Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Рішення НКЦПФР №923 від 14.09.2016. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.09.2016

м. Київ

N 923

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 жовтня 2016 р. за N 1313/29443

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення), такі зміни:

1) у розділі III:

у главі 1:

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"зміна типу акціонерного товариства.";

в абзацах першому та четвертому пункту 2 цифри "25" замінити цифрами "10";

підпункт 3 пункту 5 викласти в такій редакції:

"3) датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв;

ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства;

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності;

співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках);

загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами);

істотні умови правочину, а саме:

предмет правочину;

повне найменування, місцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину; інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства" (далі - Закон);

інші істотні умови правочину.

Вимоги щодо розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересованістю не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

Інформація зазначається щодо кожного правочину із заінтересованістю окремо.";

абзац перший підпункту 3 пункту 14 після слів "наведеною у" доповнити словом та цифрою "таблиці 1";

доповнити главу новим пунктом 15 такого змісту:

"15. Відомості про зміну типу акціонерного товариства складаються за формою, наведеною у таблиці 2 додатка 15 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР).

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення;

дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР;

повне найменування акціонерного товариства до зміни;

повне найменування акціонерного товариства після зміни.";

пункт 1 глави 3:

після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;";

після підпункту 9 доповнити новим підпунктом 10 такого змісту:

"10) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів розкривається у разі надання забезпечення третьою особою щодо виконання зобов'язань емітента за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі забезпечення.

Інформація має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі X додатка 29 до цього Положення.

В описі до таблиці розкриваються відомості про умови гарантії."

У зв'язку з цим підпункт 10 вважати підпунктом 11;

в абзаці першому підпункту 13 пункту 1 глави 4 слова "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" замінити словами "Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду";

2) у тексті Положення слова "Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" в усіх відмінках замінити словами "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" у відповідних відмінках;

3) у додатку 12 цифри "11" замінити цифрами "13";

4) у додатках 13 та 14 цифри "11" замінити цифрами "14";

5) додаток 15 викласти в новій редакції, що додається;

6) у додатку 29:

Зміст після пункту 8 доповнити новим пунктом 9 такого змісту:

"9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів".

У зв'язку з цим пункти 9 - 19 вважати відповідно пунктами 10 - 20;

після розділу IX доповнити новим розділом X такого змісту:

"X. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів*

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Обсяг випуску (грн)

Вид забезпечення
(порука/страхування/
гарантія)

Найменування поручителя/страховика/гаранта

Код за ЄДРПОУ

Сума забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

 

 

____________
* Заповнюється за кожним випуском окремо.";

7) підпункт 5 пункту 12 Змісту додатка 38 викласти у такій редакції:

"5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду".

2. Унести до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (із змінами), такі зміни:

1) довідник 19 "Дати вчинення дій" після коду показника

"

75

Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати

 

"

доповнити новим кодом показника такого змісту:

"

76

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

 

";

2) у довіднику 21 "Перелік та коди видів адміністративних даних, особливої інформації про іпотечні цінні папери" після коду показника

"

38

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

 

"

доповнити новим кодом показника такого змісту:

"

39

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

 

".

3. Додаток 1 до Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2013 року N 311, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2013 року за N 540/23072 (із змінами), викласти в новій редакції, що додається.

4. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Це рішення набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Тарабакіна Д.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

 

Протокол засідання Комісії
від 14 вересня 2016 р. N 61

 

 

 

 

Додаток 15
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункти 14, 15 глави 1 розділу III)

 

 

 

 

 

1. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду

N
з/п

Дата судового рішення

Строк дії ліквідаційної процедури

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення емітента

1

2

3

4

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 3 пункту 14 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

2. Відомості про зміну типу акціонерного товариства

N
з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 15 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

 

Додаток 1
до Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів
(пункт 1 розділу II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ідентифікаційний бланк Суб'єкта розкриття Інформації
(для Суб'єктів розкриття - резидентів)

1. Повне найменування із зазначенням організаційно-правової форми.

2. Скорочене найменування (за наявності).

3. Місцезнаходження.

4. Вид професійної діяльності на фондовому ринку, що здійснює Суб'єкт розкриття. Дата видачі та номери ліцензій на здійснення діяльності професійного учасника на ринку цінних паперів (у випадку розкриття професійним учасником Інформації на ринку цінних паперів) та МФО банку - Суб'єкта розкриття (у випадку розкриття Інформації Суб'єктом розкриття, який є банком).

5. Код за ЄДРПОУ.

6. Код території (КОАТУУ).

7. Дата внесення запису про державну реєстрацію юридичної особи у Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

8. Реєструючий орган, що здійснив внесення запису про державну реєстрацію юридичної особи у Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

9. Галузева приналежність (коди КВЕД).

10. Прізвище, ім'я, по батькові керівника Суб'єкта розкриття.

11. Назва посади керівника Суб'єкта розкриття.

12. Телефон керівника Суб'єкта розкриття.

13. Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи, відповідальної за взаємодію з Уповноваженою особою.

14. Телефон контактної особи.

15. Адреса електронної пошти Суб'єкта розкриття, на яку здійснюватиметься відправлення Організаційних листів. Адреса електронної пошти не повинна бути зареєстрована на безкоштовних поштових серверах.

2. Ідентифікаційний бланк Суб'єкта розкриття Інформації
(для Суб'єктів розкриття - нерезидентів) /
Identification form of Subject of Information Disclosure
(for Subjects of Informational Disclosure - Non-Residents)

1. Повне найменування / Company name.

2. Скорочене найменування (за наявності) / Short name (if applicable).

3. Місцезнаходження/Address.

4. Реєстраційний номер - ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності / Registration number - identification code from the trade, bank or court register of the country where the foreign entity is officially registered.

5. Дата реєстрації / Registration date.

6. Реєструючий орган / Registration authority.

7. Прізвище, ім'я, по батькові керівника Суб'єкта розкриття / Name of the Principle of the Subject of Information Disclosure.

8. Назва посади керівника Суб'єкта розкриття / Position of Principle of the Subject of Information Disclosure.

9. Телефон керівника Суб'єкта розкриття / Phone number of Principle of the Subject of Information Disclosure.

10. Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи, відповідальної за взаємодію з Уповноваженою особою / Name of contact person responsible for interaction with authorized person.

11. Телефон контактної особи / Phone number of contact person.

12. Адреса електронної пошти Суб'єкта розкриття, на яку здійснюватиметься відправлення Організаційних листів. Адреса електронної пошти не повинна бути зареєстрована на безкоштовних поштових серверах / Email of Subject of Information Disclosure for Organizational letters. Email should not be registered on free mail servers.


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (19.12.2016)
Просмотров: 816
Всего комментариев: 0
avatar