Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Постанова НБУ N266 від 17.06.2004. Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України


Положення
про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій 

(У тексті Положення слово "Департамент" в усіх відмінках замінено словами "Національний банк" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 30 травня 2007 року N 199)

(У тексті Положення слова "до територіального управління або", "територіального управління або" у всіх відмінках та числах виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 24 липня 2015 року N 478)


1. Загальні положення 

1.1. Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій (далі - Положення) розроблено відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також пункту 14 статті 7 та статті 44 Закону України "Про Національний банк України". 

1.2. Це Положення регламентує порядок та умови видачі Національним банком України (далі - Національний банк) індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України (далі - ліцензія) для: 

оплати фізичними особами - резидентами послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами; 

оплати уповноваженими банками банківських металів у разі їх придбання за межами України; 

проведення суб'єктами господарювання - резидентами окремих валютних операцій, що потребують отримання ліцензій відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

(пункт 1.2 глави 1 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199,
 від 14.01.2008 р. N 8)

1.3. Вимоги цього Положення не поширюються на видачу ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою здійснення інвестицій за кордон, оплати валютних цінностей, за винятком оплати банківських металів у випадку, що передбачений пунктом 2.2 глави 2 цього Положення, на перекази фізичних осіб [за винятком оплати послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами] та надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, які регламентуються відповідними нормативно-правовими актами Національного банку (постанови Правління Національного банку України від 16.03.99 N 122 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.04.99 за N 259/3552, від 29.01.2003 N 35 "Про затвердження Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за N 120/7441 (зі змінами), від 29.01.2003 N 36 "Про здійснення операцій з цінними паперами українських емітентів", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 05.02.2003 за N 90/7411 (зі змінами), та від 17.06.2004 N 270 "Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за N 885/9484, від 29.12.2007 N 496 "Про затвердження Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні". 

(пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199,
 від 14.01.2008 р. N 8)

1.4. Для переказування іноземної валюти за межі України органами, які здійснюють свої повноваження від імені держави у межах, визначених законами України та за рахунок бюджетних коштів, ліцензія не потрібна. 

1.5. Не вимагається отримання ліцензії на проведення операцій, пов'язаних з переказуванням іноземної валюти за межі України суб'єктами господарювання - резидентами (якщо це підтверджено відповідними документами), з метою: 

(абзац перший пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8)

сплати вступних або членських внесків у вигляді грошових коштів, що сплачуються як разові або періодичні внески для забезпечення поточної діяльності юридичних осіб-нерезидентів: міжнародним міжурядовим організаціям без обмеження за сумами; іншим юридичним особам - нерезидентам у сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро в один календарний рік на користь однієї особи;

(пункт 1.5 глави 1 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199,
у зв'язку з цим абзаци другий - дев'ятий
 уважати відповідно абзацами третім - десятим,
 абзац другий пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8,
 у редакції постанови Правління 
Національного банку України від 25.07.2011 р. N 250)

оплати послуг нерезидентів, які надають право участі суб'єктам господарювання - резидентам у тендерах, міжнародних виставках, ярмарках, конгресах, симпозіумах, конференціях, семінарах, культурних та спортивних заходах; 

(абзац третій пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8,
 від 25.07.2011 р. N 250)

оплати навчання, стажування, лікування суб'єктів господарювання - резидентів України за кордоном, патентування, здійснення виплат нерезидентам за користування їх авторськими правами; 

(абзац четвертий пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8)

переказування коштів міжнародним громадським організаціям за проведення на території України заходів під їх егідою (якщо це передбачено установчими документами цих організацій); 

оплати витрат судовим, арбітражним, нотаріальним та іншим повноважним органам іноземних держав (у тому числі сплата податків, зборів, державного мита та інших обов'язкових платежів відповідно до законодавства іноземних держав); 

виконання зобов'язань за укладеними договорами з юридичними особами - нерезидентами стосовно відшкодування їм витрат, здійснених ними на користь фізичних осіб - резидентів, які тимчасово перебувають за межами України, як оплати праці або інших витрат, пов'язаних з виконанням ними професійних обов'язків; 

оплати витрат, пов'язаних зі смертю громадян України за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання); 

переказування коштів резидентом-гарантом (поручителем) нерезиденту-кредитору в межах забезпечених гарантією (порукою) зобов'язань резидента-позичальника, передбачених відповідним кредитним договором (договором позики) та умовами, на яких він зареєстрований Національним банком;

(пункт 1.5 глави 1 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з 
постановою Правління Національного банку України від 25.07.2011 р. N 250,
 абзац дев'ятий пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246)

переказування гарантійного забезпечення для участі в тендері, що передбачає поставку товарів (продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності), у сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро в один календарний рік на користь однієї особи.

(пункт 1.5 глави 1 доповнено новим абзацом десятим згідно з 
постановою Правління Національного банку України від 09.04.2012 р. N 132, 
у зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий
 уважати відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим)

Перерахунок суми в іноземній валюті, що має переказуватись, в євро здійснюється за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день здійснення переказування іноземної валюти за межі України.

(пункт 1.5 глави 1 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з 
постановою Правління Національного банку України від 25.07.2011 р. N 250, 
у зв'язку з цим абзаци десятий, одинадцятий уважати 
відповідно абзацами дванадцятим, тринадцятим)

У підтвердних документах, а також у розрахунку витрат на оплату праці, який подається суб'єктом господарювання - резидентом, обов'язково має зазначатися сума, що підлягає сплаті. 

(абзац дванадцятий пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8)

Зазначені в абзацах третьому - п'ятому цього пункту операції здійснюються з дотриманням вимог Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 N 136 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.05.99 за N 338/3631 (зі змінами), та постанови Правління Національного банку України "Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями" від 30.12.2003 N 597, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.02.2004 за N 159/8758, а на інші операції, які не є імпортними, не поширюються вимоги статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті". 

(абзац тринадцятий пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199,
 від 09.04.2012 р. N 132)

1.6. Якщо кошти переказуються на користь нерезидента як гарантія того, що суб'єкт господарювання - резидент скористається зазначеною в абзацах третьому - п'ятому пункту 1.5 цієї глави послугою в строк, що перевищує встановлений законодавством України строк розрахунків, то такі операції потребують отримання ліцензії. Не пізніше ніж через 10 днів після завершення строку гарантійного зобов'язання кошти мають бути використані на оплату послуги або повернуті в Україну. 

(пункт 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199,
 від 20.11.2007 р. N 419,
 від 14.01.2008 р. N 8)

1.7. Уповноважений банк, який має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій в частині торгівлі банківськими металами на міжнародних ринках, має право на здійснення переказу за межі України іноземної валюти для оплати банківських металів без отримання ліцензії. 

(пункт 1.7 глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановою 
Правління Національного банку України від 29.10.2012 р. N 449)

1.8. Пункт 1.8 глави 1 виключено

(пункт 1.8 глави 1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.02.2009 р. N 108,
у зв'язку з цим пункти 1.9 - 1.11
 уважати відповідно пунктами 1.8 - 1.10)

1.8. Ліцензію видає Національний банк.

(пункт 1.8 глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321,
 від 30.05.2007 р. N 199,
 від 14.01.2008 р. N 8,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478)

1.9. Ліцензія не може бути видана (отримана) на проведення валютної операції, що вже здійснена. 

1.10. За порушення вимог цього Положення резиденти несуть відповідальність згідно із законодавством України. 

2. Перелік документів, потрібних для видачі ліцензії 

2.1. Пункт 2.1  глави 2 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199,
 у зв'язку з цим пункти 2.2 - 2.5 уважати відповідно пунктами 2.1 - 2.4)

2.1. Для отримання ліцензії фізична особа - резидент має подати такі документи: 

заяву про видачу ліцензії (додаток 1); 

копії сторінок паспорта (або документа, що його замінює), які містять прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або документа, що його замінює), дату видачі та найменування органу, що видав документ, реєстрацію місця проживання; 

копії відповідних документів, що підтверджують наявність у фізичної особи підстав для здійснення переказу коштів в іноземній валюті.

(главу 2 доповнено новим пунктом 2.1 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8,
у зв'язку з цим пункти 2.1 - 2.4 уважати відповідно пунктами 2.2 - 2.5)

2.2. Уповноважений банк, який має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині здійснення операцій з банківськими металами на валютному ринку України (щодо залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України та торгівлі банківськими металами на валютному ринку України), для отримання ліцензії з метою оплати банківських металів для подальшого їх увезення на територію України має подати в довільній формі заяву про отримання ліцензії для оплати банківських металів із зазначенням суми в іноземній валюті, яка має переказуватися.

(абзац перший пункту 2.2 глави 2 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 29.10.2012 р. N 449)

а) підпункт "а" пункту 2.2 глави 2 виключено

(згідно з постановою Правління 
Національного банку України від 29.10.2012 р. N 449)

б) підпункт "б" пункту 2.2 глави 2 виключено

(згідно з постановою Правління 
Національного банку України від 29.10.2012 р. N 449, 
у зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий 
уважати відповідно абзацами другим, третім)

Ліцензія видається уповноваженому банку на строк до 180 календарних днів. Уповноважений банк може переказувати суму в іноземній валюті повністю або частинами протягом строку, що зазначений у ліцензії. 

У разі повторного звернення уповноваженого банку щодо видачі ліцензії разом із заявою надається інформація про розмір фактично переказаної уповноваженим банком іноземної валюти за попередньою ліцензією Національного банку та кількість фактично куплених банківських металів із зазначенням їх виду, вигляду, ваги, проби і вартості. 

2.3. Суб'єкт господарювання - резидент для отримання ліцензії на проведення окремих валютних операцій має подати такі документи:

(абзац перший пункту 2.3 глави 2 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8)

а) заяву про видачу ліцензії із зазначенням мети переказування іноземної валюти за межі України згідно з додатком 2; 

(підпункт "а" пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199,
 від 14.01.2008 р. N 8)

б) виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить інформацію про контролюючий орган, у якому заявник перебуває на обліку;

(підпункт "б" пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8,
 від 25.07.2011 р. N 250,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478)

в) підпункти "в" пункту 2.3 глави 2 виключено

(підпункт "в" пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

г) підпункти "г" пункту 2.3 глави 2 виключено

(підпункт "г" пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8,
 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 28.02.2009 р. N 108,
 від 09.04.2012 р. N 132,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478,
 у зв'язку з цим підпункти "ґ" - "ж" уважати відповідно підпунктами "в" - "е")

в) обґрунтування потреби переказування коштів за межі України з копіями підтвердних документів (договорів (угод), контрактів, розрахунків тощо), засвідчених підписом заявника [для юридичної особи - підписом керівника та відбитком її печатки (за наявності)], та інших документів, що подаються залежно від суті операції; 

(підпункт "в" пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8,
 від 25.07.2011 р. N 250,
 від 24.07.2015 р. N 478)

г) для суб'єктів господарювання - резидентів, які використовують бюджетні кошти, засвідчену підписом заявника [для юридичної особи - підписом керівника та відбитком її печатки (за наявності)] копію кошторису доходів і витрат суб'єкта господарювання - резидента, погодженого з відповідним фінансовим органом, та довідку Державного казначейства України про наявність коштів на рахунку суб'єкта господарювання - резидента для їх переказування відповідно до мети, визначеної в заяві про видачу ліцензії; 

(підпункт "г" пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8,
 від 24.07.2015 р. N 478)

ґ) для суб'єктів господарювання - резидентів, у статутному капіталі яких є частка держави, засвідчену підписом керівника та відбитком печатки (за наявності) копію листа-погодження Кабінету Міністрів України, відповідного міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, уповноваженого управляти майном, що належить державі, на переказування коштів відповідно до мети, визначеної в заяві про видачу ліцензії; 

(підпункт "ґ" пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8,
 від 29.10.2012 р. N 449,
 від 24.07.2015 р. N 478)

д) рахунок-фактуру або лист-повідомлення із зазначенням відповідних банківських реквізитів нерезидента, якому переказуватимуться кошти. 

Якщо переказування іноземної валюти за межі України здійснює неприбуткова організація (установа), то вона подає документ, що підтверджує її включення до Реєстру неприбуткових організацій та установ [оригінал або копію, засвідчену підписом заявника (для юридичної особи - підписом керівника та (за наявності) відбитком печатки)]; 

(абзац другий підпункту "д" пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

е) документи, які потрібні для з'ясування додаткових обставин щодо проведення валютної операції на вимогу Національного банку. 

(підпункт "е" пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199)

Ліцензія видається суб'єкту господарювання - резиденту на строк до 90 днів. 

(абзац пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8)

2.4. Документи, які складені іноземною мовою, що подаються на розгляд, мають бути перекладені на українську мову. Цей переклад засвідчується нотаріально.

(пункт 2.4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199)

2.5. Офіційні документи, складені і засвідчені на території іноземних держав, підлягають консульській легалізації відповідно до законодавства України, за винятком тих випадків, за яких згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, така легалізація не вимагається. 

3. Порядок розгляду документів для видачі ліцензії 

3.1. Національний банк розглядає отриманий від резидента пакет документів для видачі ліцензії в порядку черговості його надходження. 

(пункт 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321)

3.2. Пункт 3.2 глави 3 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109)

3.3. Пункт 3.3 глави 3 виключено 

(пункт 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321,
пункт 3.3 глави 3 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109,
у зв'язку з цим пункти 3.4 та 3.5
 уважати відповідно пунктами 3.2 та 3.3)

3.2. Загальний строк розгляду Національним банком пакета документів для видачі ліцензій не має перевищувати 30 днів з дати його надходження. Національний банк може зробити запит про документи, які потрібні для з'ясування додаткових обставин щодо проведення валютної операції. У зв'язку з цим строк видачі ліцензії продовжується ще на 14 днів (з дати надходження додаткових документів). 

(пункт 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321)

3.3. Пункт 3.3 глави 3 виключено

(главу 3 доповнено пунктом 3.3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

4. Порядок видачі ліцензії 

4.1. Пункт 4.1 глави 4 виключено 

(пункт 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321,
 від 30.05.2007 р. N 199,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109,
у зв'язку з цим пункти 4.2 - 4.18
 уважати відповідно пунктами 4.1 - 4.17)

4.1. Ліцензія (зміни до ліцензії) видається резиденту лише після здійснення ним платежу за послуги з видачі ліцензії (змін до ліцензії). 

4.2. Національний банк видає резиденту відповідну ліцензію за формою, наведеною в додатках 3, 4 до цього Положення, або письмово повідомляє його про відмову в її видачі чи внесенні змін до неї (із зазначенням підстав) у строки, визначені в пункті 3.2 глави 3 цього Положення. 

(пункт 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321,
 від 30.05.2007 р. N 199,
 від 14.01.2008 р. N 8,
 від 27.03.2013 р. N 109)

4.3. У разі потреби внесення змін до виданої ліцензії власник ліцензії у термін не більше ніж 10 робочих днів після виникнення обставин, що призвели до потреби внесення змін, має подати до до Національного банку заяву з документальним обґрунтуванням такої потреби за формою, наведеною в додатку 5. Зміни до ліцензії вносяться виключно за ініціативою власника ліцензії. 

(пункт 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321,
 від 30.05.2007 р. N 199,
 від 14.01.2008 р. N 8,
 від 24.07.2015 р. N 478)

4.4. Національний банк уносить зміни до ліцензії на підставі поданих власником ліцензії документів у термін не більше ніж 20 робочих днів з дати їх реєстрації у відділі (секторі) діловодства (Управлінні діловодства). 

(абзац перший пункту 4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321)

Зміни до ліцензії оформляються як додаток до неї, який є невід'ємною частиною раніше виданої ліцензії (додаток 6). 

(абзац другий пункту 4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199,
 від 14.01.2008 р. N 8)

4.5. Ліцензія (зміни до ліцензії) видається лише зазначеному в ній власнику ліцензії без права її передавання іншим особам. 

Дата видачі ліцензії (змін до ліцензії) має передувати даті здійснення відповідної валютної операції. 

4.6. Ліцензія (зміни до ліцензії) оформляються у двох примірниках за формою, установленою в додатках 3, 4 або 6 до цього Положення. Перший примірник ліцензії (змін до ліцензії), оформлений на номерному гербовому бланку Національного банку, надсилається власникові ліцензії (видається під підпис власникові ліцензії або його довіреній особі) після здійснення оплати за надання ліцензії (змін до ліцензії) у розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку. Другий примірник ліцензії (змін до ліцензії) зберігається в Національному банку.

(пункт 4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з  постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321,
 від 30.05.2007 р. N 199,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478)

4.7. Зберігання документів, що подавалися для отримання ліцензії, а також облік виданих ліцензій здійснює підрозділ Національного банку, який їх видав. Документи, що подаються для отримання ліцензії, не можуть бути використані для отримання нової ліцензії. 

Контроль за виконанням умов ліцензій здійснюють уповноважені банки. 

4.8. Резидент самостійно пред'являє оригінал ліцензії до уповноваженого банку, через який має переказуватися іноземна валюта за межі України. Банк на оригіналі ліцензії робить відмітку про суму та дату переказування іноземної валюти за межі України і зберігає її копію для обліку та контролю. 

4.9. Підставами для відмови у видачі ліцензії або внесенні змін до неї є: 

відсутність або невідповідність вимогам цього Положення одного з документів, що зазначені в переліку, визначеному в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 глави 2 цього Положення; 

(абзац другий пункту 4.9 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199,
 від 14.01.2008 р. N 8)

подання резидентом Національному банку документів, які містять недостовірну інформацію; 

(абзац пункту 4.9 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321)

подання резидентом Національному банку документів, які не відповідають вимогам законодавства України; 

(абзац пункту 4.9 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321)

наявність ознак, що є підставами для відмови у здійсненні валютної операції відповідно до вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом; 

абзац шостий пункту 4.9 глави 4 виключено

(згідно з постановою Правління 
Національного банку України від 19.08.2011 р. N 290,
 у зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий 
уважати відповідно абзацами шостим - восьмим)

здійснення валютної операції до видачі Національним банком ліцензії або внесення змін до неї; 

відмова подати на вимогу Національного банку документи, що потрібні для з'ясування додаткових обставин щодо проведення валютної операції; 

(абзац сьомий пункту 4.9 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321,
 від 24.07.2015 р. N 478)

зміни в законодавстві України, які відбулися протягом строку розгляду Національним банком документів резидента, установленого в пункті 3.4 глави 3 цього Положення. 

(абзац пункту 4.9 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321)

Абзац дев'ятий пункту 4.9 глави 4 виключено 

(пункт 4.9 глави 4 доповнено абзацом згідно з постановою 
Правління Національного банку України від 19.08.2011 р. N 290,
абзац дев'ятий пункту 4.9 глави 4 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109)

4.10. Пункт 4.10 глави 4 виключено

(пункт 4.10 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321,
 від 30.05.2007 р. N 199,
 від 14.01.2008 р. N 8,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478,
 у зв'язку з цим пункти 4.11 - 4.17
 уважати відповідно пунктами 4.10 - 4.16)

4.10. Відмова у видачі ліцензії або внесенні змін до неї може бути оскаржена в суді. 

4.11. У разі втрати або пошкодження ліцензії видача дубліката ліцензії здійснюється відповідно до законодавства України. 

4.12. Підставами для анулювання ліцензії є: 

письмова відмова резидента від проведення операції; 

порушення умов ліцензії; 

виявлення в документах, що були подані резидентом Національному банку і на підставі яких йому була видана ліцензія (зміни до ліцензії), недостовірної інформації; 

(абзац пункту 4.12 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321)

ліквідація юридичної особи та скасування державної реєстрації фізичної особи - підприємця згідно із законодавством України. 

4.13. У разі виникнення обставин, унаслідок яких ліцензія має бути анульована за ініціативою заявника, він зобов'язаний подати Національному банку заяву про анулювання ліцензії (додаток 7) із зазначенням відповідних причин (з їх документальним підтвердженням). 

(абзац перший пункту 4.13 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321,
 від 30.05.2007 р. N 199,
 від 14.01.2008 р. N 8,
 від 24.07.2015 р. N 478)

Національний банк на підставі поданих заявником документів у строк не більше ніж 15 робочих днів анульовує ліцензію або подає письмову відмову в її анулюванні. 

(абзац другий пункту 4.13 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321)

Ліцензія вважається анульованою з часу прийняття Національним банком відповідного розпорядження (додаток 8). 

(абзац третій пункту 4.13 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199,
 від 14.01.2008 р. N 8,
 від 24.07.2015 р. N 478)

4.14. Про анулювання ліцензії із зазначенням підстав Національний банк у строк, що не перевищує 10 днів, у письмовій формі повідомляє власника ліцензії. 

(абзац перший пункту 4.14 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321)

Отримавши таке повідомлення, власник ліцензії зобов'язаний у десятиденний строк повернути Національному банку оригінал ліцензії і зміни до неї (за їх наявності). 

(абзац другий пункту 4.14 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321)

4.15. Анулювання ліцензії означає заборону на подальше переказування резидентом іноземної валюти за межі України за цією ліцензією. 

4.16. Національний банк засобами електронного зв'язку Національного банку або поштового зв'язку інформують уповноважений банк України, який зазначений у ліцензії, про її анулювання. 

(пункт 4.16 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321)

  

Директор Департаменту
валютного регулювання 
 
С. О. Яременко 


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (04.08.2015)
Просмотров: 1188 | Теги: Порядок, ліцензія, індивідуальна, видача, іноземна валюта, положення, банківські метали, Переказування
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar