Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Постанова НБУ N 485 від 14.10.2004. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидента


Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України 

(У тексті Положення слова "Департамент (Управління)" у всіх відмінках замінено словами "Національний банк" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 24 липня 2015 року N 478)
(У тексті Положення та додатків до нього слова "податковий орган" у всіх відмінках замінено словами "контролюючий орган" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 24 липня 2015 року N 478)


1. Загальні положення 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет), а також статей 7 і 44 Закону України "Про Національний банк України". 

1.2. Положення регламентує порядок та умови видачі Національним банком України (далі - Національний банк) резидентам індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України. 

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: 

валютні цінності - іноземні валюти 1-ї, 2-ї або 3-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), зі змінами (далі - Класифікатор), банківські метали, а також цінні папери в значенні, визначеному Цивільним кодексом України; 

власник ліцензії - резидент, якому Національний банк видав ліцензію; 

дата анулювання ліцензії - дата підписання розпорядження Національного банку про анулювання ліцензії; 

дата звернення - дата реєстрації в Національному банку останнього, що надійшов, документа з переліку, визначеного відповідно в пунктах 3.1 - 3.3 цього Положення; 

(абзац п'ятий пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

дата видачі ліцензії - дата проставлення реєстраційного номера на номерному гербовому бланку Національного банк, на якому оформлена ліцензія; 

(абзац шостий пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

заявник - резидент, який звернувся до Національного банку за ліцензією (або за зміною умов ліцензії); 

ліцензія - індивідуальна ліцензія, видана Національним банком резиденту на розміщення валютних цінностей на рахунку (рахунках), відкритому (відкритих) за межами України; 

рахунок - будь-який рахунок резидента, відкритий за межами України, на якому розміщуються валютні цінності та через який здійснюються інші операції; 

розміщення валютних цінностей на рахунку - зарахування валютних цінностей на рахунок резидента чи його відокремленого структурного підрозділу, який згідно із законодавством країни місцезнаходження не є юридичною особою, та/або наявність залишку валютних цінностей на рахунку цього резидента (його структурного підрозділу). 

Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених Декретом. 

1.4. Без ліцензії з дотриманням законодавства України розміщують валютні цінності та здійснюють інші операції через рахунки такі резиденти: 

уповноважений банк (якщо зазначені рахунки є кореспондентськими); 

фізична особа під час її перебування за кордоном; 

дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями; 

представництва іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції.

(пункт 1.4 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 06.11.2014 р. N 712)

1.5. Відокремлений структурний підрозділ резидента з місцезнаходженням за межами України, який згідно із законодавством країни місцезнаходження є юридичною особою, розміщує валютні цінності та здійснює інші операції через рахунок, відкритий за межами України цьому підрозділу, без ліцензії. 

1.6. Якщо міжнародним договором України (згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України) передбачено відкриття рахунку в банківській установі, визначено порядок зарахування коштів на такий рахунок і їх списання, то отримувати ліцензію в цьому разі немає потреби. 

1.7. Розміщення на рахунку цінних паперів, що були набуті резидентами з дотриманням вимог законодавства України, не потребує отримання ліцензії.

(пункт 1.7 глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.12.2010 р. N 572,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478)

1.8. Розміщувати гривні на рахунку та здійснювати інші операції в гривнях через рахунок забороняється. 

1.9. Дата видачі ліцензії має передувати даті розміщення валютних цінностей на рахунку, за винятком випадків, визначених пунктом 1.10 цієї глави. 

(пункт 1.9 глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 479)

1.10. Розміщення валютних цінностей на рахунку, відкритому фізичною особою - резидентом під час її нетривалого (менше 183 днів поспіль) перебування за кордоном, після повернення цієї фізичної особи в Україну має здійснюватися на підставі ліцензії, яку ця особа повинна отримати не пізніше двох місяців з дати її повернення в Україну. Протягом цих двох місяців фізична особа має право розміщувати валютні цінності на такому рахунку без ліцензії (за винятком випадку переказу коштів з України на такий рахунок, що потребуватиме отримання ліцензії).

Розміщення валютних цінностей на рахунку, відкритому фізичною особою - резидентом під час її тривалого (не менше 183 днів поспіль) перебування за кордоном, після повернення цієї фізичної особи в Україну має здійснюватися на підставі ліцензії, яку ця особа повинна отримати не пізніше двадцяти чотирьох місяців з дати її повернення в Україну. Протягом цих двадцяти чотирьох місяців фізична особа має право розміщувати валютні цінності на такому рахунку без ліцензії (за винятком випадку переказу коштів з України на такий рахунок, що потребуватиме отримання ліцензії).

Розміщення валютних цінностей на рахунку, відкритому фізичною особою - нерезидентом, після набуття цією фізичною особою статусу резидента України має здійснюватися на підставі ліцензії, яку ця особа повинна отримати не пізніше двадцяти чотирьох місяців з дати набуття нею статусу резидента України. Протягом цих двадцяти чотирьох місяців фізична особа має право розміщувати валютні цінності на такому рахунку без ліцензії (за винятком випадку переказу коштів з України на такий рахунок, що потребуватиме отримання ліцензії).

(главу 1 доповнено новим пунктом 1.10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 479,
 у зв'язку з цим пункти 1.10 - 1.16 уважати відповідно пунктами 1.11 - 1.16)

1.11. Строк дії ліцензії не може перевищувати одного року (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) та трьох років (для фізичних осіб, які не є підприємцями).

(абзац перший пункту 1.11 глави 1 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 479)

Початок строку дії ліцензії не може встановлюватися раніше дати видачі ліцензії. 

1.12. Власник ліцензії зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня після дня закінчення строку дії ліцензії перерахувати залишок валютних цінностей з рахунку на власний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії, та/або зняти валютні цінності з рахунку і ввезти їх в Україну (за винятком тих випадків, за яких порядок використання рахунку, установлений законодавством країни, у якій цей рахунок відкрито, не дає змоги виконати цю вимогу або власник ліцензії отримав нову ліцензію). 

1.12. Пункт 1.12 глави 1 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.02.2009 р. N 108,
у зв'язку з цим пункти 1.13 - 1.17
 уважати відповідно пунктами 1.12 - 1.16)

1.13. Ліцензія видається власнику без права передавання іншим особам. 

1.14. Рахунки, право на розміщення валютних цінностей на яких надається однією ліцензією, відкриваються виключно в одного нерезидента. 

1.15. Перерахування валютних цінностей з України (в Україну) на рахунок (з рахунку), право на розміщення валютних цінностей на якому надається ліцензією, дозволяється лише з власного рахунку (на власний рахунок) власника ліцензії, що відкритий в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії. 

(пункт 1.15 глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.08.2005 р. N 282)

1.15. Пункт 1.15 глави 1 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478,
 у зв'язку з цим пункт 1.16 уважати пунктом 1.15)

1.16. Фізичні особи - резиденти, які отримали індивідуальну ліцензію Національного банку на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, можуть здійснювати на ці рахунки перекази іноземної валюти в сумі, що зазначена в ліцензії.

(главу 1 доповнено пунктом 1.16 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. N 496,
 пункт 1.16 глави 1 у редакції постанови Правління 
Національного банку України від 14.12.2012 р. N 531)

2. Порядок видачі (зміни умов) ліцензії 

2.1. Для отримання ліцензії або зміни умов раніше отриманої ліцензії заявник має подати до Національного банку документи (копії документів), перелік яких визначений у відповідному пункті глави 3 цього Положення.

(пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321,
 від 26.04.2011 р. N 118,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478)

2.2. Умови ліцензії можуть бути змінені Національним банком за заявою власника ліцензії (за винятком збільшення строку дії ліцензії), якщо на дату звернення немає підстав для відмови в зміні умов ліцензії або для анулювання ліцензії, визначених у пунктах 4.1 і 4.4 цього Положення. 

З метою збільшення строку дії ліцензії її власник має звертатися до Національного банку у порядку, установленому цим Положенням для отримання нової ліцензії. Рішення про збільшення строку дії ліцензії оформляється як нова ліцензія в порядку, установленому пунктом 2.8 цієї глави. 

2.3. Строк розгляду Національним банком документів заявника становить не більше 25 робочих днів і відлічується з дати звернення. 

2.4. Національний банк має право запитувати і отримувати від заявника додаткові документи чи їх копії, що потрібні для з'ясування обставин щодо операцій, які здійснюються (здійснюватимуться) через рахунок. 

У цьому разі строк розгляду Національним банком документів заявника, установлений у пункті 2.3 цієї глави, продовжуватиметься ще на 10 робочих днів з дати реєстрації в Національному банку останнього, що надійшов від заявника, додаткового документа. 

(абзац другий пункту 2.4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

2.5. Копії документів, що подаються до Національного банку (у тому числі копії в перекладі на українську мову), засвідчуються підписом заявника (уповноваженої особи заявника) та відбитком його печатки (за її наявності), якщо інше не передбачено вимогами цього Положення. 

Документи, які складені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову [переклад засвідчується підписом особи, яка в установленому законодавством України порядку отримала офіційний дозвіл на здійснення перекладів (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально), або нотаріусом]. 

Не перекладаються на українську мову документи, що складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою. 

Не перекладаються на українську мову документи, що складені іноземною мовою, за умови, що вони відрізняються лише цифровою інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) або юридичних осіб (назва, місцезнаходження) від зразка, який перекладено з іноземної мови з дотриманням вимог абзацу другого цього пункту. 

2.6. Пункт 2.6 глави 2 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109)

2.7. Пункт 2.7 глави 2 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109,
у зв'язку з цим пункти 2.8 - 2.11
 уважати відповідно пунктами 2.6 - 2.9)

2.6. Ліцензія (додаток 1 - для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, додаток 2 - для фізичних осіб) оформляється в двох примірниках. 

(абзац перший пункту 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

Після оплати власником ліцензії послуг з видачі ліцензії перший примірник ліцензії на номерному гербовому бланку Національного банку надсилається власнику ліцензії або передається йому (уповноваженій ним особі) під підпис на другому примірнику. Другий примірник ліцензії зберігається в Національному банку. 

(абзац другий пункту 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

Копія першого примірника ліцензії надсилається підрозділу Національного банку, що відповідає за здійснення контролю за дотриманням резидентами умов ліцензій, та контролюючому органу, у якому власник ліцензії перебуває на обліку.

(абзац третій пункту 2.6 глави 2 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

2.7. Рішення про зміну умов ліцензії оформляється як зміни до ліцензії (додаток 3) у порядку, установленому пунктом 2.6 цієї глави. 

(пункт 2.7 глави 2  із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109,
 від 24.07.2015 р. N 478)

2.8. Документи та копії документів, на підставі яких Національним банком була видана ліцензія або змінені умови ліцензії, зберігаються згідно з порядком, установленим Національним банком. 

Зазначені документи не можуть бути використані для видачі заявнику іншої індивідуальної ліцензії Національного банку. 

2.9. У разі втрати ліцензії власник ліцензії подає до Національного банку заяву про видачу дубліката ліцензії. 

Якщо ліцензія не придатна для користування внаслідок її пошкодження, то власник ліцензії подає до Національного банку заяву про видачу дубліката ліцензії та не придатну для користування ліцензію. 

Дублікат ліцензії видається протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації в Національному банку документів, передбачених абзацом першим або другим цього пункту. 

У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої ліцензія, що була втрачена або пошкоджена, вважається недійсною. 

Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строк дії втраченої або пошкодженої ліцензії. 

3. Документи, що подаються для отримання (зміни умов) ліцензії 

3.1. Для отримання ліцензії заявник (юридична особа, фізична особа - підприємець) подає до Національного банку такі документи: 

(абзац перший пункту 3.1 глави 3 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 18.11.2005 р. N 436,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

заяву про видачу ліцензії (додаток 4); 

(абзац другий пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить інформацію про контролюючий орган, у якому заявник перебуває на обліку;

(абзац третій пункту 3.1 глави 3 у редакції постанов 
Правління Національного банку України від 19.08.2011 р. N 290,
 від 24.07.2015 р. N 478)

абзац четвертий пункту 3.1 глави 3 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 18.11.2005 р. N 436,
 у зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом четвертим)

довідку уповноваженого банку, у якому з власного рахунку (на власний рахунок) заявника проводитимуться операції з перерахування (зарахування) валютних цінностей на рахунок (з рахунку) та здійснюватиметься обов'язковий продаж надходжень в іноземних валютах 1-ї групи Класифікатора та в російських рублях відповідно до глави 5 цього Положення;

(абзац четвертий пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 р. N 282,
 у редакції постанови Правління 
Національного банку України від 14.12.2012 р. N 531)

абзац шостий пункту 3.1 глави 3 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 18.11.2005 р. N 436)

абзац сьомий пункту 3.1 глави 3 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 18.11.2005 р. N 436)

абзац восьмий пункту 3.1 глави 3 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 18.11.2005 р. N 436,
 у зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом п'ятим)

довідку нерезидента про номер, тип відкритого в нього резидентом рахунку та валютні цінності, що на ньому обліковуються (за наявності відкритого рахунку); 

абзац десятий пункту 3.1 глави 3 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 18.11.2005 р. N 436)

абзац одинадцятий пункту 3.1 глави 3 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 18.11.2005 р. N 436)

розгорнутий (постатейний) щомісячний кошторис, у якому зазначаються джерела надходжень валютних цінностей на рахунок та напрями їх списання на період, що потребує ліцензування.

(пункт 3.1 глави 3 доповнено абзацом шостим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

3.2. Пункт 3.2 глави 3 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 18.11.2005 р. N 436)

3.3. Пункт 3.3 глави 3 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 18.11.2005 р. N 436)

3.4. Пункт 3.4 глави 3 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 18.11.2005 р. N 436,
 у зв'язку з цим пункт 3.5 уважати пунктом 3.2)

3.2. Для отримання ліцензії заявник - фізична особа, яка не є підприємцем, подає до Національного банку такі документи (крім випадків, передбачених пунктом 3.3 цієї глави): 

(абзац перший пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

ті, що передбачені абзацами другим, четвертим (за наявності) та п'ятим пункту 3.1 цієї глави; 

(абзац другий пункту 3.2 глави 3 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 18.11.2005 р. N 436)

копії відповідних сторінок паспорта або документа, що його замінює, які містять останнє фото, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію і номер, дату видачі та найменування органу, що видав документ, реєстрацію місця проживання громадянина; 

копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. 

(абзац четвертий пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

Абзац п'ятий пункту 3.2 глави 3 виключено

(абзац п'ятий пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 479)

3.6. Пункт 3.6 глави 3 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 18.11.2005 р. N 436)

3.7. Пункт 3.7 глави 3 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 18.11.2005 р. N 436)

3.8. Пункт 3.8 глави 3 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 18.11.2005 р. N 436,
 у зв'язку з цим пункт 3.9 уважати пунктом 3.3)

3.3. Для зміни умов раніше отриманої ліцензії заявник має подати до Національного банку такі документи: 

заяву про внесення змін до ліцензії (додаток 5); 

(абзац другий пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

копію ліцензії; 

копії документів, що подавалися власником ліцензії до Національного банку і на підставі яких йому була видана ліцензія, якщо ці документи зазнали змін за період, який пройшов з часу їх подання; 

будь-які інші документи чи їх копії, якщо такі є, що можуть слугувати додатковим обґрунтуванням потреби зміни умов ліцензії. 

4. Відмова у видачі (зміні умов) ліцензії, анулювання ліцензії 

4.1. Підстави для відмови у видачі ліцензії (зміни умов ліцензії) такі: 

немає або не відповідає вимогам цього Положення хоча б один з документів з переліку, визначеного відповідно в пунктах 3.1 - 3.3 цього Положення; 

(абзац другий пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 18.11.2005 р. N 436)

відмова подати на запит Національного банку додаткові документи, право на отримання яких передбачено пунктом 2.4 цього Положення, або невідповідність цих документів вимогам цього Положення; 

подання заявником до Національного банку документів, які містять недостовірну інформацію; 

подання заявником до Національного банку документів, які не відповідають вимогам законодавства України; 

абзац шостий пункту 4.1 глави 4 виключено

(згідно з постановою Правління 
Національного банку України від 19.08.2011 р. N 290, 
у зв'язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий 
уважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим)

розміщення заявником валютних цінностей на рахунку та/або проведення за рахунком інших операцій до дати видачі ліцензії; 

порушення заявником умов ліцензії чи вимог цього Положення (у разі звернення про зміну умов ліцензії); 

недостатньо обґрунтована потреба розміщення валютних цінностей на рахунку та/або проведення через рахунок тих операцій, про які йде мова у заяві; 

зміни в законодавстві України або міжнародних договорах України, які стосуються порядку відкриття рахунків, розміщення на них валютних цінностей або операцій, для проведення яких відкривався (відкривається) рахунок, і відбулися протягом строку розгляду Національним банком документів заявника, установленого в пунктах 2.3 і 2.4 цього Положення; 

порушення заявником умов індивідуальних ліцензій, якщо Національний банк раніше надавав їх йому. У разі прийняття рішення про відмову Національний банк ураховує ступінь тяжкості порушення; 

порушення справи про банкрутство або незадовільний фінансовий стан заявника та/або нерезидента, у якого відкритий (відкривається) рахунок. 

Абзац дванадцятий пункту 4.1 глави 4 виключено

(пункт 4.1 глави 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.08.2011 р. N 290,
абзац дванадцятий пункту 4.1 глави 4 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109)

4.2. Про відмову у видачі ліцензії (зміні умов ліцензії) Національний банк повідомляє заявнику в письмовій формі із зазначенням підстав для відмови протягом строку розгляду документів заявника, установленого в пунктах 2.3 і 2.4 цього Положення. 

4.3. Відмова у видачі ліцензії може бути оскаржена в суді. 

4.4. Підставами для анулювання ліцензії є: 

заява власника ліцензії про її анулювання (додаток 6); 

(абзац другий пункту 4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

розміщення власником ліцензії валютних цінностей на рахунку та/або проведення ним за рахунком інших операцій до дати видачі ліцензії; 

порушення власником ліцензії її умов або вимог цього Положення. У разі прийняття рішення про анулювання Національний банк ураховує ступінь тяжкості порушення; 

виявлення в документах, які були подані власником ліцензії Національному банку і на підставі яких йому була видана ліцензія (були змінені умови ліцензії), недостовірної інформації; 

невідповідність змісту документів, на підставі яких була видана ліцензія, операціям, які були здійснені власником ліцензії. 

абзац сьомий пункту 4.4 глави 4 виключено

(згідно з постановою Правління 
Національного банку України від 19.08.2011 р. N 290)

4.5. Ліцензія анулюється згідно з розпорядженням Національного банку України (додаток 7). 

(пункт 4.5 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

4.6. Про анулювання ліцензії із зазначенням підстав для анулювання Національний банк повідомляє власника ліцензії, уповноважений банк, який зазначений у ліцензії, та контролюючий орган, у якому власник ліцензії перебуває на обліку (додаток 8).

Власник ліцензії зобов'язаний у 30-денний строк з дати анулювання ліцензії перерахувати залишок валютних цінностей з рахунку на власний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії, та/або зняти валютні цінності з рахунку та ввезти їх в Україну (за винятком тих випадків, за яких порядок використання рахунку, установлений законодавством країни, у якій цей рахунок відкрито, не дає змоги виконати цю вимогу).

(пункт 4.6 глави 4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

5. Главу 5 виключено 

(згідно з постановою Правління 
Національного банку України від 10.08.2005 р. N 282,
 у зв'язку з цим глави 6 і 7 уважати відповідно главами 5 і 6, пункти
 6.1 - 6.6 уважати відповідно пунктами 5.1 - 5.6, а пункт 7.1 - пунктом 6.1)

5. Порядок здійснення обов'язкового продажу іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора та в російських рублях, яка надійшла на рахунок

5.1. Якщо власником ліцензії є юридична особа або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, то надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора та в російських рублях на її рахунок підлягають обов'язковому продажу у випадках та в обсязі, установлених Національним банком. Не підлягає обов'язковому продажу іноземна валюта, що перерахована власником ліцензії з власного рахунку, відкритого в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії, або з іншого власного рахунку.

5.2. Власник ліцензії зобов'язаний здійснити обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті протягом 10 робочих днів після дня їх зарахування на рахунок шляхом перерахування з рахунку відповідної суми в іноземній валюті на власний рахунок в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії, та/або шляхом здійснення обов'язкового продажу іноземної валюти з власного поточного рахунку, відкритого в цьому уповноваженому банку.

Якщо обов'язковий продаж здійснюється з власного поточного рахунку, відкритого в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії, та на цьому рахунку немає коштів у іноземній валюті, що підлягає обов'язковому продажу, в обсязі, достатньому для виконання цих зобов'язань, то з метою здійснення обов'язкового продажу власник ліцензії зобов'язаний:

перерахувати на такий рахунок відповідний обсяг коштів у цій іноземній валюті з інших власних поточних рахунків, відкритих в уповноважених банках;

або здійснити з власного поточного рахунку, відкритого в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії, обов'язковий продаж іншої іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора в еквівалентному обсязі, що визначається за крос-курсом цих валют, розрахованим за офіційними курсами гривні до відповідних іноземних валют, установленими Національним банком на день здійснення обов'язкового продажу.

(пункт 5.2 глави 5 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

5.3. Власник ліцензії зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня здійснення обов'язкового продажу подати до підрозділу Національного банку, що відповідає за здійснення контролю за дотриманням резидентами умов ліцензій, засвідчені підписом відповідального працівника та відбитком печатки (штампа) уповноваженого банку, який зазначений у ліцензії, копії документів, що свідчать про здійснення такого продажу, із зазначенням суми проданої іноземної валюти та дати продажу (копії платіжних доручень, заяв про продаж іноземної валюти, виписок про рух коштів на поточному рахунку тощо).

(пункт 5.3 глави 5 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

5.4. Власник ліцензії зобов'язаний забезпечити виконання вимоги щодо обов'язкового продажу.

(Положення доповнено новою главою 5 згідно з постановою 
Правління Національного банку України від 14.12.2012 р. N 531, 
у зв'язку з цим глави 5, 6 уважати відповідно главами 6, 7)

6. Контроль за виконанням умов ліцензії 

6.1. Пункт 6.1 глави 6 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478)

6.2. Пункт 6.2 глави 6 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478,
 у зв'язку з цим пункти 6.3 - 6.6
 уважати відповідно пунктами 6.1 - 6.4)

6.1. Не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом (першим звітним місяцем є місяць видачі ліцензії), власник ліцензії зобов'язаний подавати: 

Підрозділу Національного банку, що відповідає за здійснення контролю за дотриманням резидентами умов ліцензій, та контролюючому органу, у якому власник ліцензії перебуває на обліку, щомісячний, а фізична особа, яка не є підприємцем, - щоквартальний звіт про рух валютних цінностей за рахунком (рахунками) (додаток 9). Разом із звітом подається розшифровка за проведеними за рахунком (рахунками) операціями з відображенням відповідних статей зарахування і списання (крім фізичної особи, яка не є підприємцем) та копії банківських виписок за рахунком (рахунками); 

(абзац другий пункту 6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

Департаменту статистики та звітності Національного банку щомісячний звіт за формою N 2-ПБ "Звіт підприємства (організації) про фінансові операції з нерезидентами України", затвердженою постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124, що зареєстрована в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (крім фізичної особи, яка не є підприємцем). 

(абзац третій пункту 6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

6.2. У разі виявлення порушення умов ліцензії та/або вимог цього Положення підрозділ Національного банку, що відповідає за здійснення контролю за дотриманням резидентами умов ліцензій, зобов'язаний у 10-денний строк з дати його виявлення надіслати запит власнику ліцензії для отримання від нього пояснень щодо допущених порушень.

У 10-денний строк з дати отримання цих пояснень або (якщо власник ліцензії не надасть їх у письмовій формі протягом 20 календарних днів з дати реєстрації відповідного запиту) на 21 день з такої дати підрозділ Національного банку, що відповідає за здійснення контролю за дотриманням резидентами умов ліцензій, у письмовій формі надає інформацію про допущені власником ліцензії порушення:

контролюючому органу, у якому власник ліцензії перебуває на обліку;

підрозділу Національного банку, до функцій якого належить видача ліцензій, з пропозиціями щодо анулювання ліцензії, надсилання листа-попередження власнику ліцензії тощо (копії пояснень власника ліцензії та листа на адресу контролюючого органу додаються).

(пункт 6.2 глави 6 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

6.3. Власник ліцензії самостійно пред'являє уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії, оригінал ліцензії та її копію (копія ліцензії зберігається в уповноваженому банку, а оригінал - повертається власнику ліцензії). 

6.4. У разі закінчення строку дії ліцензії або анулювання ліцензії підтвердженням повернення валютних цінностей в Україну є: 

довідка уповноваженого банку, який зазначений у ліцензії, про надходження валютних цінностей з рахунку на рахунок власника ліцензії, відкритий у цьому банку, та виписка з рахунку, яка свідчить про те, що немає залишку на рахунку; 

та/або митна декларація (якщо власником рахунку є фізична особа, а мета відкриття та використання рахунку не пов'язана з підприємницькою діяльністю, то в разі ввезення в Україну валютних цінностей у кількості, що не потребує письмового декларування, митна декларація не подається). 

7. Відповідальність за порушення умов ліцензії та/або вимог цього Положення 

7.1. Розміщення власником ліцензії валютних цінностей на рахунку та/або проведення через цей рахунок інших операцій без отримання ліцензії, та/або порушення вимог цього Положення тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України. 

  

В. о. директора Департаменту
 валютного регулювання 
 
М. О. Мельничук 


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (04.08.2015)
Просмотров: 1504 | Теги: розміщення, Національний банк україни, цынності, видача, резидент, положення, Порядок, індивідуальна ліцензія, валютн
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar