготовку.

13. За період професійної підготовки до навчальних справ поліцейських долучаються:

1) витяги з наказів про зарахування на професійну підготовку (або відрахування з професійної підготовки), а також про її завершення;

2) засвідчені копії висновків за результатами проведення службових розслідувань (за наявності);

3) витяги з наказів про заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності (за наявності);

4) матеріали щодо надання відпусток (за наявності);

5) характеристика за період проходження професійної підготовки;

6) довідка про закінчення первинної професійної підготовки.

14. Навчальна справа поліцейського після закінчення ним професійної підготовки або після його відрахування із закладу, що здійснює професійну підготовку протягом трьох робочих днів надсилається до кадрового підрозділу органу (закладу, установи) поліції, з якого він прибув, і долучається до матеріалів особової справи поліцейського.

III. Порядок організації професійної підготовки

1. Суб’єктами професійної підготовки є:

штатні працівники закладів, що здійснюють професійну підготовку, що залучаються до організації та проведення занять;

поліцейські, державні службовці та працівники органів Національної поліції, фахівці інших установ, закладів, організацій, що залучаються до забезпечення проведення занять за напрямами підготовки відповідно до чинного законодавства;

слухачі.

2. Перелік навчальних дисциплін (предметів), час, відведений на їх вивчення, та строки підготовки визначаються відповідними навчальними програмами (планами), які розробляються кадровим підрозділом апарату Національної поліції, погоджуються із заінтересованими структурними підрозділами апарату Національної поліції та затверджуються керівництвом МВС.

Форми організації професійної підготовки визначаються закладами, що здійснюють професійну підготовку за погодженням з кадровим підрозділом апарату Національної поліції.

3. Під час професійної підготовки слухачі розподіляються на навчальні групи, що складаються не більше ніж із 30 осіб, з числа яких призначається командир (керівник) навчальної групи.

4. У закладах, що здійснюють професійну підготовку створюються належні умови для проживання і харчування слухачів.

5. Слухачі у період проходження професійної підготовки можуть бути заохочені або притягнуті до дисциплінарної відповідальності згідно із чинним законодавством.

6. Слухачі достроково відраховуються із закладів, що здійснюють професійну підготовку:

1) через небажання продовжувати або проходити професійну підготовку;

2) за станом здоров’я;

3) через недисциплінованість;

4) за невиконання навчального плану (отримання незадовільної оцінки під час повторного проходження проміжного контролю з навчальних дисциплін (предметів), непроходження навчальної практики або ненадання матеріалів за результатами її проходження). Повторне проходження проміжного контролю проводиться протягом десяти робочих днів після отримання незадовільної оцінки;

5) за отримання незадовільної оцінки за результатами підсумкового (вихідного) контролю;

6) у разі відсутності на заняттях більше чотирнадцяти календарних днів через хворобу або за сімейними обставинами, що підтверджується відповідним документом;

7) за вироком суду, який набрав законної сили, на підставі надісланого до закладу, що здійснює професійну підготовку наказу про звільнення поліцейського.

7. Відрахування слухача здійснюється наказом керівника закладу, що здійснює професійну підготовку.

8. Про відрахування слухача заклад, що здійснює професійну підготовку повідомляє кадровий підрозділ органу (закладу, установи) поліції, яким він був направлений для проходження професійної підготовки, не пізніше ніж на наступний календарний день.

9. У випадку відрахування слухача з причин його відсутності на заняттях більше чотирнадцяти календарних днів через хворобу або за сімейними обставинами, що підтверджується відповідним документом, поліцейський повертається до органу (закладу, установи) поліції, з якого він був направлений.

Поліцейський, відрахований із закладу, що здійснює професійну підготовку через зазначені вище обставини, може бути повторно направлений для проходження професійної підготовки відповідно до вимог розділу ІІ цього Положення.

10. Професійна підготовка поліцейського, якого вперше прийнято на службу в поліції, може здійснюватися згідно з його рапортом за індивідуальним навчальним планом без відриву від служби у зв’язку із обставинами, що не дозволяють на тривалий час виїхати за межі дислокації підрозділу, у якому він призначений на посаду.

11. Дозвіл поліцейському на проходження професійної підготовки без відриву від служби надається кадровим підрозділом апарату Національної поліції за вмотивованим письмовим клопотанням керівництва органу (закладу, установи) поліції.

Про надання дозволу не пізніше ніж за два робочих дні до початку занять повідомляється заклад, що здійснює професійну підготовку, у якому поліцейському буде організована професійна підготовка за індивідуальним навчальним планом.

12. Поліцейський, який отримав дозвіл на проходження професійної підготовки без відриву від служби, зобов’язаний прибути до закладу, що здійснює професійну підготовку у термін, визначений рознарядкою.

13. Наказом керівника закладу, що здійснює професійну підготовку поліцейський зараховується слухачем до навчальної групи із зазначенням «За індивідуальним навчальним планом без відриву від служби».

14. Заклад, що здійснює професійну підготовку надає поліцейському індивідуальний навчальний план, який містить завдання, необхідні для виконання навчальної програми, установлює строки їх відпрацювання та здійснює контроль за виконанням, а також письмово повідомляє керівництво органу (закладу, установи) поліції, де поліцейський проходить службу, про необхідність його прибуття до закладу, що здійснює професійну підготовку.

Дата та час кожного прибуття поліцейського до закладу, що здійснює професійну підготовкуотовки для участі в проміжному та підсумковому (вихідному) контролі визначаються розкладом занять тієї навчальної групи, до складу якої він зарахований.

15. Поліцейському, якому надано дозвіл на проходження професійної підготовки за індивідуальним навчальним планом без відриву від служби, керівництво органу (закладу, установи) поліції, де він проходить службу, створює умови для самостійного опанування навчального матеріалу та забезпечує своєчасне його відрядження до закладу, що здійснює професійну підготовку для участі в проміжному та підсумковому (вихідному) контролі.

За таким поліцейським закріплюється наставник з числа осіб керівного складу органу (закладу, установи) поліції, де він проходить службу, який контролює виконання ним завдань, організовує для нього індивідуальні практичні заняття з вогневої, фізичної та тактичної підготовки, які передбачені індивідуальним навчальним планом.

16. Після завершення курсу професійної підготовки поліцейський, якому надано дозвіл на проходження професійної підготовки за індивідуальним навчальним планом без відриву від служби, проходить підсумковий (вихідний) контроль. 

17. Поліцейських, які не пройшли професійну підготовку, залучати до виконання повноважень поліції, допускати до роботи з інформацією з обмеженим доступом або до будь-якої діяльності, пов’язаної з використанням зброї та спеціальних засобів (крім навчальних та тренувальних занять під час проходження професійної підготовки), забороняється.

18. Слухачі, які успішно пройшли професійну підготовку, отримують довідку про закінчення первинної професійної підготовки, яка долучається до їх особової справи, і повертаються до місця проходження служби.

Завершення професійної підготовки оформлюється наказом керівника закладу, що здійснює професійну підготовку.

19. За результатами професійної підготовки заклад, що здійснює професійну підготовку протягом трьох календарних днів надсилає до кадрового підрозділу апарату Національної поліції звіт про проведення первинної професійної підготовки (додаток 4).

У разі відрахування слухачів відповідно до пункту 6 цього розділу також надсилається список слухачів, відрахованих із закладу, що здійснює професійну підготовку (додаток 5).

Директор Департаменту 
формування політики 
щодо підконтрольних 
Міністрові органів влади 
та моніторингу

В.Є. Боднар

Довідка про закінчення первинної професійної підготовки Додаток 1 до Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських

Направлення на первинну професійну підготовку. Додаток 2 до Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських

Звіт про зарахування поліцейських на первинну професійну підготовку. Додаток 3 до Положення про організацію первинної професійної підготовки

Звіт про проведення первинної професійної підготовки. Додаток 4 до Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських

Список слухачів, відрахованих із закладу професійної підготовки. Додаток 5 до Положення про організацію первинної професійної підготовки


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (13.05.2016)
Просмотров: 1924
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar