Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Рішення НКЦПФР №1470 від 16.10.2012. Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


РІШЕННЯ

16.10.2012
м. Київ
N 1470

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
05 листопада 2012 р. за N 1855/22167

Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15 жовтня 2013 року N 2363,
 від 9 вересня 2014 року N 1184,
 від 11 жовтня 2016 року N 996

Відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статей 7, 8, 9, 11, 12, 13 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", з метою вдосконалення процедури правозастосування на ринку цінних паперів, враховуючи вимоги законодавства, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2007 року N 2272 "Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2008 року за N 120/14811 (зі змінами).

3. Управлінню правозастосування (Н. Герасименко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Голова Комісії
Д. Тевелєв
ПОГОДЖЕНО:
 
Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва
М. Ю. Бродський

 

Протокол засідання Комісії
від 16 жовтня 2012 р. N 45

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
16.10.2012 N 1470

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
05 листопада 2012 р. за N 1855/22167


Правила
розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій


I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають порядок та строки розгляду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) справ про порушення громадянами, посадовими особами та юридичними особами вимог законодавства на ринку цінних паперів.

2. Метою цих Правил є забезпечення дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог законодавства на ринку цінних паперів, захисту прав учасників ринку цінних паперів.

3. Розгляд справ про правопорушення, вчинені на території України, здійснюється згідно з цими Правилами.

4. Завданням провадження у справах про правопорушення є своєчасне, повне й об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності із законодавством, забезпечення виконання винесеного рішення, а також виявлення причин та умов, що сприяють учиненню правопорушень, і запобігання правопорушенням.

5. Уповноважені особи Комісії в межах своїх повноважень зобов'язані в кожному випадку виявлення правопорушення вжити всіх необхідних заходів для документального закріплення факту правопорушення, всебічно, повно та об'єктивно дослідити обставини справи, а також своєчасно застосувати передбачені законодавством санкції.

Рішення у справі повинно бути законним та обґрунтованим. Рішення повинно ґрунтуватися лише на тих доказах, які були досліджені під час розгляду справи.

Доказами в справі про правопорушення є будь-які фактичні дані, отримані в законному порядку, що свідчать про наявність чи відсутність правопорушення, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

6. Структурним підрозділом Комісії згідно з цими Правилами є департамент, управління, відділ центрального апарату Комісії або її територіального органу, який здійснює функції щодо регулювання відповідного напряму діяльності на ринку цінних паперів.

Уповноваженим підрозділом Комісії згідно з цими Правилами є департамент, управління, відділ центрального апарату Комісії або її територіального органу, який здійснює функції правозастосування.

7. Розгляд справ про правопорушення здійснюється виключно уповноваженими особами Комісії (далі - уповноважені особи) у межах наданих повноважень.

8. У разі виявлення порушень законодавства, розгляд яких не належить до компетенції Комісії, уповноважена особа надсилає відповідні матеріали до державних органів, до компетенції яких належить вирішення даної справи.

9. Адміністративне стягнення на громадянина чи посадову особу може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два місяці з дня його виявлення.

10. Справи про правопорушення розглядаються уповноваженими особами, на підвідомчій території яких було виявлено порушення або перебуває особа, щодо якої порушено справу про правопорушення.

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються відповідно до законодавства.

11. Якщо правопорушення вчинено спільними діями кількох осіб, справи про правопорушення щодо цих осіб передаються одній уповноваженій особі, яка розглядає їх одночасно.

12. Якщо правопорушення вчинено відокремленим підрозділом юридичної особи (філією, представництвом тощо), справа про правопорушення щодо юридичної особи розглядається уповноваженими особами за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

13. Для забезпечення всебічного, повного та об'єктивного вирішення справи допускається об'єднання справ про правопорушення юридичними особами в одне провадження і виділення справи про правопорушення юридичною особою в окреме провадження.

Про об'єднання справ про правопорушення і виділення справи про правопорушення в окреме провадження уповноваженою особою виноситься постанова.

14. Постанова про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, акт про правопорушення на ринку цінних паперів, постанова про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів, постанова про зупинення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів, постанова про відновлення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів, постанова про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (постанова по справі про адміністративне правопорушення), постанова про закриття справи про правопорушення на ринку цінних паперів, постанова про закриття провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів, постанова про виправлення описок, розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери, розпорядження про скасування розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери вважаються надісланими (врученими) юридичній особі (посадовій особі чи громадянину), яка притягується до відповідальності, якщо їх вручено керівнику чи представнику юридичної особи (посадовій особі чи громадянину) під розписку або надіслано поштою рекомендованим листом.

Доказом надіслання вищезазначених документів є реєстр (список) поштових відправлень рекомендованих листів, на якому працівником об'єкта поштового зв'язку проставлено відбиток календарного штемпеля, та касовий чек.

Особа, яка відмовилася одержати постанову про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, акт про правопорушення на ринку цінних паперів, постанову про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів, постанову про зупинення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів, постанову про відновлення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів, постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (постанову по справі про адміністративне правопорушення), постанову про закриття справи про правопорушення на ринку цінних паперів, постанову про закриття провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів, постанову про виправлення описок, розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери, розпорядження про скасування розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери вважається такою, що її повідомлено належним чином про порушення справи; дату, час та місце складення акта про правопорушення; дату, час та місце розгляду справи про правопорушення; зупинення та відновлення провадження у справі; застосування санкції; про встановлений термін розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери для виконання.

У разі відмови адресата від отримання зазначених документів особа, яка їх доставляє, робить відповідну відмітку та засвідчує її власним підписом.

15. Перебіг строку щодо направлення вищезазначених документів та оскарження постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

Строк, що визначається роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року цього строку.

Строк, що визначається місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця цього строку.

Якщо закінчення строку, що визначається місяцями, припадає на місяць, який відповідного числа не має, то строк закінчується в останній день цього місяця.

Останнім днем строку, який закінчується вказівкою на певний день, вважається цей день.

Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день.

Перебіг строку, закінчення якого пов'язане з подією, яка повинна неминуче настати, закінчується наступного дня після настання події.

Останній день строку триває до двадцять четвертої години, але якщо в цей строк слід було вчинити дію в Комісії, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення робочого часу в Комісії.

Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення скарга, інші документи чи матеріали здано до установи зв'язку.

Термін виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери починається з дати його отримання відповідною особою, якій його видано. 

(розділ I доповнено пунктом 15 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.10.2013 р. N 2363)

II. Уповноважені особи, які розглядають справи про правопорушення, та їх повноваження

1. Справи про правопорушення щодо юридичних осіб у межах наданих повноважень розглядаються уповноваженими особами:

Головою Комісії;

членами Комісії;

уповноваженими Комісією посадовими особами.

Справи про адміністративні правопорушення в межах наданих повноважень розглядаються уповноваженими особами:

Головою Комісії;

членами Комісії;

уповноваженими Комісією посадовими особами.

2. Голова та члени Комісії можуть розглядати справи про правопорушення і застосовувати до учасників ринку цінних паперів санкції, передбачені в розділі XVII цих Правил.

3. Справа про правопорушення може бути розглянута за дорученням Голови Комісії колегіально в складі трьох членів Комісії.

У разі розгляду справи про правопорушення колегіально усі документи, що стосуються цієї справи, підписуються усіма уповноваженими особами, які здійснювали розгляд справи.

4. У разі відсутності (відрядження, відпустки, хвороби тощо) Голови або члена Комісії розгляд справи про правопорушення здійснюється іншим членом Комісії.

У разі відсутності (відрядження, відпустки, хвороби тощо) начальника територіального органу Комісії розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів здійснюється особою, яка виконує обов'язки начальника територіального органу Комісії.

5. Начальник територіального органу Комісії розглядає справи про правопорушення та застосовує санкції до учасників ринку цінних паперів, що передбачені в пункті 1, в підпункті 2.1 пункту 2 розділу XVII цих Правил, а санкції, передбачені підпунктами 2.2 - 2.5 пункту 2 розділу XVII цих Правил, застосовує у межах повноважень, наданих Комісією.

6. Якщо уповноважена особа територіального органу Комісії при розгляді справи про правопорушення вважає за необхідне застосувати санкцію, застосування якої не входить до її компетенції, вона не пізніше наступного робочого дня надсилає матеріали справи про правопорушення для розгляду до уповноваженого підрозділу центрального апарату Комісії. Уповноважений підрозділ центрального апарату Комісії протягом п'яти робочих днів після отримання матеріалів справи про правопорушення передає їх члену Комісії, до компетенції якого відповідно до розподілу обов'язків та/або письмового доручення Голови Комісії належить розгляд даної справи про правопорушення.

7. Голова Комісії має право витребувати будь-яку справу про правопорушення, що перебуває у провадженні однієї уповноваженої особи, та передати її на розгляд іншій уповноваженій особі або прийняти її до свого провадження.

III. Провадження у справах про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб

1. Справа про правопорушення може бути порушена тільки в тому разі, якщо є достатні дані, які вказують на наявність правопорушення.

2. Справу про правопорушення не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю: за відсутності факту вчинення правопорушення; за відсутності складу правопорушення; якщо справа не підлягає розгляду Комісією; у разі закінчення на дату розгляду справи про правопорушення строків, передбачених законом; за наявності за тим самим фактом нескасованої постанови уповноваженої особи, рішення суду; у разі внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, щодо якої порушено справу про правопорушення, або визнання її банкрутом; внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про судове рішення щодо припинення юридичної особи; скасування законодавчого акта, який встановлює відповідальність за правопорушення; за наявності за даним фактом порушеної справи про правопорушення щодо особи, яка притягується до відповідальності.

(пункт 2 розділу ІІІ у редакції рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 11.10.2016 р. N 996)

3. Уповноважена особа Комісії розглядає справу про правопорушення та виносить рішення за справою у точній відповідності із законодавством та оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи.

4. Провадження у справі про правопорушення зупиняється у випадках: перебування на розгляді в Комісії, в судових органах або в інших державних органах іншої справи, рішення за якою матиме значення при вирішенні справи; необхідності проведення експертизи, додаткової перевірки або отримання відповідних висновків; у разі відсутності інформації про місцезнаходження особи, щодо якої порушено справу.

Про зупинення провадження у справі уповноваженою особою виноситься постанова про зупинення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів.

У разі зупинення провадження у справі про правопорушення перебіг строку призупиняється з дати винесення відповідної постанови.

5. Провадження у справі про правопорушення відновлюється після з'ясування обставин, які спричинили його зупинення, про що уповноважена особа виносить постанову про відновлення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів.

З дати винесення постанови про відновлення провадження у справі про правопорушення перебіг строку продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

6. Постанова про зупинення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів, постанова про відновлення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів протягом трьох робочих днів з дати їх винесення надсилаються юридичній особі, щодо якої порушено справу.

У разі зупинення провадження у справі про правопорушення у зв'язку з відсутністю інформації про місцезнаходження особи, щодо якої порушено справу про правопорушення, постанова про зупинення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів не надсилається юридичній особі, щодо якої порушено справу, а надсилається одночасно з постановою про відновлення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів.

7. У разі зупинення провадження у справі про правопорушення на підставі пункту 4 цього розділу уповноважена особа направляє матеріали справи до уповноваженого підрозділу Комісії, який повинен забезпечити здійснення заходів, передбачених у постанові про зупинення провадження у справі про правопорушення.

8. Порушення вимог законодавства щодо провадження у справі про правопорушення є підставою для прийняття Комісією рішення про направлення справи на новий розгляд.

Уповноважена особа Комісії, яка отримала рішення Комісії про направлення справи на новий розгляд, виносить постанову про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів, якою призначає дату розгляду справи про правопорушення.

9. У випадку виявлення описок (які не впливають на суть правопорушення) в постанові про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, в акті про правопорушення на ринку цінних паперів, постанові, винесеній за результатами розгляду справи, уповноважена особа, яка склала акт або винесла постанову з власної ініціативи або за клопотанням особи, щодо якої складено цей акт (винесено цю постанову), може прийняти рішення про їх виправлення.

Уповноважена особа виносить постанову про виправлення описок, яка не пізніше трьох робочих днів з дати її винесення направляється особі, щодо якої її було винесено.

IV. Порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб

1. Уповноважена особа при виявленні правопорушення виносить постанову про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів.

Справа про правопорушення порушується з дати винесення постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів.

Якщо після винесення постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, але до моменту складання акта про правопорушення на ринку цінних паперів виявлено підстави, передбачені пунктом 2 розділу III цих Правил, то уповноважена особа виносить постанову про закриття провадження у справі. Якщо під час провадження у справі про правопорушення, яке було зупинено до підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів, були встановлені підстави, передбачені пунктом 2 розділу III цих Правил, то уповноважена особа виносить постанову про закриття провадження у справі одночасно з постановою про відновлення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів, які надсилаються особі, щодо якої їх винесено.

(абзац третій пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.10.2013 р. N 2363)

У випадку виявлення правопорушення під час проведення перевірки справа про правопорушення порушується не пізніше десяти робочих днів після підписання акта перевірки.

У випадку порушення справи про правопорушення щодо відсутності ліцензіата за місцезнаходженням одночасно виноситься постанова про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів та складається акт про правопорушення на ринку цінних паперів.

2. Уповноваженою особою про вчинення правопорушення складається акт про правопорушення на ринку цінних паперів.

Про дату, час та місце складання акта про правопорушення на ринку цінних паперів особа, щодо якої порушено справу про правопорушення, повідомляється не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати складання акта.

Акт про правопорушення на ринку цінних паперів складається та підписується не пізніше двадцяти робочих днів з дати винесення постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів.

3. Якщо вчинено декілька правопорушень, то справи про правопорушення порушуються, а акти про правопорушення на ринку цінних паперів складаються уповноваженою особою окремо по кожному учаснику ринку цінних паперів, виду його діяльності на ринку цінних паперів та/або виду санкції, яка передбачена за кожне правопорушення.

4. Акти про правопорушення на ринку цінних паперів у межах наданих повноважень мають право складати:

Голова Комісії, члени Комісії, уповноважені Комісією посадові особи.

5. Акт про правопорушення на ринку цінних паперів повинен містити: номер, дату, місце його складання; посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала акт про правопорушення на ринку цінних паперів (у разі надання повноважень за дорученням - реквізити доручення); повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, у разі наявності інформації - банківські реквізити, засоби зв'язку; виклад обставин правопорушення; посилання на нормативно-правовий акт, норму якого порушено; відомості про наявність повторного вчинення правопорушення особою, щодо якої складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів; інші відомості, необхідні для вирішення справи про правопорушення.

Пояснення особи, щодо якої складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів, є складовою частиною акта про правопорушення на ринку цінних паперів і приєднуються до нього у вигляді додатка.

Акт про правопорушення на ринку цінних паперів підписується особою, яка його склала, і керівником або представником юридичної особи, щодо якої його складено.

У разі відмови керівника або представника юридичної особи підписати акт про правопорушення на ринку цінних паперів уповноваженою особою на акті робиться напис про відмову.

6. Уповноважена особа до підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів вирішує такі питання: чи необхідне витребування додаткових матеріалів; чи наявні підстави, передбачені в пункті 2 розділу III цих Правил; чи підлягають задоволенню клопотання особи, щодо якої порушено справу про правопорушення.

7. За мотивованим письмовим клопотанням керівника або представника особи, яка притягується до відповідальності, уповноважена особа до складання акта про правопорушення на ринку цінних паперів може прийняти рішення про перенесення дати підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів в межах строку, встановленого абзацом третім пункту 2 цього розділу.

Про перенесення дати підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів особа, яка притягується до відповідальності, повідомляється письмово.

8. У разі неявки керівника або представника юридичної особи, яка притягується до відповідальності, на підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів акт складається того самого дня, на який було викликано особу, за умови своєчасного повідомлення юридичної особи про місце та час складання акта, про що робиться відповідний напис на акті про правопорушення на ринку цінних паперів.

9. Один примірник акта про правопорушення на ринку цінних паперів після підписання надається керівнику або представнику юридичної особи, щодо якої його складено. У разі неявки керівника або представника юридичної особи на підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів один примірник акта надсилається юридичній особі одночасно з постановою про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів.

10. Акт про правопорушення на ринку цінних паперів після його складання протягом п'яти робочих днів разом з поясненнями та іншими документами справи направляється уповноваженій особі, яка правомочна розглядати справу про правопорушення, для підготовки справи до розгляду.

11. За умови присутності керівника або представника юридичної особи та за його письмовим клопотанням уповноважена особа, якій надані повноваження розглядати справу про правопорушення, може розглянути справу про правопорушення відразу після складання акта про правопорушення на ринку цінних паперів.

V. Підготовка до розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи

1. Уповноважена особа при підготовці справи про правопорушення до розгляду вирішує такі питання: чи належить до її компетенції розгляд даної справи; чи витребувані необхідні додаткові матеріали; чи наявні підстави, передбачені в пункті 2 розділу III цих Правил; чи підлягають задоволенню клопотання осіб, які беруть участь у розгляді справ.

2. Якщо уповноваженою особою Комісії при підготовці справи до розгляду будуть встановлені підстави, передбачені в пункті 2 розділу III цих Правил, справа про правопорушення може бути закрита до визначення дати її розгляду, про що виноситься відповідна постанова, яка протягом трьох робочих днів з дати її винесення надсилається особі, щодо якої закрито справу.

3. Якщо уповноваженою особою Комісії при підготовці справи про правопорушення до розгляду будуть встановлені підстави, передбачені в пункті 4 розділу III цих Правил, провадження у справі може бути зупинено до встановлення обставин, що стали підставою для зупинення справи про правопорушення.

4. Уповноважена особа вирішує питання, передбачені у пункті 1 цього розділу, визначає дату розгляду справи про правопорушення та виносить постанову про це, яку надсилає юридичній особі, щодо якої порушено справу, не менше ніж за п'ять робочих днів до дати розгляду справи.

5. У разі необхідності уповноважена особа може витребувати додаткові матеріали, висновки, пояснення та інші докази, без яких неможливо прийняти рішення у справі.

До розгляду справи про правопорушення можуть залучатися фахівці, експерти, треті особи, використовуватися їх письмові висновки та пояснення, що стосуються справи про правопорушення.

6. Уповноважена особа за умови присутності керівника або представника юридичної особи, яка притягується до відповідальності, та за її мотивованим письмовим клопотанням може прийняти рішення про достроковий розгляд справи. Про це робиться відмітка на постанові про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів, поряд з якою підписується уповноважена особа, яка прийняла рішення про достроковий розгляд справи, та керівник або представник юридичної особи, яка притягується до відповідальності, про ознайомлення з встановленою датою розгляду справи.

VI. Розгляд справ про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб

1. Справа про правопорушення щодо юридичної особи розглядається у присутності керівника та/або представника юридичної особи, яка притягується до відповідальності.

Повноваження представника юридичної особи, що притягується до відповідальності, засвідчуються довіреністю, оригінал або копія якої долучається до матеріалів справи.

У разі відсутності керівника або представника юридичної особи справа про правопорушення розглядається за умови своєчасного повідомлення юридичної особи про місце і час розгляду справи згідно з вимогами пункту 4 розділу V цих Правил.

2. Керівник або представник юридичної особи має право: бути заслуханим, давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання, оскаржити рішення уповноваженої особи у справі.

Керівник або представник юридичної особи, щодо якої розглядається справа про правопорушення, має право висловлюватися рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження у справі.

Розгляд справи про правопорушення здійснюється державною мовою.

3. У розгляді справи про правопорушення можуть брати участь працівник уповноваженого підрозділу Комісії та працівники структурних підрозділів Комісії.

Працівник уповноваженого підрозділу Комісії надає правову допомогу в дотриманні процедури провадження у справі, бере участь у дослідженні доказів, подає уповноваженій особі свої пропозиції з приводу дотримання законодавства при винесенні рішення у справі про правопорушення, забезпечує документальне оформлення прийнятого рішення та доводить до відома про прийняте рішення заінтересованих осіб.

Працівник структурного підрозділу бере участь у дослідженні доказів, висловлює свої міркування, надає додаткові дані, необхідні для прийняття рішення.

VII. Постанова у справі про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб

1. Розглянувши справу про правопорушення, уповноважена особа приймає рішення у справі.

Рішення уповноваженої особи у справі оформлюється у вигляді постанови.

2. Постанова складається з вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин.

У вступній частині постанови зазначаються: номер постанови; дата та місце розгляду справи; посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи, яка винесла постанову; документ, на підставі якого вона діє; відомості про особу, щодо якої розглядається справа: повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, у разі наявності інформації - банківські реквізити, засоби зв'язку.

Описова частина повинна містити викладення обставин, встановлених при розгляді справи, та посилання на нормативно-правовий акт, норми якого порушено.

У мотивувальній частині наводяться посилання на докази, що підтверджують факт правопорушення і вину юридичної особи, або ж факти, що вказують на відсутність правопорушення, посилання на відповідні норми нормативно-правового акта, який передбачає відповідальність за дане правопорушення.

У резолютивній частині повинно бути зазначено прийняте у справі про правопорушення рішення.

Постанова у справі про правопорушення повинна містити вказівку про порядок та строк її оскарження.

Постанова у справі про правопорушення підписується уповноваженою особою, яка розглянула справу, та скріплюється гербовою печаткою.

3. У справі про правопорушення уповноважена особа приймає одне з таких рішень:

1) про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів;

2) про закриття справи.

4. Постанова у справі про правопорушення оголошується після закінчення розгляду справи про правопорушення.

Примірник постанови надається особі, щодо якої її винесено (про що здійснюється відповідний напис на примірнику постанови, що залишається у справі), або надсилається поштою протягом п'яти робочих днів з дати її винесення.

(абзац другий пункту 4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.10.2013 р. N 2363)

У разі закриття справи про правопорушення на ринку цінних паперів у зв'язку із скасуванням державної реєстрації юридичної особи, щодо якої порушено справу про правопорушення, примірник постанови про закриття справи про правопорушення на ринку цінних паперів не надсилається поштою особі, щодо якої її винесено.

5. Постанова про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів набирає чинності відповідно до законодавства.

6. Про накладення штрафів на банки уповноважений підрозділ Комісії у триденний строк письмово інформує Національний банк України.

7. У разі накладення санкції у вигляді зупинення на строк до одного року розміщення (продажу) та обігу цінних паперів того чи іншого емітента уповноважений підрозділ Комісії направляє оригінал постанови професійному учаснику ринку цінних паперів, яким забезпечується облік цінних паперів цього емітента.

8. Усі додаткові матеріали, які були надані під час розгляду справи про правопорушення, долучаються до справи.

9. Контроль за виконанням рішення про накладення санкцій центральним апаратом Комісії здійснює уповноважений підрозділ Комісії.

Контроль за виконанням рішення про накладення санкцій територіальним органом Комісії здійснює керівник територіального органу.

VIII. Строки розгляду справ про правопорушення щодо юридичних осіб

Уповноважена особа приймає рішення про застосування санкції протягом тридцяти робочих днів після отримання документів, що підтверджують факт правопорушення.

IX. Провадження у справах про адміністративні правопорушення

1. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, розгляд справ про адміністративні правопорушення, порядок накладення адміністративних стягнень та виконання постанов здійснюються відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2. Уповноважена особа Комісії розглядає справу про правопорушення та виносить рішення у справі відповідно до законодавства та оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи.

3. Справи про правопорушення щодо громадян чи посадових осіб розглядаються на підставі протоколів про адміністративне правопорушення.

4. Справу про правопорушення не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю за наявності обставин, передбачених статтею 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

X. Порушення справи про правопорушення щодо громадян чи посадових осіб

1. У разі виявлення правопорушення з боку громадянина чи посадової особи уповноваженою особою складається протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол).

2. Протоколи у межах наданих повноважень мають право складати Голова Комісії, члени Комісії або уповноважені Комісією посадові особи.

3. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права і обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, про що робиться відмітка у протоколі.

4. Протокол разом з поясненням особи та документами, що стосуються справи, направляється протягом трьох робочих днів уповноваженій особі для розгляду справи про правопорушення.

5. Уповноважена особа, яка правомочна розглядати справу, за умови присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, та за її письмовим клопотанням може розглянути справу про правопорушення одразу після складання протоколу.

6. Постанова про розгляд справи про правопорушення надсилається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, та заінтересованим особам не менш ніж за п'ять робочих днів до дати розгляду справи уповноваженою особою.

7. Уповноважена особа при підготовці до розгляду справи вирішує питання, передбачені статтею 278 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

XI. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення

Справа про правопорушення розглядається протягом п'ятнадцяти днів з дати одержання уповноваженою особою, правомочною розглядати справу, протоколу та інших матеріалів справи.

XII. Розгляд справ про адміністративні правопорушення

1. Справа про правопорушення розглядається у присутності особи, яка притягується до відповідальності.

У разі відсутності особи, яка притягується до відповідальності, справу про правопорушення може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від особи не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

2. Якщо від особи, яка притягується до відповідальності, надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, уповноважена особа Комісії у межах строку, встановленого розділом XI цих Правил, може прийняти рішення про перенесення розгляду справи.

(пункт 2 розділу XII із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.10.2013 р. N 2363)

3. У розгляді справи про правопорушення можуть брати участь працівник уповноваженого підрозділу Комісії та працівник структурного підрозділу Комісії.

Працівник уповноваженого підрозділу Комісії надає правову допомогу в дотриманні процедури провадження у справі, бере участь у дослідженні доказів, подає уповноваженій особі свої пропозиції з приводу дотримання законодавства та винесення рішення, забезпечує документальне оформлення прийнятого рішення та доводить до відома про прийняте рішення заінтересованих осіб.

Працівник структурного підрозділу бере участь у дослідженні доказів, висловлює свої міркування.

4. При накладенні стягнення враховуються характер учиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, а також обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

Обставинами, що пом'якшують відповідальність, визнаються:

щире розкаяння винного;

учинення правопорушення за збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;

учинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року.

Уповноважена особа, яка вирішує справу про адміністративне правопорушення, може визнати пом'якшувальними й інші обставини.

Обставинами, що обтяжують відповідальність, визнаються:

продовження протиправної поведінки;

повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке посадову особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин.

5. При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

XIII. Постанова у справі про адміністративне правопорушення

1. Розглянувши справу про правопорушення, уповноважена особа приймає рішення у справі.

Рішення уповноваженої особи у справі оформлюється у вигляді постанови.

Постанова має містити такі реквізити: номер; дата та місце розгляду справи; посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, яка винесла постанову, відомості про особу, щодо якої розглядається справа, опис обставин, установлених при розгляді справи, зазначення нормативно-правового акта, що передбачає відповідальність за це адміністративне правопорушення, прийняте у справі рішення. Постанова у справі має містити вказівку про порядок і строк її оскарження.

Постанова у справі про адміністративне правопорушення підписується уповноваженою особою, яка розглянула справу, та скріплюється гербовою печаткою.

2. У справі про адміністративне правопорушення уповноважена особа приймає одне з таких рішень:

а) про накладення адміністративного стягнення;

б) про закриття справи про адміністративне правопорушення.

3. Постанова у справі оголошується негайно після закінчення розгляду справи.

Копія постанови вручається під розписку або протягом трьох робочих днів надсилається поштою особі, щодо якої її винесено.

4. Усі додаткові матеріали, які були надані під час розгляду, долучаються до справи.

5. Контроль за виконанням рішення про накладення санкцій центральним апаратом Комісії здійснює уповноважений підрозділ Комісії.

Копія постанови у справі про правопорушення, яка розглядалась за місцезнаходженням територіального органу Комісії, протягом п'яти робочих днів надсилається до уповноваженого підрозділу Комісії для обліку.

Контроль за виконанням рішення про накладення санкцій територіальним органом Комісії здійснює керівник територіального органу.

XIV. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери

1. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери (далі - розпорядження про усунення порушень) виноситься уповноваженою особою за наслідками розгляду справи про правопорушення одночасно з прийнятим рішенням у разі, якщо на момент розгляду справи порушення не усунуто. 

(пункт 1 розділу XIV у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 15.10.2013 р. N 2363)

2. Розпорядження про усунення порушень може бути винесено без порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Комісії.

(пункт 2 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.10.2013 р. N 2363)

3. Розпорядження про усунення порушень можуть виносити Голова Комісії, члени Комісії, уповноважені Комісією посадові особи.

4. Розпорядження про усунення порушень надається особі, щодо якої його винесено (про що здійснюється відповідний напис на примірнику розпорядження, що залишається у справі), або надсилається поштою протягом п'яти робочих днів з дати його винесення.

(пункт 4 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.10.2013 р. N 2363)

5. Розпорядження про усунення порушень повинно містити: номер, дату, місце винесення; посаду, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи, яка винесла розпорядження; відомості про особу, щодо якої виноситься розпорядження; викладення обставин справи; посилання на нормативно-правовий акт, норми якого порушено; посилання на законодавчий акт, що передбачає можливість винесення такого розпорядження; термін усунення порушень законодавства про цінні папери; термін повідомлення уповноваженої особи про усунення порушень.

Розпорядження про усунення порушень підписується уповноваженою особою, яка його винесла, та скріплюється гербовою печаткою.

6. Уповноваженою особою, яка винесла розпорядження про усунення порушень, до моменту спливу терміну виконання розпорядження про усунення порушень за письмовим клопотанням порушника може бути прийнято рішення про продовження терміну виконання цього розпорядження, яке оформляється новим розпорядженням про усунення порушень та протягом трьох робочих днів направляється особі, щодо якої його винесено.

7. До моменту спливу терміну виконання розпорядження про усунення порушень таке розпорядження може бути переглянуто уповноваженою особою, якою його винесено, за клопотанням порушника або з власної ініціативи. За результатами перегляду розпорядження про усунення порушень уповноважена особа приймає рішення про скасування розпорядження або залишення його без змін.

Рішення про скасування розпорядження про усунення порушень оформляється розпорядженням про скасування розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери, яке протягом трьох робочих днів надсилається особі, щодо якої його винесено.

Про результати перегляду розпорядження про усунення порушень повідомляється особа, щодо якої винесено розпорядження.

У разі повернення розпорядження про усунення порушень до чи після терміну, встановленого для виконання цього розпорядження, з відмітками пошти "організація не значиться", "підприємство вибуло" тощо уповноважена особа Комісії, яка винесла це розпорядження, повинна скасувати його у зв'язку з його поверненням.

У разі анулювання ліцензії на здійснення певного виду професійної діяльності на фондовому ринку до спливу терміну, встановленого для усунення порушення, уповноважена особа Комісії, яка винесла це розпорядження, повинна скасувати розпорядження про усунення порушення, винесене щодо особи, якій анульовано ліцензію. 

(пункт 7 розділу XIV доповнено абзацом п'ятим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.10.2013 р. N 2363)

8. Контроль за виконанням розпорядження про усунення порушень здійснює структурний підрозділ Комісії або структурний підрозділ територіального органу Комісії, про що зазначається у цьому розпорядженні.

9. У разі невиконання або несвоєчасного виконання розпорядження про усунення порушень уповноважена особа застосовує відповідну санкцію та у разі необхідності виносить нове розпорядження.

10. Розпорядження про усунення порушень може бути оскаржено до суду у порядку, встановленому законодавством.

XV. Оскарження постанови у справах про правопорушення щодо юридичних осіб, громадян чи посадових осіб

1. Оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється відповідно до глави 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2. Постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи може бути оскаржено до центрального апарату Комісії особою, щодо якої її винесено, протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати винесення постанови. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк може бути продовжено Головою Комісії за клопотанням особи, щодо якої винесено постанову про накладення санкції. Клопотання про продовження строку на оскарження постанови про накладення санкції, подане повторно, до розгляду не приймається, про що скаржник повідомляється листом за підписом Голови Комісії.

(пункт 2 розділу XV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.10.2013 р. N 2363)

3. Скарга на постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів повинна містити: вихідний номер скарги та дату відправлення; прізвище, ім'я, по батькові та займану посаду уповноваженої особи, на постанову якої подається скарга; дату та номер оскаржуваної постанови; найменування особи, що подає скаргу; підстави, з яких оскаржується постанова, з посиланням на нормативно-правовий акт і матеріали справи; перелік документів, що додаються до скарги; підпис керівника та печатку юридичної особи (за наявності).

(пункт 3 розділу XV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 09.09.2014 р. N 1184)

4. Скарга, яка не відповідає вимогам пункту 2 та/або пункту 3 цього розділу, до розгляду не приймається, про що скаржник повідомляється листом за підписом Голови Комісії.

У разі неприйняття до розгляду скарги, яка не відповідала вимогам пункту 3 цього розділу, скарга, подана повторно з порушенням вимог пункту 2 цього розділу, до розгляду не приймається, про що письмово повідомляється оскаржувач.

5. Подання у встановлений строк скарги не зупиняє виконання постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів.

6. Скарги на постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів розглядаються Комісією.

7. Розгляд скарги на постанову, винесену щодо юридичної особи, здійснюється у тримісячний строк від дати її надходження.

8. При розгляді скарги приймається одне з таких рішень:

залишити постанову без змін, а скаргу - без задоволення;

скасувати постанову і надіслати справу на новий розгляд;

скасувати постанову і закрити справу;

змінити постанову повністю або частково, але таким чином, щоб санкція не була посилена.

9. Якщо буде встановлено, що постанову винесено уповноваженою особою, неправомочною вирішувати цю справу, така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд іншій уповноваженій особі.

10. Копія рішення по скарзі протягом десяти робочих днів надсилається особі, щодо якої рішення прийнято, та уповноваженій особі, якою винесено оскаржувану постанову.

11. Постанова у справі про правопорушення, а також рішення Комісії за скаргою на постанову можуть бути оскаржені до суду в порядку і строки, установлені законодавством.

12. Розгляд скарги на постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів не здійснюється, якщо є офіційні дані про те, що у провадженні суду перебуває справа, порушена за даним фактом, або якщо судом уже прийнято рішення за даним фактом.

XVI. Перегляд постанови, винесеної за результатами розгляду справи про правопорушення щодо юридичної особи, за нововиявленими обставинами

1. Постанова у справі може бути переглянута уповноваженою особою, якою вона винесена, у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Нововиявлені обставини - це істотні обставини, що не були і не могли бути відомі уповноваженій особі на час розгляду справи про правопорушення.

2. Постанова у справі може бути переглянута за заявою особи, до якої застосовано санкцію, за ініціативою уповноваженої особи, якою винесено постанову, за поданням уповноваженого підрозділу Комісії.

3. Заяву про перегляд справи за нововиявленими обставинами може бути подано протягом одного місяця після того, як особа дізналася або могла дізнатися про ці обставини.

Уповноважений підрозділ Комісії надає подання про перегляд постанови за нововиявленими обставинами не пізніше ніж через тридцять днів після встановлення нововиявлених обставин, але не пізніше ніж через рік після винесення постанови.

4. Уповноважена особа перевіряє обґрунтованість заяви чи подання. За наслідками перевірки виноситься постанова про перегляд справи за нововиявленими обставинами або про відхилення заяви (подання) про перегляд справи за нововиявленими обставинами. Перегляд здійснюється в порядку, установленому розділом VI цих Правил.

У постанові, винесеній за результатами розгляду справи про правопорушення у зв'язку з переглядом за нововиявленими обставинами, зазначається про скасування попередньо винесеної постанови. 

(пункт 4 розділу XVI доповнено абзацом другим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.10.2013 р. N 2363)

5. Перегляд постанови за нововиявленими обставинами не здійснюється, якщо є офіційні дані про те, що у провадженні суду є справа або є рішення суду за даним фактом.

XVII. Санкції, які застосовуються за правопорушення на ринку цінних паперів

1. За правопорушення на ринку цінних паперів, зазначені у статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", до юридичних осіб застосовуються фінансові санкції, передбачені цією статтею.

2. Комісія має право застосовувати до юридичних осіб також такі санкції:

2.1. Попередження - за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії.

2.2. Зупинення на термін до одного року розміщення (продажу) та обігу цінних паперів того чи іншого емітента - за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії.

2.3. Зупинення на строк до одного року дії ліцензії, виданої Комісією, - за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії.

2.4. Анулювання дії ліцензії, виданої Комісією, - за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії.

2.5. Анулювання свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації фондового ринку, яке було видано такому об'єднанню, - за правопорушення, зазначені у статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

3. За адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства на ринку цінних паперів, адміністративні стягнення накладаються відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

XVIII. Виконання постанов про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів

1. Фізичні особи сплачують штрафи відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2. Штраф має бути сплачений юридичною особою не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дати отримання ним постанови.

3. Юридичні особи сплачують штрафи шляхом перерахування коштів до державного бюджету.

4. Документ, який підтверджує сплату штрафу, протягом п'яти робочих днів надсилається до уповноваженого підрозділу Комісії.

5. У разі несплати штрафу юридичною особою в строк, установлений пунктом 2 цього розділу, штраф стягується в судовому порядку.

 

Начальник
управління правозастосування
Н. Герасименко


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (02.12.2016)
Просмотров: 598
Всего комментариев: 0
avatar