Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Постанова НБУ №408 від 07.12.2016. Про затвердження Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків


ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 грудня 2016 року N 408

Про затвердження Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків

Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою впровадження порядку зберігання банками України запасів готівки Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків (далі - Положення), що додається.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім підпунктів 2 і 4 пункту 18 розділу II Положення, які набирають чинності з 01 грудня 2018 року.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
07 грудня 2016 року N 408

 

 

 

 

Положення
про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про Національний банк України", Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 вересня 2016 року N 389 (далі - Положення N 389), та інших нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).

2. До зберігання запасів готівки Національного банку залучаються банки, яким надано статус уповноваженого банку відповідно до Положення N 389.

3. Це Положення встановлює умови передавання Національним банком власних запасів готівки в національній валюті на зберігання до уповноважених банків під забезпечення, умови їх зберігання уповноваженими банками та проведення ревізій запасів готівки на зберіганні та готівки операційної каси в національній валюті уповноваженого банку, що зберігаються у сховищі разом із запасами готівки на зберіганні.

4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1) договір про зберігання запасів готівки Національного банку України (далі - договір про зберігання) - домовленість у письмовій формі між Національним банком та уповноваженим банком про передавання на зберігання до уповноваженого банку запасів готівки Національного банку, зменшення/ збільшення запасів готівки на зберіганні, підкріплення запасів готівки на зберіганні, вивезення із запасів готівки на зберіганні не придатної до обігу готівки та надлишків придатної до обігу готівки відповідно до вимог цього Положення;

2) дозвіл - документ Національного банку, який надає право уповноваженому банку на підкріплення/вивезення та збільшення/зменшення готівки до (із) запасів готівки на зберіганні;

3) емісійні банкноти - банкноти, які ще не перебували в обігу;

4) запаси готівки на зберіганні - банкноти і монети національної валюти, які є власністю Національного банку, що передаються Національним банком уповноваженому банку на зберігання відповідно до вимог цього Положення та договору про зберігання і використовуються уповноваженим банком лише з дозволу Національного банку.

Запаси готівки на зберіганні повинні зберігатися лише в одному сховищі в регіоні, яке визначено уповноваженим банком та розташоване в обласному центрі;

5) індекс банкнот і монет - умовне цифрове позначення банкнот і монет, за яким вони обліковуються залежно від виду, призначення та зразків грошових знаків;

6) коригуючий коефіцієнт - коефіцієнт, множення якого на справедливу вартість наданих банком активів для забезпечення зобов'язань за договором про зберігання дорівнює максимальному обсягу запасів готівки, що може зберігатися в уповноваженому банку під ці активи;

7) ліміт запасів готівки на зберіганні - максимальний обсяг запасів готівки, що може бути на зберіганні в уповноваженому банку з урахуванням наданого забезпечення та технічного стану сховища;

8) система автоматизації - програмно-технологічний комплекс автоматизації готівкового обігу та система обслуговування обігу державних облігацій України і облігацій внутрішньої місцевої позики "ОВДП-онлайн-2";

9) уповноважений банк - банк, щодо якого Правління Національного банку прийняло рішення про надання йому повноважень на зберігання запасів готівки Національного банку відповідно до вимог Положення N 389.

Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених іншими нормативно-правовими актами Національного банку.

5. Національний банк розпорядчими актами встановлює:

1) технічний порядок проведення операцій з передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків, який передбачає строки виконання операцій, послідовність дій підрозділів Національного банку, зразки документів, що свідчать про проведення операцій;

2) уповноваженому банку ліміти запасів готівки на зберіганні;

3) розмір коригуючих коефіцієнтів;

4) граничний рівень зменшення обсягу забезпечення.

6. Національний банк укладає з уповноваженим банком договір про зберігання запасів готівки Національного банку України (додаток 1), у якому обумовлюються права, обов'язки, зобов'язання та відповідальність сторін, забезпечення зобов'язань.

7. Національний банк визначає ліміт запасів готівки на зберіганні в розрізі регіонів уповноваженого банку та приймає рішення, в якому затверджує ліміт запасів готівки на зберіганні. У разі продовження дії договору про зберігання ліміт запасів готівки на зберіганні за потреби може бути змінений за заявкою уповноваженого банку.

8. Строк зберігання запасів готівки на зберіганні визначається відповідно до умов договору про зберігання.

9. Національний банк для забезпечення зобов'язань за договором про зберігання приймає від уповноваженого банку визначені ним облігації внутрішньої державної позики України (далі - державні облігації України) за справедливою вартістю, порядок визначення якої встановлюється Національним банком, а також ураховує можливу зміну справедливої вартості наданих державних облігацій України із застосуванням коригуючих коефіцієнтів і здійснює блокування/розблокування їх.

Заблоковані надані уповноваженим банком у забезпечення зобов'язань за договором про зберігання державні облігації України є власністю уповноваженого банку. У разі невиконання уповноваженим банком зобов'язань за договором про зберігання відповідно до пункту 73 розділу IX цього Положення Національний банк здійснює заходи щодо переведення у свою власність державних облігацій України згідно з договором про зберігання.

10. Національний банк здійснює перевірку державних облігацій України, які пропонуються банком у забезпечення зобов'язань за договором про зберігання, щодо обтяжень у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та вносить до Державного реєстру обтяжень рухомого майна відомості про обтяження/припинення обтяження державних облігацій України.

11. Керівник уповноваженого банку та головний бухгалтер або особи, які виконують їх обов'язки підписують усі документи, що подаються до Національного банку відповідно до цього Положення.

Документи, що подаються за допомогою системи автоматизації, надсилаються з використанням електронного цифрового підпису керівника уповноваженого банку та головного бухгалтера або осіб, які виконують їх обов'язки, крім документів щодо виконання депозитарних операцій, порядок надання яких установлюється нормативно-правовим актом Національного банку про депозитарну діяльність Національного банку.

12. Національний банк у будь-який час у разі потреби має право ініціювати вивезення всіх запасів готівки, що зберігаються в уповноваженому банку, згідно з дозволами. Зазначені дозволи надаються на підставі доповідних записок, погоджених керівництвом Національного банку, та/або розпоряджень, рішень, постанов Правління Національного банку.

13. Бухгалтерський облік операцій із запасами готівки на зберіганні здійснюється відповідно до нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку.

14. Уповноважений банк надсилає сумнівні щодо справжності та платіжності банкноти (монети) національної валюти до управління грошового обігу в м. Києві і Київській області для проведення їх дослідження.

15. Керівник, а також відповідальні особи сховища уповноваженого банку в разі незабезпечення схоронності запасів готівки на зберіганні несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

Уповноважений банк несе відповідальність, передбачену законодавством України, якщо Національний банк виявить факти недостовірності даних, наданих уповноваженим банком в інформаційних системах, щодо залишків запасів готівки на зберіганні, порушення правил проведення операцій з ними, розголошення відомостей, пов'язаних з ними.

Матеріальну відповідальність за повноту вкладення готівки в касетах, пачках, мішечках, блоках (пакетах) з роликами в непошкодженій упаковці Національного банку несуть працівники Національного банку, а в упаковці уповноваженого банку та в пошкодженій упаковці Національного банку під час зберігання - працівники уповноваженого банку.

Під час отримання відповідальними особами сховища готівки від бригади інкасаторів у разі виявлення недостачі в пошкоджених касетах, мішечках, блоках (пакетах) з роликами, у пачках з пошкодженою упаковкою, що зберігалися в пошкодженій касеті, матеріальну відповідальність несе бригада інкасаторів.

Якщо недостача виявлена під час ревізії цінностей у пошкоджених касетах, мішечках, блоках (пакетах) з роликами, у пачках з пошкодженою упаковкою, що зберігалися в пошкодженій касеті, то матеріальну відповідальність несуть відповідальні особи сховища уповноваженого банку.

16. Для захисту інформації, крім інформації, що містить державну таємницю, у системах автоматизації використовуються засоби захисту інформації Національного банку. До засобів захисту інформації належать також засоби електронного цифрового підпису, що використовуються для ідентифікації підписувачів та підтвердження цілісності даних в електронній формі.

Захист інформації, що містить державну таємницю, здійснюється в установленому порядку відповідно до законодавства України.

17. Національний банк ініціює розірвання договору про зберігання в разі настання хоча б однієї з таких обставин:

1) виявлення фактів надання уповноваженим банком недостовірної інформації (у тому числі звітної), що вплинула на прийняття рішення щодо зберігання запасів готівки та щодо повноважень осіб, які від імені уповноваженого банку підписують усі документи, що подаються до Національного банку відповідно до цього Положення;

2) неприведення уповноваженим банком у відповідність до встановлених вимог обсягу державних облігацій України, що надані в забезпечення зобов'язань за договором про зберігання (у разі зменшення їх справедливої вартості з урахуванням коригуючих коефіцієнтів нижче, ніж установлено граничний рівень зменшення обсягу заставлених державних облігацій України), до суми ліміту запасів готівки на зберіганні;

3) невиконання уповноваженим банком умов договору про зберігання;

4) визнання уповноваженого банку таким, що проводить ризикову діяльність, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;

5) визнання структури власності уповноваженого банку непрозорою;

6) уповноважений банк віднесено до категорії проблемних;

7) уповноважений банк віднесено до категорії неплатоспроможних.

Національний банк не пізніше наступного робочого дня за днем відправлення повідомлення уповноваженому банку про розірвання договору про зберігання ініціює вивезення запасів готівки відповідно до пункту 12 розділу I цього Положення.

II. Умови для отримання запасів готівки на зберігання

18. Уповноважений банк для отримання запасів готівки на зберігання зобов'язаний виконати такі вимоги:

1) розробити внутрішні документи (положення, інструкції, правила), що визначають порядок проведення операцій із запасами готівки на зберіганні, порядок їх зберігання у сховищах і відображення в бухгалтерському обліку, на підставі нормативно-правових актів Національного банку;

2) касовий вузол повинен включати бокс інкасації та шлюзовий блок (приміщення для приймання/видачі відповідного обсягу цінностей);

3) технічний стан сховищ уповноважених банків, в яких зберігатимуться запаси готівки, має відповідати вимогам Національного банку та підтверджуватися сертифікатом відповідності вимогам Національного стандарту України ДСТУ EN 1143-1:2014 "Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування.

Частина 1: Сховища, двері сховищ, сейфи та АТМ сейфи" (далі - ДСТУ EN 1143-1), затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року N 1494 (із змінами), а в разі введення сховищ в експлуатацію до 01 січня 2016 року - ДСТУ 4012.1:2005 "Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування. Частина 1. Сховища, двері сховищ, сейфи та АТМ сейфи", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 25 травня 2005 року N 128 (із змінами);

4) сховище має бути обладнано автоматизованою системою кондиціювання та вентиляції повітря сховища (далі - АСКВ), яка повинна забезпечувати підтримання в сховищі таких параметрів повітря:

температура - +18 +23° C;

відносна вологість - 40 - 65 %;

кратність повітрообміну за одну годину - 3.

Допускається відхилення параметрів повітря в сховищі не більше ніж на чотири години.

Датчики (температури та відносної вологості повітря) АСКВ установлюються безпосередньо в сховищі і повинні мати сертифікат відповідності вимогам ДСТУ 3400:2006 "Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 27 грудня 2006 року N 374 (із змінами).

АСКВ має забезпечувати збереження інформації щодо параметрів повітря (температура та відносна вологість повітря) за кожним сховищем не менше одного року. Ця інформація має бути захищена від коригування (унесення до неї змін). Повітря, що подається до сховища системою АСКВ, повинно бути очищене від пилу.

Експлуатація засобів вимірювальної техніки (прилад вимірювання температури та відносної вологості повітря, датчик температури та відносної вологості повітря, вимірювальний канал тощо) дозволяється в разі проходження ними періодичних повірок відповідно до вимог ДСТУ 2708:2006 "Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 03 лютого 2006 року N 18, або наявності свідоцтва про метрологічну атестацію за ДСТУ 3215-95 "Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення", затвердженим наказом Держстандарту України від 29 вересня 1995 року N 326, з періодичністю, наведеною в технічній документації на зазначену вимірювальну техніку;

5) укласти з Національним банком договір про зберігання та з урахуванням лімітів запасів готівки на зберіганні надати забезпечення відповідно до вимог цього Положення.

III. Вимоги до забезпечення зобов'язань за договором про зберігання

19. Обов'язковою умовою фактичного отримання уповноваженим банком запасів готівки на зберігання є блокування відповідно до встановленого ліміту запасів готівки на зберіганні на строк дії договору про зберігання в забезпечення зобов'язань за договором про зберігання державних облігацій України на користь Національного банку на рахунках у цінних паперах у відповідних депозитарних установах у системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку в порядку, установленому законодавством України. Блокування здійснюється за допомогою системи автоматизації.

20. Державні облігації України мають перебувати у власності уповноваженого банку та не бути обтяженими будь-якими іншими зобов'язаннями.

21. Строк погашення державних облігацій України, що приймаються як забезпечення, має наставати не раніше ніж через 10 робочих днів після завершення строку зберігання запасів готівки відповідно до умов договору про зберігання, укладеного з уповноваженим банком.

22. Обсяг заблокованих державних облігацій України з урахуванням їх справедливої вартості та коригуючих коефіцієнтів не повинен бути меншим, ніж ліміт запасів готівки на зберіганні.

23. Уповноважений банк у разі зменшення справедливої вартості державних облігацій України (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів), які надані в забезпечення зобов'язань за договором про зберігання, нижче, ніж установлений розмір граничного рівня зменшення обсягу заблокованих державних облігацій України здійснює не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення Національного банку про приведення обсягу заблокованих державних облігацій України до ліміту запасів готівки на зберіганні в порядку, визначеному пунктами 9, 10 розділу I цього Положення.

24. Уповноважений банк у разі неможливості приведення обсягу заблокованих державних облігацій України до норм, передбачених пунктом 22 розділу III цього Положення, не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення Національного банку надає заявку на вивезення запасів готівки у відповідному обсязі згідно з вимогами розділу V цього Положення або заявку на зменшення запасів готівки на зберіганні відповідно до вимог розділу VIII цього Положення.

25. Національний банк в односторонньому порядку зменшує ліміт запасів готівки на зберіганні, якщо уповноважений банк не має змоги привести обсяг заблокованих державних облігацій України до норм, передбачених пунктом 22 розділу III цього Положення, та за умови виконання ним вимог пункту 24 розділу III цього Положення.

IV. Порядок блокування державних облігацій України, що надаються уповноваженим банком у забезпечення зобов'язань за договором про зберігання

26. Уповноважений банк подає заявку щодо забезпечення зобов'язань за договором про зберігання (додаток 2), в якій зазначаються кількість та характеристика наданих державних облігацій України (міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, номінальна вартість із зазначенням валюти розміщення, справедлива вартість, дата погашення).

27. Національний банк відповідно до встановленого ліміту запасів готівки на зберіганні та на підставі заявки уповноваженого банку щодо забезпечення зобов'язань за договором про зберігання здійснює перевірку державних облігацій України, наданих уповноваженим банком:

1) на відповідність вимогам пунктів 20 - 22 розділу III цього Положення за допомогою відповідної системи автоматизації;

2) є чи немає в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відомостей про обтяження.

Національний банк повідомляє уповноважений банк про результати задоволення заявки шляхом надсилання повідомлення про задоволення заявки щодо забезпечення зобов'язань за договором про зберігання (додаток 3) (далі - повідомлення про задоволення заявки), в якому зазначаються обсяг, кількість та характеристика відібраних для блокування державних облігацій України.

28. Блокування/доблокування/розблокування відбувається шляхом надання за допомогою системи автоматизації уповноваженим банком та Національним банком розпоряджень щодо блокування/доблокування/розблокування державних облігацій України.

29. Уповноважений банк у разі продовження строку дії договору про зберігання має здійснити заміну державних облігацій України, що є забезпеченням зобов'язань за договором про зберігання, і подати до Національного банку не пізніше, ніж за п'ять робочих днів до дня завершення строку дії договору про зберігання за допомогою системи автоматизації заявку щодо забезпечення зобов'язань за договором про зберігання.

Уповноважений банк після продовження строку дії договору про зберігання має право надати в забезпечення зобов'язань ті самі державні облігації України, якщо вони відповідають вимогам пунктів 20 - 22 розділу III цього Положення.

30. Повідомлення про задоволення заявки та відповідні дозволи, що надаються Національним банком, є невід'ємними частинами договору про зберігання.

V. Приймання (вивезення) уповноваженим банком запасів готівки на зберіганні

31. Уповноважений банк, ураховуючи фактичну наявність банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні, складає в межах установленого ліміту запасів готівки на зберіганні заявку на підкріплення запасів готівки на зберіганні або заявку на вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні (додаток 4) у розрізі регіонів. Заявка надається за кожним індексом окремо в розрізі номіналів і сум із зазначенням кількості касет, що використовуватимуться для перевезення банкнот.

Заявки на підкріплення запасів готівки на зберіганні або на вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні на наступний місяць надаються за допомогою системи автоматизації один раз на місяць до 10 числа поточного місяця (як виняток, можуть подаватися кілька разів в інший строк) та засвідчуються електронним цифровим підписом керівника і головного бухгалтера або осіб, які виконують їх обов'язки.

32. Національний банк розглядає заявки на підкріплення (вивезення) запасів готівки на зберіганні, інформацію щодо наданого забезпечення відповідно до встановленого ліміту запасів готівки на зберіганні або доблокування державних облігацій України та аналізує структуру готівки в обігу, потребу уповноваженого банку в банкнотах і монетах і, ураховуючи фактичні залишки банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні, визначає обсяги готівки, що можуть надаватися уповноваженому банку.

33. Національний банк за допомогою системи автоматизації надає дозвіл уповноваженому банку на підкріплення запасів готівки на зберіганні або вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні в розрізі регіонів, а також за кожним індексом окремо в розрізі номіналів і сум (додаток 5) із зазначенням кількості касет, що використовуватимуться для перевезення банкнот.

34. Уповноважений банк має попередньо погодити засобами захищеного зв'язку з Національним банком у встановленому порядку строк підкріплення/вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні.

Інформацію про погоджені дату та обсяги доставки/вивезення запасів готівки на зберіганні Національний банк надає уповноваженому банку з урахуванням вимог нормативно-правових актів з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні в установленому законодавством України порядку.

35. Відповідальні особи сховища уповноваженого банку здійснюють приймання банкнот і монет до запасів готівки на зберіганні від бригади інкасаторів та перевіряють доставлену готівку за кількістю місць, цілісністю касет, мішечків, наявністю і цілісністю ярликів та пломб, їх відповідністю даним опису цінностей у національній валюті України, що перевозяться (далі - опис цінностей).

Обігові та розмінні монети відповідальні особи сховища приймають за мішечками або блоками (пакетами) з роликами з перевіркою правильності та цілісності упаковки, наявності на ярликах мішечків, етикетках блоків (пакетів) відповідних реквізитів, цілісності та чіткості відбитків пломбірів на пломбах мішечків.

36. За наявності дефекту в оформленні чи упаковці касет, пачок банкнот, мішечків відповідальні особи сховища передають готівку до каси перерахування для суцільного перерахування пошкоджених пачок банкнот, мішечків з монетами касиром під контролем працівника уповноваженого банку та старшого бригади інкасаторів.

У разі виявлення недостач чи надлишків під час перерахування готівки за корінцями, пачками та мішечками або суцільного перерахування готівки за аркушами і кружками з дефектної чи пошкодженої упаковки оформляється акт про розбіжності. Загальна сума прийнятої готівки зазначається в описі цінностей з урахуванням акта про розбіжності.

37. Після приймання від бригади інкасаторів готівки відповідальні особи сховища оформляють розписку та ставлять підписи разом з членами бригади інкасаторів на звороті обох примірників опису цінностей. На одному примірнику опису цінностей відповідальна особа сховища проставляє відбиток печатки та передає його старшому бригади інкасаторів.

38. Суми виявленої недостачі готівки поповнюються з операційної каси за прибутково-видатковим касовим ордером, оформленим згідно з актом про розбіжності. Уповноважений банк виставляє претензію на відшкодування суми недостач відповідно до визначеної відповідальності. Відшкодування Національним банком сум недостач здійснюється в порядку, визначеному розпорядчими актами Національного банку.

39. Виявлені надлишки готівки незалежно від суми зараховуються до операційної каси уповноваженого банку згідно з актом про розбіжності. Суму надлишків, виявлену в упаковці Національного банку, уповноважений банк перераховує Національному банку в триденний строк.

40. Відповідальні особи сховища здійснюють приймання-передавання касет з банкнотами в присутності бригади інкасаторів у встановленому порядку за описами цінностей без відкривання касет і порушення пломб, якими ці касети опломбовані.

41. Уповноважений банк здійснює зарахування підкріплень банкнот і монет до запасів готівки на зберіганні повністю в сумах, зазначених в описах цінностей.

42. Відповідальні особи сховища видають готівку із запасів готівки на зберіганні бригаді інкасаторів за описом цінностей відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні.

43. Уповноважений банк надсилає Національному банку в день зарахування банкнот і монет до запасів готівки на зберіганні за допомогою системи автоматизації підтвердження (додаток 6), в якому зазначає дату і номер виконаного дозволу, засвідчене електронним цифровим підписом керівника і головного бухгалтера або осіб, які виконують їх обов'язки, до 15.00.

Уповноважений банк надсилає Національному банку в день відправлення банкнот і монет із запасів готівки на зберіганні за допомогою системи автоматизації повідомлення (додаток 6), в якому зазначає дату і номер виконаного дозволу, засвідчене електронним цифровим підписом керівника і головного бухгалтера або осіб, які виконують їх обов'язки, до 15.00, а в п'ятницю та передсвяткові дні до 14.00.

VI. Облік і контроль за здійсненням уповноваженим банком операцій із запасами готівки на зберіганні

44. Облік операцій із запасами готівки на зберіганні уповноважений банк веде за індексами і номіналами.

Банкноти обліковуються за такими індексами:

"21" - емісійні та придатні банкноти зразків 2003 - 2007 років;

"22" - зношені, з дефектом виробника банкноти зразків до 2007 року;

"24" - значно зношені банкноти зразків до 2007 року;

"41" - емісійні та придатні банкноти зразка 2014 та наступних років випуску;

"42" - зношені, з дефектом виробника банкноти зразка 2014 та наступних років випуску;

"44" - значно зношені банкноти зразка 2014 та наступних років випуску.

Монети обліковуються за такими індексами:

"5" - придатні розмінні, обігові монети, уключаючи пам'ятні монети звичайної якості;

"6" - зношені розмінні, обігові монети, уключаючи пошкоджені пам'ятні монети звичайної якості та з дефектом виробника.

45. Відповідальні особи сховища (у кінці кожного операційного дня, робочого часу) формують та роздруковують за допомогою системи автоматизації відомість залишків банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні (додаток 7) у розрізі індексів, номіналів та сум і звіряють з фактичними залишками готівки та з даними бухгалтерського обліку банку. Правильність сум залишків, зазначених у відомості, підтверджується підписами відповідальних осіб сховища.

Інформацію про залишки банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні в розрізі регіонів, а також індексів, номіналів та сум за кожним сховищем уповноважені банки щодня надсилають Національному банку за допомогою засобів системи автоматизації до 17.00 (у п'ятницю та передсвяткові дні до 16.00).

46. Наприкінці робочого дня відповідальні особи сховища мають впевнитися в тому, що фактична наявність запасів готівки на зберіганні в сховищі відповідає даним відомості залишків банкнот і монет у запасах готівки.

47. Якщо операції із запасами готівки на зберіганні не проводилися, то відомість залишків банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні в кінці дня не роздруковується, але інформація про їх залишки надається Національному банку.

VII. Порядок зберігання запасів готівки на зберіганні у сховищах уповноваженого банку

48. У сховищі запаси готівки на зберіганні мають зберігатися окремо від готівки операційної каси та інших цінностей уповноваженого банку (в окремих стосах касет, на підлозі, піддонах, стелажах, в окремих візках, шафах тощо).

49. Готівка, що є в запасах, має зберігатися в розрізі індексів, готівка різних номіналів одного індексу може зберігатися на одному стелажі з розмежуванням їх певним простором, зокрема:

придатні банкноти та монети в упаковці уповноваженого банку, Національного банку;

значно зношені банкноти, зношені та з дефектом виробника банкноти та монети.

50. Мішечки (блоки, пакети) з монетами дозволяється зберігати на стелажах без дверей або на піддонах.

51. Шафи, стелажі, обладнані дверима, візки мають замикатися відповідальними особами сховища на ключ незалежно від наявності в них готівки. Зберігання ключів після завершення операцій з готівкою забезпечується однією з відповідальних осіб сховища відповідно до розподілу обов'язків у металевій шафі цієї відповідальної особи, що розташована у сховищі.

52. За кожною окремою шафою, стелажем, візком, на підлозі, піддоні, у/на яких розміщені банкноти та монети запасів готівки, за касетами поза стелажами складається опис цінностей, що зберігаються у шафі, на стелажі (у візку, касетах) (додаток 8) із зазначенням у ньому дати і суми фактичного залишку. Описи цінностей, що зберігаються у шафі, на стелажі (у візку, касетах) складаються та підписуються однією з відповідальних осіб сховища і зберігаються в окремій папці в сховищі. Закінчені описи цінностей, що зберігаються у шафі, на стелажі (у візку, касетах), зберігаються в сховищі до проведення ревізій Національного банку, але не менше ніж 12 місяців.

53. Для забезпечення в сховищі контролю за фактичною наявністю запасів готівки на зберіганні без їх щоденного перерахування наприкінці робочого дня одній з відповідальних осіб сховища відповідно до розподілу обов'язків дозволяється, крім замикання на ключ, додатково опломбовувати шафи, стелажі, візки, у яких зберігаються запаси готівки. Крім того, в описі цінностей, що зберігаються в шафі, на стелажі (у візку, касетах), робиться відмітка про дату перевірки фактичної наявності запасів готівки на зберіганні та пломбування.

54. Під час підрахування запасів готівки на зберіганні в сховищі опломбовані касети перевіряються за їх кількістю та за написами на супровідних ярликах до касети з банкнотами без їх відкриття.

55. Банкноти та монети із запасів готівки на зберіганні можуть виноситися із сховищ для проведення операцій з їх ревізії лише в приміщення касового вузла уповноваженого банку.

56. У сховищах, обладнаних системами автоматизованого контролю і реєстрації температури та відносної вологості повітря і які тимчасово не функціонують, відповідальні особи сховища кожного робочого дня здійснюють контроль за їх параметрами за допомогою метрологічно повірених засобів вимірювальної техніки і роблять відповідний запис у журналі контролю за температурою та відносною вологістю повітря в сховищі (додаток 9).

VIII. Підкріплення операційної каси із запасів готівки на зберіганні та зарахування банкнот і монет із операційної каси до запасів готівки на зберіганні

57. Уповноважений банк для підкріплення операційної каси та здавання надлишків готівки відповідно до договору про зберігання надає за допомогою системи автоматизації Національного банку заявки на зменшення запасів готівки на зберіганні або заявки на збільшення запасів готівки на зберіганні (додаток 10) у розрізі регіонів до 11.00 у день здійснення операції.

Водночас із заявкою на зменшення запасів готівки на зберіганні перераховуються на відповідні рахунки Національного банку кошти за готівку до 12.00 у день здійснення операції.

58. Національний банк розглядає заявки на збільшення (зменшення) запасів готівки на зберіганні, ураховуючи інформацію щодо наданого забезпечення, або доблокування, отримання коштів за готівку, фактичних залишків банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні та визначає необхідні обсяги готівки і надає уповноваженому банку відповідні дозволи (додаток 11) у розрізі регіонів, а також за кожним індексом окремо в розрізі номіналів і сум, із зазначенням кількості касет для банкнот.

Дозволи надсилаються уповноваженому банку до 15.00 за допомогою системи автоматизації.

Національний банк водночас з наданням дозволу на збільшення запасів готівки на зберіганні здійснює перерахування коштів на суму вкладеної до запасів готівки на зберіганні уповноваженому банку.

59. Уповноважений банк має право отримати підкріплення операційної каси із запасів готівки на зберіганні тільки на підставі отриманого дозволу.

60. Готівка, яка прийнята уповноваженим банком від банків, перед зарахуванням до запасів готівки, підлягає обов'язковому перерахуванню та упакуванню відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань ведення касових операцій банками в Україні.

61. Банкноти і монети вкладаються до запасів готівки на зберіганні повними пачками і мішечками.

62. Після кожного збільшення (зменшення) банкнот і монет із запасів готівки на зберіганні відповідальні особи сховища зобов'язані шляхом перевірки впевнитися в тому, що фактичний залишок цінностей у шафах, візках, на стелажах, піддонах сховища, за якими відбувся рух готівки, відповідає даним обліку [описів цінностей, що зберігаються в шафі, на стелажі (у візку, касетах)].

IX. Ревізія у сховищах уповноваженого банку, в яких зберігаються запаси готівки

63. Ревізія запасів готівки на зберіганні та готівки операційної каси в національній валюті уповноваженого банку, що зберігається в сховищі разом із запасами готівки, а також перевірка порядку їх зберігання проводяться:

1) за розпорядженням Національного банку;

2) за розпорядженням (наказом) керівника уповноваженого банку не менше ніж один раз на квартал (за винятком, якщо була проведена ревізія в разі зміни відповідальних осіб сховища), станом на 01 січня кожного календарного року, у разі зміни відповідальних осіб сховища з попереднім інформуванням Національного банку.

64. Уповноважений банк зобов'язаний надати ревізійній комісії Національного банку, створеній на підставі розпорядження Національного банку, безперешкодний доступ до сховищ, в якому зберігаються запаси готівки, а члени ревізійної комісії мають пред'явити розпорядження Національного банку та службові посвідчення.

65. Ревізію банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні (далі - ревізія) проводить комісія, що призначається згідно з наказом керівника уповноваженого банку, за вказівкою якого проводиться ревізія, або за розпорядженням Національного банку. До проведення ревізії залучаються працівники, не пов'язані з виконанням операцій із цінностями (один із них призначається керівником ревізії), які склали заліки на знання нормативно-правових актів з ведення касових операцій банками в Україні, цього Положення. Керівник ревізії організовує та контролює проведення ревізії та приймає рішення з усіх питань, що виникають під час визначення результатів ревізії. За правильну організацію і виконання встановлених правил проведення ревізій відповідальність несе керівник, який призначив ревізію.

66. Ревізія станом на 01 січня кожного календарного року проводиться уповноваженим банком обов'язково і не залежить від проміжку часу між ревізіями.

67. Ревізія проводиться обов'язково в присутності відповідальних осіб сховища. Якщо з будь-яких причин відповідальна особа сховища не може бути присутня під час проведення ревізії, то про це окремо зазначається в акті за підписами членів ревізійної комісії.

68. Ревізія за розпорядженням Національного банку проводиться без попередження з перевіркою запасів готівки на зберіганні та готівки операційної каси в національній валюті уповноваженого банку, що зберігається в сховищі разом із запасами готівки на зберіганні, станом на ту саму дату і в тій послідовності, яка виключала б змогу приховування, розкрадання або недостач готівки. Зразок відбитка печатки керівника ревізії надається охороні до початку ревізії.

69. Перед початком ревізії її керівник шляхом накладання відбитка печатки на сургучі опечатує або індикаторною пломбою опломбовує всі сховища, в яких зберігаються запаси готівки.

70. До закінчення ревізії доступ відповідальних осіб до сховища дозволяється лише в присутності керівника ревізії, під контролем якого проводиться вкладення або вилучення готівки в цей період. Якщо за один день неможливо здійснити ревізію всієї готівки в національній валюті, яка зберігається у сховищі уповноваженого банку, то керівник ревізії після закінчення робочого дня разом із відповідальними особами сховища проводить опечатування сховища і здає його охороні в установленому порядку. Відбиток печатки керівника ревізії накладається на дощечку вище відбитків печаток відповідальних осіб сховища або двері сховища опломбовуються індикаторною пломбою.

71. Під час проведення ревізії у сховищах опломбовані касети перевіряються за їх кількістю та за написами на супровідних ярликах до касети з банкнотами без їх відкриття.

72. Банкноти, що зберігаються в запасах готівки, перевіряються за кількістю корінців у пачці та написами на верхніх накладках (самоклеювальних етикетках), а монети - за написами на ярликах, прикріплених до мішечків (самоклеювальних етикетках). Після перевірки банкнот, монет, що зберігаються в запасах, працівники, яких залучено до проведення ревізії (далі - перевірник), проводять звіряння наявних цінностей із даними описів цінностей, що зберігаються у шафі, на стелажі (у візку, касетах), та відомості залишків банкнот і монет у запасах готівки.

Монети в непошкодженій упаковці Банкното-монетного двору перевіряються тільки за написами, у пошкодженій упаковці з перерахуванням за кружками.

Після цього здійснюється поаркушне перерахування пачок банкнот і монет за кружками в касі перерахування (ручного та автоматизованого оброблення) у присутності перевірника в розмірі, який визначає керівник, за розпорядженням (наказом) якого проводиться ревізія. Банкноти і монети в пошкодженій упаковці і з неправильно оформленими накладками (ярликами) повністю перераховуються.

73. Недостачі або надлишки банкнот (монет), виявлені в запасах готівки на зберіганні, оформляються актом про розбіжності. Сума недостачі компенсується шляхом:

1) поповнення з операційної каси;

2) підкріплення операційної каси в установленому порядку на суму упаковки банкнот (монет), в якій виявлено недостачу.

Якщо немає достатніх коштів на коррахунку уповноваженого банку, то державні облігації України, що є забезпеченням зобов'язань за договором про зберігання, переводяться у власність Національного банку з метою їх продажу для покриття збитків.

74. Якщо сума коштів, одержаних від продажу державних облігацій України, перевищує суму недостачі, то сума перевищення перераховується на коррахунок уповноваженого банку протягом трьох робочих днів із дня одержання коштів від продажу.

Якщо сума коштів, одержаних від продажу державних облігацій України, є недостатньою для покриття недостачі, то Національний банк має право звернутися про стягнення іншого майна уповноваженого банку в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження".

75. Після перерахування готівки, що перебуває у сховищах, проводиться звіряння виявленої в наявності готівки з даними книг обліку (відомостей), щоденного балансу та аналітичного обліку і, крім того, перевіряється, чи всі вилучені для ревізії цінності повернені до сховищ.

76. Ревізійна комісія Національного банку здійснює перевірку функціонування обладнання системи автоматизованого контролю і реєстрації температури та відносної вологості повітря в сховищі або ведення контролю і реєстрації параметрів температури та відносної вологості повітря відповідальними особами сховища, якщо система тимчасово не працює, про їх результати зазначає в акті про ревізію.

77. Про проведену ревізію цінностей складається акт про ревізію (додаток 12) за підписами відповідальних осіб сховища і всіх членів ревізійної комісії та представників Національного банку за їх участю. Про результати ревізії уповноважений банк повідомляє Національний банк.

78. Уповноважений банк один примірник акта про ревізію, яка проводилася за наказом керівника уповноваженого банку, протягом п'яти робочих днів після закінчення ревізії обов'язково надсилає Національному банку.

 

Директор Департаменту
грошового обігу

В. П. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

Договір про зберігання запасів готівки НБУ

Заявка щодо забезпечення зобов'язань за договором про зберігання

Повідомлення про задоволення заявки щодо забезпечення зобов'язань за договором про зберігання

Заявка на підкріплення / вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні

Дозвіл на видачу / одержання запасів готівки на зберіганні

Підтвердження (повідомлення)* згідно з дозволом Департаменту грошового обігу

Відомість залишків банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні за позабалансовим рахунком 9818

Опис цінностей, що зберігаються у шафі, на стелажі (у візку, касетах)

Журнал контролю за температурою та відносною вологістю повітря в сховищі (титульна сторінка)

Заявка на зменшення / збільшення запасів готівки на зберіганні

Дозвіл на зменшення / збільшення запасів готівки на зберіганні

Акт про ревізію


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (15.12.2016)
Просмотров: 854
Всего комментариев: 0
avatar