Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 14 жовтня 2004 р. N 483 

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
9 листопада 2004 р. за N 1429/10028 


Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу 

(У тексті Положення та додатках до нього слова "податковий орган" у всіх відмінках замінено словами "контролюючий орган" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 24 липня 2015 року N 478)


1. Загальні положення 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет), а також статей 7 і 44 Закону України "Про Національний банк України". 

1.2. Положення регламентує порядок та умови видачі Національним банком України (далі - Національний банк) резидентам і нерезидентам індивідуальних ліцензій на використання безготівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу. 

1.3. Вимоги цього Положення не поширюються на випадки використання безготівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу, які регулюються постановою Правління Національного банку від 24.07.2001 N 293 "Про надання індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу ДК "Укрспецекспорт" та її дочірнім підприємствам". 

1.4. У Положенні терміни вживаються в такому значенні: 

власник ліцензії - резидент або нерезидент, якому Національний банк видав ліцензію; 

використання іноземної валюти як засобу платежу (валютна операція) - використання іноземної валюти на території України для виконання будь-яких грошових зобов'язань або оплати товарів, що придбаваються; 

дата звернення - дата реєстрації в Національному банку останнього, що надійшов, обов'язкового документа з переліку, визначеного в пункті 2.1 або 3.2 цього Положення; 

дата видачі ліцензії - дата проставлення реєстраційного номера на номерному гербовому бланку Національного банку, на якому оформлена ліцензія; 

заявник - резидент або нерезидент, який звернувся до Національного банку за ліцензією (або за зміною умов ліцензії); 

індивідуальна ліцензія на використання іноземної валюти як засобу платежу (ліцензія) - індивідуальна ліцензія, видана Національним банком резиденту або нерезиденту на здійснення валютної операції протягом визначеного строку; 

іноземна валюта - це лише іноземна валюта 1-ї, 2-ї або 3-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), зі змінами; 

контролюючий орган - контролюючий орган, у якому власник ліцензії перебуває на обліку;

(абзац дев'ятий пункту 1.4 глави 1 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

товар - будь-яка продукція, інше нерухоме та рухоме майно (у тому числі цінні папери), роботи, послуги, права інтелектуальної власності, інші майнові та немайнові права, призначені для продажу (оплатного передавання). 

абзац одинадцятий пункту 1.4 глави 1 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478,
 у зв'язку з цим абзац дванадцятий уважати абзацом одинадцятим)

Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених Декретом. 

1.5. Використання іноземної валюти як засобу платежу без ліцензії дозволяється: 

якщо ініціатором або отримувачем за валютною операцією є уповноважений банк (ця норма стосується лише тих операцій уповноваженого банку, на здійснення яких Національний банк видав йому банківську ліцензію та генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій); 

(абзац другий пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 29.10.2012 р. N 449)

якщо ініціатором або отримувачем за валютною операцією є іноземний інвестор (ця норма стосується лише операцій, що здійснюються через інвестиційний рахунок іноземного інвестора в уповноваженому банку з метою проведення іноземних інвестицій в Україну і повернення іноземних інвестицій, доходів, прибутків та інших коштів, одержаних іноземним інвестором від здійснення іноземних інвестицій в Україну, у тому числі від спільної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи);

(пункт 1.5 глави 1 доповнено новим абзацом третім згідно з 
постановою Правління Національного банку України від 22.12.2010 р. N 572, 
у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий
 вважати відповідно абзацами четвертим - шостим)

якщо як ініціатором, так і отримувачем за валютною операцією є інвестор (представництво іноземного інвестора на території України) за угодою про розподіл продукції або держава [ця норма стосується лише операцій, що здійснюються з метою розподілу коштів згідно з умовами угод про розподіл продукції між інвесторами за такими угодами та (або) між інвесторами та державою];

(пункт 1.5 глави 1 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 06.11.2014 р. N 712,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий
 уважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим)

у випадках, передбачених законами України. 

У всіх інших випадках використання іноземної валюти як засобу платежу можливе лише за наявності ліцензії. 

Використання на території України як засобу платежу банківських металів, платіжних документів та інших цінних паперів, виражених в іноземній валюті або банківських металах, дозволяється лише у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку. 

1.6. Національний банк видає ліцензію виключно за умови достатньої обґрунтованості потреби використання іноземної валюти як засобу платежу. 

1.7. Дата видачі ліцензії має передувати даті здійснення валютної операції. 

1.8. Строк, який за умовами ліцензії надається її власнику для здійснення валютної операції, не може перевищувати одного календарного року з дати видачі ліцензії. 

Початок строку дії ліцензії не може встановлюватися раніше дати видачі ліцензії. 

1.9. Ліцензія надає отримувачу право на повне або часткове повернення ініціатору валютної операції коштів, сплачених останнім за цією ліцензією, у разі невиконання або неналежного виконання сторонами валютної операції своїх зобов'язань (повернення здійснюється в безготівковій формі на той рахунок, з якого кошти перераховувались отримувачу). 

1.10. Одержання ліцензії однією із сторін валютної операції означає також дозвіл на її здійснення іншою стороною або третьою особою, яка має відношення до цієї операції, якщо інше не передбачено умовами ліцензії. 

1.11. Валютна операція, на здійснення якої видана (отримана) ліцензія, не може проводитися за рахунок іноземної валюти, отриманої як кредит (позика) або купленої за гривні на міжбанківському валютному ринку України. 

1.12. Ліцензія видається власнику без права передавання іншим особам. 

2. Порядок видачі ліцензії 

2.1. Для отримання ліцензії заявник має подати Національному банку такі документи: 

заяву про видачу ліцензії (додаток 1); 

виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та довідку про взяття на облік як платника податків (для платників податків) або їх копії, засвідчені нотаріально або державними органами, які видали документи, - для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і представництв нерезидентів в Україні;

(абзац третій пункту 2.1 глави 2 у редакції постанови 
Правління Національного банку України від 19.08.2011 р. N 290)

копії сторінок паспорта (або документа, що його замінює), які містять: прізвище, ім'я, по батькові (якщо є), дату народження, серію і номер, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце реєстрації; копію документа про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків або документа про відсутність цього номера (для платників податків) - для фізичних осіб, які не є підприємцями; 

довідки уповноважених банків з реквізитами рахунків, які заявник використовуватиме для здійснення валютної операції; 

оригінали або копії документів, на підставі яких виникли зобов'язання в іноземній валюті (договори, листи, рахунки, клопотання відповідного центрального органу виконавчої влади України або відповідного державного органу іноземної держави тощо). Якщо такі документи відсутні, то резиденти - юридичні особи та фізичні особи - підприємці подають копію бізнес-плану, під час реалізації якого виникнуть зазначені зобов'язання. 

абзац сьомий пункту 2.1 глави 2 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478,
 у зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом сьомим)

Національний банк має право запитувати й отримувати від заявника додаткові документи чи їх копії, що потрібні для з'ясування обставин щодо проведення валютної операції. 

2.2. Строк розгляду Національним банком документів заявника становить не більше 25 робочих днів і відлічується з дати звернення. 

Якщо Національному банку будуть потрібні додаткові документи, то цей строк продовжується ще на 10 робочих днів з дати реєстрації в Національному банку останнього, що надійшов від заявника, додаткового документа. 

2.3. Усі копії документів, що подаються Національному банку (у тому числі копії в перекладі на українську мову), засвідчуються підписом заявника (уповноваженої особи заявника) та відбитком його печатки (за її наявності), якщо інше не передбачено вимогами цього Положення. 

Документи, які складені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову [переклад засвідчується підписом особи, яка в установленому законодавством України порядку отримала офіційний дозвіл на здійснення перекладів (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально), або нотаріусом]. 

Не перекладаються на українську мову документи, що складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою. 

Не перекладаються на українську мову документи, що складені іноземною мовою, за умови, що вони відрізняються лише цифровою інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище, ім'я та по батькові особи, адреса за місцем її проживання) або юридичних осіб (назва, місцезнаходження) від зразка, який перекладено з іноземної мови з дотриманням вимог абзацу другого цього пункту. 

2.4. Пункт 2.4 глави 2 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109)

2.5. Пункт 2.5 глави 2 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109,
у зв'язку з цим пункти 2.6 - 2.9
 уважати відповідно пунктами 2.4 - 2.7)

2.4. Ліцензія оформляється (додаток 2) у двох примірниках. 

Після подання Національному банку документа, що засвідчує внесення плати за видачу ліцензії, перший примірник ліцензії на номерному гербовому бланку Національного банку надсилається власнику ліцензії або передається йому (уповноваженій ним особі) під підпис. Другий примірник ліцензії зберігається в Національному банку. 

Копія першого примірника ліцензії надсилається контролюючому органу.

(абзац третій пункту 2.4 глави 2 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

2.5. Власник ліцензії самостійно або через іншу сторону валютної операції пред'являє уповноваженим банкам, які зазначені в ліцензії, оригінал ліцензії та її копію (копія ліцензії залишається на зберіганні в уповноваженому банку). 

2.6. Документи та копії документів, на підставі яких Національним банком була видана ліцензія, зберігаються згідно з установленим Національним банком порядком. 

Жоден з цих документів не може бути використаний для видачі заявнику іншої індивідуальної ліцензії Національного банку. 

2.7. У разі втрати ліцензії власник ліцензії подає Національному банку заяву про видачу дубліката ліцензії. 

Якщо бланк ліцензії не придатний для користування внаслідок його пошкодження, то власник ліцензії подає Національному банку заяву про видачу дубліката ліцензії та не придатну для користування ліцензію. 

Дублікат ліцензії видається протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації в Національному банку документів, передбачених абзацом першим або другим цього пункту Положення. 

У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої ліцензія, що була втрачена або пошкоджена, уважається недійсною. 

Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку втраченої або пошкодженої ліцензії. 

3. Порядок зміни умов ліцензії 

3.1. Умови ліцензії можуть бути змінені за заявою власника ліцензії, якщо: 

валютна операція ще не здійснена; 

строк, установлений ліцензією для здійснення валютної операції, на дату звернення ще не закінчився; 

відсутні підстави для відмови в зміні умов ліцензії або для анулювання ліцензії, що визначені в пунктах 4.1 і 4.4 цього Положення. 

3.2. Для зміни умов раніше отриманої ліцензії заявник має подати Національному банку такі документи: 

заяву про внесення змін до ліцензії (додаток 3); 

копію ліцензії; 

копії документів, що подавалися власником ліцензії Національному банку і на підставі яких йому була видана ліцензія, якщо ці документи зазнали змін за період, який минув з часу їх подання; 

будь-які інші документи чи їх копії, якщо такі є, що можуть слугувати додатковим обґрунтуванням потреби зміни умов ліцензії. 

Національний банк має право запитувати й отримувати від заявника додаткові документи чи їх копії, потрібні для з'ясування обставин щодо змін умов ліцензії, які просить унести заявник. 

3.3. Національний банк розглядає документи заявника протягом строку, визначеного в пункті 2.2 цього Положення. 

3.4. На всі копії документів, що подаються Національному банку, поширюються вимоги пункту 2.3 цього Положення. 

3.5. Рішення про зміну умов ліцензії оформляється як зміни до ліцензії (додаток 4) у порядку, установленому пунктом 2.4 цього Положення. 

(пункт 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109)

3.6. Власник ліцензії самостійно або через іншу сторону валютної операції пред'являє уповноваженим банкам, які зазначені в ліцензії, оригінал змін до ліцензії та їх копію (копія ліцензії залишається на зберіганні в уповноваженому банку). 

3.7. Документи та копії документів, на підставі яких Національним банком були змінені умови ліцензії, зберігаються згідно з установленим Національним банком порядком. 

Жоден з цих документів не може бути використаний для видачі заявнику іншої індивідуальної ліцензії Національного банку. 

3.8. У разі втрати або пошкодження бланка змін до ліцензії видача дубліката змін здійснюється в порядку, установленому пунктом 2.7 цього Положення. 

(пункт 3.8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109)

4. Відмова у видачі (зміні умов) ліцензії, анулювання ліцензії 

4.1. Підставою для відмови у видачі (зміні умов) ліцензії є: 

відсутність або невідповідність вимогам цього Положення хоча б одного з обов'язкових документів, що зазначені в переліку, визначеному в пункті 2.1 або 3.2 цього Положення; 

подання заявником Національному банку документів, які містять недостовірну інформацію; 

відмова подати на запит Національного банку додаткові документи, право на отримання яких передбачено пунктами 2.1 та 3.2 цього Положення; 

подання заявником Національному банку документів, які не відповідають вимогам законодавства України; 

абзац шостий пункту 4.1 глави 4 виключено

(згідно з постановою Правління 
Національного банку України від 19.08.2011 р. N 290, 
у зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий
 уважати відповідно абзацами шостим - десятим)

порушення умов ліцензії та/або вимог цього Положення (у разі зміни умов ліцензії); 

недостатня обґрунтованість доцільності використання іноземної валюти; 

зміни в чинному законодавстві або міжнародних договорах України, які стосуються валютної операції, що ліцензується, і відбулися протягом строку розгляду Національним банком документів заявника, установленого в пункті 2.2 цього Положення; 

порушення заявником умов індивідуальних ліцензій, якщо вони раніше надавалися йому Національним банком. У разі прийняття рішення про відмову Національний банк ураховує ступінь тяжкості порушення; 

порушення справи про банкрутство заявника або іншої сторони валютної операції. 

Абзац одинадцятий пункту 4.1 глави 4 виключено 

(пункт 4.1 глави 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.08.2011 р. N 290,
абзац одинадцятий пункту 4.1 глави 4 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109)

4.2. Про відмову у видачі (зміні умов) ліцензії Національний банк повідомляє заявнику в письмовій формі із зазначенням підстав для відмови протягом строку розгляду Національним банком документів заявника, установленого в пункті 2.2 цього Положення. 

4.3. Відмова у видачі ліцензії може бути оскаржена в суді. 

4.4. Підставами для анулювання ліцензії є: 

звернення в письмовій формі власника ліцензії; 

здійснення валютної операції до видачі (зміни умов) ліцензії Національним банком; 

порушення умов ліцензії та/або вимог цього Положення. У разі прийняття рішення про анулювання Національний банк ураховує ступінь тяжкості порушення; 

виявлення в документах, які були подані власником ліцензії Національному банку і на підставі яких йому була видана ліцензія (були змінені умови ліцензії), недостовірної інформації. 

абзац шостий пункту 4.4 глави 4 виключено

(згідно з постановою Правління 
Національного банку України від 19.08.2011 р. N 290)

4.5. Ліцензія анулюється згідно з розпорядженням Національного банку (додаток 5). Датою анулювання ліцензії вважається наступний робочий день після дати підписання такого розпорядження. 

4.6. Про анулювання ліцензії із зазначенням підстав анулювання Національний банк повідомляє (додаток 6) власника ліцензії за зазначеним у заяві про видачу ліцензії (про внесення змін до ліцензії) місцезнаходженням (місцем проживання) та контролюючий орган. 

Абзац другий пункту 4.6 глави 4 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478)

5. Главу 5 виключено

(глава 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321,
 від 26.04.2011 р. N 118,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478,
у зв'язку з цим главу 6 уважати главою 5
 з відповідною перенумерацією пунктів у главі 5)

5. Відповідальність за порушення умов ліцензії та/або вимог цього Положення 

5.1. Проведення резидентом або нерезидентом валютної операції без ліцензії або після її анулювання тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 16 Декрету. 

5.2. Уповноважений банк, який не виконав функцій агента валютного контролю під час здійснення розрахункового обслуговування валютної операції, несе відповідальність згідно із статтею 16 Декрету. 

  

В. о. директора Департаменту 
валютного регулювання 
 
М. О. Мельничук 

  

Додаток 1
до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу 

Національний банк України 


Заява про видачу індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу 

     На підставі підпункту "г" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" _________________________________
______________________________________________________________________________________
      [повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові; код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті); місцезнаходження або місце проживання (за наявності) заявника]
звертається до Національного банку України з проханням дозволити йому використати іноземну валюту на території України як засіб платежу в розрахунках (платежах) з ________________________
______________________________________________________________________________________
         [повна назва або прізвище, ім'я, по батькові; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО), 
                            за  наявності; місцезнаходження або місце проживання (за наявності) іншої сторони операції]
у зв'язку із ____________________________________________________________________________
                                                                  (підстави для використання іноземної валюти як засобу платежу)
на суму __________________. 

   Потреба використання іноземної валюти на території України як засобу платежу викликана: ______________________________________________________________________________________.
                 (докладне обґрунтування потреби використання іноземної валюти на території України як засобу платежу) 

      Назва та місцезнаходження банку і реквізити рахунку, з якого переказується іноземна валюта: 
______________________________________________________________________________________. 

      Назва та місцезнаходження банку і реквізити рахунку, на який переказується іноземна валюта: 
______________________________________________________________________________________. 

      Протягом поточного та попереднього років не отримував/отримував
                                                                                                                        (зайве не зазначати)
індивідуальні ліцензії на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу: 
______________________________________________________________________________________.
              (наводиться перелік номерів і дат видачі ліцензій, якщо ліцензії були отримані протягом зазначеного періоду) 

    З Положенням про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу ознайомлений. Зобов'язуюсь дотримуватися його вимог та умов індивідуальної ліцензії. 

       Виконавець ________________________________________________________________________.
                                                           (прізвище та ініціали, номер телефону, адреса електронної пошти) 

       До заяви додаються: ________________________________________________
                                                                            (перелік документів, кількість сторінок додатків) 

___________________                             _____________________________________
                    (дата)                                                                (підпис заявника або уповноваженої ним особи)
                                                                                              М. П. (якщо є) 

 

В. о. директора Департаменту 
валютного регулювання 
 
М. О. Мельничук 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

  

Додаток 2
до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу 

 
 
Копія: 
____________________________
                     (власник ліцензії)
____________________________
                     (контролюючий орган)


ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ N ___
на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу 

       Національний банк України відповідно до підпункту "г" пункту  4 і пункту 6 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" дозволяє
_____________________________________________________________________________________
        [повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові; код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті); місцезнаходження або місце проживання (за наявності) власника ліцензії]
використати безготівкову іноземну валюту ________________________________________________
                                                                                                                                            (назва іноземної валюти)
в сумі ______________________________________________ для здійснення розрахунків (платежів)
                                                       (цифрами та словами)
з ____________________________________________________________________________________
          [повна назва або прізвище, ім'я, по батькові; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО), 
                              за наявності; місцезнаходження або місце проживання (за наявності) іншої сторони операції]
на підставі ___________________________________________________________________________.
                                                                 (підстави для використання іноземної валюти як засобу платежу) 

      Назва та місцезнаходження банку і реквізити рахунку, з якого переказується іноземна валюта: ____________________________________________________________________________________. 

       Назва та місцезнаходження банку і реквізити рахунку, на який переказується іноземна валюта: ____________________________________________________________________________________. 

         Строк дії ліцензії: з ___.___.___ до ___.___.___/з дати видачі ліцензії до ___.___.____.
                                                        (дд/мм/рррр)                                 (зайве не зазначати)                        (дд/мм/рррр) 

         Купівля іноземної валюти за гривні з метою здійснення розрахунків (платежів) забороняється. 

        Абзац виключено

        Без права передавання третім особам. 

Голова
(уповноважена ним особа)                                           _____________________________
                                                                                                                                    (підпис, ініціали, прізвище)
                                                                                                                 М. П. 

  

В. о. директора Департаменту 
валютного регулювання 
 
М. О. Мельничук 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

  

Додаток 3
до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу 

Національний банк України 


Заява про внесення змін до індивідуальної ліцензії від __.__.____ N ___
на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу 

     На підставі підпункту "г" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" ________________________________
_____________________________________________________________________________________
        [повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові; код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті); місцезнаходження або місце проживання (за наявності) власника ліцензії]
звертається до Національного банку України з проханням унести до індивідуальної ліцензії від ___.___.____ N _____ на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу такі зміни:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
               (зміни, що потрібно внести, з обґрунтуванням потреби їх унесення та посиланням на підтвердні документи) 

      З Положенням про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу ознайомлений. Зобов'язуюсь дотримуватися його вимог та умов індивідуальної ліцензії. 

       Виконавець ________________________________________________________________________.
                                                           (прізвище та ініціали, номер телефону, адреса електронної пошти) 

        До заяви додаються: ____________________________________________
                                                                         (перелік документів, кількість сторінок додатків) 

_______________                                             ________________________________________
               (дата)                                                                            (підпис власника ліцензії або уповноваженої ним особи)
                                                                                                        М. П. (якщо є) 

  

В. о. директора Департаменту 
валютного регулювання 
 
М. О. Мельничук 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

  

Додаток 4
до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу 

 
 
Копія: 
____________________________
                     (власник ліцензії)
____________________________
                     (контролюючий орган) 


Зміни до індивідуальної ліцензії від ___.___.____ N ___
на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу 

      Національний банк України відповідно до  підпункту "г" пункту  4 і пункту 6 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" уносить зміни до індивідуальної ліцензії від ___.___.____ N _____, виданої
_____________________________________________________________________________________.
         повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові; код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті); місцезнаходження або місце проживання (за наявності) власника ліцензії]

        До індивідуальної ліцензії вносяться такі зміни: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                   (зміни, що вносяться) 

        Ці зміни, починаючи з дати їх унесення, є невід'ємною частиною індивідуальної ліцензії N ___ 
(вих. N ______________________________________________________________________________
                                     (реєстраційний номер на номерному гербовому бланку Національного банку України)
від __.__.____).
(дата видачі ліцензії) 

Голова
(уповноважена ним особа)                                        ___________________________________
                                                                                                                                         (підпис, ініціали, прізвище)
                                                                                                                     М. П. 

  

В. о. директора Департаменту 
валютного регулювання 
 
М. О. Мельничук 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

  

Додаток 5
до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

_______________
             (дата) 
N _______ 

м. Київ 

Про анулювання індивідуальної 
ліцензії Національного банку 
України  

       1. На підставі ________________________________________________________________________
                                            (посилання на абзаци пункту 4.4 Положення, у якому зазначені підстави для анулювання ліцензії)
Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від ___.___.________ N _________,
_____________________________________________________________________________________
                                                (зазначаються додаткові підстави для анулювання ліцензії, за наявності)
Національний банк України анулює індивідуальну ліцензію від ___.___._________ N _______ на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу. 

   2. ___________________________________________________________________________________
[назва підрозділу Національного банку України, до функцій якого належить видача ліцензій]

    (_______________________) у п'ятиденний 
                                                                                                                                     (ініціали та прізвище керівника)
строк з дати підписання цього розпорядження повідомити про анулювання ліцензії ______________
_____________________________________________________________________________________.

               (повна назва або прізвище, ім'я, по батькові власника ліцензії; уповноважені банки, які зазначені в ліцензії;
                контролюючий орган, у якому власника ліцензії взято на облік як платника податків, якщо він таким є)  

    3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова
(уповноважена ним особа)                             ___________________________________
                                                                                                                         (підпис, ініціали, прізвище)
                                                                                                         М. П. 

  

В. о. директора Департаменту 
валютного регулювання 
 
М. О. Мельничук 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321,
 від 26.04.2011 р. N 118,
 від 24.07.2015 р. N 478)

  

Додаток 6
до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу 

 
 
Копії: 
____________________________
                    (власник ліцензії)
____________________________
(уповноважений банк, який обслуговує 
                     власника ліцензії)
____________________________
(уповноважений банк, який обслуговує 
       іншу сторону валютної операції)
____________________________
                   (контролюючий орган) 

       Національний банк України повідомляє таке. 

       У зв'язку з ________________________________________________________________________
                                                                                     (зазначаються підстави для анулювання ліцензії)
та на підставі _________________________________________________________________________
                                       (посилання на абзаци пункту 4.4 Положення, у якому зазначені підстави для анулювання ліцензії)
Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від ___.___._____ N ______, згідно з розпорядженням Національного банку України від ___.___._____ N ______ індивідуальна ліцензія від ___.___.______ N _______ на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу анульована. 

Голова
(уповноважена ним особа)                                _________________________________
                                                                                                                          (підпис, ініціали, прізвище)
                                                                                                         М. П. 

  

В. о. директора Департаменту 
валютного регулювання 
 
М. О. Мельничук 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

  

Додаток 7
до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу 

________________________________
    (управління, на яке покладений контроль) 


Повідомлення про використання іноземної валюти на території України як засобу платежу 

Додаток 7 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478)

____________

 


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (04.08.2015)
Просмотров: 931 | Теги: Національний банк україни, від 14 жовтня 2004 р. N 483, використання, індивідуальна ліцензія, іноземна валюта, порядок видачі, НБУ, постанова
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar