Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МВС №1091 від 19.10.2016. Про затвердження Умов, диференційованих показників, розмірів преміювання та виплати матеріальної винагороди


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.10.2016

м. Київ

N 1091

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 листопада 2016 р. за N 1506/29636

Про затвердження Умов, диференційованих показників, розмірів преміювання та виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року N 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств", Типового положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств та об'єднань державних підприємств, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 25 листопада 2005 року N 390/851/457, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2005 року за N 1563/11843,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Умови, диференційовані показники і розміри преміювання керівників державних підприємств сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

2) Умови, диференційовані показники і розміри виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

2. Установити, що в разі:

наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному або річному звітному періоді розмір премії за такий період буде становити не більше 20 відсотків максимально дозволеного розміру премії;

збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати в поточному квартальному або річному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом премія за такий поточний звітний період не нараховується;

погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни премія зменшується або не нараховується в тому звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення.

3. Премія керівникам підприємств Державної служби України з надзвичайних ситуацій виплачується за рахунок коштів, отриманих від здійснення господарської діяльності.

4. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М. О.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

О. Крентовська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
19 жовтня 2016 року N 1091

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 листопада 2016 р. за N 1506/29636

 

 

 

 

 

 

УМОВИ,
диференційовані показники і розміри преміювання керівників державних підприємств сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Диференційовані показники преміювання за квартал (рік)

Розмір преміювання керівника підприємства

Умови преміювання керівника підприємства

1

2

3

1. Відсутність, наявність або зменшення заборгованості із виплати заробітної плати:
відсутність заборгованості - 2 бали;
зменшення заборгованості - 1 бал;
наявність заборгованості - 0 балів

За підсумками роботи за квартал:
7 - 8 балів - до трьох місячних посадових окладів;
5 - 6 балів - до двох місячних посадових окладів;
3 - 4 бали - до одного місячного посадового окладу;
до 2 балів - премія не нараховується.

За підсумками роботи за рік:
28 - 32 бали - до двадцяти чотирьох місячних посадових окладів;
20 - 24 бали - до шістнадцяти місячних посадових окладів;
12 - 16 балів - до восьми місячних посадових окладів;
до 8 балів - премія не нараховується.

Максимальна кількість балів, що може бути нарахована:
за результатами річного звіту - 32;
за результатами квартального звіту - 8

Преміювання керівників державних підприємств ДСНС здійснюється щокварталу або щороку за умов:
відсутності (або зменшення) заборгованості із виплати заробітної плати;
своєчасності з нарахування (утримання) та сплати (перерахування) до бюджету податків і зборів;
збільшення середньомісячної заробітної плати штатних працівників;
виконання планового показника чистого прибутку;
виконання показників основної діяльності (визначаються відповідно до завдань, передбачених для виконання підприємством на квартал (рік)).
Премія керівникам підприємств установлюється наказом керівника органу управління майном у місяці, наступному за звітним, та виплачується не пізніше строку, установленого для виплати заробітної плати за другу половину такого місяця (не пізніше останнього робочого дня четвертого кварталу).

2. Своєчасність з нарахування (утримання) та сплати (перерахування) до бюджету податків і зборів:
своєчасне нарахування (утримання) та сплата (перерахування) до бюджету податків і зборів - 1 бал;
заборгованість або несвоєчасне нарахування (утримання) та сплата (перерахування) до бюджету податків і зборів - 0 балів

3. Збільшення (зменшення) середньомісячної заробітної плати штатних працівників:
збільшення середньомісячної заробітної плати - 2 бали;
середньомісячну заробітну плату залишено на рівні попереднього звітного періоду - 1 бал;
зменшення середньомісячної заробітної плати - 0 балів

4. Чистий прибуток (збиток):
100 відсотків виконання - 1 бал;
менше ніж 100 відсотків виконання - 0 балів

5. Виконання показників основної діяльності підприємства:
70 - 100 відсотків виконання показників основної діяльності - 2 бали;
40 - 69 відсотків виконання показників основної діяльності - 1 бал;
менше ніж 40 відсотків виконання показників основної діяльності - 0 балів

 

Директор Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу МВС

В. Є. Боднар

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
19 жовтня 2016 року N 1091

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 листопада 2016 р. за N 1507/29637

 

 

 

 

 

 

УМОВИ,
диференційовані показники і розміри виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Диференційовані показники виплати матеріальної винагороди

Розмір матеріальної винагороди
(у відсотках до посадового окладу)

Умови виплати матеріальної винагороди

1

2

3

1. Зменшення дебіторської заборгованості порівняно з минулим роком:
до 10 відсотків
з 10 до 25 відсотків
з 25 до 50 відсотків
50 відсотків і більше

До 20
До 50
До 100
До 150

Виплата матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам провадиться за результатами виконання основних показників господарської діяльності підприємства (фінансового плану) з метою зацікавлення керівників у ефективному виконанні завдань з управління державним майном, у кінцевих результатах діяльності підприємства та отриманні максимальних прибутків.
Винагорода встановлюється за виконання таких показників, розмір яких визначається щороку органом управління майном:

2. Зменшення кредиторської заборгованості порівняно з минулим роком:
до 10 відсотків
з 10 до 25 відсотків
з 25 до 50 відсотків
50 відсотків і більше

До 20
До 50
До 100
До 150

3. Зростання рентабельності підприємства:
до 1 відсотка
до 2 відсотків
більше ніж 2 відсотки

До 25
До 50
До 100

4. Залучення фінансових інвестицій:
до 20 відсотків
до 30 відсотків
більше ніж 30 відсотків

 
До 50
До 100
До 150

зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості порівняно з минулим роком;
зростання рентабельності підприємства;
залучення фінансових інвестицій;
зростання прибутку;
зростання середньої заробітної плати робітників (темп зростання повинен бути не менше темпу зростання мінімальної заробітної плати у звітному році);
випереджаюче зростання розміру тарифної ставки робітника 1 розряду відносно законодавчо встановлених темпів зростання мінімальної заробітної плати на відповідний рік;
розширення ринку збуту продукції та послуг підприємства, збільшення обсягів виробництва та надання послуг у порівнянних цінах.
Керівник у кінці року подає органу управління майном звіт про результати виконання показників згідно з додатком до цих Умов.
Виплата винагороди не повинна здійснюватися за рахунок зменшення соціальних гарантій працівникам підприємства, визначених у колективному договорі.
Винагорода встановлюється диференційовано відповідно до розміру чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.
Винагорода виплачується один раз на рік за підсумками фінансово-господарської діяльності підприємства на підставі даних бухгалтерської та статистичної звітності за погодженням з органом управління майном.
Розмір винагороди не може перевищувати розміру 10 посадових окладів керівника на момент призначення винагороди за фактично відпрацьований час у звітному періоді.
У випадку невиконання умов та показників, передбачених у контракті, допущення на підприємстві нещасного випадку із смертельним наслідком з вини підприємства, наявності заборгованості із заробітної плати працівникам, невиконання наказів та розпоряджень органу управління майном, погіршення показників роботи підприємства порівняно з попереднім періодом винагорода керівнику не виплачується

5. Зростання прибутку на:
5 відсотків
10 відсотків
15 відсотків

 
До 50
До 100
До 150

6. Зростання середньої заробітної плати робітників (темп зростання повинен бути не менше темпу зростання мінімальної заробітної плати у звітному році)

До 100

7. Випереджаюче зростання розміру тарифної ставки робітника 1 розряду відносно законодавчо встановлених темпів зростання мінімальної заробітної плати на відповідний рік

До 100

8. Розширення ринку збуту продукції та послуг підприємства, збільшення обсягів виробництва та надання послуг у порівнянних цінах

До 100

 

 

Директор Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу МВС

В. Є. Боднар

 

Додаток
до Умов, диференційованих показників і розмірів виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ
про результати виконання показників

Керівник ____________________________________________________________________________
                                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові)

Підприємство ________________________________________________________________________
                                                                                                       (назва, юридична адреса)

Номер контракту та термін його дії ______________________________________________________

Звітний період _______________________________________________________________________

 

N
з/п

Найменування показників

Одиниці виміру

Розмір показників

передбачено контрактом

фактично виконано

% (+/-) від передбаченого

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (12.12.2016)
Просмотров: 790
Всего комментариев: 0
avatar