Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Рішення ФГВФО №2698 від 05.12.2016. Про затвердження Положення про особливості здійснення виплат відшкодувань вкладникам у рамках пілотного проекту


ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ


РІШЕННЯ

05.12.2016
м. Київ
N 2698

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2016 р. за N 1716/29846

Про затвердження Положення про особливості здійснення виплат відшкодувань вкладникам у рамках пілотного проекту з впровадження Автоматизованої системи виплат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про особливості здійснення виплат відшкодувань вкладникам у рамках пілотного проекту з впровадження Автоматизованої системи виплат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19 листопада 2012 року N 30 "Про затвердження Положення про особливості здійснення виплат відшкодувань вкладникам під час проведення пілотного проекту з впровадження Автоматизованої системи виплат Фонду", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за N 2076/22388.

3. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Рудуху Н. Є.

 

В. о. директора-розпорядника
А. Я. Оленчик

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
05 грудня 2016 року N 2698

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2016 р. за N 1716/29846


Положення
про особливості здійснення виплат відшкодувань вкладникам у рамках пілотного проекту з впровадження Автоматизованої системи виплат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб


I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) коштів за вкладами у рамках пілотного проекту з впровадження Автоматизованої системи виплат Фонду.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

автоматизована банківська система (далі - АБС) - комплекс програмного та технічного забезпечення, що направлений на автоматизацію банківської діяльності банку-агента;

Автоматизована система виплат Фонду (далі - Система) - організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія процесів персоніфікованого обліку вкладників, здійснення їм виплат гарантованих сум відшкодувань, а також вирішуються завдання оперативного управління і контролю за виплатами;

автоматизоване робоче місце (далі - АРМ) - індивідуальний комплекс технічних і програмних засобів, що призначений для автоматизації професійної праці та забезпечує підготовку, редагування, пошук, видачу на екран, а також друк необхідних документів і даних;

блокування інформації - дії, внаслідок яких унеможливлюється доступ до інформації в Системі;

відповідальний працівник - працівник учасника Системи, який відповідно до його службових обов'язків та розпорядження керівництва учасника Системи має повноваження виконувати певні операції в Системі та є відповідальним за їх належне виконання;

модуль операцій виплат (далі - МОВ) - підсистема програмного комплексу Системи, що виконує такі функції:

завантаження, редагування, коригування сум, блокування та розблокування інформації про вкладників на підставі наданих уповноваженими особами Фонду баз даних про вкладників неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються на підставі частини другої статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - неплатоспроможний банк), переліків вкладників, змін, уточнень та доповнень до них;

перевірка інформації;

групування та формування результатів обробки;

завантаження необхідної довідкової інформації;

персоніфікований облік вкладників;

операційний облік інформації з виплати Фондом гарантованих сум відшкодувань, що включає розрахунки з вкладниками та банками-агентами;

формування звітних форм на базі інформації Системи;

інформаційний обмін із зовнішньою автоматизованою системою "1С-бухгалтерія";

облікова картка вкладника - реєстрова одиниця інформації, за якою здійснюється персоніфікований облік вкладника, гарантованої суми за рахунком (далі - ГСР) та відображення руху зазначеної суми при здійсненні виплати гарантованої суми відшкодування вкладнику;

отримувач - особа, яка отримує гарантовану суму відшкодування;

пілотний проект з впровадження Автоматизованої системи виплат Фонду (далі - пілотний проект) - обмежена масштабом та часовими рамками діяльність Фонду з організації виплат відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків за допомогою засобів Системи в експериментальному режимі, що здійснюється в обсягах визначеної вибірки з метою дослідження, аналізу перспектив і мінімізації ризиків;

прикладний програмний інтерфейс (далі - API) - інтерфейс прикладного програмування;

програмний комплекс Системи (далі - ПК Системи) - програмне забезпечення, призначене для автоматизації операцій з виплат, обліку, обробки та формування вихідної інформації тощо;

процесинг Системи - формування, обробка, передавання та зберігання даних про виплати гарантованих сум відшкодувань, а також виконання вимог регламенту Системи щодо їх інформаційного та технологічного обслуговування;

процесинговий центр Фонду (далі - ПЦФ) - модуль Системи, що безпосередньо здійснює процесинг виплат;

регламент Системи (далі - Регламент) - затверджений виконавчою дирекцією Фонду режим роботи, обсяги, термін і послідовність дій учасників Системи щодо виконання ними процедур із забезпечення процесу виплати гарантованих сум відшкодувань вкладникам. Регламент використовує єдиний обліково-звітний час, що діє в Україні.

Інші терміни та скорочення, що використовуються в цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", Правилах формування та ведення баз даних про вкладників, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року N 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за N 1430/21742 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду від 25 вересня 2014 року N 99) (далі - Правила N 3), Положенні про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженому рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 серпня 2012 року N 14, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за N 1548/21860 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду від 26 травня 2016 року N 823) (далі - Положення N 14).

3. Виконавча дирекція Фонду визначає:

дати початку та завершення пілотного проекту;

неплатоспроможні банки, щодо яких виплата гарантованих сум відшкодування здійснюється за допомогою засобів Системи.

У разі прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про відшкодування коштів за вкладами вкладників конкретного неплатоспроможного банку у рамках пілотного проекту виплата гарантованих сум відшкодування за допомогою засобів Системи з визначеної дати здійснюється всім вкладникам такого банку.

4. До відносин щодо здійснення виплат відшкодувань вкладникам у рамках пілотного проекту застосовуються вимоги Положення N 14 з урахуванням особливостей передачі інформації неплатоспроможним банком, її обробки Фондом та діяльності банку-агента при здійсненні виплат гарантованих сум відшкодування, встановлених розділами III, IV цього Положення.

II. Організаційна структура Системи

1. Учасниками Системи є:

Фонд;

банки-агенти.

2. Взаємовідносини між Фондом та банками-агентами визначаються регламентом роботи банків-агентів, що є невід'ємною частиною Регламенту, та договорами між Фондом та банками-агентами.

3. Система складається з таких основних компонентів:

МОВ;

ПЦФ з API для взаємодії з банками-агентами;

АРМів АБС (внутрішніх платіжних систем) банків-агентів.

4. Фонд як учасник Системи:

визначає неплатоспроможні банки, щодо яких здійснюються виплати гарантованих сум відшкодувань у рамках пілотного проекту, та приймає рішення про відшкодування коштів за вкладами за допомогою засобів Системи;

здійснює процедури, пов'язані з організацією процесу виплат відшкодувань вкладникам (отримувачам);

визначає порядок та черговість здійснення виплат та затверджує Регламент;

здійснює адміністрування Системи;

обробляє та готує інформацію для ПЦФ;

здійснює контроль виплат відшкодувань;

здійснює коригування інформації щодо вкладників, сум, блокування та розблокування інформації тощо;

проводить розрахунки з банками-агентами;

забезпечує остаточну звірку виплат відшкодувань, проведених у Системі, зі звітами банків-агентів.

5. Банки-агенти як учасники Системи здійснюють виплату гарантованих сум відшкодувань за інформацією, отриманою від ПЦФ, відповідно до умов договорів та Регламенту.

III. Особливості передачі інформації неплатоспроможним банком та її обробки Фондом

1. Фонд перевіряє файли "D", "Z", "M" і "N", отримані від неплатоспроможного банку, на предмет відповідності структурам, встановленим Правилами N 3.

У разі невідповідності структурам, встановленим Правилами N 3 файли "D", "Z", "M" і "N" повертаються на доопрацювання неплатоспроможному банку.

2. Файли "D", "Z", "M" і "N", що успішно пройшли перевірку на предмет відповідності структурам, встановленим Правилами N 3, завантажуються у МОВ.

У процесі завантаження файлів здійснюється автоматична перевірка інформації відповідно до вимог Правил N 3 та Положення N 14.

3. Результати обробки файлів "D", "Z", "M" і "N" у МОВ разом із супровідним листом передаються неплатоспроможному банку. У супровідному листі зазначаються статус прийняття файла (прийнято без помилок / прийнято з помилками), а також сума і кількість помилкових записів. Фонд передає банку, зокрема засобами електронної пошти Національного банку України, файл із записами, що можуть бути включені до розрахунку ГСР, або файл з помилками для перевірки та доопрацювання.

Після усунення помилок неплатоспроможний банк здійснює повторне формування файлів "D" і "Z" та надає їх до Фонду або надає частину записів з виправленими помилками (із збереженням ідентифікаторів відповідно до раніше наданих файлів "D" і "Z"), що завантажуються у МОВ.

Зміни та уточнення до файлів "D" та "Z", що надаються до Фонду відповідно до пункту 3 розділу II Положення N 14, завантажуються у МОВ. Після внесення інформації із супровідного листа здійснюється обробка інформаційних рядків цих файлів.

Розрахунок ГСР здійснюється у МОВ в автоматичному режимі за командою відповідального працівника Фонду.

4. Фонд перевіряє переліки, надані уповноваженою особою Фонду відповідно до пункту 5 розділу II Положення N 14, на предмет відповідності структурам, встановленим Положенням N 14, та завантажує їх у МОВ.

Відповідальний працівник Фонду засобами МОВ формує та вивантажує реєстр відшкодувань вкладникам для здійснення виплат (далі - Загальний реєстр), а у разі потреби - також частину Загального реєстру за визначеними ознаками.

5. Інформація для ПЦФ формується відповідальними працівниками Фонду згідно з Регламентом штатними засобами в МОВ.

Передача інформації на ПЦФ здійснюється за підписом у Системі директора-розпорядника Фонду або уповноваженого ним працівника Фонду.

Після передачі інформації на ПЦФ у параметрах облікової картки у МОВ автоматично проставляється ознака про передачу інформації із зазначеної облікової картки до ПЦФ.

6. Інформація після її передачі до ПЦФ стає доступною для банку-агента, який здійснює виплату гарантованої суми відшкодування у разі звернення до нього вкладника.

7. У разі якщо Фонд на день початку пілотного проекту вже здійснював виплати відшкодування коштів вкладникам неплатоспроможного банку, до МОВ завантажується інформація про всіх вкладників цього банку та суму відшкодування, що отримана / не отримана вкладниками цього банку станом на день завантаження.

Передача інформації на ПЦФ здійснюється за рішенням виконавчої дирекції Фонду та відповідно до пункту 5 цього розділу.

8. Внесення змін до облікової картки вкладника, видалення, блокування та розблокування здійснюються відповідальними працівниками Фонду на підставі інформації уповноваженої особи Фонду, або за результатами розгляду індивідуального звернення вкладника до Фонду, або у випадку виявлення помилки.

Внесення змін до облікової картки після здійснення виплати ГСР за цією карткою не допускається.

У разі якщо інформація про вкладника та сума, яку необхідно йому виплатити, розміщені на ПЦФ, але така сума не виплачена, коригування інформації здійснюється в такому порядку:

обраний запис блокується на ПЦФ та відкликається;

у МОВ здійснюється відповідне коригування;

запис зі змінами передається на ПЦФ відповідно до пункту 5 цього розділу.

IV. Особливості діяльності банку-агента при здійсненні виплат гарантованих сум відшкодування

1. Банк-агент здійснює виплати гарантованих сум відшкодування вкладникам відповідно до інформації про вкладника та належні йому ГСР, отриманої з ПЦФ, на підставі укладеного з Фондом договору та регламенту роботи банку-агента.

2. Вкладник має право одержати суму відшкодування за вкладом у будь-якій установі будь-якого банку-агента, що підключений до ПЦФ.

Фонд оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті список банків-агентів, підключених до ПЦФ.

3. Відповідальний працівник банку-агента повинен здійснити ідентифікацію особи, яка звернулася за отриманням відшкодування, та звірку реквізитів документів, наданих отримувачем, із інформацією про вкладника у ПЦФ.

4. Відповідальний працівник банку-агента відповідно до регламенту роботи банку-агента формує до ПЦФ такі запити:

1) "запит пошуку вкладника" (про наявність інформації про вкладника), на який ПЦФ надає відповідь у вигляді всіх даних вкладника та його унікального ідентифікатора в ПЦФ;

2) "запит залишку відшкодувань", результатом обробки якого є наявна інформація з ПЦФ про ГСР за вкладами в одному неплатоспроможному банку;

3) "запит виплати залишку відшкодувань" за обраними записами про ГСР, належні одному вкладнику в одному неплатоспроможному банку. У такому запиті повинна бути вказана ознака "власник рахунку / отримувач" (виплата здійснюється власнику рахунку або іншому отримувачу).

ПЦФ надає відповідь на запит у вигляді підтвердження чи відхилення операції виплати відшкодування.

У разі підтвердження проведення операції з виплати відшкодування відповідальний працівник банку-агента завершує її відповідно до внутрішніх правил банку-агента щодо здійснення розрахунків з клієнтами;

4) "запит звіту всіх операцій за період" із зазначенням дати і часу початку та закінчення періоду. Такий запит формується за результатами здійснених за визначений період (день, тиждень, місяць) операцій виплат ГСР.

5. Банк-агент надає Фонду звіти про виплати відшкодувань, здійснені за допомогою засобів Системи, у визначені договором між Фондом і банком-агентом строки та формати. Для проведення звірки зазначені у цьому пункті звіти формуються банком-агентом в АБС (внутрішній платіжній системі) без використання ПЦФ.

V. Моніторинг та контроль виплат гарантованих сум відшкодування

1. Фонд щодня здійснює у МОВ формування звіту про проведені протягом дня операції з виплати ГСР вкладникам.

2. Фонд щомісяця здійснює звірку звітів, сформованих банком-агентом в АБС (внутрішній платіжній системі) без використання ПЦФ, із звітами, сформованими Фондом у МОВ з використанням ПЦФ.

3. При виникненні розбіжностей між звітами, сформованими на кінець дня звітного періоду Фондом у МОВ з використанням ПЦФ та банком-агентом в АБС (внутрішній платіжній системі) без використання ПЦФ:

банк-агент протягом двох робочих днів після виявлення розбіжності надає Фонду виправлений звіт з поясненням;

якщо виплачена банком-агентом вкладникам фактична сума ГСР менша, ніж перерахована банку-агенту Фондом, - банк-агент повертає Фонду надлишкову суму протягом наступного робочого дня після виявлення розбіжності;

якщо виплачена банком-агентом вкладникам фактична сума ГСР більша, ніж перерахована банку-агенту Фондом, - Фонд здійснює відшкодування банку-агенту різниці у зазначених сумах протягом наступного робочого дня після отримання від банку-агента виправленого звіту з поясненням.

 

Заступник начальника управління з питань
виплат гарантованих вкладів
М. М. Смірнова


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (31.01.2017)
Просмотров: 741
Всего комментариев: 0
avatar