Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Постанова НБУ № 148 від 27.05.2008. Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України


 ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 

                        П О С Т А Н О В А 

                        27.05.2008  N 148 

                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      11 червня 2008 р. 
                                      за N 520/15211 
 

          Про переміщення готівки і банківських металів 
                   через митний кордон України 

      { Із змінами, внесеними згідно з Постановами 
                               Національного банку 
        N 457 ( z1249-10 ) від 08.10.2010 
        N 312 ( z1366-12 ) від 25.07.2012 
        N 109 ( z0638-13 ) від 27.03.2013 
        N 146 ( z0769-13 ) від 24.04.2013 
        N 478 ( v0478500-15 ) від 24.07.2015 
        N  24 ( v0024500-17 ) від 21.03.2017  } 
 

     Відповідно  до  статей 7, 44 Закону України "Про Національний 
банк  України"  (  679-14 ) ,  статей 5,  11,  13 Декрету Кабінету 
Міністрів  України  від  19.02.93  N  15-93 ( 15-93 ) "Про систему 
валютного    регулювання    і    валютного   контролю"   Правління 
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є: 

     1. Затвердити   Інструкцію   про   переміщення   готівки    і 
банківських металів через митний кордон України, що додається. 

     2. Унести  до Правил використання готівкової іноземної валюти 
на   території   України,   затверджених   постановою    Правління 
Національного  банку  України  від  30.05.2007 N 200 ( z0656-07 ), 
зареєстрованих у  Міністерстві  юстиції  України   18.06.2007   за 
N 656/13923 (зі змінами), такі зміни:
     пункт 2.5 глави 2 виключити.
     У зв'язку з цим пункт 2.6 уважати пунктом 2.5;
     пункт 3.3 глави 3 виключити. 

     3. Унести до Положення  про  порядок  здійснення  операцій  з 
чеками  в  іноземній  валюті  на території України,  затвердженого 
постановою Правління Національного банку  України  від  29.12.2000 
N 520 ( z0152-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
21.02.2001 за N 152/5343 (зі змінами), такі зміни:
     пункт 1.6 глави 1 виключити.
     У зв'язку з цим пункт 1.7 уважати пунктом 1.6;
     у пункті 7.5 глави 7:
     в абзаці другому підпунктів "а" та "б" слова "валюти України, 
іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших 
банківських  документів  і  платіжних  карток"   замінити   словом 
"готівки";
     четверте та  п'яте  речення  абзацу  третього  підпункту  "б" 
виключити;
     абзац другий підпункту "в" виключити. 

     4. Визнати такими, що втратили чинність:
     Інструкцію про переміщення валюти України,  іноземної валюти, 
банківських  металів,  платіжних  документів,  інших   банківських 
документів   і  платіжних  карток  через  митний  кордон  України, 
затверджену постановою Правління Національного банку  України  від 
12.07.2000  N  283  (  z0452-00  ),  зареєстровану  в Міністерстві 
юстиції України 28.07.2000 за N 452/4673 (зі змінами);
     Правила надання  фізичним і юридичним особам-резидентам (крім 
уповноважених  банків  України)  і   нерезидентам   індивідуальних 
ліцензій  та  спеціальних  дозволів на переміщення валюти України, 
іноземної валюти,  платіжних документів (іменних, дорожніх чеків), 
банківських  металів  через  митний  кордон  України,  затверджені 
постановою Правління Національного банку  України  від  31.07.2001 
N 305  ( z0735-01 ),  зареєстровані в Міністерстві юстиції України 
22.08.2001 за N 735/5926 (зі змінами);
     постанову Правління    Національного    банку   України   від 
11.03.2002 N 92 ( z0310-02 ) "Про затвердження Змін до  Інструкції 
про  переміщення  валюти  України,  іноземної валюти,  банківських 
металів,  платіжних документів,  інших  банківських  документів  і 
платіжних  карток  через  митний кордон України",  зареєстровану в 
Міністерстві юстиції України 28.03.2002 за N 310/6598. 

     5. Департаменту валютного регулювання  (О.А.Щербакова)  після 
державної  реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст 
цієї постанови до відома Операційного та територіальних  управлінь 
Національного банку України для використання в роботі. 

     6. Контроль   за   виконанням   цієї  постанови  покласти  на 
територіальні управління Національного банку України. 

     7. Постанова набирає чинності через 45 днів  після  державної 
реєстрації в Міністерстві юстиції України. 

 Голова                                               В.С.Стельмах 

 ПОГОДЖЕНО: 

 Міністр транспорту та зв'язку 
 України                                              Й.В.Вінський 

 Голова Державної митної 
 служби України                                  В.І.Хорошковський 
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Постанова Правління 
                                      Національного банку України 
                                      27.05.2008 N 148 

                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      11 червня 2008 р. 
                                      за N 520/15211 
 

                            ІНСТРУКЦІЯ 
          про переміщення готівки і банківських металів 
                   через митний кордон України 
 

                      1. Загальні положення 

     1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статей  5,  11,  13 
Декрету  Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) 
"Про систему валютного регулювання і валютного контролю",  а також 
пункту  14  статті 7 та статті 44 Закону України "Про Національний 
банк України" ( 679-14 ). 

     2. Ця Інструкція встановлює  для  резидентів  і  нерезидентів 
порядок переміщення (увезення,  вивезення,  пересилання) готівки і 
банківських металів  через  митний  кордон  України.  Вимоги  цієї 
Інструкції  не  поширюються  на  порядок  увезення  в  Україну  та 
вивезення  за  межі  України   готівки   і   банківських   металів 
уповноваженими банками. 

     3. Терміни,  що використовуються в цій Інструкції, уживаються 
в такому значенні:
     готівка -  це  готівкова  валюта України і готівкова іноземна 
валюта у вигляді банкнот і монет,  що перебувають  в  обігу  та  є 
законним  платіжним  засобом  на  території  відповідної  держави, 
банкноти та монети,  вилучені з обігу або такі,  що вилучаються  з 
нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в 
обігу (крім монет,  що належать до банківських металів), і дорожні 
чеки;
     банківські метали  -  це  золото,  срібло,  платина,   метали 
платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно 
до світових стандартів у зливках та порошках,  що мають сертифікат 
якості,  а  також  монети,  що  вироблені з дорогоцінних металів з 
пробами для вітчизняних монет не нижче ніж для золота -  995,  для 
срібла - 999,  для платини і паладію - 999,5 і в іноземних монетах 
з дорогоцінних металів з пробами не нижче ніж для  золота  -  900, 
для срібла - 925, для платини та паладію - 999;
     повноважний представник - особа, якій згідно з розпорядженням 
керівника  юридичної  особи  надані  повноваження  щодо здійснення 
конкретних дій.
     Інші терміни  вживаються  в  значеннях,  визначених у Декреті 
Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93  (  15-93  )  "Про 
систему валютного регулювання і валютного контролю". 

     4. Для  вимог  цієї Інструкції перерахунок сум готівки в євро 
здійснюється за офіційним  курсом  гривні  до  євро,  установленим 
Національним  банком,  або  за  крос-курсом,  визначеним  згідно з 
офіційним курсом гривні до відповідних  іноземних  валют  на  день 
перетинання  митного  кордону  України  або  на  день  пересилання 
готівки. 

     5. Фізична особа незалежно від віку  має  право  вивозити  за 
межі  України  і  ввозити  в  Україну  готівку і банківські метали 
відповідно до норм, передбачених цією Інструкцією. 

     6. Митна декларація  є  підставою  для  вивезення  (увезення) 
зазначеної  у  ній  готівки  і  банківських  металів  і здійснення 
операцій за дорученням резидента або нерезидента  протягом  одного 
року з часу оформлення декларації. 

     7. Фізична  особа,  юридична особа несуть відповідальність за 
недекларування готівки і  банківських  металів,  що  переміщуються 
через митний кордон України, відповідно до законодавства України. 

                2. Увезення в Україну та вивезення 
                     за межі України готівки 

     1. Фізична  особа  має право ввозити в Україну та вивозити за 
межі України  готівку  в  сумі,  що  не  перевищує  в  еквіваленті 
10 000 євро, без письмового декларування митному органу. 

     2. Фізична особа - резидент має право ввозити  в  Україну  та 
вивозити   за   межі  України  готівку  в  сумі,  що  перевищує  в 
еквіваленті 10 000 євро,  за умови письмового декларування митному 
органу   в   повному   обсязі   та  за  наявності  документів,  що 
підтверджують зняття  готівки  з  рахунків  у  банках  (фінансових 
установах),  та квитанції про здійснення валютно-обмінної операції 
з  цією  готівкою,  якщо  така мала місце, виключно на ту суму, що 
перевищує в еквіваленті 10 000 євро.
     Фізична   особа-резидент  -  працівник  дипломатичної  служби 
України,    який   повертається   в   Україну   після   завершення 
довготермінового відрядження, має право ввозити в Україну готівку, 
видану  закордонною  дипломатичною  установою  України  у  вигляді 
компенсаційних  виплат  в іноземній валюті, у сумі, що перевищує в 
еквіваленті   10   000   євро,  на  підставі  довідки  закордонної 
дипломатичної  установи  України  про  суму  виплаченої готівки за 
підписами керівника та спеціаліста з фінансових питань закордонної 
дипломатичної  установи України, скріпленої відбитком печатки цієї 
установи.
     Строк  дії  таких  документів  становить  90 календарних днів 
починаючи  з  дня  зняття  готівки з рахунків у банках (фінансових 
установах)/дати  видачі  довідки  про  виплату готівки закордонною 
дипломатичною установою України.
{Пункт  2  глави  2  в редакції Постанови Національного банку N 24 
( v0024500-17 ) від 21.03.2017} 

     3. Фізична особа - нерезидент має  право  ввозити  в  Україну 
готівку в сумі,  що перевищує в еквіваленті 10 000 євро,  за умови 
письмового декларування митному органу в повному обсязі. 

     4. Фізична особа - нерезидент  має  право  вивозити  за  межі 
України готівку в сумі,  що перевищує в еквіваленті 10  000  євро, 
якщо  сума  готівки,  що  вивозиться,  не  перевищує суми готівки, 
письмово задекларованої цією особою митному органу при ввезенні  в 
Україну.  Вивезення готівки у такому випадку здійснюється за умови 
її письмового декларування митному органу в повному обсязі. 

     5. Юридична особа ввозить готівку в Україну або  вивозить  її 
за межі України через повноважного представника без обмеження суми 
на умовах письмового декларування відповідному  митному  органу  в 
повному обсязі.
     Повноважний представник  юридичної   особи,   якій   належать 
(орендовані,  зафрахтовані  або  ті,  що  формуються  в Україні/за 
межами України)  транспортні  засоби,  що  здійснюють  пасажирські 
рейси,  ввозить/вивозить  готівку,  що  отримана  на транспортному 
засобі за надані послуги та/або реалізований  товар,  на  підставі 
відповідних касових документів.
     Повноважний представник      декларує      готівку,       яку 
ввозить/вивозить  за  дорученням юридичної особи,  та власні кошти 
окремо  з  використанням  двох  примірників   митної   декларації. 
Підставою   для   ввезення/вивезення   готівки   капітаном   судна 
закордонного плавання є генеральна (загальна) декларація. 

     6. Фізична особа - нерезидент  має  право  вносити  кошти  на 
рахунки в уповноважених банках  або  виконувати  інші  операції  в 
банках   України   на   підставі  митної  декларації  у  випадках, 
передбачених законодавством України.
{   Глава  2  в  редакції  Постанови  Національного  банку  N  312 
( z1366-12 ) від 25.07.2012 } 

                      3. Пересилання готівки 

     1.  Дозволяється  пересилати  в  Україну  та  за межі України 
готівку  в  міжнародних  поштових  відправленнях  і  в міжнародних 
експрес-відправленнях з оголошеною цінністю:
     1) фізичним особам у сумі,  що не перевищує в еквіваленті 300 
євро;
     2) уповноваженим  банкам.  Пересилання  готівки уповноваженим 
банком за межі України та на його користь в  Україну  здійснюється 
за умови письмового декларування митному органу.
{  Пункт  1  глави  3  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою 
Національного банку N 457 ( z1249-10 ) від 08.10.2010; в  редакції 
Постанови   Національного   банку   N  478  (  v0478500-15  )  від 
24.07.2015 } 

     2. Міжнародні    поштові    відправлення    та     міжнародні 
експрес-відправлення,  у які вкладена готівка в сумі, що перевищує 
встановлені цією Інструкцією норми,  отримувачам не  видаються,  а 
повертаються відправникам. 

                4. Переміщення банківських металів 

     1. Фізична  особа  має  право ввозити в Україну і вивозити за 
межі України банківські метали вагою,  що не перевищує  500  г,  у 
вигляді  зливків і монет на умовах письмового декларування митному 
органу в повному обсязі. 

     2. Фізична  особа  має  право  вивозити   за   межі   України 
банківські метали вагою,  що перевищує 500 г,  у вигляді зливків і 
монет на підставі індивідуальної ліцензії  на  вивезення  за  межі 
України  банківських  металів  (далі - ліцензія) (додаток 1) та за 
умови письмового декларування митному органу.
     Ліцензію  видає  Національний  банк  України.  { Абзац другий 
пункту  2  глави  4 в редакції Постанови Національного банку N 478 
( v0478500-15 ) від 24.07.2015 }
     Для отримання   ліцензії   фізична   особа  має  подати  такі 
документи:
     заяву про видачу ліцензії в довільній формі;
     копії сторінок паспорта (або документа, що його замінює), які 
містять   прізвище,   ім'я,   по  батькові  (за  наявності),  дату 
народження,  серію  і  номер  паспорта  (або  документа,  що  його 
замінює), місце проживання;
     копії документів,  що  підтверджують  придбання   банківських 
металів в уповноважених банках. 

     {  Абзац  сьомий  пункту  2  глави  4  виключено  на підставі 
Постанови Національного банку N 109 ( z0638-13 ) від 27.03.2013 } 

     3. Банківські метали вагою,  що перевищує 500 г,  мають право 
ввозити в Україну виключно уповноважені банки. 

     4. Юридичні  особи (крім уповноважених банків) не мають права 
ввозити в Україну і вивозити за межі України банківські метали, за 
винятком    увезення   в   Україну   юридичною   особою-резидентом 
банківських металів,  що виготовлені нерезидентом за договором про 
перероблення  (афінаж) давальницької сировини,  якщо ці банківські 
метали в повному обсязі  продаються  Національному  банку  України 
(Державній  скарбниці  України).  Підставою для ввезення в Україну 
цих банківських металів є спеціальний дозвіл  Національного  банку 
України (додаток 2).
     Підставою для надання юридичній особі-резиденту  спеціального 
дозволу є такі документи:
     заява (додаток 3);
     копія договору   з  нерезидентом  про  перероблення  (афінаж) 
банківських металів з давальницької сировини;
     копія договору  про  продаж банківських металів Національному 
банку України.
     Юридична  особа-резидент подає до Національного банку України 
в  строк  не  більше  ніж 10 робочих днів з дати оформлення митної 
декларації  (  z0374-12  )  на  ввезення банківських металів копію 
митної   декларації   та   опис  увезених  банківських  металів  з 
розподілом  за  вагою  зливків,  за  номіналом  монет,  засвідчені 
підписом    керівника    або    заступника   керівника   юридичної 
особи-резидента та відбитком печатки цієї юридичної особи. { Абзац 
шостий  пункту 4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
Національного банку N 146 ( z0769-13 ) від 24.04.2013 } 

 Директор Департаменту 
 валютного регулювання                               О.А.Щербакова 
 

                                      Додаток 1 
                                      до Інструкції 
                                      про переміщення готівки 
                                      і банківських металів 
                                      через митний кордон України 
 

                     ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ N 
         на вивезення за межі України банківських металів 
 

     Національний банк України дозволяє _________________________, 
                                     (прізвище, ім'я, по батькові) 

паспорт, серія ____, N _________, виданий _______________________, 
                   (документ, що його замінює) 

__________________________________________________________________ 
вивезти за межі України банківські метали ________________________
_________________________________________________________________. 
         (вид банківського металу, форма, вага в грамах) 

     Індивідуальна ліцензія дійсна на строк до 1 року. 

     Ця ліцензія підлягає здаванню відповідному митному органу. 

           М.П.                  Підпис Голови Національного банку 
                                 України або уповноваженої ним 
                                 особи 

    Дата видачі ліцензії 

{   Додаток   1   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Постановою 
Національного банку N 478 ( v0478500-15 ) від 24.07.2015 } 
 

                                      Додаток 2 
                                      до Інструкції 
                                      про переміщення готівки 
                                      і банківських металів 
                                      через митний кордон України 
 

                       СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ N 
            на ввезення в Україну банківських металів 
 

     Національний банк України дозволяє __________________________
__________________________________________________________________ 
             (найменування юридичної особи-резидента,
__________________________________________________________________ 
        місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
__________________________________________________________________ 

відповідно до договору між _______________________________________ 
                              (назва контрагентів, номер, дата) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

ввезти в Україну банківські метали _______________________________
_________________________________________________________________. 
         (вид банківського металу, форма, вага в грамах) 

     Спеціальний дозвіл дійсний протягом ________________________. 

     Цей спеціальний дозвіл підлягає здаванню відповідному митному 
органу. 

           М.П.                  Підпис Голови Національного банку 
                                 України або уповноваженої ним 
                                 особи 

     Дата видачі дозволу 

{   Додаток   2   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Постановою 
Національного банку N 478 ( v0478500-15 ) від 24.07.2015 } 
 

                                      Додаток 3 
                                      до Інструкції 
                                      про переміщення готівки 
                                      і банківських металів 
                                      через митний кордон України 
 

                              ЗАЯВА 
 

     Найменування юридичної особи ________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________, 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________________________________, 

місцезнаходження, телефон, адреса електронної пошти ______________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 

     Прошу надати   спеціальний   дозвіл  на  ввезення  в  Україну 
банківських металів ______________________________________________ 
                   (вид банківського металу, форма, вага в грамах)
__________________________________________________________________ 

на підставі договору (договорів) між _____________________________
__________________________________________________________________ 
      (назва контрагентів, номер, дата та предмет договору)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 

           М.П.                     Підпис керівника 

          Дата 

{   Додаток   3   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Постановою 
Національного банку N 478 ( v0478500-15 ) від 24.07.2015 } 


Нравится? Лайкни!



Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (04.08.2015)
Просмотров: 2127 | Теги: переміщення готівки, від 27 травня 2008 року N 148, через митний кордон України, постанова НБУ, банківські метали
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar