Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Постанова НКРЕКП №224 від 23.02.2017. Про затвердження Порядку затвердження, коригування та вилучення інвестиційної складової в тарифі на електричну


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 23 лютого 2017 року N 224

м. Київ

Про затвердження Порядку затвердження, коригування та вилучення інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію

Відповідно до законів України "Про електроенергетику", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2004 року N 648-р "Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей у період до 2020 року" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Затвердити Порядок затвердження, коригування та вилучення інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 18 липня 2013 року N 999 "Про Порядок затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2013 року за N 1624/24156.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП
Д. Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
23 лютого 2017 року N 224


Порядок затвердження, коригування та вилучення інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію


1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації положень розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2004 року N 648-р "Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей у період до 2020 року" (далі - План реконструкції).

1.2. Цей Порядок визначає умови і процедуру затвердження, коригування та вилучення інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію, що продається в Оптовий ринок електричної енергії України виробниками електричної енергії, об'єкти яких визначені у Плані реконструкції.

1.3. Цей Порядок не застосовується при виконанні зобов'язань з повернення інвестицій, залучених на фінансування проектів реконструкції енергоблоків та іншого обладнання теплових електростанцій (далі - ТЕС) відповідно до міжнародних договорів України, або якщо процедура їх повернення визначена окремим рішенням Кабінету Міністрів України.

1.4. У цьому Порядку наведені терміни вживаються в таких значеннях:

від'ємний платіж - це платіж, затверджений відповідно до умов цього Порядку, для вилучення суми коштів, які були нараховані як інвестиційна складова для відповідного проекту реконструкції, розрахований з урахуванням індексів цін на будівельно-монтажні роботи (до попереднього місяця, згідно з інформацією, що розміщена на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України) за період від місяця, наступного за місяцем нарахування останнього платежу інвестиційної складової, до першого місяця нарахування такого від'ємного платежу (включно), та передбачений до нарахування рівними частинами на період, що не може бути більшим 36 місяців;

графік реконструкцій енергоблоків - графік реконструкцій енергоблоків ТЕС, який визначає очікувані терміни початку та закінчення фізичної реалізації проектів реконструкції, зазначених у Плані реконструкції, затверджений у встановленому законодавством порядку;

додатковий платіж на реконструкцію та модернізацію енергетичного обладнання виробника, який працює за ціновими заявками - це платіж, що нараховується відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України у вигляді інвестиційної складової та/або у вигляді від'ємного платежу для відповідного проекту реконструкції;

екологічні заходи проекту реконструкції - заходи з впровадження устаткування, метою функціонування якого є зниження негативного впливу забруднювальних речовин на навколишнє середовище, які виникають у результаті виробничої діяльності ТЕС;

експертиза - експертиза проектної документації об'єктів реконструкції, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення на таких стадіях проектування як техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок, ескізний проект, проект, робочий проект, яка проводиться експертними організаціями, які відповідають критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, та інформація про які оприлюднюється на його офіційному веб-сайті;

завершення реалізації проекту реконструкції - дата отримання сертифіката/декларації;

інвестиції - усі види фінансових, матеріальних та інтелектуальних ресурсів, що використовуються для реалізації проекту реконструкції;

інвестиційна складова - кошти, що враховуються як складова в тарифах на електричну енергію, що формуються згідно з Правилами Оптового ринку електричної енергії України, які мають бути використані для повернення інвестицій, використаних з метою виконання Плану реконструкції;

компанія - енергогенеруюча компанія, до складу якої входять ТЕС;

поточний рахунок із спеціальним режимом використання - відкритий компанією рахунок, призначений виключно для надходження коштів інвестиційної складової, кошти з якого витрачаються для повернення інвестицій, використаних для реалізації проекту реконструкції;

проект реконструкції - проект реконструкції та/або технічного переоснащення (модернізації) енергоблоків та іншого обладнання ТЕС, які передбачені у Плані реконструкції;

проектна документація - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва відповідно до діючих будівельних норм України;

пусконалагоджувальна організація - суб'єкт господарювання, який відповідно до законодавства здійснює роботи з пуску, налагодження, удосконалення технології та експлуатації ТЕС і електричних мереж;

сертифікат/декларація - документ, що засвідчує готовність об'єкта реконструкції до експлуатації;

стадія "Проект" - проектна документація проекту реконструкції на стадії проекту, розроблена відповідно до законодавства, погоджена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі;

стадія "ТЕО" - проектна документація проекту реконструкції на стадії техніко-економічного обґрунтування, розроблена відповідно до законодавства, погоджена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі;

фізична реалізація проекту реконструкції - виконання будівельно-монтажних та налагоджувальних робіт, дату фактичного початку та закінчення яких підтверджено державним підприємством, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою України.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про електроенергетику" та Договорі між членами Оптового ринку електричної енергії України.

2. Затвердження інвестиційної складової

2.1. Для розгляду питання щодо затвердження величини інвестиційної складової компанія надає до НКРЕКП:

лист, в якому викладено суть намірів із реалізації проекту реконструкції;

експертний звіт щодо розгляду проектної документації, виданий відповідно до законодавства уповноваженим органом;

документ, що підтверджує схвалення/затвердження проектної документації відповідно до вимог законодавства України;

письмове погодження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, проектної документації із зазначенням основних техніко-економічних показників, які будуть досягнуті після реалізації проекту реконструкції та строків реалізації проекту реконструкції;

інформацію про очікувані строки початку та закінчення фізичної реалізації проекту реконструкції (терміни виведення з експлуатації та включення в мережу) відповідно до графіка реконструкції енергоблоків;

ув'язані між собою зведені графіки фінансування та реалізації проекту реконструкції;

помісячний розрахунок інвестиційної складової з урахуванням положень цього Порядку;

реквізити відкритого поточного рахунку із спеціальним режимом використання для перерахування коштів інвестиційної складової;

інформацію про очікуваний термін завершення реалізації проекту реконструкції.

2.2. Після опрацювання зазначених документів НКРЕКП протягом 30 календарних днів з дня їх отримання розглядає питання щодо затвердження інвестиційної складової на засіданні, яке проводиться у формі відкритого слухання.

2.3. У разі відмови у затвердженні інвестиційної складової НКРЕКП письмово повідомляє про це компанію та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі з наданням відповідних обґрунтувань.

2.4. У разі надання неповного пакета документів НКРЕКП залишає питання без розгляду, про що повідомляє компанію протягом 30 календарних днів з дня отримання документів.

2.5. Розмір інвестиційної складової, затвердженої відповідно до умов цього Порядку, не може перевищувати суму коштів, що складається із 30 % від кошторисної вартості проекту реконструкції стадії "ТЕО" або стадії "Проект".

2.6. Розмір інвестиційної складової, затвердженої до прийняття цього Порядку, не може перевищувати суму коштів, що складається із 80 % від кошторисної вартості заходів проекту реконструкції, які не пов'язані з екологічними заходами проекту, та 95 % від кошторисної вартості екологічних заходів проекту реконструкції, визначених у проектно-кошторисній документації проекту реконструкції на стадії "ТЕО" або стадії "Проект".

2.7. Строк від початку нарахування інвестиційної складової, затвердженої відповідно до умов цього Порядку, до початку фізичної реалізації проекту реконструкції, який визначений графіком реконструкції енергоблоків, не може перевищувати 24 місяці.

2.8. Строк, на який нараховується інвестиційна складова, затверджена відповідно до умов цього Порядку, не може бути меншим одного року після завершення реалізації проекту реконструкції.

2.9. Строк, на який нараховується інвестиційна складова, затверджена до прийняття цього Порядку, не може бути меншим трьох років після завершення реалізації проекту реконструкції.

2.10. Кошти інвестиційної складової щомісяця перераховуються Розпорядником системи розрахунків на поточний рахунок із спеціальним режимом використання.

3. Коригування інвестиційної складової

3.1. Питання щодо коригування величини інвестиційної складової, зупинення нарахування інвестиційної складової, відновлення нарахування інвестиційної складової, продовження періоду нарахування інвестиційної складової, визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження величини інвестиційної складової, затвердження від'ємного платежу, у разі надання всіх необхідних документів, подається на розгляд НКРЕКП для прийняття відповідного рішення.

3.2. Протягом усього періоду, на який нараховується інвестиційна складова, затверджена відповідно до умов цього Порядку, сума коштів нарахованої станом на відповідну звітну дату інвестиційної складової не може перевищувати суму коштів, що складається із 30 % від витрачених на реалізацію заходів проекту реконструкції наростаючим підсумком відповідно до квартальних звітів.

У разі невиконання зазначеної умови НКРЕКП розглядає питання стосовно зупинення нарахування інвестиційної складової.

Після отримання документального підтвердження здійснення у період зупинення нарахування інвестиційної складової фінансування проекту реконструкції в обсязі, не меншому 5 % від його кошторисної вартості, НКРЕКП у строк не більше 30 календарних днів розглядає питання стосовно відновлення нарахування інвестиційної складової.

3.3. Протягом усього періоду, на який нараховується інвестиційна складова, затверджена до прийняття цього Порядку, сума коштів нарахованої станом на відповідну звітну дату інвестиційної складової не може перевищувати суму коштів, що складається із 80 % від витрачених на реалізацію заходів проекту реконструкції, які не пов'язані з екологічними заходами проекту, та 95 % від витрачених на реалізацію екологічних заходів проекту реконструкції, наростаючим підсумком відповідно до квартальних звітів.

У разі невиконання зазначеної умови НКРЕКП розглядає питання стосовно зупинення нарахування інвестиційної складової.

Після отримання документального підтвердження здійснення оплати робіт, послуг та обладнання на суму, яка перевищує величину інвестиційної складової у розмірі, не меншому її квартальної величини, НКРЕКП у строк не більше 30 календарних днів розглядає питання стосовно відновлення нарахування інвестиційної складової.

3.4. Не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення фізичної реалізації проекту реконструкції компанія зобов'язана надати до НКРЕКП експертний звіт щодо проектної документації стадії "Проект", документ, що підтверджує схвалення/затвердження проектної документації відповідно до вимог законодавства України та письмове погодження проектної документації стадії "Проект" центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, із зазначенням основних техніко-економічних показників, які будуть досягнуті після реалізації проекту реконструкції та строків реалізації проекту реконструкції.

3.5. У разі порушення строку надання матеріалів, зазначених у пункті 3.4 цього розділу, НКРЕКП розглядає питання щодо зупинення нарахування інвестиційної складової. Після їх надання НКРЕКП у строк не більше 30 календарних днів розглядає питання щодо відновлення нарахування інвестиційної складової.

3.6. Після отримання матеріалів, зазначених у пункті 3.4 цього розділу, НКРЕКП у строк не більше 30 календарних днів розглядає питання щодо коригування величини інвестиційної складової.

3.7. Якщо через 24 місяці після початку періоду нарахування інвестиційної складової компанія не розпочала фізичну реалізацію проекту реконструкції, за виключенням проекту, фізична реалізація якого розпочата на момент набрання чинності цього Порядку, НКРЕКП розглядає питання щодо зупинення нарахування інвестиційної складової до початку фізичної реалізації проекту реконструкції.

У разі якщо через 36 місяців після початку нарахування інвестиційної складової компанія не розпочала фізичну реалізацію проекту реконструкції, за виключенням проекту, фізична реалізація якого розпочата на момент набрання чинності цього Порядку, НКРЕКП розглядає питання щодо визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження величини інвестиційної складової. У разі прийняття рішення щодо визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження величини інвестиційної складової НКРЕКП у строк не більше 30 календарних днів розглядає питання щодо затвердження відповідного від'ємного платежу.

3.8. Якщо компанія не розпочала фізичну реалізацію проекту реконструкції відповідно до графіка реконструкції енергоблоків, НКРЕКП розглядає питання щодо зупинення нарахування інвестиційної складової. Після отримання підтвердження початку фізичної реалізації проекту реконструкції НКРЕКП у строк не більше 30 календарних днів розглядає питання щодо відновлення нарахування інвестиційної складової та продовження періоду нарахування інвестиційної складової на період, упродовж якого нарахування інвестиційної складової було зупинено.

Якщо компанія не завершила фізичну реалізацію проекту реконструкції відповідно до графіка реконструкції енергоблоків, НКРЕКП розглядає питання щодо зупинення нарахування інвестиційної складової. Після отримання підтвердження закінчення фізичної реалізації проекту реконструкції НКРЕКП у строк не більше 30 календарних днів розглядає питання щодо відновлення нарахування інвестиційної складової та продовження періоду нарахування інвестиційної складової на період, упродовж якого нарахування інвестиційної складової було зупинено.

3.9. У разі перенесення терміну початку фізичної реалізації проекту реконструкції, за виключенням проекту, фізична реалізація якого розпочата на момент набрання чинності цього Порядку, відповідно до графіка реконструкції енергоблоків, яке не призводить до перевищення зазначеного у пункті 3.7 цього розділу періоду нарахування інвестиційної складової до початку фізичної реалізації проекту реконструкції (24 місяці), НКРЕКП розглядає питання щодо продовження періоду нарахування інвестиційної складової.

У разі перенесення терміну початку фізичної реалізації проекту реконструкції, за виключенням проекту, фізична реалізація якого розпочата на момент набрання чинності цього Порядку, відповідно до графіка реконструкції енергоблоків, яке призводить до перевищення зазначеного у пункті 3.7 цього розділу періоду нарахування інвестиційної складової до початку фізичної реалізації проекту реконструкції (24 місяці), НКРЕКП розглядає питання щодо зупинення нарахування інвестиційної складової.

Після отримання підтвердження початку фізичної реалізації проекту реконструкції НКРЕКП у строк не більше 30 календарних днів розглядає питання щодо відновлення нарахування інвестиційної складової та продовження періоду нарахування інвестиційної складової на період, упродовж якого нарахування інвестиційної складової було зупинено.

3.10. У разі перенесення відповідно до графіка реконструкції енергоблоків терміну закінчення фізичної реалізації проекту реконструкції, інвестиційна складова по якому затверджена відповідно до умов цього Порядку:

по проекту, фізична реалізація якого не розпочата, або по проекту, фізична реалізація якого розпочата та вартість прийнятих робіт, обладнання і матеріалів згідно з відповідними актами складає більше 30 відсотків від кошторисної вартості проекту, яка була врахована при затвердженні/коригуванні величини інвестиційної складової, НКРЕКП розглядає питання щодо продовження періоду нарахування інвестиційної складової на відповідний період;

менше ніж на 12 місяців по проекту, фізична реалізація якого розпочата та вартість прийнятих робіт, обладнання і матеріалів згідно з відповідними актами складає менше 30 відсотків від кошторисної вартості проекту, яка була врахована при затвердженні/коригуванні величини інвестиційної складової, НКРЕКП розглядає питання щодо зупинення нарахування інвестиційної складової. Після отримання підтвердження закінчення фізичної реалізації проекту реконструкції НКРЕКП у строк не більше 30 календарних днів розглядає питання щодо відновлення нарахування інвестиційної складової та продовження періоду нарахування інвестиційної складової на період, упродовж якого нарахування інвестиційної складової було зупинено;

більше ніж на 12 місяців по проекту, фізична реалізація якого розпочата та вартість прийнятих робіт, обладнання і матеріалів згідно з відповідними актами складає менше 30 відсотків від кошторисної вартості проекту, яка була врахована при затвердженні/коригуванні величини інвестиційної складової, НКРЕКП розглядає питання щодо визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження величини інвестиційної складової. У разі прийняття рішення щодо визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження величини інвестиційної складової НКРЕКП у строк не більше 30 календарних днів розглядає питання щодо затвердження відповідного від'ємного платежу.

3.11. У разі перенесення відповідно до графіка реконструкції енергоблоків терміну закінчення фізичної реалізації, що був врахований при затвердженні/останньому коригуванні величини інвестиційної складової по проекту реконструкції, інвестиційна складова по якому затверджена до прийняття цього Порядку:

вартість прийнятих робіт, обладнання і матеріалів згідно з відповідними актами по якому складає більше 30 відсотків від кошторисної вартості проекту, яка була врахована при затвердженні/останньому коригуванні величини інвестиційної складової, НКРЕКП розглядає питання щодо коригування величини інвестиційної складової та продовження періоду нарахування інвестиційної складової на відповідний період;

вартість прийнятих робіт, обладнання і матеріалів згідно з відповідними актами по якому складає менше 30 відсотків від кошторисної вартості проекту, яка була врахована при затвердженні/останньому коригуванні величини інвестиційної складової, НКРЕКП розглядає питання щодо визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження величини інвестиційної складової. У разі прийняття рішення щодо визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження величини інвестиційної складової НКРЕКП у строк не більше 30 календарних днів розглядає питання щодо затвердження відповідного від'ємного платежу.

3.12. У разі виключення проекту реконструкції з графіка реконструкції енергоблоків та/або Плану реконструкції НКРЕКП розглядає питання щодо визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження величини інвестиційної складової. У разі прийняття рішення щодо визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження величини інвестиційної складової НКРЕКП у строк не більше 30 календарних днів розглядає питання щодо затвердження відповідного від'ємного платежу.

3.13. Якщо Планом реконструкції передбачено реалізацію проекту за рахунок інших механізмів фінансування (не за рахунок інвестиційної складової), НКРЕКП розглядає питання щодо визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження величини інвестиційної складової. У разі прийняття рішення щодо визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження величини інвестиційної складової НКРЕКП у строк не більше 30 календарних днів розглядає питання щодо затвердження відповідного від'ємного платежу.

3.14. Якщо фактична кошторисна вартість реалізації проекту реконструкції менша, ніж кошторисна вартість на стадії "Проект", то розмір інвестиційної складової зменшується після завершення реалізації цього проекту.

3.15. У разі збільшення фактичної кошторисної вартості проекту реконструкції порівняно з вартістю на стадії "Проект" при тристадійному проектуванні або на стадії "Проект" після його коригування при двостадійному проектуванні додаткове фінансування здійснюється у повному обсязі за рахунок власних коштів компанії.

3.16. При недотриманні компанією строку завершення реалізації проекту реконструкції НКРЕКП розглядає питання щодо зупинення нарахування інвестиційної складової. Після надання компанією сертифіката/декларації НКРЕКП у строк не більше 30 календарних днів розглядає питання щодо відновлення нарахування інвестиційної складової та продовження періоду нарахування інвестиційної складової на період, упродовж якого нарахування інвестиційної складової було зупинено.

3.17. Значення встановленої потужності, діапазону регулювання навантаження енергоблока, рівня питомих витрат умовного палива та концентрації забруднювальних речовин (неорганічного пилу) у відхідних димових газах котлів ТЕС, отримані за результатами реалізації проекту реконструкції, підтверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.

3.18. Компанія може звернутися до НКРЕКП щодо коригування величини інвестиційної складової та/або визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження величини інвестиційної складової та затвердження відповідного від'ємного платежу.

3.19. Зупинення нарахування інвестиційної складової відповідно до умов цього Порядку не може тривати більше ніж 12 місяців. Якщо строк зупинення нарахування інвестиційної складової перевищує 12 місяців, НКРЕКП протягом 30 календарних днів розглядає питання щодо визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження величини інвестиційної складової. У разі прийняття рішення щодо визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження величини інвестиційної складової НКРЕКП у строк не більше 30 календарних днів розглядає питання щодо затвердження відповідного від'ємного платежу.

4. Надання інформації до НКРЕКП

4.1. Компанія щокварталу до 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає звіт з реалізації проекту реконструкції, який містить інформацію щодо стану виконання проекту реконструкції, укладених договорів, його фактичного фінансування, а також інформацію про вартість прийнятих робіт, обладнання і матеріалів згідно з відповідними актами.

4.2. У разі ненадання компанією у визначені строки інформації щодо реалізації проекту реконструкції або надання недостовірної інформації НКРЕКП повідомляє компанію про необхідність надання відповідної достовірної інформації.

Відповідна інформація надається компанією протягом 10 календарних днів з дня її письмового повідомлення.

У разі ненадання зазначеної інформації у визначений строк НКРЕКП на найближчому засіданні розглядає питання щодо зупинення нарахування інвестиційної складової відповідно до умов цього Порядку. Після надання зазначеної інформації НКРЕКП у строк не більше 30 календарних днів розглядає питання щодо відновлення нарахування інвестиційної складової.

4.3. Компанія надає до НКРЕКП сертифікат/декларацію не пізніше ніж через 7 місяців після завершення фізичної реалізації проекту реконструкції.

Об'єкт вважається виведеним із фізичної реалізації проекту реконструкції у дослідно-промислову експлуатацію за умови безперервної роботи протягом не менше 72 годин, про що компанія має письмово повідомити НКРЕКП.

4.4. Протягом 3 місяців після завершення реалізації проекту реконструкції компанія надає до НКРЕКП:

інформацію про фактичну загальну кошторисну вартість реалізації проекту реконструкції;

інформацію про вартість прийнятих робіт, обладнання і матеріалів згідно з відповідними актами відповідно до укладених контрактів.

4.5. Протягом 4 місяців після завершення реалізації проекту реконструкції компанія надає до НКРЕКП:

технічні акти про перемаркування енергоблока, затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі;

інформацію про діапазон регулювання (МВт), що підтверджено пусконалагоджувальною організацією та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі;

нормативні енергетичні характеристики енергоблока, затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, у тому числі графіки питомих витрат умовного палива (г/кВт·год);

інформацію стосовно концентрації забруднювальних речовин у відхідних димових газах котлів ТЕС (мг/нм 3) - у разі впровадження устаткування, що призводить до зниження концентрації забруднювальних речовин (неорганічного пилу) у відхідних димових газах.

4.6. Не пізніше ніж за 6 місяців до завершення періоду, на який передбачено нарахування інвестиційної складової, компанія повинна надати остаточний звіт про реалізацію проекту реконструкції з наданням документального підтвердження здійснення повної оплати за всіма договорами на постачання обладнання та виконання робіт щодо зазначеного проекту реконструкції.

У разі невиконання компанією зазначеної вимоги НКРЕКП розглядає питання щодо коригування величини інвестиційної складової на суму коштів, на яку не була здійснена оплата за постачання обладнання та (або) виконання робіт у межах кошторисної вартості проектної документації.

 

Начальник Управління енергоринку
Ю. Власенко


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (16.03.2017)
Просмотров: 672
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar