Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Постанова ФСС №56 від 16.11.2011.Про затвердження Змін до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового


ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ПОСТАНОВА
16.11.2011 N 56

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 лютого 2012 р. за N 161/20474

Про затвердження Змін до Порядку формування та подання
страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового
державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Відповідно до статей 11, 27 та 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" та з метою отримання достовірної інформації при формуванні дохідної частини бюджету Фонду правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності постановляє:

1. Затвердити Зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18.01.2011 N 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.03.2011 за N 392/19130, що додаються.

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності забезпечити державну реєстрацію цієї постанови в установленому законодавством порядку.

3. Виконавчим дирекціям відділень Фонду довести цю постанову до відома районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду та страхувальників.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління І.М. Рішняк

Затверджено
Постанова правління
Фонду соціального
страхування з тимчасової
втрати працездатності
16.11.2011 N 56

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 лютого 2012 р. за N 161/20474

Зміни
до Порядку формування та подання страхувальниками звітності
по коштах загальнообов’язкового державного соціального
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням

1. У пункті 4.3 розділу IV:

в абзаці другому слово "заборгованості" замінити словами "зобов’язання перед Фондом";

в абзаці третьому слова "заборгованості за Фондом" замінити словами "зобов’язання Фонду перед страхувальником".

2. У розділі V:

пункт 5.5 викласти в такій редакції:

"5.5. Таблиця I "Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування" заповнюється у гривнях з копійками.

У рядку 1 "Зобов’язання страхувальника на початок року" відображається сума зобов’язання страхувальника перед Фондом, яка відповідає сумі зобов’язання страхувальника на кінець звітного періоду, відображеній у звіті за минулий рік. Протягом поточного року дані в рядку 1 залишаються без змін.

Рядок 2 "Зобов’язання страхувальника згідно з актами приймання-передавання" заповнюється у разі, якщо страхувальник змінив місцезнаходження (фізична особа -місце проживання) та має зобов’язання за попереднім місцем обліку.

У рядку 3 "Виправлення помилок минулих років" відображаються суми самостійно донарахованих або зменшених страхувальником (за період до 01.01.2011) страхових внесків та суми зайво нарахованих допомог.

У рядку 4 "Підлягає перерахуванню за результатами перевірок" відображаються суми донарахованих страхових внесків за період діяльності страхувальника до 01.01.2011, пені та штрафів, нарахованих спеціалістами органу Фонду за результатами перевірки страхувальника, за винятком адміністративних стягнень, застосованих до страхувальника відповідно до чинного законодавства, а також суми неправомірно витрачених страхових коштів.

У рядку 5 "Отримано від часткової сплати за путівки" вказується сума, яка була отримана як часткова сплата вартості путівок у звітному періоді (з початку року) в касу страхувальника за основним місцем роботи застрахованої особи.

У рядку 6 "Отримано від Фонду з початку року, у т. ч.:" відображається загальна сума коштів, отриманих від Фонду з початку року.

У рядку 7 "для погашення заборгованості за Фондом станом на 01.01.2011" відображається сума коштів, отриманих від Фонду для погашення заборгованості за Фондом, що мала місце на 01.01.2011.

У рядку 8 "Списано згідно із законодавством" відображаються зобов’язання страхувальника перед Фондом, списані органами Фонду згідно з чинним законодавством, та суми внесків, штрафів, пені та неправомірно витрачених страхових коштів за скасованими у встановленому порядку рішеннями органів Фонду.

У рядку 9 "ВСЬОГО (р. 1 +…+ р. 7 - р. 8)" відображається сума даних рядків 1 - 7 за мінусом даних рядка 8.

У рядку 10 "Зобов’язання Фонду на кінець звітного періоду (р. 12 + р. 13 + р. 21 - р. 6), у т. ч.:" наводяться дані про загальну суму зобов’язань по страхових коштах, яка не перерахована Фондом на кінець звітного періоду.

У рядку 11 "непогашена частина заборгованості, що мала місце станом на 01.01.2011" наводяться дані про непогашену на кінець звітного періоду частину заборгованості, яка виникла до 01.01.2011.

У рядку 12 "Зобов’язання Фонду на початок року" відображається сума зобов’язання Фонду перед страхувальником, яка відповідає сумі зобов’язання Фонду на кінець звітного періоду, відображеній у звіті за минулий рік. Протягом поточного року дані в рядку 12 залишаються без змін.

Рядок 13 "Зобов’язання Фонду згідно з актами приймання-передавання" заповнюється у разі, якщо страхувальник змінив місцезнаходження (фізична особа-місце проживання) та залишаються невідшкодовані зобов’язання за Фондом.

У рядку 14 "Перераховано з початку року, у т. ч.:" відображається загальна сума перерахованих на рахунок органу Фонду страхових коштів з початку року з розшифровкою, наведеною у рядках 15-20 звіту.

Сума даних рядків 15-20 може не відповідати загальній сумі перерахованих коштів (р. 14 таблиці I) на суму повернутих страхувальником невикористаних страхових коштів.

У рядку 15 "заборгованість минулих років та донараховані внески" відображаються суми перерахованих страхових внесків, донараховані страхувальником самостійно (за період до 01.01.2011) та за результатами перевірок, а також сума заборгованості, яка мала місце на початок року.

У рядку 16 "суми помилок минулих років" відображаються перераховані суми помилок, які самостійно виявлені страхувальником як переплата на допомогу у минулих роках (після 01.01.2011).

У рядку 17 "пені" відображаються суми перерахованої пені, нарахованої спеціалістами органу Фонду за результатами перевірки та нарахованої страхувальником самостійно за період до 01.01.2011.

У рядку 18 "штрафів" відображаються суми перерахованих штрафів, нарахованих спеціалістами органу Фонду за результатами перевірки страхувальника.

У рядку 19 "неправомірно витрачених коштів" відображається перерахована сума неправомірно витрачених страхувальником коштів, виявлених спеціалістами органу Фонду за результатами перевірки.

У рядку 20 "часткову сплату за путівки" відображається перерахована сума часткової сплати за путівки.

У рядку 21 "Витрати з початку року" відображається загальна сума нарахованих страхувальником у звітному періоді витрат за рахунок коштів Фонду на матеріальне забезпечення та часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення.

Розшифровка даних рядка 21 таблиці I за видами витрат надається у таблиці II "Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів Фонду".

Показник рядка 21 таблиці I має дорівнювати показнику рядка 8 таблиці II звіту.

У рядку 22 "ВСЬОГО (р. 12 + р. 13 + р. 14 + р. 21)" відображається загальна сума даних рядків 12, 13, 14 та 21 звіту.

У рядку 23 "Зобов’язання страхувальника на кінець звітного періоду (р. 1 + …+ р. 5 - р. 8 - р. 14), у т. ч.:" наводяться дані про загальну суму зобов’язань по страхових коштах, яка не перерахована страхувальником на кінець звітного періоду.

У рядку 24 "непогашена частина заборгованості, що мала місце станом на 01.01.2011" наводяться дані про непогашену на кінець звітного періоду частину заборгованості, яка виникла до 01.01.2011.";

у пункті 5.6 опис заповнення рядка 8 таблиці II "Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів" викласти в такій редакції:

"У рядку 8 "РАЗОМ ВИТРАТ (р. 5 + р. 6 +р. 7) (р. 21 табл. I)" проставляється загальна сума витрат страхувальника за рахунок коштів Фонду, проведених у звітному періоді (з початку року).

Дані рядка 8 таблиці II відповідають даним рядка 21 таблиці I звіту".

3. Пункт 6.8 розділу VI викласти в такій редакції:

"6.8. У графі "Із загальної кількості путівок видано" (колонки 15, 22) зазначаються суми часткової оплати вартості путівок з термінами дії звітного кварталу, які відображаються наростаючим підсумком у рядку 5 "Отримано від часткової сплати за путівки" таблиці I звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.".

4. У пункті 7.2 розділу VII:

в абзаці першому слова "не прийнятих до зарахування витрат" замінити словами "неправомірно витрачених страхових коштів";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Страхові кошти, отримані від страхувальника на рахунок органу Фонду та не підтверджені його звітом, враховуються у відповідних показниках зведеного звіту.".

5. Додаток 1 до Порядку викласти в такій редакції:

Форма Ф4-ФСС з ТВП. 


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (05.04.2017)
Просмотров: 998
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar