Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Постанова НКРЕКП №441 від 30.03.2017. Про затвердження Змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж (ППЕЕМ)


Постановление НКРЭКП №441 от 30.03.2017. Об утверждении Изменений к Правилам присоединения электроустановок к электрическим сетям (ППЭЭМ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

30.03.2017  № 441

Про затвердження Змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

Відповідно до законів України "Про електроенергетику" та "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17 січня 2013 року № 32, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 лютого 2013 року за № 236/22768 (далі - Зміни до Правил), що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр", крім розділу V Змін до Правил, який набирає чинності через 180 календарних днів з дня, наступного за днем опублікування цієї постанови в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова НКРЕКП 
30.03.2017 № 441

ЗМІНИ 
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

І. У розділі І:

1. У пункті 1.2:

1) абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами другим - сімнадцятим;

2) абзац четвертий викласти в такій редакції:

"електроустановки зовнішнього забезпечення - електричні мережі (об'єкти), збудовані, реконструйовані чи технічно переоснащені від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника на виконання технічного завдання на проектування та/або технічних умов;";

3) в абзаці п'ятому слово "письмово" замінити словами та знаком "письмово або іншим способом, визначеним цими Правилами,";

4) після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"лінійна частина приєднання - лінія (лінії) електропередавання, яка (які) будується (будуються) для потреб замовника, від точки в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільчий пункт) електропередавальної організації відповідного ступеня напруги, від якої необхідно здійснювати будівництво електричних мереж, до точки приєднання електроустановок замовника;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - вісімнадцятим;

5) абзаци одинадцятий та дванадцятий викласти в такій редакції:

"підключення - виконання комплексу організаційно-технічних заходів з первинної подачі напруги в точці приєднання на контактні з'єднання електричних мереж електропередавальної організації та замовника (споживача);потужність, замовлена до приєднання - максимальна розрахункова потужність струмоприймачів об'єкта замовника або розрахункова величина збільшення дозволеної до використання потужності (у разі якщо не змінюється схема електрозабезпечення);";

6) після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом п'ятнадцятим такого змісту:

"розвиток електричних мереж - нове будівництво, реконструкція або технічне переоснащення об'єктів електроенергетики;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - дев'ятнадцятим;

7) абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"схема електрозабезпечення - однолінійна схема від точки забезпечення потужності до точки приєднання замовника з позначенням меж балансової належності власників електричних мереж та переліку елементів електричних мереж, які належать різним власникам;";

8) після абзацу сімнадцятого доповнити новими абзацами вісімнадцятим - дев'ятнадцятим такого змісту:

"територія, що підлягає комплексній забудові - територія (мікрорайон, квартал, житловий масив, вулиця тощо), на якій з метою забезпечення реалізації громадських інтересів в установленому законодавством порядку здійснюється або планується здійснюватись попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об'єктів соціальної сфери, житлових будинків, інших об'єктів будівництва, а також благоустрій території;

технічне завдання на проектування - комплекс умов та вимог щодо будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника;".

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами двадцятим - двадцять першим;

9) після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом двадцять першим такого змісту:

"тимчасовий (сезонний) об'єкт - об'єкт, який приєднується до електричних мереж на термін не більше 180 календарних днів та встановлюється на землях комунальної або державної форми власності;".

У зв'язку з цим абзац двадцять перший вважати абзацом двадцять другим.

2. У пункті 1.3:

1) абзац перший після слів "відмовити в приєднанні до її" доповнити словом "електричних";

2) в абзаці п'ятому слова "та пред'являє паспортний документ" виключити;

3) абзац сьомий викласти в такій редакції:

"ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозованої точки приєднання;";

3) після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"копія будівельного паспорта або містобудівних умов та обмежень з графічною частиною із зазначенням місця розташування, потужності та категорії надійності електропостачання за кожним об'єктом замовника (для об'єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - дев'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - десятим;

4) доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Заява про приєднання електроустановки певної потужності (додаток 2) та копії доданих до неї документів можуть бути подані замовником через web-сайт електропередавальної організації в мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку.

У разі коли об'єкт (земельна ділянка) замовника перебуває у власності (користуванні) декількох осіб, електропередавальна організація укладає договір про приєднання з одним із співвласників (користувачів) за умови наявності письмової згоди всіх інших співвласників (користувачів), про що робиться відповідна відмітка в договорі.".

3. У пункті 1.5:

1) абзац перший після слів "за договором про постачання електричної енергії" доповнити словами "на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб'єкта господарювання";

2) абзац третій викласти в такій редакції:

"Технічні умови на приєднання до мереж суб'єкта господарювання, що видаються електропередавальною організацією в межах резерву потужності існуючих трансформаторів та пропускної спроможності електричних мереж цього суб'єкта господарювання (у тому числі у відповідний період доби), містять вимоги щодо автоматичного обмеження потужності (у тому числі в цей період доби) та автоматичного відключення протягом іншого часу.";

3) абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"У разі приєднання електроустановок замовника до технологічних електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є електропередавальною організацією, у рахунок зменшення його дозволеної потужності за договором про постачання електричної енергії або в межах резерву потужності існуючих трансформаторів та пропускної спроможності електричних мереж цього суб'єкта у відповідний період доби плата за приєднання до електричних мереж не нараховується.";

4) в абзаці сьомому слово "установок" замінити словом "електроустановок".

4. Пункт 1.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо хоча б один об'єкт, розташований на земельній ділянці, яка перебуває в межах території, що підлягає комплексній забудові, приєднаний до електричних мереж електропередавальної організації в установленому порядку після набрання чинності цими Правилами, така територія вважається електрифікованою, а об'єкти всіх замовників на інших земельних ділянках у межах цієї території мають бути приєднані електропередавальною організацією відповідно до вимог Правил у залежності від типу приєднання.".

5. У пункті 1.7:

1) підпункти 1.7.1 та 1.7.2 викласти в такій редакції:

"1.7.1. На підставі заяви замовника про приєднання електроустановки певної потужності та викопіювання із ситуаційного плану протягом двох робочих днів електропередавальна організація визначає точки забезпечення потужності, виходячи зі структури електричних мереж та навантаження у зоні можливого приєднання.

Для визначення типу приєднання (стандартне приєднання або приєднання, яке не є стандартним) за точку забезпечення потужності приймається найближча точка в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) електропередавальної організації ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання.

Для замовника послуги з приєднання технічні умови мають містити виключно вимоги щодо проектування електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної ділянки замовника) та щодо безпеки електропостачання.

Для замовника послуги з приєднання, яке не є стандартним, у разі якщо величина заявленої до приєднання потужності електроустановок замовника становить більше 5000 кВт, технічні умови мають містити такі вимоги, які є виключними:

щодо проектування та розвитку електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника;

щодо проектування електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної ділянки замовника);

щодо безпеки електропостачання та улаштування вузла обліку електричної енергії.

Для замовників послуг з приєднання тимчасових (сезонних) або віддалених географічно об'єктів (пересувні розважальні заклади, бурові, земснаряди тощо) та будівельних струмоприймачів підрядної організації за тимчасовою схемою технічні умови мають містити такі вимоги, які є виключними:

щодо проектування та будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника;

щодо проектування електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної ділянки замовника);

щодо безпеки електропостачання та улаштування вузла обліку електричної енергії.

1.7.2. Електропередавальна організація надає послугу з приєднання "під ключ" відповідно до умов договору про приєднання, а саме:

готує технічне завдання на проектування та технічні умови;

забезпечує розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника) та здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики;

забезпечує виконання будівельно-монтажних та пуско-налагоджувальних робіт на конкурентних засадах;

забезпечує обладнання вузла (вузлів) обліку електричної енергії;

здійснює первинне підключення об'єкта замовника.";

2) у пункті 1.7.3:

в абзаці першому знак та слова ", базові станції стільникового зв'язку" виключити;

абзац третій доповнити словами "та підготовку технічних умов на приєднання".

6. Пункт 1.8 викласти в такій редакції:

"1.8. Проектування розвитку електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника з метою надання послуги з приєднання до електричних мереж електропередавальної організації, у тому числі здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, які необхідно спорудити для інженерного забезпечення електроустановок замовника, забезпечується електропередавальною організацією.".

7. Доповнити новим пунктом такого змісту:

"1.13. У разі розірвання договору про постачання електричної енергії (договору про користування електричною енергією) та, як наслідок, здійснення електропередавальною організацією технічних заходів щодо відключення та фактичного від'єднання електроустановок (об'єкта в цілому) від електричних мереж резервування потужності за таким об'єктом відбувається впродовж 180 (ста вісімдесяти) календарних днів (від дати розірвання договору).

У разі звернення іншого замовника (нового власника електроустановки (об'єкта)) після розірвання договору про постачання електричної енергії (договору про користування електричною енергією) із попереднім власником та здійснення електропередавальною організацією технічних заходів щодо відключення та фактичного від'єднання електроустановок (об'єкта) від електричних мереж після 180 (ста вісімдесяти) календарних днів від дати розірвання відповідного договору електропередавальна організація надає послугу з приєднання в порядку, визначеному цими Правилами.".

ІІ. У пункті 2.1 розділу ІІ:

1. У підпункті 2.1.2 цифру "4" замінити цифрою "3".

2. Підпункт 2.1.3 викласти в такій редакції:

"2.1.3. Електропередавальна організація готує технічні вимоги до проекту зовнішнього електрозабезпечення, забезпечує виконання проектної документації, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника.

Під час проектування електричних мереж електропередавальна організація використовує типові проекти та проекти повторення.

Строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк становить 30 календарних днів.

Встановлені строки надання послуг зі стандартних приєднань можуть бути змінені за згодою сторін договору про приєднання у разі впливу істотних факторів на тривалість будівельно-монтажних робіт або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) електропередавальна організація не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово та відповідно до вимог розділу IV цих Правил повідомляє замовника про збільшення терміну проектування на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки). У разі неможливості здійснення електропередавальною організацією в зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (із причин, не залежних від електропередавальної організації) пеня за порушення строків виконання зобов'язання за договором про приєднання на термін здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.

Електропередавальна організація зобов'язана, а замовник має право здійснювати усі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики.

Після завершення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики продовжується відлік строку надання послуги з приєднання, встановленого умовами договору про приєднання, про що електропередавальна організація інформує замовника.".

3. Підпункт 2.1.4 пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1.4. Енергопостачальник надає замовнику підписаний договір про постачання електричної енергії або договір про користування електричною енергією не пізніше 5 робочих днів після введення в експлуатацію об'єкта замовника та електроустановок зовнішнього електрозабезпечення від точки приєднання до об'єкта замовника, підписання між електропередавальною організацією та замовником двох примірників акта про надання/отримання послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж та виконання усіх зобов'язань за договором про приєднання.".

ІІІ. У пункті 3.1 розділу ІІІ:

1. Підпункт 3.1.2 викласти в такій редакції:

"3.1.2. Безоплатну підготовку та видачу електропередавальною організацією проекту договору про приєднання відповідно до додатка 1 до цих Правил та підписаних технічних умов, які є невід'ємною частиною договору про приєднання (не пізніше 10 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки та 20 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж).

Технічні умови приєднання, яке не є стандартним, до електричних мереж електроустановок складаються за типовою формою відповідно до додатка 4 до цих Правил.

Визначення вартості послуги з приєднання, яке не є стандартним, відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.

У разі якщо для приєднання електроустановок замовника необхідно здійснити будівництво, реконструкцію чи технічне переоснащення електричних мереж на ступені напруги 110 - 150 кВ, приєднати електроустановки потужністю 5 МВт та більше або якщо за розрахунками електропередавальної організації точка забезпечення потужності розташована в мережах ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, проект технічного завдання на проектування в строк не пізніше 10 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки надається електропередавальною організацією ліцензіату з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами для формування технічних вимог.

Ліцензіат з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами впродовж 15 робочих днів від дня отримання проекту технічного завдання на проектування надає електропередавальній організації технічні вимоги щодо реконструкції та/або будівництва об'єктів магістральних та міждержавних електричних мереж, які є складовою частиною технічного завдання на проектування.".

2. Підпункт 3.1.4 викласти в такій редакції:

"3.1.4. Забезпечення електропередавальною організацією проектування розвитку електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника відповідно до технічного завдання на проектування та здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (у разі необхідності), які необхідно спорудити для інженерного забезпечення електроустановок замовника.".

3. У підпункті 3.1.5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.1.5. Узгодження електропередавальною організацією з іншими заінтересованими сторонами проектної документації щодо розвитку електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника.";

в абзаці другому слово "послуг" замінити словом "послуги".

4. Підпункт 3.1.7 викласти в такій редакції:

"3.1.7. Забезпечення електропередавальною організацією виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника.

Нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення електричних мереж від точки приєднання до об'єкта замовника здійснюються замовником або за рахунок коштів замовника.

Нове будівництво, реконструкція та/або технічне переоснащення електричних мереж (об'єктів електроенергетики) від узгодженої точки приєднання до точки забезпечення потужності в електричних мережах електропередавальної організації здійснюється цією електропередавальною організацією на конкурентних засадах за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання.

Строк надання послуги з приєднання ("під ключ"), яке не є стандартним, становить (не більше):

120 календарних днів (у тому числі 15 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок до 160 кВт (включно);

230 календарних днів (у тому числі 30 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 400 кВт (включно);

280 календарних днів (у тому числі 45 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 400 кВт до 1000 кВт (включно);

350 календарних днів (у тому числі 60 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 1000 кВт до 5000 кВт (включно).

Обчислення строку надання послуги з приєднання починається від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості послуги з приєднання до електричних мереж відповідно до умов договору про приєднання.

Встановлені строки надання послуги з приєднання, яке не є стандартним, можуть бути змінені за згодою сторін договору про приєднання у разі впливу істотних факторів на тривалість будівельно-монтажних робіт або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги з приєднання, яке не є стандартним, через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) електропередавальна організація не пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення строку проектування електричних мереж лінійної частини приєднання письмово та відповідно до вимог розділу IV цих Правил повідомляє замовника про збільшення терміну проектування на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки). У разі неможливості здійснення електропередавальною організацією в зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (із причин, незалежних від електропередавальної організації) пеня за порушення строків виконання зобов'язання за договором про приєднання на термін здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.

Електропередавальна організація зобов'язана, а замовник має право здійснювати усі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики.

Після завершення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики продовжується відлік строку надання послуги з приєднання, встановленого умовами договору про приєднання, про що електропередавальна організація інформує замовника.

У разі якщо величина заявленої до приєднання потужності електроустановок замовника становить більше 5000 кВт, строк надання послуги з приєднання визначається з урахуванням строків виконання відповідних заходів згідно з проектною документацію.

Технічні умови та технічне завдання на проектування є чинними до завершення будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електроустановок зовнішнього інженерного забезпечення та об'єкта замовника відповідно до договору про приєднання.

Проектні, будівельно-монтажні і пусконалагоджувальні роботи, пов'язані з виконанням договору про приєднання, мають виконуватися юридичними та/або фізичними особами - підприємцями, які мають право на виконання цих робіт.".

5. Підпункт 3.1.8 викласти в такій редакції:

"3.1.8. Енергопостачальник надає замовнику підписаний договір про постачання електричної енергії або договір про користування електричною енергією не пізніше 5 робочих днів після введення в експлуатацію об'єкта замовника та електроустановок зовнішнього електрозабезпечення від точки приєднання до об'єкта замовника, підписання між електропередавальною організацією та замовником двох примірників акта про надання/отримання послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж та виконання усіх зобов'язань за договором про приєднання.".

IV. Розділ IV виключити.

У зв'язку з цим розділ V вважати розділом IV.

V. Розділ IV викласти в такій редакції:

"IV. Порядок оприлюднення електропередавальною організацією інформації щодо організаційних та технічних заходів, які здійснюються з метою надання послуги з приєднання замовнику

4.1. Під час заповнення заяви про приєднання електроустановки певної потужності (додаток 2) замовник послуги з приєднання має право проставити відмітку про необхідність відкриття електропередавальною організацією особистого кабінету замовника на web-сайті електропередавальної організації з метою отримання інформації в режимі "on-line" щодо організаційних та технічних заходів, які здійснюються електропередавальною організацією для надання послуги з приєднання замовнику, а електропередавальна організація має забезпечити замовнику послуги з приєднання, яке не є стандартним, доступ до особистого кабінету на web-сайті електропередавальної організації.

4.2 Особистий кабінет замовника послуги з приєднання на web-сайті електропередавальної організації є виключно інформаційним ресурсом для замовника та має забезпечувати відображення інформації про поточний стан виконання відповідних організаційних та технічних заходів, які здійснюються електропередавальною організацією для надання послуги з приєднання замовнику, включаючи:

проектування та здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (у разі необхідності);

експертизу та погодження проектної документації з іншими заінтересованими сторонами;

отримання дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт;

проведення тендерних процедур з метою придбання обладнання та матеріалів для виконання будівельно-монтажних робіт;

виготовлення та поставку обладнання та матеріалів;

виконання будівельно-монтажних робіт;

пуско-налагоджувальні та випробувальні роботи;

укладення договору про користування електричною енергією або договору про постачання електричної енергії;

підключення електроустановок (об'єкта) замовника;

тощо.

За зверненням замовника послуги з приєднання, яке не є стандартним, така інформація може бути додатково підтверджена електропередавальною організацією із наданням копій відповідних документів.".

VI. У додатку 1:

1. У розділі 3:

1) пункт 3.2.1 викласти в такій редакції:

"3.2.1. Розробити на підставі технічних умов від ___________ № _____, які є додатком до цього Договору, проектну документацію на електричні мережі зовнішнього електрозабезпечення (від точки приєднання до об'єкта замовника), внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної ділянки замовника) та щодо безпеки електропостачання та погодити її з Виконавцем послуг.";

2) пункт 3.2.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.2.4 - 3.2.5 вважати відповідно пунктами 3.2.3 - 3.2.4.

2. Розділ 4 викласти в такій редакції:

"4. Плата за приєднання та порядок розрахунків

4.1. На дату укладення цього Договору плата за приєднання становить ___________ грн.

4.2. Виконавець послуг зобов'язаний надати Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не пізніше 3 (трьох) робочих днів від дати укладення цього Договору.

4.3. Замовник сплачує плату за приєднання на поточний рахунок Виконавця послуг у такому порядку:

для стандартного приєднання:

попередня оплата в розмірі 100 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, упродовж 5 (п'яти) робочих днів від дати підписання цього Договору Сторонами;

для приєднання, яке не є стандартним:

оплата в розмірі 20 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, упродовж 5 (п'яти) робочих днів від дати підписання цього Договору Сторонами;

оплата в розмірі 60 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, упродовж 5 (п'яти) робочих днів від дати узгодження розробленої проектної документації з усіма заінтересованими сторонами;

остаточний розрахунок в розмірі 20 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, упродовж 5 (п'яти) робочих днів після надання послуги з приєднання, що підтверджується підписанням Сторонами двох примірників Акта про надання/отримання послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж.

За домовленістю Сторін може бути встановлений інший порядок оплати шляхом конкретизації умов цього Договору.".

3. У розділі 5:

1) пункт 5.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5.4 - 5.5 вважати відповідно пунктами 5.3 - 5.4.;

2) пункт 5.3 викласти в такій редакції:

"5.3. За порушення строків виконання зобов'язання за цим Договором винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості приєднання за кожний день прострочення.

У разі порушення Виконавцем послуг умов зобов'язання щодо строків надання послуги з приєднання:

у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим Договором, від 10 до 20 календарних днів (при стандартному приєднанні) або від 30 до 60 календарних днів (при приєднанні, яке не є стандартним) плата за приєднання, визначена пунктом 4.1 цього Договору, зменшується на 10 відсотків (крім випадків, визначених Правилами);

у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим Договором, від 20 до 120 календарних днів (при стандартному приєднанні) або від 60 до 120 календарних днів (при приєднанні, яке не є стандартним) плата за приєднання, визначена пунктом 4.1 цього Договору, зменшується на 20 відсотків (крім випадків, визначених Правилами);

у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим Договором, більше ніж на 120 календарних днів Виконавець послуг зобов'язаний повернути Замовнику кошти, отримані як попередня оплата (в розмірі 100 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, при стандартному приєднанні; в розмірі 80 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, при приєднанні, яке не є стандартним) (крім випадків, визначених Правилами).".

VII. Додаток 2 викласти в новій редакції, що додається.

VIII. Додаток 3 виключити.

У зв'язку з цим додатки 4 - 7 вважати відповідно додатками 3 - 6.

IX. У пункті 1 розділу І додатка 3:

1. Підпункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної ділянки замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та електропередавальної організації

_____________________________________________________________________________";

2. Доповнити новим підпунктом 1.4 такого змісту:

"1.4. Вимоги до безпеки електропостачання

_____________________________________________________________________________";

X. У пункті 1 розділу І додатка 4:

1. Підпункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної ділянки замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та електропередавальної організації

_____________________________________________________________________________";

2. Підпункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Вимоги до безпеки електропостачання

_____________________________________________________________________________";

XI. Додатки 5 та 6 виключити.

Директор Департаменту 
із регулювання відносин 
у сфері енергетикиК. Сушко

Заява про приєднання електроустановки певної потужності (типова форма)


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (13.05.2017)
Просмотров: 1136
Всего комментариев: 0
avatar