Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ СЗРУ №304 від 20.10.2016. Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці, навчань, інструктажів, перевірки знань


СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.10.2016

м. Київ

N 304

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 січня 2017 р. за N 18/29886

Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці, навчань, інструктажів, перевірки знань співробітників з питань охорони праці у Службі зовнішньої розвідки України

Відповідно до статті 13 Закону України "Про охорону праці" та з метою встановлення єдиного порядку організації охорони праці в Службі зовнішньої розвідки України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію роботи з охорони праці, навчань, інструктажів, перевірки знань співробітників з питань охорони праці у Службі зовнішньої розвідки України (далі - Положення), що додається.

2. Юридичному управлінню Служби зовнішньої розвідки України подати цей наказ у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Керівникам структурних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України організувати вивчення Положення та забезпечити виконання його вимог.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Апарату Голови Служби зовнішньої розвідки України.

 

Т. в. о. Голови Служби

І. Разінков

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
освіти і науки України -
керівник апарату

Р. В. Греба

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби зовнішньої розвідки України
20 жовтня 2016 року N 304

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 січня 2017 р. за N 18/29886

 

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію роботи з охорони праці, навчань, інструктажів, перевірки знань співробітників з питань охорони праці у Службі зовнішньої розвідки України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації роботи з охорони праці у Службі зовнішньої розвідки України (далі - СЗРУ).

2. Охорона праці є системою правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

3. Пріоритетом в організації роботи з охорони праці є збереження життя і здоров'я військовослужбовців, а також службовців та працівників, які уклали трудові договори із СЗРУ (далі - співробітники).

4. Вимоги цього Положення є обов'язковими для всіх співробітників СЗРУ.

5. Робота з охорони праці у СЗРУ спрямована на забезпечення гарантованих законодавством України про охорону праці прав співробітників і полягає у:

створенні підрозділів охорони праці;

розробці і затвердженні передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці посадових (функціональних) обов'язків (посадових інструкцій) для осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань з охорони праці;

організації навчання співробітників з питань охорони праці;

розробці та реалізації організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів, спрямованих на поліпшення умов праці;

впровадженні прогресивних технологій, досягнень науки і техніки, засобів механізації та автоматизації робочого процесу, позитивного досвіду з охорони праці;

забезпеченні своєчасного виявлення та усунення причин, що призводять до нещасних випадків чи професійних захворювань;

проведенні атестації робочих місць, а в разі необхідності - лабораторних досліджень умов праці;

постійному контролі за дотриманням технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами, що використовуються під час робочого процесу, використанням засобів колективного та індивідуального захисту і виконанням робіт відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

пропаганді безпечних методів виконання робіт.

6. Під час організації роботи з охорони праці у структурних підрозділах співробітники керуються законами України, нормативно-правовими актами про охорону праці, вимогами стандартів і технічних умов на виготовлення, ремонт, реконструкцію, експлуатацію машин, механізмів та іншого обладнання, військовими статутами Збройних Сил України.

7. Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, що вводяться в дію після будівництва (виготовлення) або реконструкції, капітального ремонту тощо, та технологічні процеси повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

8. Відомчі нормативні акти з охорони праці розробляються з урахуванням вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці і затверджуються Головою СЗРУ. Зміни, що вносяться до відомчих нормативних актів з охорони праці, повинні відповідати чинному законодавству України, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

9. Голова СЗРУ має право призначати осіб, відповідальних за окремі напрями організації роботи з охорони праці та за стан її виконання.

10. Здійснення відомчого нагляду за охороною праці в СЗРУ покладається на групу технічного і пожежного нагляду та охорони праці Апарату Голови СЗРУ.

11. Співробітники, які організовують роботу з охорони праці, у разі введення в дію нових правил, норм і стандартів з охорони праці повинні вживати заходів щодо своєчасного технічного переобладнання робочих місць, технологічних ліній тощо.

12. На роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, співробітникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби. Співробітники, які залучаються до разових робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха тощо і не передбачених трудовим договором (контрактом) або посадовими (функціональними) обов'язками (посадовими інструкціями), повинні бути забезпечені зазначеними засобами.

13. Компенсація у разі нанесення шкоди здоров'ю співробітника СЗРУ або настання його смерті здійснюється відповідно до чинного законодавства.

14. Порядок проведення розслідувань нещасних випадків, що сталися із військовослужбовцями СЗРУ, регулюється Інструкцією про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України, затвердженою наказом Служби зовнішньої розвідки України від 16 червня 2010 року N 129, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12 липня 2010 року за N 502/17797.

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань, що сталися зі службовцями та працівниками СЗРУ (крім військовослужбовців СЗРУ), з якими укладено трудовий договір (контракт), під час виконання ними трудових обов'язків, проводяться згідно з Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1232.

II. Обов'язки співробітників СЗРУ з питань охорони праці

1. Співробітники групи технічного і пожежного нагляду та охорони праці Апарату Голови СЗРУ виконують організаційно-методичну і контрольно-профілактичну роботу.

2. Співробітники груп охорони праці та протипожежної безпеки 7 та 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру СЗРУ здійснюють контроль з охорони праці у підрозділах відповідно до своїх посадових обов'язків (інструкцій).

3. Начальник підрозділу, на який відповідно до наданих йому повноважень покладаються організація та здійснення матеріально-технічного забезпечення СЗРУ, відповідно до заявок, поданих структурними підрозділами СЗРУ, в межах затверджених кошторисних призначень організовує своєчасне забезпечення матеріалами, майном і устаткуванням, а також проведення заходів з охорони праці, що здійснюються в СЗРУ.

III. Нормативне забезпечення організації роботи з охорони праці

1. Для організації безпечної роботи на підставі законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці розробляються інструкції з охорони праці, що є нормативними актами, які містять обов'язкові для дотримання співробітниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях або на території об'єктів СЗРУ.

2. Інструкції з охорони праці повинні розроблятись щодо окремих професій або окремих видів робіт згідно з Порядком опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року N 132, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за N 20/229, та містити розділи, зазначені у пункті 2.4 глави 2 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року N 9, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за N 226/2666. Перший аркуш інструкції з охорони праці оформлюється за зразком згідно з додатком 1 до цього Положення.

3. Співробітники, які постійно або періодично застосовують електронно-обчислювальні машини в процесі роботи (служби), керуються у своїй діяльності окремим нормативним актом СЗРУ, що врегульовує питання охорони праці для користувачів персональних електронно-обчислювальних машин.

4. Постійний контроль за додержанням співробітниками вимог інструкцій з охорони праці покладається на визначених Головою СЗРУ осіб.

5. Підрозділи, що входять до складу структурних (територіальних) підрозділів, мають бути забезпечені комплектом інструкцій з охорони праці для використання співробітниками усіх професій і видів робіт, що виконуються у таких підрозділах.

Інструкції з охорони праці видаються безпосередньо співробітникам їх керівниками під час проведення первинного інструктажу або вивішуються на їх робочому місці. Контрольні примірники інструкцій зберігаються в підрозділі охорони праці.

6. Перегляд інструкцій з охорони праці проводиться у підрозділі, що розробив інструкцію, у разі:

зміни законодавства України про охорону праці;

аварії або нещасного випадку з метою недопущення подібних випадків у майбутньому;

впровадження нових технологій, зміни технологічного процесу або умов праці, а також впровадження нових видів обладнання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв та інструментів, переходу на інші види енергії тощо.

IV. Організація навчання, проведення інструктажу та перевірки знань з питань охорони праці

1. Навчання, інструктаж та перевірка знань з питань охорони праці проводяться згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року N 15, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за N 231/10511 (далі - Типове положення).

2. Співробітники СЗРУ повинні проходити інструктажі з питань охорони праці, надання першої домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також щодо правил поведінки та дій у разі виникнення аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

3. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці (далі - інструктажі) діляться на:

1) вступний інструктаж - проводиться:

з усіма співробітниками, які приймаються на військову (державну) службу, постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

з працівниками інших організацій, які беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для СЗРУ.

Вступний інструктаж проводить начальник (співробітник) підрозділу охорони праці в кабінеті охорони праці або у спеціально обладнаному для цього приміщенні з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою підрозділом охорони праці з урахуванням особливостей СЗРУ.

Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником підрозділу охорони праці.

Перелік питань вступного інструктажу для співробітників СЗРУ наведено у додатку 2 до цього Положення.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (додаток 3), який зберігається у підрозділі охорони праці;

2) первинний інструктаж - проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці:

при прийнятті на роботу;

зі співробітником, який переводиться з одного структурного підрозділу до іншого;

зі співробітником, який виконуватиме нову для нього роботу;

з відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню участь у робочому процесі.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

Перелік питань первинного інструктажу для співробітників СЗРУ наведено у додатку 4 до цього Положення;

3) повторний інструктаж - проводиться на робочому місці індивідуально з окремим співробітником або групою співробітників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;

для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

Перелік професій та посад співробітників, звільнених від повторного інструктажу, затверджується Головою СЗРУ;

4) позаплановий інструктаж - проводиться зі співробітниками на робочому місці у разі:

введення в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також внесення змін та доповнень до них;

зміни технологічного процесу, заміни або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

порушень працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

перерви в роботі виконавця робіт тривалістю понад 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, для решти робіт - понад 60 днів.

Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим співробітником або з групою співробітників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу в його проведенні;

5) цільовий інструктаж - проводиться зі співробітниками під час:

ліквідації аварії або стихійного лиха;

проведення робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим співробітником або з групою співробітників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

4. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник співробітника.

5. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та допуск співробітників до роботи особа, яка проводила інструктаж, здійснює запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (додаток 5), сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені відповідною печаткою.

6. У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску та дублюється у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

7. Не допускаються до роботи співробітники, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.

8. Співробітники підрозділів охорони праці проходять навчання з питань охорони праці один раз на три роки відповідно до Типового положення.

Співробітники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року N 15, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за N 232/10512, проходять щорічне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці у суб'єктів господарювання, які відповідно до Типового положення проводять відповідне навчання.

9. Перед допуском до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, співробітники СЗРУ повинні пройти медичний огляд, спеціальне навчання, перевірку знань щодо виконання робіт, відповідні інструктажі та мати посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

10. Навчання і перевірку знань з питань охорони праці проходять особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки, та співробітники, службові обов'язки яких пов'язані з:

1) керівництвом та контролем за виконанням робіт з підвищеною небезпекою;

2) будівництвом, експлуатацією, реконструкцією, технічним переоснащенням, консервацією та ліквідацією об'єктів підвищеної небезпеки;

3) розробкою проектів, технологічних регламентів та іншої технічної документації для робіт з підвищеною небезпекою;

4) підготовкою персоналу для обслуговування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки;

5) розробкою нормативно-правових актів з питань виготовлення, монтажу та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та об'єктів підвищеної небезпеки.

 

Заступник начальника
Апарату Голови Служби
зовнішньої розвідки України

А. Хромой

Інструкція з охорони праці

Додаток 2
до Положення про організацію роботи з охорони праці, навчань, інструктажів, перевірки знань співробітників з питань охорони праці у Службі зовнішньої розвідки України
(підпункт 1 пункту 3 розділу IV)

 

 

 

 

 

Перелік питань вступного інструктажу для співробітників СЗРУ

1. Основні положення Закону України "Про охорону праці", Кодексу законів про працю та нормативних актів з охорони праці.

2. Загальні правила поведінки працівників на території та у приміщеннях СЗРУ.

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку СЗРУ, відповідальність за порушення цих правил.

4. Робочий час та час відпочинку. Охорона праці жінок. Пільги та відшкодування за важкі та шкідливі умови праці, порядок їх надання.

5. Система управління охороною праці у СЗРУ:

обов'язки керівника щодо забезпечення безпечних умов праці;

обов'язки і права співробітника щодо виконання вимог нормативно-правових і відомчих актів про охорону праці та відповідальність за порушення вимог з охорони праці;

попередні та періодичні медичні огляди;

соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань;

навчання з питань охорони праці.

6. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, їх вплив на співробітників СЗРУ. Методи та засоби запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, засоби індивідуального та колективного захисту, знаки безпеки та сигналізації, порядок і норми видачі засобів індивідуального захисту. Питання електробезпеки.

7. Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни.

8. Обставини та причини окремих характерних нещасних випадків та аварій, які сталися у СЗРУ через порушення вимог безпеки.

9. Порядок розслідування та оформлення документації щодо нещасних випадків та професійних захворювань.

10. Перша допомога потерпілим. Дії працівників у разі нещасного випадку та аварії у СЗРУ.

 

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

 

Додаток 4
до Положення про організацію роботи з охорони праці, навчань, інструктажів, перевірки знань співробітників з питань охорони праці у Службі зовнішньої розвідки України
(підпункт 2 пункту 3 розділу IV)

 

 

 

 

 

Перелік питань первинного інструктажу для співробітників СЗРУ

1. Загальні відомості про технологічний (робочий) процес та обладнання на робочому місці. Основні небезпечні фактори, що виникають під час технологічного (робочого) процесу, особливості їх впливу на людей. Питання виробничої санітарії та особистої гігієни, пов'язані з виконанням роботи і перебуванням у приміщенні.

2. Безпечна організація робіт та утримання робочого місця.

3. Небезпечні зони машин, механізмів, приладів. Засоби безпеки обладнання (запобіжні, гальмівні пристрої та огорожа, системи блокування та сигналізації, знаки безпеки). Вимоги щодо запобігання електротравматизму.

4. Порядок підготовки до праці (перевірка справності обладнання, пускових приладів, інструменту та пристосувань, блокування, заземлення та інших засобів захисту).

5. Безпечні прийоми та методи роботи, дії у разі виникнення небезпечної ситуації.

6. Засоби індивідуального захисту на робочому місці та правила їх використання.

7. Службові транспортні та вантажопідіймальні засоби і механізми. Вимоги під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт та під час транспортування вантажу.

8. Характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо), випадків виробничого травматизму.

9. Засоби запобігання можливим аваріям. Обов'язки та дії співробітників під час аварій. Способи застосування існуючих на дільниці засобів пожежогасіння, протиаварійного захисту та сигналізації, місця їх розташування.

10. Надання долікарської допомоги потерпілим.

11. Вимоги безпеки під час закінчення роботи.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (03.02.2017)
Просмотров: 1151
Всего комментариев: 0
avatar