Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Нацдержслужби №193 від 26.09.2016. Про затвердження Порядку проведення перевірок стану дотримання державними органами Закону


НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


НАКАЗ

26.09.2016
м. Київ
N 193

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 2016 р. за N 1369/29499

Про затвердження Порядку проведення Національним агентством України з питань державної служби та його територіальними органами перевірок стану дотримання державними органами Закону України "Про державну службу" та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби

Відповідно до пункту 10 частини третьої статті 13 Закону України від 10 грудня 2015 року N 889-VIII "Про державну службу", Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 500,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення Національним агентством України з питань державної служби та його територіальними органами перевірок стану дотримання державними органами Закону України "Про державну службу" та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби, що додається.

2. Департаменту контролю та взаємодії з органами влади Національного агентства України з питань державної служби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головдержслужби від 29 квітня 2011 року N 116 "Про затвердження Порядку проведення Головдержслужбою перевірок", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 травня 2011 року за N 620/19358.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби згідно з розподілом функціональних повноважень.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова
К. О. Ващенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
26 вересня 2016 року N 193

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 2016 р. за N 1369/29499


ПОРЯДОК
проведення Національним агентством України з питань державної служби та його територіальними органами перевірок стану дотримання державними органами вимог Закону України "Про державну службу" та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби


I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про державну службу" (далі - Закон), Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 500, та визначає завдання і порядок проведення Нацдержслужбою та її територіальними органами планових та позапланових перевірок стану дотримання державними органами вимог Закону та інших нормативно-правових актів з питань державної служби.

2. Предметом перевірок є розпорядчі та інші документи щодо додержання державними органами визначених Законом умов реалізації громадянами України права на державну службу.

3. Об'єктами перевірки є державні органи, структурні підрозділи, утворені як юридичні особи публічного права, та територіальні органи цих державних органів.

4. Суб'єктами перевірки є посадові особи Нацдержслужби (територіального органу), особи, залучені за їх згодою Нацдержслужбою (територіальним органом) відповідно до покладених на них завдань до проведення перевірки.

5. Нацдержслужба (територіальний орган) здійснює планові та позапланові перевірки.

Плановою перевіркою вважається передбачена планом контрольної діяльності Нацдержслужби (територіального органу) перевірка об'єкта перевірки.

Позаплановою перевіркою вважається перевірка об'єкта перевірки, яка не передбачена планом контрольної діяльності Нацдержслужби (територіального органу).

6. Нацдержслужба (територіальний орган) здійснює безвиїзні та виїзні перевірки.

Виїзна перевірка - планова або позапланова перевірка об'єкта перевірки, пов'язана із перебуванням суб'єктів перевірки за місцезнаходженням об'єкта перевірки.

Безвиїзна перевірка - планова або позапланова перевірка об'єкта перевірки, не пов'язана із перебуванням суб'єктів перевірки за місцезнаходженням об'єкта перевірки.

7. Основними завданнями перевірки є:

установлення на об'єкті перевірки фактичного стану щодо реалізації державної політики у сфері державної служби, організації управління державною службою;

перевірка стану дотримання державними органами вимог Закону та інших нормативно-правових актів з питань державної служби;

попередження, виявлення та вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень чинного законодавства та причин неналежного рівня організації управління державною службою;

надання об'єкту перевірки на підставі аналізу матеріалів перевірки пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності з питань, що були предметом перевірки, усунення виявлених недоліків та запобігання їм у майбутньому.

II. Організація та підготовка до проведення перевірки

1. Перевірка проводиться:

Нацдержслужбою - у будь-якому державному органі;

територіальним органом Нацдержслужби - в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва і Севастополя, одного або кількох районів, міст обласного значення.

Перевірка проводиться за наказом Нацдержслужби (територіального органу).

2. Підставою для проведення Нацдержслужбою (територіальним органом) планової перевірки є включення об'єкта перевірки до плану контрольної діяльності Нацдержслужби.

Планова перевірка об'єкта перевірки проводиться не частіше одного разу на два роки.

Датою, з якої починається відлік строку для визначення початку наступної планової перевірки, є дата закінчення попередньої планової перевірки.

Про проведення планової перевірки об'єкт перевірки повідомляється Нацдержслужбою (територіальним органом) не менше ніж за три робочих дні до початку її проведення.

3. Позапланова перевірка проводиться з окремих питань, які є предметом перевірки, зокрема за скаргою державного службовця категорій "Б" і "В" щодо прийняття, проходження та припинення державної служби; учасника конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір; з метою перевірки усунення виявлених під час планової перевірки недоліків та порушень законодавства у сфері державної служби; за дорученням органу вищого рівня тощо.

4. Строк проведення перевірки визначається з урахуванням обсягу, характеру та складності організаційної структури об'єкта перевірки і становить не більше одного місяця.

У разі потреби (отримання від об'єкта перевірки додаткових матеріалів, відповідей від інших органів тощо) строк перевірки може бути продовжений Головою Нацдержслужби (начальником територіального органу) або особою, яка виконує його обов'язки, але не більше ніж на п'ятнадцять днів.

5. У наказі про проведення перевірки зазначаються:

предмет перевірки;

вид перевірки (планова, позапланова, виїзна, безвиїзна);

найменування об'єкта перевірки;

дати початку та закінчення перевірки;

склад робочої групи та її керівник.

6. Робоча група утворюється у складі не менше трьох осіб.

7. Для проведення виїзної перевірки оформлюється доручення у двох примірниках, яке підписується Головою Нацдержслужби (начальником територіального органу) або особою, яка виконує його обов'язки, та скріплюється печаткою органу.

У дорученні зазначаються: дата видачі; найменування органу, який його видав; реквізити наказу про проведення перевірки; найменування об'єкта перевірки; дати початку та закінчення перевірки; прізвище та ініціали, посади членів робочої групи.

8. Керівник робочої групи забезпечує збір необхідної інформації про об'єкт перевірки, вивчає умови роботи та особливості діяльності об'єкта перевірки, здійснює інші дії щодо організації проведення перевірки.

9. Для проведення виїзної перевірки керівник робочої групи затверджує програму проведення перевірки.

Програма проведення перевірки має містити орієнтовний перелік питань, які потрібно перевірити, з урахуванням виду та строків перевірки (може уточнюватись та доповнюватись під час перевірки).

10. Перед початком перевірки члени робочої групи вручають під підпис керівникові об'єкта перевірки, а у разі його відсутності особі, яка виконує його обов'язки, доручення та копію наказу про проведення перевірки, а також пред'являють документи, що засвідчують особи керівника та членів робочої групи.

Керівник державного органу, а у разі його відсутності особа, яка виконує його обов'язки, зобов'язаний ознайомитись із дорученням та копією наказу про проведення перевірки і поставити на другому примірнику доручення підпис із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, найменування посади, дати і часу ознайомлення.

У разі відмови керівника державного органу або особи, яка виконує його обов'язки, від ознайомлення з дорученням та копією наказу про проведення перевірки, відмови від допуску членів робочої групи до її проведення або незабезпечення умов для проведення перевірки робоча група складає відповідний акт у двох примірниках та невідкладно доповідає про це Голові Нацдержслужби (начальнику територіального органу) з метою вжиття заходів щодо усунення перешкод для здійснення перевірки.

III. Проведення перевірки

1. Під час проведення планової перевірки робоча група детально вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи з питань організації управління державною службою, зокрема:

дотримання принципів державної служби;

дотримання процедур щодо прийняття, проходження та припинення державної служби;

дотримання основних прав державних службовців;

дотримання співвідношення кількості посад державної служби категорій "А" і "Б" в державному органі по відношенню до його штатної чисельності;

дотримання порядку накладення дисциплінарного стягнення;

дотримання порядку проведення службового розслідування;

дотримання порядку розгляду скарг щодо захисту права на державну службу;

виконання керівником державної служби в державному органі своїх повноважень;

реалізація службою управління персоналом державного органу політики з питань управління персоналом;

дотримання Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого наказом Нацдержслужби від 22 березня 2016 року N 64, зареєстрованого в Мін'юсті 15 квітня 2016 року за N 567/28697.

2. Під час проведення позапланової перевірки робочою групою досліджуються окремі питання, які стосуються предмета перевірки.

3. У разі потреби одержання від об'єкта перевірки завірених в установленому порядку копій документів, які необхідні для проведення перевірки, Нацдержслужбою (територіальним органом) надсилається (вручається) об'єкту перевірки відповідний письмовий запит.

4. Об'єкт перевірки повинен протягом трьох робочих днів з дня отримання запиту надати Нацдержслужбі (територіальному органу) належним чином завірені копії перелічених у запиті документів.

IV. Права та обов'язки керівника та членів робочої групи

1. Члени робочої групи при проведенні перевірки мають право:

входити за службовими посвідченнями до приміщень, у яких розташований об'єкт перевірки, отримувати доступ до документів та матеріалів, потрібних для проведення перевірки;

отримувати та ознайомлюватися в установленому порядку з розпорядчими та іншими документами щодо додержання державними органами визначених Законом умов реалізації громадянами України права на державну службу;

отримувати від посадових осіб об'єкта перевірки необхідні довідки, інформацію, статистичні дані, іншу інформацію, яка стосується предмета перевірки;

отримувати від посадових осіб об'єкта перевірки усні та письмові пояснення з питань, що стосуються предмета перевірки;

вимагати від об'єкта перевірки надання копій документів та інших матеріалів, які стосуються предмета перевірки, та засвідчення їх в установленому порядку;

у разі встановлення фактів порушень, які потребують негайного реагування, вносити пропозиції керівництву Нацдержслужби (територіального органу) з метою вжиття заходів щодо невідкладного усунення виявлених порушень;

у разі потреби дослідити питання, які вимагають спеціальних знань, ставити перед керівництвом Нацдержслужби (територіального органу) питання щодо залучення на будь-якій стадії перевірки спеціалістів чи експертів з інших державних органів.

2. Керівник робочої групи зобов'язаний:

організовувати та здійснювати контроль за роботою членів робочої групи;

повідомити керівника об'єкта перевірки чи особу, яка виконує його обов'язки, про права, обов'язки та повноваження членів робочої групи під час проведення перевірки, предмет перевірки, визначити перелік необхідних документів та термін їх надання, узгодити інші організаційні питання щодо проведення перевірки;

приймати від посадових осіб об'єкта перевірки зауваження та пояснення щодо предмета перевірки;

вносити Голові Нацдержслужби (начальнику територіального органу) пропозиції щодо зміни складу робочої групи з повідомленням про це керівництва об'єкта перевірки.

3. Члени робочої групи під час проведення перевірки зобов'язані:

дотримуватися вимог Конституції України, Закону та інших актів законодавства;

не втручатися в діяльність об'єкта перевірки;

відображати в довідці про перевірку виявлені під час перевірки факти порушень, обставини та причини їх скоєння з наведенням відповідних документів, пояснень посадових осіб об'єкта перевірки тощо;

долучати до матеріалів перевірки документи та/або їх копії, пояснення та інші обґрунтування;

приймати від посадових осіб об'єкта перевірки подані за їх ініціативою заяви, зауваження, клопотання і пояснення щодо предмета перевірки.

4. Члени робочої групи є відповідальними за повноту і об'єктивність висновків про результати проведеної перевірки.

V. Права та обов'язки посадових осіб об'єкта перевірки

1. Посадові особи об'єкта перевірки мають право:

вимагати від членів робочої групи пред'явити доручення та копію наказу на проведення перевірки, документи, що посвідчують особу;

надавати членам робочої групи заяви, зауваження, пояснення щодо предмета перевірки;

оскаржувати дії членів робочої групи, що здійснюють (здійснювали) перевірку, керівнику суб'єкта перевірки або до суду.

Посадові особи об'єкта перевірки мають інші права, передбачені законодавством України.

2. Посадові особи об'єкта перевірки зобов'язані:

допускати членів робочої групи до перевірки за наявності відповідного доручення на її проведення;

забезпечувати членам робочої групи належні умови, необхідні для проведення перевірки (надати приміщення для роботи, доступ до необхідних документів, можливість користування зв'язком, комп'ютерною, розмножувальною та іншою технікою тощо, необхідними для проведення перевірки);

надавати членам робочої групи усні чи письмові пояснення з питань щодо предмета перевірки;

надавати членам робочої групи розпорядчі, архівні та інші документи щодо предмета перевірки;

надавати копії та витяги з документів, завірені в установленому законодавством порядку;

сприяти членам робочої групи у здійсненні ними своїх повноважень.

Посадові особи об'єкта перевірки мають вживати заходів щодо усунення виявлених під час перевірки недоліків та порушень законодавства у сфері державної служби, не очікуючи закінчення перевірки.

VI. Оформлення результатів перевірки

1. За результатами перевірки у строк, що не повинен перевищувати десяти календарних днів після закінчення перевірки, складається довідка у трьох примірниках, яка після опрацювання підписується керівником робочої групи та її членами.

Особи, залучені до проведення перевірки, складають і подають керівникові робочої групи довідку за результатами перевірки з питань, віднесених до їх компетенції, з відповідними висновками та рекомендаціями.

Зазначена в довідці конфіденційна або інша інформація з обмеженим доступом не підлягає розголошенню особами, яким вона стала відома під час здійснення перевірки.

2. При оформленні результатів перевірки члени робочої групи повинні додержуватися об'єктивності, достовірності та обґрунтованості. Довідка повинна містити чіткі і стислі формулювання, які характеризують стан додержання об'єктом перевірки вимог Закону та інших нормативно-правових актів з питань державної служби.

3. Довідка складається з чотирьох частин: вступна, описова, висновок та пропозиції.

4. У вступній частині вказуються дата складання довідки та її номер, вид перевірки (планова, позапланова, виїзна, безвиїзна), найменування об'єкта перевірки, підстава та строки проведення перевірки, реквізити наказу про проведення перевірки, склад робочої групи, а також період, за який проводилась перевірка (для планової перевірки), факти ненадання необхідної інформації чи документації тощо.

5. В описовій частині довідки, зокрема, зазначаються відомості про предмет перевірки, перелік питань, які перевірялися, документи, які були розглянуті, а також факти, встановлені під час проведення перевірки.

6. У висновку зазначаються:

фактичний стан реалізації об'єктом перевірки державної політики у сфері державної служби, організації управління державною службою;

стан виконання об'єктом перевірки вимог Закону та інших нормативно-правових актів з питань державної служби щодо умов реалізації громадянами права на державну службу;

перелік виявлених порушень Закону та інших нормативно-правових актів з питань державної служби з посиланням на положення нормативно-правового акта, яке порушено;

обґрунтування внесення подання про притягнення посадових осіб об'єкта перевірки до дисциплінарної відповідальності;

обґрунтування оформлення та направлення у разі потреби об'єкту перевірки та його посадовим особам вимоги про скасування рішень державного органу з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державних службовців або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби.

7. Пропозиції мають містити рекомендації щодо покращення стану роботи на об'єкті перевірки, усунення виявлених недоліків та порушень, притягнення посадових осіб об'єкта перевірки до дисциплінарної відповідальності тощо.

8. Якщо член робочої групи не згодний зі змістом довідки, він має право викласти письмово окрему думку з відповідним обґрунтуванням, яка додається до довідки.

9. Після затвердження перший примірник довідки залишається у суб'єкта перевірки, а другий та третій примірники супровідним листом направляються для ознайомлення об'єкту перевірки одним із таких способів: вручаються особисто керівнику об'єкта перевірки або особі, яка виконує його обов'язки; здаються до структурного підрозділу діловодства (документаційного забезпечення) об'єкта перевірки під підпис із зазначенням дати, прізвища, ініціалів та посади працівника, що прийняв довідку; направляються поштою або урядовим фельд'єгерським зв'язком.

10. Керівник об'єкта перевірки або особа, яка виконує його обов'язки, ознайомлюється із довідкою у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати отримання довідки, та повертає другий підписаний примірник довідки Нацдержслужбі (територіальному органу). Третій примірник довідки залишається у об'єкта перевірки.

Ознайомлення з довідкою підтверджується відповідним записом на останній сторінці довідки із зазначенням дати, посади, прізвища, ім'я, по батькові та підпису керівника об'єкта перевірки або особи, яка виконує його обов'язки.

Якщо керівник об'єкта перевірки або особа, яка виконує його обов'язки, не погоджується із зазначеною в довідці інформацією, він підписує довідку із зауваженнями, які викладає на окремому аркуші, про що робить застереження перед підписом.

Зауваження направляються до Нацдержслужби (територіального органу) разом із другим примірником довідки.

11. У разі ненадходження до Нацдержслужби (територіального органу) другого підписаного примірника довідки протягом десяти календарних днів після закінчення терміну ознайомлення з довідкою об'єкта перевірки члени робочої групи роблять про це відповідний запис за своїми підписами в кінці першого примірника довідки.

12. Довідка надається на розгляд особі, яка прийняла рішення про проведення перевірки, або особі, яка виконує його обов'язки, разом із зауваженнями до довідки (у разі наявності).

VII. Розгляд та прийняття рішень за результатами перевірок, контроль за усуненням виявлених під час перевірок порушень

1. Голова Нацдержслужби (начальник територіального органу) або особа, яка виконує його обов'язки, приймає рішення про реалізацію матеріалів перевірки залежно від виявлених порушень.

2. У разі виявлення під час перевірок фактів порушень Закону та інших нормативно-правових актів з питань державної служби Нацдержслужба (територіальний орган) на будь-якій стадії перевірки може направити об'єкту перевірки та його посадовим особам обов'язкову для виконання вимогу про скасування рішень з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби.

3. Об'єкт перевірки після отримання інформації щодо виявлених під час перевірки порушень та недоліків у встановлений Нацдержслужбою (територіальним органом) строк письмово інформує Нацдержслужбу (територіальний орган) про вжиті заходи щодо їх усунення, а у разі отримання обов'язкової для виконання вимоги про скасування рішень з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби - у термін, визначений у такій вимозі.

4. Контроль за реалізацією рішень Нацдержслужби (територіального органу) щодо проведення контрольних заходів здійснює Голова Нацдержслужби (начальник територіального органу) або його заступник відповідно до розподілу обов'язків.

 

Директор Департаменту контролю
та взаємодії з органами влади
С. М. Іголкін


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (18.11.2016)
Просмотров: 814
Всего комментариев: 0
avatar